Beskæftigelsesudvalget 2013-14
S 265
Offentligt
1294451_0001.png
1294451_0002.png
Folketingets LovsekretariatChristiansborg1240 København K
BeskæftigelsesministerietVed Stranden 81061 København KT 72 20 50 00E bm@bm.dkwww.bm.dkCVR 10172748EAN 5798000398566
Folketingsmedlem Jakob Engel-Schmidt (V) har den 22. oktober 2013 stillet føl-gende spørgsmål nr. S 265, som hermed besvares.
30. oktober 2013Sagsnr.

Spørgsmål nr. S 265:

”Kan ministeren bekræfte dagbladet Politikens beskrivelse fra den 17. oktober2013 af, at medarbejdernes trivsel i Beskæftigelsesministeriets koncern generelt erblevet dårligere siden 2011?”

Endeligt svar:

Resultaterne af den trivselsundersøgelse, som netop er blevet gennemført i samtligeenheder i Beskæftigelsesministeriets koncern, viser ikke, at medarbejdernes trivselgenerelt er blevet dårligere siden 2011.Beskæftigelsesministeriet har i en årrække gennemført fælles undersøgelser af triv-sel, arbejdsmiljø og ledelse i ministeriets enheder. Der blev gennemført en under-søgelse i 2011 og undersøgelsen for 2013 er netop afsluttet og sendt til ledere ogmedarbejdere i ministeriet.Undersøgelsen er gennemført via et elektronisk spørgeskema. Alle medarbejdereog ledere er blevet bedt om at besvare spørgeskemaet.Som ved tidligere undersøgelser har der også i 2013 været tale om en meget højsvarprocent – 88 pct. mod 89 pct. i 2011.Hovedkonklusionen på det overordnede ministerniveau er, at 84 pct. af medarbej-derne er tilfredse eller meget tilfredse med deres job som helhed. På en 5-skala,hvor 1 er dårligst og 5 er bedst svarer det til en gennemsnitlig tilfredshed på 4,2. I2011 var den generelle tilfredshed på 4,3.Der er mellem enhederne i Beskæftigelsesministeriet en vis variation i den generel-le tilfredshed. 8 af de 11 enheder i ministeriet holder samme eller højere niveau iforhold til 2011.
Venlig hilsen
Mette Frederiksen
2