Europaudvalget 2014-15 (1. samling)
EUU Alm.del EU-note E 25
Offentligt
1528430_0001.png
Europaudvalget, Erhvervs- Vækst- og Eksportudvalget, Klima-, Energi-
og Bygningsudvalget, Kulturudvalget, Beskæftigelsesudvalget, Skatte-
udvalget og Socialudvalget
EU-konsulenten
EU-note
EU-note
Til:
Dato:
Udvalgenes medlemmer
11. maj 2015
Forslag til prioriterede EU-lovgivningsforslag til nærhedstjek i 2015
Sammenfatning
Den 9. april 2010 afgav Europaudvalget en beretning om Folketingets
behandling af EU-sager i forbindelse med kontrollen af nærhedsprin-
cippet i EU. Ifølge beretningen skal der på forhånd udvælges 5-10 for-
slag fra Kommissionens arbejdsprogram til brug for nærhedstjekket.
Det foreslås, at Europaudvalget tilslutter sig, at følgende 9 forslag for
2015 udtages til nærhedstjek:
1. Direktivforslag om obligatorisk informationsudveksling i grænse-
overskridende skattesager
2. Digitale Indre Marked - online køb af digitalt indhold
3. Digitale Indre Marked - forbrugerbeskyttelse
4. Digitale Indre Marked - reform af ophavsretsregler
5. Energiunionen - regionale elektricitetsmarkeder
6. Energiunionen - gasforsyningssikkerhed
7. Energiunionen - revision af emissionshandelssystemet (ETS)
8. Mobilitetspakken - koordination af sociale sikringsydelser
9. Mobilitetspakken - gennemførselsforordning 987
1/4
EU-note - 2014-15 (1. samling) - E 25: Forslag til prioriterede EU-lovgivningsforslag til nærhedstjek i 2015
1528430_0002.png
Den 9. april 2010 afgav Europaudvalget en beretning om Folketingets be-
handling af EU-sager i forbindelse med kontrollen af nærhedsprincippet i EU.
Beretningen kan læses her:
http://euo.dk/upload/application/pdf/768e9829/EUVersion3.pdf.
I henhold til beretningen skal Europaudvalgets Sekretariat udarbejde en over-
sigt over prioriterede nye forslag for det kommende år. Oversigten omfatter i
størrelsesordenen 5-10 forslag, som udvælges på baggrund af deres forven-
tede politiske væsentlighed og betydning for Danmark. Oversigten sendes til
Europaudvalget, de relevante fagudvalg og regeringen og tjener som ud-
gangspunkt for Folketingets kontrol med nærhedsprincippets overholdelse.
Den 26. marts 2015 besluttede Europaudvalget til dette formål at udpege de
fem brede lovpakker fra Kommissionens arbejdsprogram for 2015
1
, som var
udvalgt til drøftelse på Folketingets ”inspirationsmøde om Kommissionens
arbejdsprogram” med en række interessorganisationer den 18. marts 2015.
Det foreslås i den forbindelse, at Europaudvalget tilslutter sig, at de i alt ni
lovgivningsforslag, som er omfattet af de fem pakker, som ventes fremlagt i
2015, udtages til prioriteret nærhedskontrol i overensstemmelse med proce-
duren i beretningen.
./.
Forslagene og de relevante fagudvalg er nærmere beskrevet i bilaget til
denne note.
Med venlig hilsen
Christian Willer (5526)
1
KOM (2014) 0910 16. december 2014.
2/4
EU-note - 2014-15 (1. samling) - E 25: Forslag til prioriterede EU-lovgivningsforslag til nærhedstjek i 2015
1528430_0003.png
Titel / emne
1
Direktivforslag om obligatorisk informa-
tionsudveksling i grænseoverskridende
skattesager
Beskrivelse / Formål
Forslaget tager sigte på at sikre, at skatte-
myndighederne udveksler relevante oplys-
ninger om, hvilke forhåndsafgørelser der er
truffet, og hvilke regler der er anvendt over
for individuelle skatteydere i grænseoverskri-
dende situationer.
Forslaget vil indføre regler, der gør e-handel
på tværs af grænserne lettere. Dette omfatter
harmoniserede EU-regler for aftaler og for-
brugerbeskyttelse, når man handler på inter-
nettet.
Revision skal sørge for håndhævelsen af
forbrugerbeskyttelsesreglerne ved at revide-
re forordningen om forbrugerbeskyttelses-
samarbejde.
Forventet
fremsættelse
2015
Relevante
fagudvalg
Skatteudvalget
2
Forslag om harmonisering af EU-
reglerne for online køb af digitalt indhold
(Forslaget indgår i Det Digitale Indre Mar-
ked)
2015
Erhvervs-, Vækst- og
Eksportudvalget
3
Revision af forordning om samarbejde
om forbrugerbeskyttelse
(Forslaget indgår i Det Digitale Indre Mar-
ked)
2015
Erhvervs-, Vækst- og
Eksportudvalget
4
Det Digitale Indre Marked – Forslag om
reform af ophavsretsregler
(Forslaget indgår i Det Digitale Indre Mar-
ked)
Formålet med forslaget er at reducere for-
skellene mellem nationale ophavsretsregler.
Forslaget vil forsøge at give bredere online-
adgang til kulturelt indhold på internettet i
hele EU, bl.a. gennem yderligere harmonise-
ringstiltag. Kommissionen ønsker især at
sikre, at brugere, der køber film, musik eller
artikler derhjemme, kan få adgang til dem,
når de rejser rundt i Europa.
Forslaget skal fremme regionale tilgange til
markedsintegration frem mod et mere inte-
greret energimarked i EU.
2015
Erhvervs-, Vækst- og
Eksportudvalget, Kul-
turudvalget
5
Initiativer om markedsudformning og
regionale elektricitetsmarkeder og koor-
dinering af kapaciteterne for at sikre
forsyningssikkerhed, fremme den græn-
seoverskridende handel og lette integra-
tionen af vedvarende energi
2015
Klima-, Energi- og Byg-
ningsudvalget
3/4
EU-note - 2014-15 (1. samling) - E 25: Forslag til prioriterede EU-lovgivningsforslag til nærhedstjek i 2015
1528430_0004.png
Titel / emne
(Forslaget indgår i Energiunionen)
6
Revision af forordningen om gasforsy-
ningssikkerhed
(Forslaget indgår i Energiunionen)
Beskrivelse / Formål
Forventet
fremsættelse
Relevante
fagudvalg
Formålet er en diversificering af gasforsynin-
gen ved at revidere den eksisterende forord-
ning om gasforsyningssikkerhed. Forslaget
skal skabe adgang til alternative leverandø-
rer, herunder fra den sydlige gaskorridor,
Middelhavsområdet og Algeriet, med henblik
på at mindske den nuværende afhængighed
af individuelle leverandører.
Som led i fastlæggelsen af lovgivningsram-
merne for tiden efter 2020 skal EU's emissi-
onshandelssystem tages op til revision.
2015
Klima-, Energi- og Byg-
ningsudvalget
7
Revision af EU's emissionshandelssy-
stem for 2021-2030
(Forslaget indgår i Energiunionen)
2015
Klima-, Energi- og Byg-
ningsudvalget
8
Koordination af sociale sikringsydelser
(revision af 883-forordingen)
(Forslaget indgår i Mobilitetspakken)
Mobilitetspakken vil tage sigte på at fremme
arbejdskraftens mobilitet og sætte ind over
for misbrug, bl.a. gennem en koordination
mellem socialsikringssystemerne, en revision
af direktivet om udstationering af arbejdsta-
gere og en styrkelse af European Employ-
ment Services (EURES).
Forslaget skal fastlægge de nærmere regler
til gennemførelse af forordning 883/2004 om
koordinering af de sociale sikringsordninger.
2015
Beskæftigelsesudvalget,
Socialudvalget
9
Gennemførselsforordning 987 (i tilknyt-
ning til 883-forordningen)
(Forslaget indgår i Mobilitetspakken)
2015
Beskæftigelsesudvalget,
Socialudvalget
4/4