Europaudvalget 2014-15 (1. samling)
EUU Alm.del
Offentligt
1430096_0001.png
Lovafdelingen
Folketinget
Europaudvalget
Christiansborg
1240 København K
Dato:
Kontor:
3. december 2014
Statsrets- og Menneske-
retskontoret
Sagsbeh.: Lasse Boje
Sagsnr.: 2014-0032-1691
Dok.:
1367098
Hermed sendes besvarelse af spørgsmål nr. 5 (Alm. del), som Folketingets
Europaudvalg har stillet til justitsministeren den 22. oktober 2014 (omtrykt
den 31. oktober 2014).
Mette Frederiksen
/
Louise Vadheim Guldberg
Slotsholmsgade 10
1216 København K.
Telefon 7226 8400
Telefax 3393 3510
www.justitsministeriet.dk
jm@jm.dk
EUU, Alm.del - 2014-15 (1. samling) - Endeligt svar på spørgsmål 5: Spm. om opfølgning på oversigt vedr. retsforbeholdet, til justitsministeren, kopi til udenrigsministeren
Spørgsmål nr. 5 (Alm. del) fra Folketingets Europaudvalg:
”I besvarelsen af EUU alm. del - svar på spørgsmål 200 (folke-
tingsåret 2013-14) oplistes henholdsvis alle vedtagne EU-
retsakter på Justitsministeriets område, der pga. det danske
retsforbehold ikke er bindende for eller finder anvendelse for
Danmark, og alle forslag til EU-retsakter, som Danmark pga.
retsforbeholdet ikke deltager i vedtagelsen af. Som opfølgning
på denne oversigt bedes ministeren for hvert enkelt retsforbe-
holdsramt, vedtagen retsakt og for hvert enkelt retsforbeholds-
ramt forslag til EU-retsakt, som er under forhandling, skitsere:
1.) hovedindholdet af retsakten eller forslaget
2.) baggrunden for, at der er taget initiativ til retsakten eller
forslaget,
3.) konkrete eksempler på retsaktens eller forslagets tiltænkte,
praktiske anvendelsesområde,
4.) hvad Danmarks stilling til de enkelte vedtagne retsak-
ter/forslag er og baggrunden herfor.”
Svar:
Justitsministeriet har til brug for besvarelsen af spørgsmålet udarbejdet
vedhæftede oversigter, hvortil der henvises.
For så vidt angår spørgsmålet om regeringens stilling til de enkelte (forslag
til) retsakter og baggrunden herfor, ønsker regeringen som bekendt at om-
danne retsforbeholdet til en tilvalgsordning, der vil betyde, at Danmark
selv kan bestemme, hvilke dele af EU-samarbejdet på området for retlige
og indre anliggender vi vil deltage i.
Som oplyst af statsministeren ved Folketingets åbning den 7. oktober 2014
igangsætter regeringen i den forbindelse et analysearbejde, som skal skabe
grundlaget for en sådan omdannelse, og det er bl.a. på den baggrund endnu
for tidligt at tage stilling til, hvilke (forslag til) retsakter Danmark efter re-
geringens opfattelse bør tilslutte sig, og hvilke der bør vælges fra.
Det kan dog oplyses, at regeringen lægger vægt på, at vi fastholder Dan-
marks deltagelse i politisamarbejdet og vores undtagelser på asyl- og ind-
vandringsområdet.
2