Finansudvalget 2014
KOM (2014) 0230
Offentligt
1452760_0001.png
EUROPA-
KOMMISSIONEN
Bruxelles, den 23.4.2014
COM(2014) 230 final
RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET, RÅDET, DET
EUROPÆISKE ØKONOMISKE OG SOCIALE UDVALG OG REGIONSUDVALGET
om den efterfølgende evaluering af Den Europæiske Tilbagesendelsesfond for perioden
2008-2010
(rapport forelagt i henhold til artikel 50, stk. 3, litra c), i Europa-Parlamentets og Rådets
beslutning nr. 575/2007/EF af 23. maj 2007)
DA
DA
PDF to HTML - Convert PDF files to HTML files
RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET, RÅDET, DET
EUROPÆISKE ØKONOMISKE OG SOCIALE UDVALG OG REGIONSUDVALGET
om den efterfølgende evaluering af Den Europæiske Tilbagesendelsesfond for perioden
2008-2010
(rapport forelagt i henhold til artikel 50, stk. 3, litra c), i Europa-Parlamentets og Rådets
beslutning nr. 575/2007/EF af 23. maj 2007)
2
PDF to HTML - Convert PDF files to HTML files
1452760_0003.png
1.
RAPPORTENS OMFANG OG FORMÅL
1
Den Europæiske Tilbagesendelsesfond (TF) blev oprettet i 2007 for perioden 2008-2013 som
en del af det generelle program om "solidaritet og forvaltning af migrationsstrømme"
2
. Den er
en af fire fonde, der blev oprettet som en del af det generelle program
3
.
Fondens mål er at støtte medlemsstaternes indsats for at forbedre alle aspekter af
forvaltningen af tilbagesendelse ("integreret forvaltning af tilbagesendelse"), bl.a. gennem
samarbejde mellem medlemsstaterne for at opnå stordriftsfordele. Fonden har et
samlet
budget på 676 mio. EUR.
Ressourcerne er fordelt på 26 medlemsstater
4
.
Ifølge beslutningen om oprettelse af fonden skal Kommissionen forelægge en efterfølgende
evalueringsrapport for perioden 2008-2010
5
baseret på nationale evalueringsrapporter om
resultaterne og virkningerne af de foranstaltninger, der er samfinansieret af fonden
6
. Fonden
skal evalueres af Kommissionen i partnerskab med medlemsstaterne for "at vurdere de
iværksatte foranstaltningers relevans, effektivitet og virkninger i lyset af det generelle mål [for
fonden]"
7
. Kommissionen skal også vurdere "komplementariteten mellem de foranstaltninger,
der gennemføres under fonden, og de foranstaltninger, der henhører under andre relevante
fællesskabspolitikker, -instrumenter og -initiativer"
8
.
Denne rapport præsenterer resultaterne af den efterfølgende evaluering af gennemførelsen af
de årlige programmer i perioden 2008-2010, der omfatter
bevillinger på over 199 mio. EUR
til medlemsstaterne. Medlemsstaterne skulle forelægge deres nationale rapporter senest ved
udgangen af juni 2012. Da den støtteberettigede periode for foranstaltninger i forbindelse med
det årlige program for 2010 løb indtil den 30. juni 2012, og for at give mulighed for, at de
samlede resultater af dette årlige program kunne medtages i rapporten, blev fristen imidlertid
udskudt til den 31. oktober 2012.
De følgende kapitler indeholder en beskrivelse af de vigtigste resultater i form af relevans,
effektivitet, komplementaritet og merværdien af TF-støtten i 2008-2010.
1
2
3
4
5
6
7
8
Denne rapport er udarbejdet af Kommissionen, og den er hovedsagelig baseret på data fra de deltagende
medlemsstater. Uanset den kvalitetsgennemgang, som Kommissionen har foretaget, kan det ikke
udelukkes, at der kan forekomme uoverensstemmelser eller unøjagtigheder. Kommissionen mener
imidlertid ikke, at disse skulle være af en sådan karakter, at de påvirker relevansen og pålideligheden af
de konklusioner, der drages i rapporten.
Meddelelse fra Kommissionen til Rådet og Europa-Parlamentet om et rammeprogram om solidaritet og
forvaltning af migrationsstrømme for perioden 2007-2013 (KOM(2005) 123 endelig udg.
De andre fonde i det generelle program er: Fonden for de Ydre Grænser, Den Europæiske
Flygtningefond og Den Europæiske Fond for Integration af Tredjelandsstatsborgere.
I overensstemmelse med landets protokol deltager Danmark ikke i fonden.
Europa-Parlamentets og Rådets beslutning nr. 575/2007/EF af 23. maj 2007 om oprettelse af Den
Europæiske Tilbagesendelsesfond for perioden 2008-2013 som en del af det generelle program om
solidaritet og forvaltning af migrationsstrømme, artikel 50, stk. 3.
Beslutning nr. 575/2007/EF, artikel 50, stk. 2.
Beslutning nr. 575/2007/EF, artikel 49, stk. 2.
Beslutning nr. 575/2007/EF, artikel 49, stk. 3.
3
PDF to HTML - Convert PDF files to HTML files
FONDENS RELEVANS I EUROPÆISKE OG NATIONALE SAMMENHÆNGE
Fondens relevans i den europæiske kontekst, der er baggrunden for dens indførelse
Tilbagesendelse af tredjelandsstatsborgere, der ikke, eller ikke længere, opfylder
betingelserne for indrejse i eller ophold eller bopæl på områder tilhørende Den Europæiske
Unions medlemsstater, er af vital betydning for at sikre, at indrejsepolitikken ikke
undermineres, og for at sikre håndhævelse af lovgivningen, hvilket er et væsentligt element i
et område med frihed, sikkerhed og retfærdighed. Men i praksis er iværksættelse af
tilbagesendelsespolitikken en stor udfordring, især for medlemsstater med et forholdsvis lavt
BNP eller mangel på erfaring, og for de medlemsstater, der er konfronteret med
uforholdsmæssigt store migrationsstrømme på grund af deres geografiske beliggenhed eller
attraktive økonomiske profil. Administrationen af tilbagesendelse er en kompleks proces: Det
er nødvendigt, at der udvikles gode samarbejdsrelationer med modtagerlandene, og at
individuelle rettigheder og humanitære hensyn afvejes over for den statslige interesse i
retshåndhævelse.
Mindskelse af den ulovlige indvandring gennem en effektiv tilbagesendelsespolitik er en
opgave for alle medlemsstater. I et område uden indre grænser kan mennesker i princippet
rejse uhindret rundt. Hvis ulovlige ophold tolereres i én medlemsstat, kan det påvirke
bekæmpelsen af ulovlig beskæftigelse i hele EU negativt, hvilket igen kan virke som en pull-
faktor på mere ulovlig indvandring til EU. Modsat kan effektive tilbagesendelsespolitikker i
hele EU have en gavnlig virkning på den fælles indvandringspolitiks troværdighed og være
med til at øge accepten af tredjelandsstatsborgere med lovligt ophold i medlemsstaterne.
Den Europæiske Tilbagesendelsesfond bygger på forberedende foranstaltninger, der blev
gennemført i regnskabsårene 2005-2007 og hjalp medlemsstaterne med at forberede
lanceringen af Tilbagesendelsesfonden i 2008. Fonden blev oprettet for at gøre kampen mod
ulovlig indvandring på nationalt plan mere effektiv og for at støtte den frivillige og, om
nødvendigt, tvangsmæssige tilbagesendelse af tredjelandsstatsborgere med ulovligt ophold
inden for en fælles ramme af "integreret forvaltning af tilbagesendelse" og i
overensstemmelse med fælles standarder. I den ovenfor beskrevne migrationsmæssige
sammenhæng, hvor migrationsstrømmene påvirker medlemsstaterne forskelligt,
fik fonden til
formål at sikre, at principperne om solidaritet og rimelig ansvarsfordeling overholdes i
forholdet mellem medlemsstaterne
,
ved at yde finansiel bistand til støtte for deres
bestræbelser på at forbedre alle aspekter af administrationen af tilbagesendelse. Fordelingen
af de disponible EU-midler mellem medlemsstaterne er baseret på to kriterier, som afspejler
situationen i medlemsstaterne med hensyn til de forpligtelser, der er indgået på vegne af -
eller generelt til gavn for - Unionen på dette område, nemlig antallet af afgørelser om
udsendelse af tredjelandsstatsborgere og antallet af tilbagesendelser til tredjelande. Fonden
gennemføres på grundlag af strategiske flerårige programmer, der dækker hele
programperioden 2008-2013, og årlige programmer, der forhandles hvert år med
medlemsstaterne med henblik på at implementere de årlige økonomiske bevillinger.
Fonden er rettet mod fire prioriteter:
Prioritet 1: Støtte til udviklingen af en strategisk tilgang i medlemsstaterne til administration
af tilbagesendelse
Prioritet 2: Støtte til samarbejde mellem medlemsstaterne om administration af
tilbagesendelse
4
PDF to HTML - Convert PDF files to HTML files
1452760_0005.png
Prioritet 3: Støtte til særlige innovative (inter)nationale værktøjer til administration af
tilbagesendelse
Prioritet 4: Støtte til udvikling af EU-standarder og bedste praksis med hensyn til
administration af tilbagesendelse.
Ud over de nationale programmer har Kommissionen direkte anvendt op til 7 % af de årlige
disponible EU-midler til tværnationale projekter, undersøgelser og andre former for
foranstaltninger af interesse for Fællesskabet gennem "fællesskabsforanstaltningerne"
vedrørende tilbagesendelsespolitikken og tiltag rettet mod målgrupperne.
For perioden
2005-2007
blev der afviklet forberedende foranstaltninger i henhold til EU-
budgettet, nemlig de "Forberedende foranstaltninger vedrørende tilbagesendelse" (2005-2006)
og den "Forberedende foranstaltning - Migrationsforvaltning, solidaritet gennem handling
(2007) - tilbagevendende personers tilbagevenden og reintegration". Instrumenterne gav en
direkte praktisk erfaring med tværnationale projekter og hjalp dermed medlemsstaterne,
ngo'erne og andre interessenter til at forberede iværksættelsen af Tilbagesendelsesfonden i
2008
9
. Fra 2008 til udgangen af programperioden udgjorde Den Europæiske
Tilbagesendelsesfonds fællesskabsforanstaltninger (op til 90 % af de samlede
støtteberettigede omkostninger vedrørende foranstaltningen) samfinansierede tværnationale
projekter overvejende på området for støttet frivillig tilbagevenden (SFT) gennem de
specifikke indkaldelser af forslag, der offentliggøres årligt. Projekterne supplerede de
nationale programmer og tilskyndede til samarbejde og erfaringsudveksling i hele EU
vedrørende forskellige aspekter af SFT-processen.
Det er vigtigt at bemærke, at denne efterfølgende evalueringsrapport dækker størstedelen af
Den Europæiske Tilbagesendelsesfonds midler, der er blevet anvendt gennem delt forvaltning
i nationale programmer.
Fondens relevans i europæiske og nationale sammenhænge i dens første år
Den periode, som de årlige programmer 2008-2010 dækkede fra starten til afslutningen af
dem, løb fra 2008 til midten af 2012. I denne periode gennemførte de fleste medlemsstater
betydelige ændringer i deres respektive politikker, love og institutionelle struktur med henblik
på at styrke og forbedre administrationen af (frivillig og tvungen) tilbagesendelse.
Gennemførelsen af
direktivet om tilbagesendelse
10
i national lovgivning strømlinede
administrationen af tilbagesendelsesprocessen og indførte muligheden for tredjelands-
statsborgere for at vælge frivilligt at vende tilbage, ligesom det indeholdt standarder for
frihedsberøvelse af dem, der var genstand for en afgørelse om tilbagesendelse. Nogle
medlemsstater indførte alternative foranstaltninger til frihedsberøvelse af sårbare
tredjelandsstatsborgere. I den betragtede periode blev foranstaltningerne undertiden suppleret
med yderligere lovgivning, der sigtede på at bekæmpe ulovlig migration og tilbagesende
ulovlige migranter.
Opstandene i Nordafrika i 2011
bidrog i væsentligt omfang til
et øget
migrationspres
på Middelhavslandene og dermed til de overordnede nationale bestræbelser
på tilbagesendelsesområdet. Fra januar 2008 til den 30. juni 2012 blev i alt
9
10
Evalueringen af de forberedende foranstaltninger findes på
http://ec.europa.eu/home-
affairs/funding/2004_2007/solidarity/funding_solidarity_en.htm.
Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2008/115/EF af 16. december 2008 om fælles standarder og
procedurer i medlemsstaterne for tilbagesendelse af tredjelandsstatsborgere med ulovligt ophold.
Direktivet gælder for alle medlemsstater undtagen Danmark, Irland og Det Forenede Kongerige.
Gennemførelsesfristen var den 24. december 2010.
5
PDF to HTML - Convert PDF files to HTML files
1452760_0006.png
630 475
tredjelandsstatsborgere sendt tilbage til tredjelande af medlemsstaterne enten ved
frivillige eller tvungne tilbagesendelsesforanstaltninger
11
.
60 % af de disse
tredjelandsstatsborgere blev tilbagesendt med magt, mens de resterende 40 % indvilgede
i at vende frivilligt tilbage.
Ni medlemsstater
12
formåede at sende flere personer tilbage
gennem frivillige programmer end gennem tvangsmæssige udsendelser, mens seksten
medlemsstater
13
sendte forholdsvis flere personer tilbage ved tvangsmæssige udsendelser end
ved frivillige tilbagesendelser
14
. Over halvdelen af de frivillige tilbagesendelser blev
gennemført af kun to medlemsstater (SE, UK).
Ulovlige migranter (herunder personer, der bliver længere, end de har tilladelse til, og
afviste asylansøgere) oversteg i stort tal andelen af asylansøgere og flygtninge, der
frivilligt rejste tilbage til deres oprindelsesland.
Det samlede antal
interneringscentre
(for tredjelandsstatsborgere, der afventer udsendelse) i
EU, som rapporteret ved udgangen af juni 2012, blev opgjort til 179 med en samlet kapacitet
på 17 519 pladser.
I den periode, evalueringen dækker, tilbagesendte 21 medlemsstater 15 563 tredjelands-
statsborgere ved
fælles tilbagesendelsesflyvninger
15
(ud af i alt 379 381 tredjelands-
statsborgere, der blev sendt tilbage ved tvangsmæssige udsendelser). Næsten 75 % af det
samlede antal personer, der blev sendt tilbage ved sådanne flyvninger, blev sendt tilbage af
kun to medlemsstater (ES, NL).
I forhold til den ovenfor beskrevne generelle kontekst havde medlemsstaterne generelt
et positivt syn på relevansen af fonden for deres nationale behov.
De fleste anså
programmets mål for at være relevante, men Frankrig rapporterede dog, at en række relevante
behov (f.eks. den ulovlige migrantpopulation i det oversøiske departement Mayotte) ikke
kunne løses på grund af reglerne for støtteberettigelse. Frankrig fandt også, at prioritet 2 var
mindre relevant i forbindelse med fælles tilbagesendelsesflyvninger, fordi FRONTEX også
yder støtte til fælles tilbagesendelse med fly.
På den anden side mente nogle medlemsstater, at behovene og de tilhørende programmers
målsætninger ikke ændredes i rapporteringsperioden, dvs. fra det tidspunkt, da målene i det
flerårige program blev defineret, til gennemførelse af de årlige programmer. Andre tilføjede,
at de identificerede mål fortsat ville være relevante for fremtidige interventioner, som
finansieres gennem enten nationale budgetter eller Fonden.
FONDENS KOMPLEMENTARITET MED NATIONALE BUDGETTER PÅ
TILBAGESENDELSESOMRÅDET
OG
MED
ANDRE
FINANSIELLE
INSTRUMENTER
Nogle medlemsstater har oplyst, at
Tilbagesendelsesfondens samfinansiering var
komplementær i forhold til andre af EU's finansielle instrumenter.
Flere medlemsstater
mente, at Tilbagesendelsesfondens rolle i forbindelse med migrationsadministrationen var et
11
12
13
14
15
Generelle nationale programmer, herunder Tilbagesendelsesfonden.
AT, BE, CZ, IE, LU, PL, PT, SE, UK.
BG, EE, FI, FR, DE, EL, HU, IT, LV, LT, MT, NL, RO, SK, SI, ES.
Data for Cypern vedrørende frivillig tilbagevenden foreligger ikke.
Generelle nationale programmer, herunder Tilbagesendelsesfonden.
6
PDF to HTML - Convert PDF files to HTML files
1452760_0007.png
supplement til de tre andre fonde
16
i det generelle EU-program om solidaritet og forvaltning
af migrationsstrømme (2007-2013). Andre EU-midler, der nævnes som komplementære til
Tilbagesendelsesfonden, er Den Europæiske Socialfond og de forberedende foranstaltninger
til Tilbagesendelsesfonden forud for den løbende programperiode.
Med hensyn til fondens komplementaritet til nationale investeringer inden for tilbagesendelse
spænder fondens bidrag til de nationale budgetter fra 100 % (BG, CY, LV, PT) til mindre end
1 % (CZ). Fondsbevillingen bidrager med 25 % og 21 % af de samlede udgifter på dette
område i henholdsvis Spanien og Det Forenede Kongerige. Der er tale om betydelige andele i
betragtning af størrelsen på de nationale investeringer i tilbagesendelsesadministration i disse
medlemsstater. Heroverfor rapporterer Frankrig, at TF-midler har en relativt beskeden
betydning for den nationale udgift på dette område, idet de kun tegner sig for 4,9 % af
udgifterne til tvangsmæssig tilbagesendelse, men for 15,3 % af udgifterne til frivillig
tilbagevenden (2009-2011).
Fondens bidrag er fastsat til højst 50 % af de samlede omkostninger til en foranstaltning og til
højst 75 % for de medlemsstater, der er omfattet af Samhørighedsfonden, og for
foranstaltninger, der svarer til specifikke prioriteter. I denne forbindelse viser evalueringen, at
fondens største bidrag ligger på områder, hvor medlemsstaterne er mindre tilbøjelige til at
investere nationale midler, dvs. bistand til sårbare personer og gennemførelse af EU-regler og
standarder. Det skyldes sandsynligvis, at sådanne aktiviteter ikke betragtes som nationale
prioriteter, eller at de er en del af EU-prioriteterne, der støttes med 75 %.
FONDENS EFFEKTIVITET
Bevilling og anvendelse
I alt udgjorde bidragene fra fonden til medlemsstaterne i forbindelse med de årlige
programmer 2008-2010
mere end 199 mio. EUR.
Bevillingerne varierer fra lige godt 1
million EUR til Luxembourg til godt 29 mio. EUR til Det Forenede Kongerige og mere end
27 mio. EUR til Grækenland. De største bevillinger blev givet til de medlemsstater, der har
den højeste tilstrømning af ulovlige migranter og det højeste antal tilbagesendte. Det er
Det
Forenede Kongerige, Grækenland, Frankrig, Spanien og Italien, som tilsammen modtog
59 % af det samlede EU-bidrag,
der blev afsat til medlemsstaterne i denne periode.
16
Fonden for de Ydre Grænser, Den Europæiske Flygtningefond og Den Europæiske Fond for Integration
af Tredjelandsstatsborgere.
7
PDF to HTML - Convert PDF files to HTML files
1452760_0008.png
Figur 1: Fordeling af TF-midler pr. medlemsstat i 1 000 EUR
Udnyttelsesgraden
17
for EU-samfinansiering i det årlige program for 2008 var i gennemsnit
66 % (der blev brugt 36,6 mio. EUR ud af de 55,5 mio. EUR, der var bevilget), og den
varierede fra 16 % (NL) til 100 % (ES). De gennemsnitlige udnyttelsesgrader for EU-
samfinansiering i de årlige programmer for 2009 og 2010 varierede fra 27 % i Tjekkiet til
99 % i Spanien. I alt seksten medlemsstater havde en udnyttelsesgrad på over 75 %
18
, mens
den i seks af disse lå over 90 %
19
. Seks medlemsstater havde en gennemsnitlig udnyttelsesgrad
for EU-samfinansiering i de årlige programmer for 2009-2010 på 50 % eller derunder
20
.
Medlemsstater med en høj udnyttelsesgrad er ofte dem, der modtager store bevillinger,
mens medlemsstater med en lav udnyttelsesgrad ofte er medlemsstater med mindre
bevillinger.
Dette kunne skyldes det forhold, at fondens bidrag i medlemsstater med høje
bevillinger udgør en lille del af staternes nationale budget øremærket til tilbagesendelse, og at
disse lande er vant til at gennemføre foranstaltninger på dette område på grundlag af
forfinansiering. På den anden side er medlemsstaterne med mindre bevillinger ofte mindre
erfarne, med færre aktive aktører inden for tilbagesendelsesområdet.
Samlet brugte medlemsstaterne
76 %
af de bevillinger, de havde fået i de årlige programmer
2008-2010 (ca. 151 mio. EUR brugt ud af ca. 199 mio. EUR bevilget).
Størstedelen af såvel foranstaltninger som udgifter var relateret til prioritet 1, efterfulgt af
prioritet 3, 4 og 2.
17
18
19
20
Udnyttelsesgraden måler, i hvilket omfang medlemsstaterne reelt bruger de midler, der oprindeligt var
afsat til dem.
AT, BE, DE, ES, FI, FR, HU, IE, IT, LV, MT, PL, PT, SE, SK, UK.
AT, DE, ES, FR, IT, PT.
BG, CZ, EE, LT, LU, SI.
8
PDF to HTML - Convert PDF files to HTML files
1452760_0009.png
Figur 2: TF 2008-2010 efter prioritet: antal foranstaltninger, udgifter i mio. EUR og antallet af
medlemsstater, der gennemfører prioriteten
De fleste udgifter i de årlige programmer for 2008-2010 gik til foranstaltninger til
gennemførelse af prioritet 1 (støtte til udvikling af en strategisk tilgang til administration af
tilbagesendelse - 114 mio. EUR, dvs. 82 % af de samlede midler, der blev brugt). De
medlemsstater, der havde de højeste udgifter i denne kategori, var Frankrig, Italien, Spanien
og Det Forenede Kongerige. Derudover blev 12 % af EU-midlerne brugt på foranstaltninger
til gennemførelse af prioritet 3 (støtte til innovative værktøjer til administration af
tilbagesendelse). Østrig, Belgien, Grækenland, Tyskland og Sverige brugte de højeste beløb
på denne prioritet. Der blev kun brugt 4,8 mio. EUR på prioritet 4 (støtte til EU-standarder og
bedste praksis), og Frankrig, Letland og Slovakiet brugte de højeste beløb (Frankrig tegnede
sig for 46 % af de samlede udgifter under denne prioritet). Der blev kun brugt 4 mio. EUR på
prioritet 2 (støtte til samarbejde mellem medlemsstaterne); Italien, Det Forenede Kongerige
og Irland brugte de højeste beløb under denne prioritet.
Med hensyn til udgifter fordelt efter foranstaltning blev der afsat flest midler til kategorien
tvangsmæssig tilbagesendelse (38 % af de samlede udgifter) efterfulgt af frivillig
tilbagevenden (36 % af de samlede udgifter). Det Forenede Kongerige har brugt langt det
største beløb på frivillig tilbagevenden (61 % af de samlede udgifter brugt på kategorien
frivillig tilbagevenden).
Ændringer
I alt 20 medlemsstater
21
har rapporteret, at det havde været nødvendigt at foretage en
formel ændring af mindst ét af deres årlige programmer.
De fleste medlemsstater havde
22
behov for at foretage ændringer, der oversteg 10 % af budgettet for et eller flere af deres
årlige programmer. Ændringerne blev foretaget for at sikre fuld udnyttelse af de resterende
økonomiske midler og for at tilpasse udgiftsprognoser med henblik på at forbedre
21
22
Følgende medlemsstater har ikke ændret nogen af deres årlige programmer 2008-2010: AT, BG, CZ,
LU, MT, SI.
DE, EE, EL, ES, FI, FR, HU, IT, LV, PL, PT, RO, SE, SK, UK.
9
PDF to HTML - Convert PDF files to HTML files
1452760_0010.png
effektiviteten. Atten
23
medlemsstater meddelte, at
de fandt ændringerne nyttige.
Flere
medlemsstater har meddelt, at de takket være ændringerne omfordelte budgetmidler fra
områder, hvor der ville have været et underforbrug, til områder, der stod over for et potentielt
overforbrug. Andre medlemsstater rapporterede, at ændringerne har bidraget til at sikre en
effektiv gennemførelse af projekter og dermed øgede deres samlede effektivitet eller tillod
dem at tilpasse oprindeligt planlagte foranstaltninger til nye eller ændrede behov eller
uforudsete begivenheder. Nogle medlemsstater har dog indberettet, at de årlige programmer
ikke var fleksible nok til at tilpasse målene til de skiftende behov.
Administrative omkostninger i forbindelse med programmerne
Den vigtigste kilde til finansiel støtte til administrationsomkostningerne var den tekniske
bistand, der blev ydet af fonden. Ud af de 139 mio. EUR, som blev brugt på projekter i
evalueringsperioden, brugte medlemsstaterne mere end 12 mio. EUR på teknisk bistand (ca.
9 %). De fleste medlemsstater brugte primært teknisk bistand til personaleomkostninger hos
den ansvarlige myndighed eller hos den myndighed, til hvilken der er uddelegeret opgaver,
efterfulgt af IT-udstyr, mens der blev brugt færrest penge på rejser og/eller arrangementer.
De
fleste medlemsstater rapporterede, at den tekniske bistand var meget nyttig, navnlig ved
at den støttede administrationen af fonden
og dermed bidrog til en mere effektiv
administration af fonden, selv om nogle medlemsstater (LU, RO) havde haft vanskeligt ved at
bruge bevillingerne som følge af de restriktioner, der var lagt på tildelingen og brugen af dem.
Samlet vurdering af effektiviteten
De fleste medlemsstater syntes, at
gennemførelsen af programmerne
havde været
effektiv
24
.
Nogle få syntes, at gennemførelsen havde været ineffektiv,
primært på grund af
vanskeligheder med at sikre samfinansiering på grund af de komplekse og administrativt
tunge gennemførelsesmekanismer samt på grund af det høje forhold mellem administrative
omkostninger og den samlede bevilling (AT, CZ, CY, NL).
De største rapporterede udfordringer i forbindelse med gennemførelsen
25
er:
forsinkelser i godkendelsen af dokumenter fra både medlemsstaternes og
Kommissionens side
vanskeligheder med at sikre samfinansiering
langvarige gennemførelsesmekanismer og -procedurer, som førte til forsinkelser i
projektgennemførelsen
mangel på effektiv kommunikation og samarbejde med repræsentanter for tredjelande
utilstrækkelige oplysninger om omfanget af målgruppen for foranstaltningen eller
vanskeligheder med at sende dem tilbage.
De fleste medlemsstater
26
rapporterede, at de var både
juridisk og økonomisk afhængige
af
godkendelse af Kommissionens beslutning for at kunne iværksætte gennemførelsen af deres
årlige programmer. Nogle medlemsstater (FR, LU, SI, SE, UK) rapporterede, at de ikke var
23
24
25
26
BE, DE, EE, EL, ES, FI, FR, HU, IT, LT, LV, NL, PL, PT, RO, SE, SK, UK. Cypern har ikke forelagt
nogen vurdering af ændringen af dets program for 2009.
AT, BE, BG, EE, EL, ES, FI, FR, HU, IE, LT, LV, MT, NL, PL, PT, SE, SI, SK, UK.
AT, BG, CZ, DE, EL, ES, FI, FR, HU, IT, LV, LT, LU, MT, NL, PL, PT, SE, SI, SK, UK.
AT, BE, BG, CY, CZ, EE, EL, ES, FI, IT, LT, LV, MT, PL, PT, RO, SK.
10
PDF to HTML - Convert PDF files to HTML files
1452760_0011.png
økonomisk afhængige af godkendelse af Kommissionens beslutninger for at gennemføre
deres årlige programmer, fordi finansieringen blev givet gennem deres nationale budget.
EFFEKTIVITETEN AF DE FORANSTALTNINGER, DER ER GENNEMFØRT
GENNEM FONDEN
Dette afsnit indeholder en oversigt over det output og de resultater, der er opnået gennem de
årlige programmer 2008-2010 i forhold til hver af fondens fire prioriteter
27
.
De samlede og vigtigste resultater
Treogtyve medlemsstater
28
vurderede fondens samlede og vigtigste resultater som enten
positive eller meget positive,
mens kun tre afgav en neutral vurdering
29
. Sidstnævnte gjorde
dette, fordi de forventede resultater ikke blev nået, kun få foranstaltninger blev gennemført
(CZ), resultaterne ikke blev nået eller ikke kunne kvantificeres (LU), eller fordi kun et lille
antal foranstaltninger blev gennemført, hvilket gjorde det vanskeligt at foretage en generel
vurdering (SE).
Nedenstående tabel viser fondens samlede output og resultater.
Tabel 1 Oversigt over samlede output og resultater af de gennemførte foranstaltninger
Kategori af
foranstaltninger
1. Flere tilfælde af
frivillig
tilbagevenden
EU-niveau: OUTPUT opnået gennem de
årlige programmer 2008-2010
EU-niveau: RESULTATER opnået
gennem de årlige programmer
2008-2010
39 115 personer
vendte tilbage
20 568 personer
modtog støtte til
reintegration
(hvor denne
gives)
Priori
tet
51 341
ansøgninger/hensigtse
rklæringer om frivillig
tilbagevenden
9 788 tilfælde af
frivillig
tilbagevenden
gennemført
1, 3
og 4
2. Flere
tvangsmæssige
tilbagesendelser
2 404 nationale
tvangsmæssige
tilbagesendelsesflyvni
nger gennemført
97 962 personer
sendt tilbage
gennem
ensidige
tvangsmæssige
tilbagesendelses
aktioner
83 235 personer
rådgivet
17 699 personer
vendte frivilligt
tilbage som et
resultat af
rådgivningen
1 og
2
3. Mere/bedre
information/rådgiv
ning
397 informations-
aktiviteter/kampagner
organiseret
1 og
3
27
28
29
Præsentationen af output og resultater i forhold til hver prioritet afspejler medlemsstaternes forståelse af
disse prioriteter og den efterfølgende klassifikation af deres projekter. Sammenlignelige projekter kan
være programsat under forskellige prioriteter i de forskellige medlemsstater. Der er en vis overlapning i
resultaterne og output for hver af prioriteterne - f.eks. frivillig tilbagevenden, der har fundet sted som
følge af foranstaltninger, der er gennemført under både prioritet 1 og 3, eller sårbare personer, der er
blevet hjulpet gennem foranstaltninger under prioritet 1, 3 og 4.
Meget positive: AT, BE, CY, ES, FI, FR, IT, LV, LT, PL, PT, SK, UK (13). Positive: BG, DE, EE, EL,
HU, IE, MT, NL, RO, SI (10).
CZ, LU, SE.
11
PDF to HTML - Convert PDF files to HTML files
1452760_0012.png
4. Mere/bedre
hjælp til sårbare
personer
10 255 sårbare
personer bistået
7 804 biståede
personer vendte
frivilligt tilbage
232 biståede
personer blev
tilbagesendt med
magt
1
3
og
5. Mere/bedre
reintegrations-
bistand
691 reintegrations-
aktiviteter iværksat
7 636 personer
bistået med
reintegration
4 541 personer
vendte tilbage
efter eller i
forventning om
reintegrations-
aktiviteter
6 230
tilbagesendelses
sager behandlet
gennem/påvirket
af brugen af nye
initiativer
2 041 personer
rent faktisk sendt
tilbage takket
være de indførte
nye værktøjer/
initiativer
1
3
og
6. Nye værktøjer/
initiativer testet
eller indført
3 081 nye værktøjer/
initiativer indført
1
3
og
7. Forbedret
vidensgrundlag i
medlemsstaten
14 112 medarbejdere
fra offentlige
myndigheder
erhvervede ny viden
3 091
medarbejdere fra
ngo'er/andre
involverede aktører
erhvervede ny
viden
310
46
samarbejdspartn lovbestemmelser
erskaber udviklet eller former for
administrativ
praksis
vedrørende
tilbagesendelse
ændret eller
indført
820 personer
sendt tilbage ved
fælles
tilbagesendelses
aktioner
7 former for
praksis overført
og bragt i
anvendelse
1
3
og
8. Mere/bedre
samarbejde med
andre
medlemsstater
5 nye
samarbejdspartnerska
ber
30
udviklet
41 fælles
tilbagesendelsesak
tioner udført
sammen med
andre
medlemsstater
17 organisationer
anvender
foranstaltningerne
2
4
og
9. Bedre
anvendelse af EU-
regler og
-standarder
11 forberedende
foranstaltninger truffet
til gennemførelse af
direktivet
2 184 tilfælde af
tilbagesendelse
udført efter
indførelsen af
foranstaltningern
e
27 personer
vendte frivilligt
tilbage på
baggrund af
samarbejdet/de
fælles aktiviteter
4
10. Mere/bedre
samarbejde på
nationalt plan
77 nye partnerskaber
udviklet (ngo'er, ngo'er
og statslige
institutioner og lign.)
15 fælles aktiviteter
udviklet og
gennemført
1 og
4
30
I forbindelse med foranstaltningskategorierne 10 og 11 betyder partnerskab en ny form for samarbejde
på nationalt plan eller med tredjelande, som er indledt via Tilbagesendelsesfonden, dvs. udviklingen af
nye samarbejdsinitiativer med relevante interessenter.
12
PDF to HTML - Convert PDF files to HTML files
1452760_0013.png
11. Mere/bedre
samarbejde med
tredjelande
269
samarbejdspartnerska
ber udviklet
3 415
dokumenterede
tilfælde takket
være bedre
samarbejde med
tredjelande
25 007 personer
sendt tilbage
med magt på
baggrund af
samarbejdet
39 687 personer
vendte frivilligt
tilbage på
baggrund af
samarbejdet/de
fælles aktiviteter
3
Output og resultater, der er opnået under prioritet 1 (støtte til en strategisk tilgang til
administration af tilbagesendelse)
På området for tvangsmæssig tilbagesendelse blev hovedparten (97 %) af de tvangsmæssige
tilbagesendelser, der blev samfinansieret af fonden, gennemført under prioritet 1 (andre blev
gennemført under prioritet 2).
Spanien
tilbagesendte det største antal tredjelandsstatsborgere
(48 550) efterfulgt af
Grækenland
(17 338),
Italien
(8 321) og
Cypern
(6 947).
På området for frivillig tilbagevenden skete i alt 88 % af alle frivillige tilbagesendelser som
følge af foranstaltninger under prioritet 1.
Det Forenede Kongerige
tilbagesendte det største
antal tredjelandsstatsborgere (14 110). Andre medlemsstater, der tilbagesendte et stort antal
tredjelandsstatsborgere under prioritet 1, var
Tyskland
(4 903),
Frankrig
(3 900),
Polen
(2 616) og
Nederlandene
(2 613). Det Forenede Kongerige ydede reintegrationsbistand til det
største antal tredjelandsstatsborgere (14 288), og dette tal udgjorde 70 % af alle personer, der
modtog støtte til reintegration. Andre medlemsstater, der ydede
reintegrationsbistand til et
betydeligt antal tredjelandsstatsborgere var Polen
(3 510),
Nederlandene
(835) og
Italien
(782).
Tolv medlemsstater
31
gennemførte
under prioritet 1
oplysningskampagner, og tolv
gennemførte
32
foranstaltninger, der direkte havde til formål at yde rådgivning til
potentielle tilbagevendende.
Spanien, Finland og Irland anså tilvejebringelsen og den større
udbredelse af oplysninger om tilbagesendelse for et af de vigtigste resultater af
foranstaltningerne under denne prioritet. Østrig (26 687), Nederlandene (24 634) og Tyskland
(10 476) nåede ud til det største antal personer gennem rådgivningsforanstaltninger, mens
Østrig (10 144), Tyskland (2 705) og Portugal (1 871) oplevede det største antal
tilbagesendelser som et resultat af disse foranstaltninger.
Femten medlemsstater
33
bistod sårbare personer med at muliggøre deres tilbagesendelse.
Spanien bistod det største antal personer (6 178), som alle blev sendt frivilligt tilbage.
Fire medlemsstater (BE, HU, LT, EE) rapporterede, at de havde tilbagesendt sårbare personer
med magt, efter at der var ydet bistand.
Ti medlemsstater
34
udviklede nye redskaber eller initiativer under prioritet 1,
lige fra
værktøjer til bevidstgørelse og kapacitetsopbygning til støttet frivillig tilbagevenden,
offentliggørelse af vejledninger om tilbagesendelse og udvikling af styringsværktøjer til
administration og økonomisk overvågning af bistand til tilbagesendelse og til indsamling af
biometriske oplysninger om ansøgere til brug ved tilbagesendelsen.
Nogle medlemsstater
35
31
32
33
34
35
BG, CZ, DE, ES, FI, FR, IE, LT, PL, PT, RO, SK.
AT, BG, CZ, DE, FI, IE, LV, LT, NL PL, PT, RO.
AT, BE, BG, DE, EE, ES, FI, FR, HU, IT, LT, NL, PL, PT, SE.
BE, CY, FI, FR, LV, LT, NL, PT, RO, SE.
DE, FI, IE, LT, MT, PT, RO.
13
PDF to HTML - Convert PDF files to HTML files
1452760_0014.png
sørgede for information/uddannelse til offentlige myndigheder og/eller ngo'er, der
arbejder med tilbagesendelser.
Med hensyn til resultaterne af foranstaltningerne under prioritet 1, navnlig dem, der vedrører
information/uddannelse af offentlige myndigheder og/eller ngo'er, der arbejder med
tilbagesendelser, blev det rapporteret, at
nye samarbejdspartnerskaber var blevet skabt
i
Tyskland, Irland, Malta, Portugal og Rumænien. Derudover beskriver seks medlemsstater
(BE, EL, LV, MT, NL, PT)
forbedringer i samarbejdet med tredjelande
som følge af
foranstaltninger, der blev gennemført under prioritet 1. Disse skal have bidraget til
gennemførelsen af yderligere tvangsmæssige tilbagesendelser (428 fra BE, 301 fra EL) og
frivillig tilbagevenden (120 fra BE, 9 fra MT, 168 fra NL og 55 fra SE).
Med hensyn til de mere langsigtede virkninger af de aktiviteter, der blev finansieret under
denne prioritet, rapporterede medlemsstaterne følgende:
Tre medlemsstater
36
rapporterede, at finansiering fra Tilbagesendelsesfonden igangsatte
aktiviteter vedrørende frivillig tilbagesendelse og reintegration i deres lande, hvor sådanne
foranstaltninger ikke fandtes tidligere,
Syv medlemsstater
37
rapporterede, at
støttede foranstaltninger førte til systemiske
forbedringer i administrationen af tilbagesendelse,
hvilket bidrog til udviklingen af
standardiserede metoder,
Atten medlemsstater
38
mente, at foranstaltninger under prioritet 1 ydede et væsentligt bidrag
til at forbedre den samlede administration af tilbagesendelse på nationalt plan,
Der blev også rapporteret forbedringer i kvaliteten af de frivillige og tvangsmæssige
tilbagesendelsesprocedurer,
f.eks. udviklingen af nye redskaber
39
, ydelse af bistand i
forbindelse med tvangsmæssige tilbagesendelser for sårbare personer
40
, udvikling af
partnerskaber med ngo'er og andre interessenter
41
og forbedret samarbejde med tredjelande
42
.
Output og resultater, der er opnået under prioritet 2 (støtte til samarbejde mellem
medlemsstaterne)
Syv medlemsstater
43
gennemførte fælles tilbagesendelsesaktioner
i samarbejde med andre
medlemsstater. I alt blev 820 personer sendt tilbage gennem fælles tilbagesendelsesaktioner
gennemført under prioritet 2.
Syv medlemsstater
44
rapporterede, at foranstaltninger under prioritet 2 tjente til at
udvikle partnerskaber med andre medlemsstater.
I alt blev der skabt seksten nye
partnerskaber. De gjorde det muligt at udveksle erfaringer om den vanskelige proces med at
skaffe dokumentation vedrørende tilbagevendende fra visse oprindelseslande, at organisere
arbejdsgruppemøder med andre medlemsstater om emner som indgåelse af aftaler om
tilbagetagelse og at udvikle partnerskaber for tilbagesendelser ved den fælles grænse (UK
med FR).
36
37
38
39
40
41
42
43
44
CY, SI, LV.
EE, ES, FI, FR, IT, MT, SE.
BE, BG, CY, EE, EL, ES, FI, FR, HU, IE, IT, LT, LV, MT, PL, PT, SE, SI.
BE, CY, FI, FR, LV, LT, NL, PT, RO, SE.
BE, HU, LT, EE.
DE, IE, PT, SE.
BE, EL, LV, MT, NL, PT.
BE, CY, EL, IE, PL, RO, UK.
BG, CZ, DE, EE, EL, PL, UK.
14
PDF to HTML - Convert PDF files to HTML files
1452760_0015.png
Tolv
45
af de femten medlemsstater, der gennemførte foranstaltninger under prioritet 2,
rapporterede, at resultaterne af foranstaltningerne
bidrog positivt til at forbedre den
samlede administration af tilbagesendelser på nationalt plan.
Med hensyn til den mere
langsigtede virkning rapporterede medlemsstaterne:
skabelsen af varige synergier og netværkseffekter gennem fælles tilbagesendelse med fly
og andre udvekslinger
positive virkninger af fremme og anvendelse af europæiske standarder og fælles
uddannelseskriterier for fælles tilbagesendelsesaktioner
forbedret kommunikation og samarbejde med tredjelande med hensyn til opbygningen af
tjenestemændenes erfaring i administrationen af tilbagesendelser.
Kun tre medlemsstater
46
rapporterede, at resultaterne af de foranstaltninger, der gennemførtes
under prioritet 2, kun havde bidraget i beskedent omfang til at forbedre den samlede
administration af tilbagesendelser på nationalt plan.
Output og resultater, der er opnået under prioritet 3 (støtte til innovative værktøjer)
Resultaterne af de gennemførte foranstaltninger under prioritet 3 varierede fra udviklingen
og/eller indførelsen af
nye værktøjer og initiativer
(databaser vedrørende oprindelseslande,
hotline med oplysninger om (støttet) frivillig tilbagevenden, websted på forskellige sprog
mv.)
til uddannelse eller information til offentlige myndigheder og ngo'er om værktøjer
og initiativer.
Medlemsstaterne gennemførte også
frivillige tilbagesendelser,
ydede
bistand
til sårbare personer, rådgav/informerede tredjelandsstatsborgere
og bistod andre med
støtte til reintegration.
Endelig blev der etableret en række samarbejdsaftaler med
tredjelande, f.eks. partnerskaber for reintegrationsprojekter (AT, MT, ES). For eksempel
afholdt Spanien uddannelsesseminarer om samarbejde og bæredygtigheden af
tilbagesendelser for embedsmænd fra tredjelande. Andre medlemsstater (BG, HU, PL, RO,
SI) har udviklet et samarbejde inden for konsulære og diplomatiske tjenester vedrørende
dokumentation af tilbagevendendes identiteter.
Medlemsstaternes
vurdering
af disse resultater var
blandede.
Tretten (BE, BG, ES, FI, HU,
IE, IT, LT, NL, PL, RO, SI, UK) mente, at resultaterne af de foranstaltninger, der
gennemførtes under denne prioritet, var i overensstemmelse med de oprindeligt fastsatte mål.
En række medlemsstater (AT, DE, EL, FR, LU, MT, SE, SK) mente, at resultaterne ikke var i
overensstemmelse eller kun til en vis grad i overensstemmelse med målene, og det skyldtes, at
målene for nogle foranstaltninger ikke blev fuldt ud indfriet, eller at nogle projekter ikke blev
gennemført.
Med hensyn til de mere langsigtede virkninger af aktiviteterne blev resultaterne i
17 medlemsstater
47
anset for positive og som et bidrag til en bæredygtig administration af
tilbagesendelser, mens andre (MT, SE) mente, at der var blevet gennemført for få tiltag til, at
det kunne få en mærkbar indvirkning på administrationen af tilbagesendelser, eller at
evalueringsperioden var for kort til at vurdere virkningen af projekterne (DE).
45
46
47
BE, CY, CZ, EE, EL, FR, IE, IT, LV, PL, RO, UK.
BG, EE, LU.
AT, BE, BG, EL, ES, FI, HU, IE, IT, LT, LU, NL, PL, RO, SI, SK, UK.
15
PDF to HTML - Convert PDF files to HTML files
1452760_0016.png
Output og resultater, der er opnået under prioritet 4 (støtte til EU-standarder og bedste
praksis)
Det mest almindeligt forekommende resultat af foranstaltninger, der gennemførtes under
prioritet 4, var, at offentlige myndigheders personale og/eller personale i ngo'er eller andre
involverede aktører, erhvervede kendskab til EU-standarder og bedste praksis i forbindelse
med administrationen af tilbagesendelser. Fjorten medlemsstater
48
rapporterede at have
uddannet personer i EU-standarder og bedste praksis i forbindelse med administration af
tilbagesendelser. Italien uddannede det største antal personer (3 390) efterfulgt af Polen
(2 666) og Grækenland (2 234).
Fem medlemsstater (BE, BG, HU, LT, SK) iværksatte foranstaltninger, der var knyttet til
gennemførelsen af tilbagesendelsesdirektivet, hvilket f.eks. i Slovakiet førte til, at der blev
ydet retshjælp til 273 tilbagevendende, og til, at 647 sårbare personer modtog bistand.
Resultaterne blev generelt vurderet meget positivt
-
både som værende i overensstemmelse
med de oprindeligt fastsatte mål og som forbedring af den generelle administration af
tilbagesendelser. I de tilfælde, hvor resultaterne blev bedømt mindre positivt, skyldtes det
normalt, at kun få foranstaltninger var blevet gennemført (FI).
FONDENS MERVÆRDI
Fondens merværdi
Mængdevirkninger (virkninger på praksis): det omfang, i hvilket fondens interventioner
bidrog til den samlede vifte af tilbagesendelsesaktiviteter
Generelt rapporterede medlemsstaterne, at fondens støtte bidrog til en stigning i
omfanget, varigheden og bæredygtigheden af de nationale tilbagesendelsesaktiviteter.
Ifølge medlemsstaternes rapporter ser fondens merværdi ud til at være størst på området for
frivillig tilbagevenden.
Støtte til frivillig tilbagevenden blev nemlig nævnt som en
væsentlig merværdi i en række medlemsstater:
Fondens støtte gjorde det muligt at indføre programmer for frivillig tilbagevenden i tre
medlemsstater, hvor de ikke eksisterede tidligere (CY, LV, SI).
TF-støtte fremmede eller udvidede adgangen til programmer for frivillig tilbagevenden (CZ,
EE, ES, FI, MT, PL, PT).
TF-støtte førte til en klar stigning i viljen til at vende frivilligt tilbage takket være indførelsen
af rådgivning om tilbagevenden og bistand til reintegration, ydelse af finansielle incitamenter
til tilbagevenden (CZ, ES, FR, MT, PT, SK), adgangen til omfattende information (f.eks. om
opstartshjælp i det land, hvortil der vendes tilbage) og formidling og udbredelse af kendskabet
til mulighederne for frivillig tilbagevenden (BE, DE, FR, HU, IE, MT, PT). I den forbindelse
skrev Belgien, at "Fonden bidrog væsentligt til stigningen i antallet af frivillige
tilbagesendelser, ikke blot ved at yde højere støtte, men også ... ved at forsyne alle
involverede aktører med ajourført information om frivillig tilbagevenden og redskaber til at
tale om en mulig tilbagevenden, hvilket skabte øget bevidsthed om muligheden for frivillig
tilbagevenden".
48
BE, BG, CY, EE, EL, HU, IT, LT, LV, PL, RO, SE, SI, SK.
16
PDF to HTML - Convert PDF files to HTML files
1452760_0017.png
TF-støtte fremmede ngo'ernes engagement i aktiviteter i forbindelse med støttet frivillig
tilbagevenden (CZ, NL).
Flere medlemsstater har meddelt, at fonden har bidraget med
betydelig merværdi også inden
for tvangsmæssige tilbagesendelser,
nemlig:
deltagelse i fælles flyvninger (BE, EL).
forbedret samarbejde mellem medlemsstater og tredjelande (EE, EL, IT, MT, SI, SE,
PL), nærmere bestemt i forhold til:
fremme af identifikationen af juridisk dokumentation, hvilket reducerer
længden af frihedsberøvelsen og fremskynder tilbagesendelsesproceduren
etablering af kontakter i tredjelande, ikke mindst i dem, der ikke har konsulær
repræsentation i medlemsstaterne, hvilket har medvirket til at forbedre
behandlingen og gennemførelsen af tilbagetagelsesaftaler
opgradering af politiets udstyr og uddannelse af polititjenestemænd i EU-standarder,
hvilket resulterede i forbedret politibetjening for de tilbagevendende og i en øget
forståelse af deres rettigheder, grundene til deres tilbageholdelse og procedurerne i
forbindelse med deres tilbagesendelse (BE, DE, EL, LT, PL, SI, SK).
Med hensyn til opfattelsen af programmernes merværdi sammenlignet med eksisterende
nationale programmer og politikker og i forhold til det nationale budget forbandt de fleste af
medlemsstaterne
49
fondens merværdi med en
forøgelse af de økonomiske midler
-
især i en
periode med restriktioner i den offentlige økonomi - til både tvangsmæssig tilbagesendelse og
frivillig tilbagevenden. Nogle medlemsstater bemærkede imidlertid,
at fondens merværdi
var begrænset på grund af den relativt beskedne størrelse af fondens bidrag til de
nationale budgetter til administrationen af tilbagesendelse
r
(LU, FR).
Rollevirkninger: det omfang, i hvilket fonden bidrog til at forberede medlemsstaten på at
anvende tilbagesendelsesdirektivet korrekt
Hvad angår gennemførelsen af
tilbagesendelsesdirektivet
,
mente 17
50
ud af 24
51
medlemsstater, at
fonden ydede et positivt bidrag til etableringen af systemer til både
tvangsmæssig tilbagesendelse og frivillig tilbagevenden i overensstemmelse med
tilbagesendelsesdirektivet.
I Ungarn har fonden bidraget væsentligt til gennemførelsen af
programmer for støttet frivillig tilbagevenden og til at forbedre forholdene under
frihedsberøvelse samt kvaliteten af tvungen udsendelse med fly. I Slovenien var fondens
vigtigste bidrag støtte til lancering af frivillige tilbagesendelses- og reintegrationsprogrammer
for første gang i landets historie. I Estland var underskrivelsen af en samarbejdsaftale mellem
det
estiske
indenrigsministerium
og
det
estiske
Røde
Kors,
hvorved
tilbagesendelsesdirektivets krav om overvågning af tvangsmæssig tilbagesendelse blev
opfyldt, et af fondens vigtigste tiltag. Andre medlemsstater oplyste, at deres nationale
tilbagesendelsesstandarder allerede var i overensstemmelse med tilbagesendelsesdirektivet,
eller at gennemførelsen af tilbagesendelsesdirektivet blev støttet gennem det nationale budget
i rapporteringsperioden og ikke via Tilbagesendelsesfonden, eller at tilbagesendelsesdirektivet
blev gennemført efter evalueringsperioden.
49
50
51
BE, CZ, ES, EE, IE, MT, NL, PL, PT, SE, UK.
BE, BG, CY, DE, EE, EL, ES, FI, HU, IT, LT, LV, MT, PL, PT, RO, SI.
Det Forenede Kongerige og Irland besluttede ikke at gennemføre tilbagesendelsesdirektivet.
17
PDF to HTML - Convert PDF files to HTML files
Det er værd at understrege, at Europa-Parlamentet knyttede en politisk forbindelse mellem
Tilbagesendelsesfonden og vedtagelsen af tilbagesendelsesdirektivet. Filosofien bag denne
politiske sammenkædning var, at EU-penge til samfinansiering af medlemsstaternes
tilbagesendelsesaktiviteter kun burde frigives, hvis medlemsstaterne først accepterede at
vedtage fælles standarder, som sikrede, at de tilbagevendende blev behandlet humant og
værdigt. Denne indfaldsvinkel bidrog til at fjerne blokeringen af de fastlåste forhandlinger i
Rådet og førte i sidste ende til vedtagelsen af tilbagesendelsesdirektivet i slutningen af 2008.
Det forhold, at Det Forenede Kongerige fortsat ikke har besluttet sig for at tilslutte sig
tilbagesendelsesdirektivet, mens det samtidig er den største modtager fra Tilbagesendelses-
fonden, er et problem, der til stadighed bekymrer Kommissionen.
Omfangsvirkninger: det omfang, i hvilket de aktiviteter, der er samfinansieret af fonden, ikke
ville have fundet sted uden den økonomiske støtte fra EU
De fleste medlemsstater (AT, BE, CY, CZ, DE, EL, ES, HU, IT, LV, LT, MT, PL, PT, RO,
SE, SK, UK) mente, at
nogle aktiviteter, der er samfinansieret af fonden, kunne have
været gennemført i begrænset omfang uden økonomisk støtte fra EU.
De har rapporteret,
at omfanget af aktiviteter, navnlig vedrørende frivillig tilbagevenden (information,
økonomiske incitamenter til tilbagevenden, støtte til reintegration, rådgivning), ville være
blevet reduceret.
Denne udtalelse understreger på ny fondens merværdi i forhold til
frivillig tilbagevenden.
I den forbindelse skrev Tyskland: "Uden ... fonden kunne mange
foranstaltninger vedrørende tilbagevenden ikke have fundet sted eller i givet fald kun i
begrænset omfang. Med EU-midler blev der afholdt mere intensive og tidskrævende
rådgivningsmøder med individuelle løsningsmodeller vedrørende tilbagevenden, hvilket klart
har haft en positiv effekt på viljen til at vende tilbage. Således kunne der tilbydes
rådgivningsmøder for særlige grupper såsom traumatiserede kvinder ... På grundlag af denne
tilgang med omfattende rådgivning og støtte er et skifte nu undervejs i forhold til
tilbagesendelsesforanstaltninger på området for bæredygtig reintegration".
Nogle medlemsstater rapporterede også, at
sårbare tilbagevendende (med særlige behov
eller med familier) også ville have modtaget støtte i mindre omfang
(EE, BE, LT).
Nogle medlemsstater (BE, BG, CZ, EE, FI, HU, IE, LV, NL, PT, RO, SI, SK) rapporterede, at
nogle aktiviteter, der blev samfinansieret af fonden, slet ikke kunne have været
gennemført uden økonomisk støtte fra EU, hvilket navnlig påvirkede frivillig
tilbagevenden og ngo-aktiviteter.
For eksempel oplyste Estland, at reintegrationsaktiviteter
sandsynligvis ikke ville være blevet iværksat. Tjekkiet rapporterede, at aktiviteter vedrørende
økonomiske incitamenter til tilbagevenden tillige med aktiviteter vedrørende reintegration af
tilbagevendende ikke kunne have været gennemført uden fondens hjælp. Også Grækenland
rapporterede, at det ville have været meget vanskeligt at samarbejde med andre medlemsstater
eller gennemføre bilaterale møder med myndighederne i tredjelande uden støtte fra fonden.
På den anden side nævnte nogle medlemsstater (EE, PT, RO, ES, BE), at
hvis fonden ikke
havde eksisteret, ville aktiviteter vedrørende tvangsmæssig tilbagesendelse kunne være
gennemført på grundlag af det nationale budget.
For eksempel bemærkede Spanien, at der
var foretaget betydelige årlige nationale investeringer udelukkende på grundlag af det
nationale budget, hvorigennem der blev ydet bistand til tilbagevendende, identifikations-
udvalg og tilbagesendelsesflyvninger. Nogle medlemsstater (CZ, FI, FR, LU) rapporterede, at
nogle
aktiviteter, der var blevet samfinansieret af fonden, kunne have været gennemført
i betydeligt omfang.
Dette gælder i høj grad også udsendelse, idet der findes et retsgrundlag
for dette i de fleste medlemsstater.
18
PDF to HTML - Convert PDF files to HTML files
Bedste praksis og indhøstede erfaringer
Nogle medlemsstater rapporterede, at følgende former for
administrativ praksis
havde
bidraget betydeligt til en effektiv administration af tilbagesendelser:
etablering af gode forbindelser med modtagere
iværksættelse af programforanstaltninger for at forhindre underudnyttelse af de
bevilgede midler
gennemførelse af længere og flerårige projekter
sikring af gensidig forståelse mellem forskellige interessenter.
For så vidt angår en vellykket
administrativ praksis vedrørende tilbagevenden
blev
følgende rapporteret:
etablering af
ordninger for frivillig tilbagevenden
(UK)
oprettelse af tætte
kontakter med modtagerlandene
(LT, NL, PL, PT)
rådgivning
vedrørende tilbagesendelsesordninger til potentielle tilbagevendende (DE,
HU, IE, IT, MT)
udarbejdelse af en
integreret tilgang til tilbagevenden
-
fra forberedelser før afrejsen
til bistand til reintegration (BE, EE, PT)
samarbejde med ngo'er
om udarbejdelse af frivillige ordninger for tilbagevenden og
kortlægning af indvandrersamfund (IT, PT)
deltagelse af internerings- og modtagelsescentre i udbredelsen af information til
potentielle deltagere i ordninger for frivillig tilbagevenden
(FI, RO).
Yderligere har nogle få medlemsstater rapporteret om udviklingen af følgende bedste
praksis på området for
samarbejde med modtagerlande:
en konference med henblik på at udvikle forbindelserne mellem medlemsstater og
tredjelande efterfulgt af underskrivelse af tilbagetagelsesaftaler
kontakter med de konsulære myndigheder fra tredjelande, der er ansvarlige for
bekræftelse af tilbagevendendes identitet
samarbejde mellem nationale ngo'er og søsterorganisationer i modtagerlandene
vedrørende gennemførelse af frivillig tilbagevenden.
Endelig har nogle medlemsstater understreget
betydningen af de indhøstede erfaringer
inden for styring og administration af fonden, herunder:
forbedret planlægning
forenkling af procedurer
mere effektive finansieringsprocedurer
forbedrede offentlige indkøb
udviklingen af behovsanalyser og praksis for at opnå mere bæredygtige resultater.
Sidstnævnte refererer til omhyggeligt at skræddersy reintegrationsbistand til individuelle
tredjelandsstatsborgeres behov, at sikre overførsel af viden blandt projektledere, at
19
PDF to HTML - Convert PDF files to HTML files
forbinde reintegrationsaktiviteter til lokale udviklingspolitikker i modtagerlandene, at
anvende indfødte rådgivere til at informere potentielle tilbagevendende om ordninger for
frivillig tilbagevenden og at gennemføre regelmæssige kontrolbesøg i oprindelseslandene,
hvor sådanne ordninger gennemføres.
KONKLUSIONER
Efter at have gennemgået evalueringsrapporterne fra medlemsstaterne og under hensyntagen
til andre oplysninger finder Kommissionen, at det samlede billede af gennemførelsen af
programmerne for perioden 2008-2010 under Den Europæiske Tilbagesendelsesfond er
ganske tilfredsstillende.
De organisationer, der stod for projektgennemførelsen, og de
nationale myndigheder var i stand til at opnå gode resultater, selv om det første år af fondens
gennemførelse var udfordrende for nogle medlemsstater.
Derudover kan det konkluderes, at fonden
lever op til det, der blev lovet, nemlig at øge
gennemførelsen af en integreret forvaltning af tilbagesendelser
i medlemsstaterne. Fonden
støttede gennemførelsen af oplysningskampagner og bred formidling af oplysninger om
tilbagesendelse på forskellige sprog og gennem målrettede kommunikationskanaler,
indførelsen eller udviklingen af rådgivningsaktiviteter for potentielle tilbagevendende (f.eks.
udvidelse til nye kategorier af migranter, såsom frihedsberøvede personer, familier, ofre for
menneskehandel), indførelsen eller udviklingen af bistand til reintegration i oprindelseslandet
og udviklingen af landespecifikke informationsdatabaser. Med hensyn til resultater
rapporterede medlemsstaterne, at foranstaltninger, der var blevet samfinansieret af fonden,
havde bidraget - markant for nogle medlemsstaters vedkommende - til den overordnede
udvikling af en integreret tilgang til administrationen af tilbagesendelser, til en stigning i
antallet af tilbagesendte og til en forbedring af kvaliteten i tilbagesendelsesproceduren.
Herudover bidrog fonden til at øge brugen af frivillig tilbagevenden i forhold til tvangsmæssig
tilbagesendelse og gjorde det endog muligt at introducere aktiviteter vedrørende frivillig
tilbagevenden og reintegration i nogle medlemsstater. Samlet set sender medlemsstaterne
imidlertid stadigvæk flere migranter tilbage med magt end frivilligt. I fremtiden bør der være
et endnu større fokus på frivillig tilbagevenden i overensstemmelse med EU-standardernes
princip om forrang for frivillig tilbagevenden.
Selv om der blev rapporteret om visse resultater inden for samarbejdet mellem
medlemsstaterne (f.eks. fælles tilbagesendelsesflyvninger, udveksling af bedste praksis),
afslører den beskedne størrelse af bevillingerne, der blev afsat til dette mål (mindre end 3 % af
det samlede beløb, som medlemsstaterne brugte i evalueringsperioden), enten vanskeligheder
i forbindelse med oprettelse af samarbejdsnetværk eller en præference for de fælles
flyvninger, der er tilrettelagt af FRONTEX.
I fremtiden bør der være større fokus på
fremme af praktisk samarbejde med henblik på at reducere dobbeltarbejde, for
eksempel i samarbejdet med tredjelande, uddannelsesaktiviteter og indsamlingen af
oplysninger om situationen i modtagerlandene.
For så vidt angår det
solidaritetsprincip, der ligger til grund for Fonden,
viste Det
Forenede Kongerige, Grækenland, Frankrig, Spanien og Italien - hvis bevillinger tilsammen
repræsenterede 59 % af det samlede EU-bidrag, som blev bevilget i perioden 2008-2010 -
ganske gode resultater i forbindelse med administrationen af fonden og gennemførelsen af
programmerne, med en gennemsnitlig udnyttelsesgrad på 83 %. Alle disse lande undtagen ét
vurderede de samlede resultater og præstationer i fonden som meget positive. Grækenland
20
PDF to HTML - Convert PDF files to HTML files
bedømte dem som positive på grund af de lovgivningsmæssige og administrative
vanskeligheder, man var stødt på i forbindelse med implementeringen af fonden.
Procedurerne og systemerne i de nye fonde, der er oprettet for perioden 2014-2020, tager
hensyn til den kritik, som medlemsstaterne har givet udtryk for, og som har understreget
behovet for forenkling og reduktion af den administrative byrde. Den første generation af
solidaritetsfinansiering (SOLID-fondene - herunder Den Europæiske Tilbagesendelsesfond)
kombinerer en flerårig ramme med årlige programmer, hvilket gør dette system komplekst,
tidskrævende og temmelig svært at styre.
Fremtidige fonde vil gå over til en flerårig
programtilgang, der sigter mod at give mere fleksibilitet, reducere arbejdsbyrden
betydeligt for Kommissionen, medlemsstaterne og støttemodtagerne og gøre det muligt
at administrere fondene på en mere resultatorienteret måde.
Yderligere bemærkes, at
mens der i dag er fire forskellige fonde med fire forskellige basisretsakter inden for rammerne
af det generelle program om solidaritet og administration af migrationsstrømme, vil strukturen
i de næste fonde blive forenklet ved at reducere antallet af programmer til en to-fond-struktur:
en fond for intern sikkerhed og en asyl- og migrationsfond (sammenlægning af den
nuværende Europæiske Tilbagesendelsesfond, Den Europæiske Flygtningefond og Den
Europæiske Fond for Integration af Tredjelandsstatsborgere).
21