Europaudvalget 2014
KOM (2014) 0043
Offentligt
1336511_0001.png
EUROPA-KOMMISSIONEN
GENERALSEKRETARIAT
Bruxelles, den 19.2.2014
SG-Greffe(2014) D/ 2317
Folketinget
Folketinget Internationale Sekretariat
Christiansborg,
DK-1240 Copenhagen K.
Fremsendelse i henhold til protokol nr. 2 til traktaten om Den Europæiske
Union og traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde om
anvendelse af nærhedsprincippet og proportionalitetsprincippet
Vedr.: COM(2014) 43 final, 29.1.2014
Kommissionen skal herved meddele, at alle sprogversionerne af ovennævnte udkast til
lovgivningsmæssig retsakt er blevet sendt til medlemsstaternes nationale parlamenter og disses kamre.
Ved nærværende brev indledes proceduren i protokol nr. 2 om anvendelse af nærhedsprincippet og
proportionalitetsprincippet.
Inden otte uger
1
fra dette brevs dato kan De sende formændene for Europa-Parlamentet, Rådet og
Kommissionen en begrundet udtalelse om, hvorfor De mener, at det pågældende udkast ikke er i
overensstemmelse med nærhedsprincippet.
På generalsekretærens vegne
Jordi AYET PUIGARNAU
Direktør
1
Perioden mellem den 1. og 31. august medregnes ikke i otteugers perioden.
Commission européenne, B-1049 Bruxelles / Europese Commissie, B-1049 Brussel.
Telephone: (32-2) 299 11 11.