Miljøudvalget 2014
KOM (2014) 0267
Offentligt
1452794_0001.png
EUROPA-
KOMMISSIONEN
Bruxelles, den 8.5.2014
COM(2014) 267 final
2014/0139 (NLE)
Forslag til
RÅDETS AFGØRELSE
om den holdning, der skal indtages på Den Europæiske Unions vegne med hensyn til
forslag om ændring af listerne til konventionen om beskyttelse af migrerende arter af
vilde dyr på partskonferencens ellevte møde
DA
DA
PDF to HTML - Convert PDF files to HTML files
1452794_0002.png
BEGRUNDELSE
1. Formålet med konventionen om beskyttelse af migrerende arter af vilde dyr (også kaldet
CMS eller Bonnkonventionen) er at beskytte migrerende arter af landdyr, vanddyr og fugle i
hele deres udbredelsesområde. Det er en mellemstatslig traktat, der er indgået under De
Forenede Nationers miljøprogram, og som sigter mod at beskytte vilde dyr og planter samt
naturlige levesteder i hele verden. Den Europæiske Union har været part i CMS siden den
1. november 1983
1
.
2. De migrerende arter, der skal beskyttes, er opført på liste I (truede arter) og liste II (arter,
hvorom der skal indgås aftaler) til konventionen.
3. Partskonferencen er konventionens besluttende organ, der er bemyndiget til at bedømme
migrerende arters bevaringsstatus og dernæst til at foretage ændringer i liste I og II til
konventionen.
4. I henhold til konventionens artikel XI kan alle parter fremsætte forslag om ændringer. En
ændring af listerne træder i kraft for alle parter halvfems dage efter den partskonference, hvor
den blev vedtaget, undtagen for de parter, som tager forbehold.
5. Partskonferencen under konventionen afholder sit ellevte møde i Quito (Ecuador) fra den 4.
til den 9. november 2014. Med henblik på dette møde foreslås det, at Unionen fremsætter et
forslag om at ændre liste I til konventionen for at øge beskyttelsen af en hvalart, nemlig
Middelhavets delpopulation af
Ziphius cavirostris,
og fuglearten
Coracias garrulus
overalt i
deres udbredelsesområde, herunder uden for Unionen, baseret på følgende betragtninger: 1)
opførelsen af disse arter er videnskabeligt velfunderet, 2) opførelsen er i overensstemmelse
med EU-lovgivningen, og 3) Unionen er forpligtet til at samarbejde internationalt om
beskyttelse af artsmangfoldigheden. Forslaget vil ikke kræve nogen ændring af EU-
lovgivningen, da det vedrører arter, der allerede er omfattet af en passende beskyttelse under
EU-lovgivningen, bl.a. fugle-
2
og habitatdirektivet
3
.
6. Med henblik på mødet foreslås det yderligere, at Unionen fremsætter et forslag om at ændre
liste I til konventionen for at øge beskyttelsen af tre arter rævehaj, nemlig
Alopias
superciliosus, Alopias vulpinus
og
Alopias pelagicus,
overalt i deres udbredelsesområde,
herunder uden for Unionen, baseret på følgende betragtninger: 1) opførelsen af disse arter er
videnskabeligt velfunderet, 2) opførelsen er i overensstemmelse med EU-lovgivningen, og 3)
Unionen er forpligtet til at samarbejde internationalt om beskyttelse af artsmangfoldigheden.
Uden at kræve nogen ændring af EU-lovgivningen vil forslaget bidrage med yderligere støtte
til indførelsen af fælles håndtering af disse artsbestande via selve CMS og via en eventuel
opførelse af arterne i det globale aftalememorandum om beskyttelse af migrerende hajer
under CMS, som EU er part i. Forslaget vil også supplere og give tilskyndelse til at forbedre
fiskeriforvaltningsbestræbelserne inden for de regionale fiskeriorganisationer.
7. Rådet skal derfor træffe afgørelse om EU's holdning, for så vidt angår ændringsforslagene
på den ellevte partskonference.
8. Konventionens sekretariat har i overensstemmelse med artikel XI, stk. 3, fastsat fristen for
forelæggelse af ændringsforslag til den 6. juni 2014.
1
2
3
Rådets afgørelse 82/461/EØF af 24. juni 1982 om afslutning af konventionen om beskyttelse af
migrerende arter af vilde dyr (EFT L 210 af 24.6.1982, s. 10).
Rådets direktiv 79/409/EØF af 2. april 1979 om beskyttelse af vilde fugle (EFT L 103 af 25.4.1979, s.
1).
Rådets direktiv 92/43/EØF af 21. maj 1992 om bevaring af naturtyper samt vilde dyr og planter (EFT L
206 af 22.7.1992, s. 7).
DA
2
DA
PDF to HTML - Convert PDF files to HTML files
9. Inden den ellevte partskonference kan konventionens sekretariat meddele forslag fra andre
parter om ændring af liste I og II til konventionen, der også måtte kræve en afgørelse om EU's
holdning til disse forslag.
DA
3
DA
PDF to HTML - Convert PDF files to HTML files
1452794_0004.png
2014/0139 (NLE)
Forslag til
RÅDETS AFGØRELSE
om den holdning, der skal indtages på Den Europæiske Unions vegne med hensyn til
forslag om ændring af listerne til konventionen om beskyttelse af migrerende arter af
vilde dyr på partskonferencens ellevte møde
RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR —
under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, særlig artikel 192,
stk. 1, sammenholdt med artikel 218, stk. 9,
under henvisning til forslag fra Europa-Kommissionen, og
ud fra følgende betragtninger:
(1)
Som part i konventionen om beskyttelse af migrerende arter af vilde dyr
("konventionen"), som Rådet har godkendt ved afgørelse 82/461/EØF
4
, kan Den
Europæiske Union fremsætte forslag til ændringer af konventionens lister over de
arter, der skal beskyttes.
Partskonferencen er konventionens besluttende organ, og den er bemyndiget til at
bedømme migrerende arters bevaringsstatus og dernæst til at foretage ændringer i
konventionens liste I og II.
Det ser ud til, at opførelsen af arten
Coracias garrulus
og Middelhavets delpopulation
af arten
Ziphius cavirostris
i liste I vil være videnskabelig velfunderet og i
overensstemmelse med Unionens lovgivning og dens forpligtelse til internationalt
samarbejde om beskyttelse af artsmangfoldigheden.
Det ser ud til, at opførelsen af arterne
Alopias superciliosus, Alopias vulpinus
og
Alopias pelagicus
i liste II vil være videnskabelig velfunderet og i overensstemmelse
med Unionens lovgivning og dens forpligtelse til internationalt samarbejde om
beskyttelse af artsmangfoldigheden.
Med henblik på den ellevte partskonference, som finder sted i Quito (Ecuador) fra den
4. til den 9. november 2014 bør Unionen foreslå en ændring af liste I for deri at opføre
arten
Coracias garrulus
og Middelhavets delpopulation af arten
Ziphius cavirostris
og
en ændring af liste II for deri at opføre arterne
Alopias superciliosus, Alopias vulpinus
og
Alopias pelagicus.
Disse forslag vil blive meddelt konventionens sekretariat —
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
4
Rådets afgørelse 82/461/EØF af 24. juni 1982 om afslutning af konventionen om beskyttelse af
migrerende arter af vilde dyr (EFT L 210 af 24.6.1982, s. 10).
DA
4
DA
PDF to HTML - Convert PDF files to HTML files
VEDTAGET DENNE AFGØRELSE:
Eneste artikel
Med henblik på den ellevte partskonference for parterne i konventionen om beskyttelse af
migrerende arter af vilde dyr bemyndiges Kommissionen hermed til på vegne af Unionen at
fremsætte et forslag om en ændring af liste I til konventionen om beskyttelse af migrerende
arter af vilde dyr for deri at opføre arten
Coracias garrulus
og Middelhavets delpopulation af
arten
Ziphius cavirostris
og et forslag om en ændring af liste II til konventionen for deri at
opføre arterne
Alopias superciliosus, Alopias vulpinus
og
Alopias pelagicus.
Kommissionen meddeler disse forslag til konventionens sekretariat.
Udfærdiget i Bruxelles, den
[…].
På Rådets vegne
Formand
DA
5
DA