Retsudvalget 2014-15 (1. samling)
KOM (2013) 0173 Bilag 12
Offentligt
1522824_0001.png
Politi- og Strafferetsafdelingen
Folketinget
Retsudvalget
Christiansborg
1240 København K
Dato:
Kontor:
Sagsbeh:
Sagsnr.:
Dok.:
21. april 2015
Straffuldbyrdelseskontoret
Katrine Born Thodsen
2015-0030-3276
1559322
Hermed sendes besvarelse af spørgsmål nr. 620 (Alm. del), som Folketin-
gets Retsudvalg har stillet til justitsministeren den 1. april 2015. Spørgs-
målet er stillet efter ønske fra Peter Skaarup (DF).
Mette Frederiksen
/
Rikke Freil Laulund
Slotsholmsgade 10
1216 København K.
Telefon 7226 8400
Telefax 3393 3510
www.justitsministeriet.dk
jm@jm.dk
kom (2013) 0173 - Bilag 12: Kopi af REU alm. del - svar på spm. 620 om, hvor mange personer der efterlyses via Europol og Interpol pga. udeblivelse fra afsoning, fra justitsministeren
Spørgsmål nr. 620 (Alm. del) fra Folketingets Retsudvalg:
”Vil ministeren i forlængelse af REU alm. del – svar på
spørgsmål 538 oplyse, hvor mange personer der efterlyses via
Europol, via Interpol eller i andre lande, fordi de er udeblevet
fra afsoning, og vil ministeren, hvis disse efterlysninger ikke
finder sted, redegøre for, hvorfor dette ikke er tilfældet?”
Svar:
Justitsministeriet har til brug for besvarelsen af spørgsmålet indhentet en
udtalelse fra Rigspolitiet, der har oplyst følgende:
”Rigspolitiet kan til brug for besvarelsen af spørgsmålet ind-
ledningsvis bemærke, at internationale efterlysninger med
henblik på afsoning (straffuldbyrdelse) ikke sker via Europol.
Internationale efterlysninger af personer, der er udeblevet fra
afsoning, kan foretages enten via Schengen Informationssy-
stemet (SIS II) eller via Interpol. Herudover kan der foretages
efterlysning i de nordiske landes egne efterlysningssystemer på
baggrund af en nordisk arrestordre.
Politiets indsats i forhold til personer, der er udeblevet fra af-
soning, afhænger af forholdene i den enkelte sag. Politiet fore-
tager således altid en konkret vurdering af, hvilke efterforsk-
ningsmæssige skridt der er nødvendige og relevante at iværk-
sætte. Disse skridt afhænger bl.a. af, hvilke oplysninger der
konkret er til rådighed for politiet i den enkelte sag samt den
konkret forskyldte straf. Hvis der er indikationer på, at den på-
gældende er udrejst af Danmark, vil det således blive overve-
jet, om der skal foretages en international efterlysning af på-
gældende.
Rigspolitiet fører ikke statistik over, hvor mange internationale
efterlysninger der foretages, og efterlysningerne slettes, når
den pågældende antræffes og eventuelt udleveres til Danmark.
Det er derfor heller ikke muligt at gennemføre en manuel gen-
nemgang af politiets systemer til brug for besvarelsen af
spørgsmålet.
Rigspolitiet kan dog oplyse, at der aktuelt verserer 106 danske
efterlysninger af personer i SIS II og 82 i Interpol. Tallene
dækker over både efterlysninger med henblik på afsoning og
med henblik på strafforfølgning, idet et systemtræk over antal-
let af efterlysninger ikke kan sondre herimellem. Det bemær-
kes endvidere, at der i et vist omfang er personsammenfald,
idet en efterlysning ofte foretages i flere systemer.”
2
kom (2013) 0173 - Bilag 12: Kopi af REU alm. del - svar på spm. 620 om, hvor mange personer der efterlyses via Europol og Interpol pga. udeblivelse fra afsoning, fra justitsministeren
Justitsministeriet kan supplerende oplyse, at internationale efterlysninger
ofte sker på baggrund af europæiske arrestordrer, der udstedes af Justits-
ministeriet efter anmodning fra politiet.
Justitsministeriets seneste opgørelse over antallet af europæiske arrestor-
drer, der er fra 2013, viser, at Justitsministeriet i 2013 udstedte 157 euro-
pæiske arrestordrer, hvoraf 2 arrestordrer blev udstedt med henblik på
fuldbyrdelse af straf.
3