Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik 2013-14
L 131 Bilag 8
Offentligt
1368136_0001.png
1368136_0002.png
1368136_0003.png
1368136_0004.png
Dato:Kontor:
Kontoret for HumanitærtOphold og UdsendelserSagsbeh: Sasha Maria BaronSagsnr.: 2013-949-0252Dok.:1163116

Ændringsforslag

tilforslag til lov om ændring af udlændingeloven(Ændring af reglerne om afvisning m.v. til gennemførelse af direktiv omfælles standarder og procedurer i medlemsstaterne for tilbagesendelse aftredjelandsstatsborgere med ulovligt ophold (udsendelsesdirektivet) m.v.)[af justitsministeren (Karen Hækkerup)]:
Af justitsministeren:
Til § 1

1)

I den undernr. 19foreslåede§ 59 stk. 2,indsættes efter ”bøde” ordene:”eller fængsel indtil 6 måneder”.[Med ændringsforslaget opretholdes adgangen til at straffe ulovligt opholdmed fængsel]

2)

I den undernr. 24foreslåede§ 60 stk. 1, 2. pkt.,ændres ”bøde.” til:”bøde eller fængsel indtil 1 år.”.[Med ændringsforslaget opretholdes adgangen til at straffe overtrædelse afudlændingelovens § 40, stk. 4, med fængsel]Slotsholmsgade 101216 København K.Telefon 7226 8400Telefax 3393 3510www.justitsministeriet.dkjm@jm.dk
Til § 3

1)

I§ 3ændres datoen ”1. juni 2014” til: ”1. januar 2015”.[Udskydelse af lovens ikrafttræden]
2
BemærkningerTil § 1, nr. 1Lovændringen har til formål, at gennemføre de nødvendige ændringer somfølge af EU-Domstolens dom af 6. december 2011 i sag nr. C-329/11,Achughbabian. Dommen fastslår således, at udsendelsesdirektivet er tilhinder for, at en medlemsstats lovgivning indeholder regler, hvorefter tred-jelandsstatsborgere kan straffes med fængsel alene på grund af ulovligtophold, hvis vedkommende ikke tidligere har været undergivet tvangsfor-anstaltninger omfattet af udsendelsesdirektivets artikel 8, eller hvis ved-kommende har været frihedsberøvet med henblik på udsendelse, men ikkehar været frihedsberøvet i den maksimale periode i henhold til udsendel-sesdirektivet. Efter dommen kan der først pålægges frihedsstraf, når tilba-gesendelsesproceduren i udsendelsesdirektivet har været anvendt, og ud-lændingen fortsat opholder sig i landet uden gyldig begrundelse for denmanglende tilbagevenden.I praksis straffes ulovligt ophold efter udlændingelovens § 59, stk. 1, nr. 2,med bøde, og praksis er således allerede i overensstemmelse med udsen-delsesdirektivet. Kommissionen har dog, som der er redegjort for i afsnit2.5.2 i lovforslaget, i forbindelse med vurderingen af Danmarks gennemfø-relse af udsendelsesdirektivet bemærket, at dette ikke er tilstrækkeligt.Det forudsættes på den baggrund, at fængselsstraf efter den foreslåede be-stemmelse, medmindre der er tale om en udlænding, som er udvist pågrund af kriminalitet, først kan anvendes, når politiet efter § 30, stk. 2, harforsøgt at drage omsorg for udrejsen, og udlændingen fortsat opholder sigulovligt her i landet.Der tilsigtes således ikke med ændringsforslaget nogen ændring i for holdtil gældende strafniveau for ulovligt ophold.
Til § 1, nr. 2Lovændringen har til formål at gennemføre de nødvendige ændringer somfølge af EU-Domstolens dom af 6. december 2011 i sag nr. C-329/11,Achughbabian, jf. ovenfor bemærkningerne til ændringsforslag nr. 1.I praksis straffes overtrædelse af udlændingelovens § 40, stk. 4, med bøde,og praksis er således allerede i overensstemmelse med udsendelsesdirekti-vet. Kommissionen har dog, som der er redegjort for i afsnit 2.5.2 i lov-3
forslaget, i forbindelse med vurderingen af Danmarks gennemførelse afudsendelsesdirektivet bemærket, at dette ikke er tilstrækkeligt.Det forudsættes på den baggrund, at fængselsstraf for overtrædelse af § 40,stk. 4, efter den foreslåede bestemmelse, medmindre der er tale om en ud-lænding, som er udvist på grund af kriminalitet, først kan anvendes, nårpolitiet efter § 30, stk. 2, har forsøgt at drage omsorg for udrejsen, og ud-lændingen fortsat opholder sig ulovligt her i landet.Der tilsigtes med ændringsforslaget ikke nogen ændring i for hold til gæl-dende strafniveau for overtrædelse af udlændingelovens § 40, stk. 4.
4