Europaudvalget 2014-15 (1. samling)
B 6 Bilag 3
Offentligt
1426466_0001.png
Til beslutningsforslag nr.
B 6
Folketinget 2014-15
Betænkning afgivet af Europaudvalget den [24. november 2014]
Udkast
til
Betænkning
over
Forslag til folketingsbeslutning om tiltrædelse af associeringsaftale mellem
Den Europæiske Union og Det Europæiske Atomenergifællesskab og deres
medlemsstater på den ene side og Georgien på den anden side
[af udenrigsministeren (Martin Lidegaard)]
1. Udvalgsarbejdet
Beslutningsforslaget blev fremsat den 9. oktober 2014 og
var til 1. behandling den 24. oktober 2014. Beslutningsfor-
slaget blev efter 1. behandling henvist til behandling i Euro-
paudvalget.
Møder
Udvalget har behandlet beslutningsforslaget i 3 møder.
Spørgsmål
Udvalget har stillet 1 spørgsmål til udenrigsministeren til
skriftlig besvarelse, som denne har besvaret.
2. Indstillinger og politiske bemærkninger
[Et
flertal
i udvalget (udvalget med undtagelse af EL)
indstiller beslutningsforslaget til
vedtagelse uændret.
Et
mindretal
i udvalget (EL) indstiller beslutningsforsla-
get til
forkastelse.
]
Enhedslistens medlemmer af udvalget ønsker, at Ukraine,
Georgien og Moldova frit og fredeligt kan vælge en demo-
kratisk fremtid, men frygter, at associeringsaftalerne ikke vil
bidrage til dette. Aftalernes økonomiske indhold er liberali-
stiske reformer, som EL frygter vil ramme de fattigste og
svageste i landenes befolkninger. Det er befolkningsgrupper,
som i forvejen er præget og plaget af den korruption og i re-
aliteten meget brutale røverkapitalisme, der hersker. Men
når reformerne nu bliver gennemført, vil gasprisen stige, og
pensionen og arbejdsløshedsunderstøttelsen vil falde. Det
kan skabe utilfredshed og give grobund for en farlig natio-
nalisme.
Vi skal skabe fred i Europa gennem politiske løsninger
og økonomiske samarbejder. Desværre er Ukraine, Moldova
og Georgien i EL’s øjne eksempler på, at Europa ikke har
formået at gøre dette. Tværtimod er alle tre lande enten de
facto blevet delt eller befinder sig i borgerkrig. Rusland bæ-
rer en stor del af skylden for dette. Tilstedeværelsen af russi-
ske soldater i udbryderområder i disse lande er et klart bevis
på Ruslands skyld i de kaotiske situationer eller besættelser,
der præger landene. Det er i klar strid med folkeretten, og
det fordømmer EL på det kraftigste.
EL ønsker at give landene reelle valg, men mener ikke, at
aftalerne er udtryk for dette. Aftalerne er udtryk for mar-
kedsliberalisme og er desværre også et resultat af en de-
struktiv rivalisering mellem EU og Rusland om markedsan-
dele.
Alle tre lande er medlemmer af Europarådet og har for-
pligtet sig til at overholde grundlæggende demokratiske ret-
tigheder og menneskerettighedskonventionen, men gør det
ikke. Og alle tre lande er under kraftig kritik og overvågning
af Europarådet for netop krænkelser af grundlæggende ret-
tigheder. EL støtter, at man i Europa skal sikre fred gennem
politiske og økonomiske løsninger. Vi skal sikre, at lande
har reelle muligheder for at vælge deres fremtid, men asso-
cieringsaftalerne er ikke et udtryk for dette. Tværtimod fryg-
ter EL, at de bidrager til at grave grøfter, og at taberne bliver
landenes befolkninger.
Inuit Ataqatigiit, Siumut, Sambandsflokkurin og
Javnaðarflokkurin var på tidspunktet for betænkningens af-
givelse ikke repræsenteret med medlemmer i udvalget og
DokumentId
Journalnummer
PDF to HTML - Convert PDF files to HTML files
1426466_0002.png
2
havde dermed ikke adgang til at komme med indstillinger
eller politiske udtalelser i betænkningen.
En oversigt over Folketingets sammensætning er optrykt
i betænkningen.
Thomas Jensen (S) Bjarne Laustsen (S) Jeppe Bruus (S) Jens Joel (S) Morten Bødskov (S)
nfmd.
Trine Bramsen (S)
Jacob Lund (S) Helge Vagn Jacobsen (RV) Nadeem Farooq (RV) Zenia Stampe (RV) Holger K. Nielsen (SF)
Lisbeth Bech Poulsen (SF) Nikolaj Villumsen (EL) Finn Sørensen (EL) Per Clausen (EL) Erling Bonnesen (V)
Claus Hjort Frederiksen (V) Esben Lunde Larsen (V) Eva Kjer Hansen (V)
fmd.
Jan E. Jørgensen (V)
Jakob Ellemann-Jensen (V) Sophie Løhde (V) Pia Adelsteen (DF) Mikkel Dencker (DF) René Christensen (DF)
Christian Langballe (DF) Mette Bock (LA) Per Stig Møller (KF) Lars Barfoed (KF)
Inuit Ataqatigiit, Siumut, Sambandsflokkurin og Javnaðarflokkurin havde ikke medlemmer i udvalget.
Venstre, Danmarks Liberale Parti (V)
Socialdemokratiet (S)
Dansk Folkeparti (DF)
Radikale Venstre (RV)
Socialistisk Folkeparti (SF)
Enhedslisten (EL)
Liberal Alliance (LA)
47
47
22
17
12
12
9
Det Konservative Folkeparti (KF)
Inuit Ataqatigiit (IA)
Siumut (SIU)
Sambandsflokkurin (SP)
Javnaðarflokkurin (JF)
Uden for folketingsgrupperne (UFG)
8
1
1
1
1
1
PDF to HTML - Convert PDF files to HTML files
1426466_0003.png
3
Bilag 1
Oversigt over bilag vedrørende B 6
Bilagsnr. Titel
1
Udkast til tidsplan for udvalgets behandling af beslutningsforslaget
2
Tidsplan for udvalgets behandling af beslutningsforslaget
Oversigt over spørgsmål og svar vedrørende B 6
Spm.nr.
1
Titel
MFU spm. om rækkeviden af aftaler om visumlempelser i forhold til
Georgien, til udenrigsministeren, og ministerens svar herpå