Grønlandsudvalget 2013-14
L 198
Offentligt
1374129_0001.png
Udlændingeafdelingen
Folketinget
Grønlandsudvalget
Christiansborg
1240 København K
Dato:
Kontor:
Sagsbeh:
Sagsnr.:
Dok.:
26. maj 2014
Udlændingekontoret
ASP
2014-0037-0080
1180612
Hermed sendes besvarelse af spørgsmål nr. 39 vedrørende forslag til lov
for Grønland om udlændinges adgang til opholds- og arbejdstilladelse i an-
lægsfasen af et storskalaprojekt (L 198), som Folketingets Grønlandsud-
valg har stillet til justitsministeren den 21. maj 2014.
Karen Hækkerup
/
Rasmus Kieffer-Kristensen
Slotsholmsgade 10
1216 København K.
Telefon 7226 8400
Telefax 3393 3510
www.justitsministeriet.dk
jm@jm.dk
PDF to HTML - Convert PDF files to HTML files
Spørgsmål nr. 39 vedrørende forslag til lov for Grønland om udlæn-
dinges adgang til opholds- og arbejdstilladelse i anlægsfasen af et stor-
skalaprojekt (L 198) fra Folketingets Grønlandsudvalg:
”Kan den danske regering sætte ILO-konventioner, som vi har
tiltrådt, i kraft for Grønland?”
Svar:
Beskæftigelsesministeriet har oplyst, at selvstyreområder (som Grønland)
efter artikel 35 i ILO’s statut selv udtrykkeligt skal acceptere, hvorvidt en
konvention skal finde anvendelse i selvstyreområdet, når konventionen
vedrører områder, der hører under selvstyrets kompetence.
2