Retsudvalget 2014
KOM (2014) 0635
Offentligt
1453136_0001.png
EUROPA-
KOMMISSIONEN
Bruxelles, den 17.10.2014
COM(2014) 635 final
MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL RÅDET OG EUROPA-
PARLAMENTET
om anvendelse af direktiv 2004/81/EF om udstedelse af opholdstilladelser til
tredjelandsstatsborgere, der har været ofre for menneskehandel, eller som er indrejst
som led i ulovlig indvandring, og som samarbejde med de kompetente myndigheder
{SWD(2014) 318 final}
DA
DA
PDF to HTML - Convert PDF files to HTML files
1453136_0002.png
1.
INDLEDNING
Når det drejer sig om menneskehandel, skal der både ske forebyggelse og bekæmpelse af
forbrydelsen og også gives beskyttelse og hjælp til ofrene herfor. For at bidrage til disse mål
og styrke kampen mod ulovlig indvandring vedtog Rådet direktiv 2004/81/EF med
bestemmelser om tildeling af midlertidig opholdstilladelse til tredjelandsstatsborgere, der har
været ofre for menneskehandel, eller som er indrejst som led i ulovlig indvandring, og som
samarbejder med myndighederne ved efterforskning og retsforfølgning af formodede
menneskehandlere
1
.
I de ti år, der fulgte efter vedtagelsen af dette direktiv, er der blevet taget flere politiske skridt
i EU til at få standset menneskehandel. I denne meddelelse ses der på, hvilke fremskridt der er
gjort, og der gives en opdateret oversigt over de vigtigste retlige og praktiske problemer med
anvendelsen af direktiv 2004/81/EF
2
.
Den 5. april 2011 blev direktiv 2011/36/EU om forebyggelse og bekæmpelse af
menneskehandel og beskyttelse af ofrene herfor vedtaget
3
. Direktiv 2004/81/EF fastsætter
specifikke regler om opholdstilladelse og behandling af tredjelandsstatsborgere, der
samarbejder med myndighederne, mens direktiv 2011/36/EU gælder som en horisontal
ramme for både EU-borgere og ikke-EU-borgere. Sidstnævnte understøtter nogle af
bestemmelserne i direktiv 2004/81/EF og har blandt andet en mere udbygget beskyttelses- og
bistandsramme for børn. Derfor må de to tekster læses sammen
4
. Derudover forelagde
Kommissionen i 2012 EU's strategi for bekæmpelse af menneskehandel 2012–2016
5
, og
midtvejsrapporten over denne strategi er med i en pakke sammen med denne meddelelse.
I den første rapport om gennemførelsen af direktiv 2004/81/EF i 2010
6
nævnte Kommissionen
også nogle igangværende initiativer, som skulle bidrage til at styrke rettighederne for ofre for
menneskehandel, og de er i mellemtiden blevet gjort færdige. Der er tale om blandt andet
vedtagelsen af et direktiv om rettigheder, støtte og beskyttelse af ofre for kriminalitet i 2012
7
og færdiggørelsen af det fælles europæiske asylsystem i juni 2013, hvor der er fastlagt fælles
standarder, og som kan give et stærkere samarbejde for at sikre fair behandling af
asylansøgere
8
.
En af de udfordringer, der blev peget på i Kommissionens rapport fra 2010, var, at der kun var
få sammenlignelige data tilgængelige. Siden da er der blevet offentliggjort to nye
EUT L 261 af 6.8.2004.
Ligesom den tidligere rapport er denne meddelelse baseret på en undersøgelse, som er blevet udført for
Kommissionen. Alle de medlemsstater, der er bundet af direktivet, har haft lejlighed til at se på de relevante
faktuelle oplysninger, der findes i denne rapport. IE, DK og UK tager ikke del i direktivet. I denne rapport
benyttes ordet medlemsstat om de medlemsstater, der er bundet af direktivet.
3
EUT L 101 af 15.4.2011.
4
I denne rapport foretages der ikke en analyse af bestemmelser i national lovgivning om gennemførelse af
direktiv 2011/36/EU, men der fokuseres på de mest relevante eksempler på, hvor direktiv 2011/36/EU påvirker
anvendelsen af direktiv 2004/81/EF. Kommissionen vil i 2015 komme med en rapport om gennemførelsen af
direktiv 2011/36/EU.
5
COM(2012) 286.
6
KOM(2010) 493.
7
EUT L 315 af 14.11.2012.
8
See
http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-13-532_en.htm
2
1
2
PDF to HTML - Convert PDF files to HTML files
1453136_0003.png
arbejdspapirer fra Eurostat om menneskehandel
9
. Desuden har Det Europæiske
Migrationsnetværk, siden 2010 offentliggjort otte ad hoc-spørgeundersøgelser om
menneskehandel og en målrettet undersøgelse vedrørende identifikation af ofre for
menneskehandel i internationale procedurer om beskyttelse og tvangsmæssig tilbagesendelse
("Identification of victims of trafficking in human beings in international protection and
forced return procedures")
10
.
De seneste tilgængelige tal viser, at der i EU blev givet 856 førstegangsopholdstilladelser i
2013, 1 124 i 2012 og 1 194 i 2011
11
. Ifølge det seneste arbejdspapir fra Eurostat om
menneskehandel var der i de 23 medlemsstater, som var i stand til at give oplysninger, i 2012
2 171 ikke-EU-borgere, der blev identificeret/formodet som værende ofre for
menneskehandel, og i 2011 2 002. 19 medlemsstater har indsendt oplysninger for 2011 og
2012 om antallet af ofre, der fik en betænkningstid, og det var i 2012 1 110 ofre og i 2011
1 011.
2.
DEFINITIONER OG ANVENDELSESOMRÅDE
Efter ikrafttrædelsen af direktiv 2011/36/EU er den definition af "menneskehandel", der
gælder ved anvendelsen af direktiv 2004/81/EF, den, der er anført i artikel 2 i direktiv
2011/36/EU.
Alle medlemsstater skal anvende direktiv 2004/81/EF på alle berørte tredjelandsstatsborgere,
også når der er tale om ulovlig indrejse til deres område.
Ifølge artikel 3, stk. 2, kan en medlemsstat også vælge at anvende direktivet på dem, som har
været udsat for smugling, dvs. hjælp til ulovlig indrejse og transit samt ulovligt ophold som
defineret i direktiv 2002/90/EF. Ti medlemsstater
12
har benyttet sig af denne mulighed.
Artikel 3, stk. 3, tillader, at medlemsstaterne kan lade børn være omfattet af direktivets
anvendelsesområde. Alle, undtagen SK, har gjort dette, og i LT er børn omfattet under
specifikke omstændigheder.
3.
IDENTIFIKATION AF OFRE OG INFORMATION
Det er afgørende, at ofrene bliver identificeret hurtigt, hvis direktivet skal være effektivt,
således at ofrene hurtigst muligt kan blive informeret om deres rettigheder, komme i gang
med restituering og overveje, om de vil samarbejde med myndighederne.
Det første arbejdspapir fra Eurostat blev offentliggjort i 2013
http://epp.eurostat.ec.europa.eu/cache/ITY_OFFPUB/KS-RA 13-005/EN/KS-RA-13-005-EN.PDF.
Det andet
vil blive offentliggjort samtidig med denne meddelelse.
10
Alle ad hoc-undersøgelser såvel som den nævnte undersøgelse, der blev offentliggjort i 2013, kan ses på
http://ec.europa.eu/dgs/home-affairs/what-we-do/networks/european_migration_network/reports/index_en.htm
11
Kilde: Eurostat database ((migr_resoth), senest ajourført den 26. september 2014. Tallene for AT er endnu
ikke tilgængelige.
12
AT, BE, CZ, EL, EE, IT, LU, MT, PT, RO, SE. I BE gælder det kun for personer, der har været udsat for
"alvorlige former for smugling", sådan som det er fastsat i national ret, hvorimod smuglingen i EL skal være
udført af en kriminel organisation.
9
3
PDF to HTML - Convert PDF files to HTML files
1453136_0004.png
Ifølge artikel 5 skal ofre underrettes om alle de muligheder, som direktivet giver, "hvis de
medlemsstatens kompetente myndigheder mener, at en tredjelandsstatsborger kan være
omfattet af direktivet". Forpligtelsen til at give information er nu anført i artikel 11, stk. 6, i
direktiv 2011/36/EU, som eksplicit henviser til direktiv 2004/81/EF.
Fortolkningen af, hvornår myndigheder er forpligtede til at give information, er også mere
klar takket være artikel 11, stk. 2, i direktiv 2011/36/EU, hvoraf det fremgår, at
medlemsstaterne skal yde ofrene bistand og støtte, "når de kompetente myndigheder har en
rimelig begrundet indikation", der giver anledning til at antage, at vedkommende kan være et
offer.
Ti medlemsstater har i deres lovgivning specificeret nærmere, hvornår informationen skal
gives
13
. I nogle medlemsstaters lovgivning
14
er det uklart, om informationen også gives til
formodede ofre eller kun efter officiel identifikation eller ved starten på straffesager. I nogle
medlemsstater
15
stilles der i lovgivningen ekstra krav, f.eks. at der skal gives brugbar
information om den påståede forbrydelse af ofret, eller der henvises til bestemmelsen om
information til de tredjelandsstatsborgere, "som samarbejder med myndighederne", hvilket
kan vække bekymring med hensyn til, om direktivet bliver implementeret korrekt.
I RO siger loven ikke, hvilken myndighed der skal give informationen, og heller intet om
indhold og form. I AT ser det ud til, at informationen gives i praksis, men artikel 5 er ikke
blevet eksplicit gennemført i national lovgivning, undtagen gennem almindelige
forvaltningsretlige regler. I HR og PL er der ikke noget klart krav i loven om, at der skal gives
information om alle de muligheder, som fremgår af direktivet.
Det relativt lave antal opholdstilladelser viser, at der er behov for yderligere at forbedre
identifikationen af ofre for menneskehandel, sådan som det fremgår af EU's strategi for
bekæmpelse af menneskehandel. Indtil nu er der mindst 15 medlemsstater, der har indført
nationale eller regionale henvisningsmekanismer for ofre
16
. Desuden kræver artikel 11 i
direktiv 2011/36/EU, at medlemsstaterne skal træffe "de nødvendige foranstaltninger til at
oprette egnede ordninger med henblik på tidligt at genkende ofre og yde dem bistand og
støtte"
17
.
Det er et mindretal af medlemsstaterne, der i lovgivningen har specificeret, hvilken form
informationen skal gives i
18
. I praksis giver de fleste lande information både mundtligt og
skriftligt
19
. Nogle
20
har ved lov fastsat, at information skal gives på et sprog, som personen
forstår. Det er almindeligt med trykte brochurer
21
, websteder
22
og særlige hotlines
23
.
13
14
BE, BG, CZ, EL, IT, LT, LU, MT, NL, PT.
F.eks. AT, EL, RO, SI.
15
CZ, LV, MT.
16
BE, BG, CY, CZ, DE, HR, HU, LV, LT, MT, NL, PL, PT, RO, SK.
17
I september 2013 vedtog Kommissionen "Retningslinjer for bedre identifikation af ofrene for
menneskehandel", der kan være en praktisk støtte for konsulære repræsentationer og grænsevagter. Se
http://ec.europa.eu/antitrafficking/EU+Policy/Guidelines_identification_victims
18
BE, CY, CZ, ES, LV, PL.
19
AT, MT, PT, SK og SI giver information mundtligt.
20
BG, CY, CZ, DE, FR, PL, PT, ES.
21
F.eks. BE, CZ, SK, ES, SE.
22
F.eks. FI.
23
F.eks. PL, HU, EL, PT, MT.
4
PDF to HTML - Convert PDF files to HTML files
1453136_0005.png
Endelig er det i nogle medlemsstater den samme myndighed, der er ansvarlig for både formel
identifikation og for at give information
24
, selv om dette ikke udelukker, at andre
myndigheder også kan blive inddraget. I mange tilfælde gives der også information af
civilsamfundsorganisationer
25
.
4.
BETÆNKNINGSTID
For at kunne restituere sig og træffe en kvalificeret beslutning skal ofre have en
betænkningstid, hvor de (mens de afventer en afgørelse fra den kompetente myndighed) har
ret til forskellige former for bistand og er beskyttet mod håndhævelse af afgørelser om
udvisning.
Alle medlemsstater har gennemført artikel 6 i national ret med undtagelse af AT og IT. For
førstnævnte medlemsstater får ofrene i praksis denne tid, eller også får de mulighed for straks
at få en opholdstilladelse, uanset om de samarbejder med myndighederne
26
. Ifølge de fleste
medlemsstaters love er det eksplicit forbudt at foretage udvisninger
27
.
Det ligger i sagens natur, at betænkningstiden ikke kan gøres betinget af, om ofrene vil
samarbejde. Denne bestemmelse underbygges yderligere af betragtning 18 til direktiv
2011/36/EU, ifølge hvilken bistanden og støtten i det mindste under betænkningstiden, skal
ydes
ubetinget,
også til ofre, der ikke har lovligt ophold. Det er først, efter at
identifikationsprocessen er afsluttet, eller betænkningstiden er udløbet, at den pågældende
medlemsstat ikke længere er forpligtet til at yde bistand til et offer, som "ikke anses for at
være berettiget til en opholdstilladelse og ikke på anden måde har lovligt ophold i den
pågældende medlemsstat, eller hvis ofret har forladt den pågældende medlemsstats område".
Hverken tidspunktet for, hvornår betænkningstiden skal starte (efter opsporing eller officiel
identifikation af ofre), eller varigheden heraf er fastsat i direktivet
28
, men det kræver af
medlemsstaterne, at de fastsætter dette i national ret. I praksis giver ca. halvdelen af
medlemsstaterne først officielt en betænkningstid efter formel identifikation
29
. Tretten
medlemsstater giver mindst 30 dage
30
, som i nogle tilfælde kan forlænges for sårbare
kategorier eller på grund af ofrets personlige forhold, mens andre har valgt direkte at give
længere perioder på 45
31
, 60
32
eller 90 dage
33
. Der er store forskelle på den maksimale
24
25
AT, FR, HR, EE, ES, LT, LV, LU, NL, PL, PT, RO, SE, SI.
I mindst 16 medlemsstater (AT, CZ, DE, FI, HR, HU, IT, LT, LU, LV, MT, NL, PL, PT, SI, SK) er der aftaler
med ngo'er og foreninger, som omhandler formidling af information. I de fleste medlemsstater deltager ngo'erne
i identificeringen på forskellig måde.
26
I AT er der indført en betænkningstid på 30 dage af forbundsindenrigsministeriet, men kun ved en intern
bekendtgørelse.
27
Det er ikke tilfældet i BG. I nogle af medlemsstaterne er der et problem med hensyn til at beskytte ofrene mod
udsendelse, så længe de afventer myndighedens afgørelse om opholdstilladelse.
28
Det skal bemærkes, at der i artikel 13, stk. 1, i Europarådets konvention om indsatsen mod menneskehandel,
som trådte i kraft den 1. februar 2008, er foreskrevet en betænkningstid på mindste 30 dage. Hidtil har alle
medlemsstater undtagen tre (CZ, HR og EE) ratificeret konventionen. EE har undertegnet, men ikke ratificeret
den.
29
BG, CZ, FI, DE, EL, ES, HR, HU, LV, LU, PL, PT, RO, SK, SE.
30
BG, CY, CZ, EE, EL, FI, FR, HU, LT, LV, PT, ES, SE.
31
BE.
32
HR, MT.
33
LU, NL, PL, RO, SI, SK og DE (tre måneder).
5
PDF to HTML - Convert PDF files to HTML files
1453136_0006.png
varighed, som kan være på fra en måned, uden påregnet forlængelse
34
, til flere måneder
35
,
eller endog kan forlænges ud fra den enkelte sag
36
, og også på den type opholdsstatus, der
gives
37
.
Endelig kan en medlemsstat beslutte at bringe betænkningstiden til ophør, hvis den
pågældende person aktivt, frivilligt og på eget initiativ har genoptaget kontakten med
gerningsmændene, eller af hensyn til den offentlige orden eller beskyttelsen af den nationale
sikkerhed. De fleste medlemsstater har gennemført denne bestemmelse
38
. I nogle tilfælde
39
kan baggrunden for at bringe betænkningstiden til ophør gå videre end de kriterier, der er
fastlagt i direktivet, og kan være ekstremt brede.
5.
BEHANDLING FØR OPHOLDSTILLADELSENS UDSTEDELSE
Artikel 7 vedrører behandlingen af ofre under betænkningstiden, og mens de afventer en
afgørelse fra den kompetente myndighed. Indholdet heraf bliver yderligere specificeret, når
det læses sammen med direktiv 2011/36/EU.
For det første understreges det i direktiv 2011/36/EU, at bistanden og støtten skal ydes
ubetinget under betænkningstiden til alle ofre, uanset deres opholdsstatus. Men ved udløbet af
perioden eller færdiggørelsen af identificeringen gælder direktiv 2011/36/EU "uden
at dette
dog berører direktiv 2004/81/EF eller lignende nationale regler"
(artikel 11, stk. 3). Hvis
ofret ikke anses for at være berettiget til en opholdstilladelse eller ikke har lovligt ophold i
den pågældende medlemsstat eller har forladt den pågældende medlemsstat, er denne
medlemsstat derfor ikke forpligtet til fortsat at yde bistand og støtte i henhold til direktiv
2011/36/EU (betragtning 18).
For det andet hvad angår støtte og bistand til og beskyttelse af ofre, så underbygger
artikel 11-16 i direktiv 2011/36/EU, hvad der er fastsat i direktiv 2004/81/EF.
5.1
Levestandard, der kan sikre underhold
Før der udstedes en opholdstilladelse, skal en medlemsstat tilbyde ofre, som ikke har
tilstrækkelige midler, en levestandard, der kan sikre deres underhold, og også adgang til akut
lægebehandling og varetagelse af de mest udsatte personers særlige behov, herunder i givet
fald psykologhjælp.
Det lader til at der i praksis gives husly i de fleste medlemsstater, for det meste inden for
særlige rammer
40
. Men i HU er det uklart, om forpligtelsen for ofre til at forelægge en attest,
som de får udleveret af nationale myndigheder efter ansøgning, allerede indebærer en vis grad
af samarbejde, før der kan gives støtte og husly. Og i BG og RO er varigheden af husly fastsat
34
35
F.eks. CZ, FR, HU, LV.
F.eks. en standardvarighed på tre måneder plus en forlængelse på to måneder i EL, mest for børn.
36
F.eks. AT, CY, SE.
37
I nogle medlemsstater er der mere favorable vilkår for børn hvad angår varighed eller forlængelse af
betænkningstiden eller den status, der gives under betænkningstiden. Se kapitel 8.
38
BE, CY, CZ, DE, EE, EL, ES, FI, FR, HR, HU, LT, LU, LV, MT, NL, PL, RO, SE, SI, SK.
39
F.eks. FI, NL, SI.
40
AT, BG, BE, CY, CZ, DE, EE, EL, ES, FI, HR, HU, IT, LT, LV, MT, NL, PL, PT, RO, SE, SK.
6
PDF to HTML - Convert PDF files to HTML files
1453136_0007.png
til 10 dage, hvilket er mindre end varigheden af betænkningstiden, og den kan forlænges efter
anmodning fra ofrene eller fra de retlige myndigheder.
Det lader til, at lægebehandling, som ofte er langt mere end akut pleje
41
, der er foreskrevet i
artikel 7, stk. 1, bliver givet i alle medlemsstater. I praksis ser det ud til, at de fleste
medlemsstater tager sig af de mest sårbare personers særlige behov, herunder psykologhjælp
og rådgivning, selv om der er mange
42
, der ikke eksplicit har gennemført dette krav i national
ret.
De fleste medlemsstater giver også en vis form for økonomisk støtte til alle eller de mest
sårbare ofre
43
.
5.2
Behov for sikkerhed og beskyttelse
Det er afgørende, at der foretages en passende vurdering af risici og behov for at kunne
garantere ofrenes sikkerhed og opnå et effektivt samarbejde med myndighederne (artikel 7,
stk. 2). De fleste medlemsstater har indført eksplicit lovgivning, protokoller eller
retningslinjer om behov for sikkerhed og beskyttelse
44
og/eller foretager en vurdering af risici
og behov i praksis
45
.
Forpligtelsen til at foretage en individuel vurdering af ofrets personlige forhold og risici for
ofret, som er omhandlet i direktiv 2011/36/EU (artikel 12, stk. 3 og 4), er yderligere med til at
styrke beskyttelsen af ofret.
5.3
Oversættelse, tolkning og gratis retshjælp
Ifølge artikel 7, stk. 3, skal medlemsstaterne stille oversættere og tolke til rådighed for
tredjelandsstatsborgere, men kun når det er nødvendigt. I CZ er det uklart, om tolkningen er
gratis, og om den også er det inden straffesagen. I BG lader det til, at der kun garanteres
tolkning og oversættelse under straffesagen.
Generelt tilbyder de fleste medlemsstater oversættelse eller tolkning, men i praksis er der
meget stor forskel, og det kan være problematisk for ofrene at få adgang hertil, især uden for
straffesager.
Tilbud om gratis retshjælp, som artikel 7, stk. 4, giver mulighed for, er blevet indført i de
fleste medlemsstater
46
. Artikel 12 i direktiv 2011/36/EU udbygger dette ved at gøre juridisk
rådgivning gratis og i givet fald juridisk bistand, hvis ofret ikke har tilstrækkelige økonomiske
midler.
41
42
AT, BE, CY, CZ, EL, ES, FI, HR, LT, NL, PT, RO, SE, SK.
BE, BG, CZ, EL, FR, NL, HU, LT, LU, LV, PL, SI.
43
F.eks. AT, BE, CY, CZ, DE, FI, EL, HR, HU, LT, LU, MT, NL, PL, RO, SI, SK, SE. I IT er det ikke fastsat i
lovgivningen, men støtten kan gives i praksis. I PL kan ofre søge om socialhjælp, når de er blevet formelt
identificeret og har fået tilladelse til at blive i en betænkningstid.
44
AT, BE, BG, EL, ES, FI, FR, HR, LV, MT, PT, SK.
45
AT, BE, CY, EE, ES, FI, EL, LV, LU, MT, NL, SE foretager allerede eller planlægger at foretage vurderinger
af risici. CZ, EE, ES, FI, EL, LU, LV, MT, NL og SK foretager allerede eller planlægger at foretage vurderinger
af behov.
46
BE, BG, CZ, DE, EL, ES, FI, FR, HR, LT, LU, LV, MT, NL, PL, PT, RO, SE og SI har eksplicit gennemført
denne artikel, så den dække perioden både før og efter udstedelsen af opholdstilladelsen. I andre tilfælde er der
specifikke lovbestemmelser om adgang til juridisk rådgivning efter opholdstilladelsen, men ikke før (HU). Den
kan dog gives i praksis (EE). I CY og LV gives der gratis retshjælp, når personen formelt er anerkendt som offer.
7
PDF to HTML - Convert PDF files to HTML files
1453136_0008.png
6.
OPHOLDSTILLADELSE:
INDDRAGELSE
UDSTEDELSE,
IKKEFORLÆNGELSE
OG
Inden en medlemsstat udsteder en opholdstilladelse, skal den overveje, om det er
hensigtsmæssigt at forlænge tredjelandsstatsborgerens ophold på det nationale område af
hensyn til efterforskningen eller de retlige procedurer, og ligeledes om den pågældende er
villig til at samarbejde med de kompetente myndigheder og har afbrudt enhver forbindelse til
de formodede gerningsmænd. Disse betingelser berører ikke hensynet til den offentlige orden
og beskyttelsen af den nationale sikkerhed
47
.
I nogle få medlemsstater
48
skal der være indledt retssager over for den formodede
gerningsmand, før ofret kan få tildelt en opholdstilladelse. Samarbejde med myndighederne
fortolkes også forskelligt, lige fra at skulle give oplysninger for at kunne indgive officielle
klager og til at skulle vidne i retten. Artikel 12 i direktiv 2011/36/EU har imidlertid udbygget
beskyttelsen af ofre ved at fastsætte eksplicitte foranstaltninger for dem, der er involveret i
strafferetlig efterforskning og straffesager, ud over de garantier, der er anført i direktiv
2012/29/EU om rettigheder for ofre for kriminalitet.
I nogle af medlemsstaterne er opholdstilladelser ikke betinget af samarbejde
49
, eller også kan
der gøres undtagelser fra dette krav ud fra ofrets personlige forhold
50
. På den anden side er der
andre
51
, der har indført betingelser ud over dem, der er anført i direktivet, for at udstede en
opholdstilladelse, f.eks. bevis for at have en bolig eller for at have betalt et gebyr. De ekstra
krav, der giver myndighederne vidtrækkende skønsbeføjelser, især hvis det ikke er tilladt med
undtagelser, kan gøre det umuligt at opnå en opholdstilladelse og derfor give anledning til
tvivl om, hvorvidt direktivet bliver implementeret korrekt.
I direktivet er der fastsat en minimumsvarighed på seks måneder for opholdstilladelsen. Dette
krav bliver ikke opfyldt i lovgivningen i BG, EE, HR, HU, NL
52
. Tre medlemsstater
53
giver
47
AT, BE, CY, DE, EE, FI, FR, LU, MT, SE, SI giver eksplicit mulighed for at nægte opholdstilladelse af
sådanne årsager. I andre medlemsstater er dette et almindeligt princip, der anvendes ved udstedelse af
opholdstilladelser.
48
AT, CY, EE, FR, SK. Det er uklart, om det også er tilfældet i HU.
49
AT, ES, FI, HR, IT, PT. I FI udstedes sådanne opholdstilladelser løbende og giver fuld ret til
familiesammenføring. I HR skal ofret gå med til at deltage i et bistands- og beskyttelsesprogram.
50
AT, BE, EL, ES, FI, FR, HR, IT, LU, HU, NL, PT og SE. BE og EL giver ubetinget opholdstilladelse til
mindreårige. I HU gives disse tilladelser i forbindelse med asylproceduren til statsløse personer og i SE til
udlændinge (herunder ofre for menneskehandel), der kan blive traumatiseret eller socialt afvist, hvis de vender
tilbage til deres oprindelsesland. FR giver kun i visse tilfælde midlertidig opholdstilladelse til ofre af årsager, der
vedrører privatliv eller familieliv, og dette er op til præfekturmyndighedens skønsbeføjelse. I andre lande som
DE giver de almindelige regler om opholdsbetingelser mulighed for, at der kan udstedes opholdstilladelser af
humanitære grunde, hvilket kan omfatte ofre for menneskehandel, under særlige vilkår. Det må heller ikke
glemmes, at der i Europarådets konvention nr. 197 står: "Hver part skal til ofre udstede en opholdstilladelse, der
kan forlænges, i hver af eller begge følgende situationer: a. Den kompetente myndighed anser det for
nødvendigt, at de på grund af deres personlige forhold forbliver i landet. b. Den kompetente myndighed anser det
for nødvendigt, at de forbliver i landet for at kunne samarbejde med de kompetente myndigheder i forbindelse
med efterforskning eller retsforfølgning (artikel 14, stk. 1). Se fodnote 28.
51
F.eks. BG, CZ. Nogle lande kræver et identitetsbevis for at udstede opholdstilladelsen, men giver mulighed for
undtagelser (f.eks. BE, BG, EL, ES, LT, NL, PL).
52
I HU er opholdstilladelser gyldige i op til seks måneder, og i NL op til et år.
8
PDF to HTML - Convert PDF files to HTML files
1453136_0009.png
direkte med hjemmel i lovgivningen en enårig opholdstilladelse, hvorimod andre
54
fastsætter
varigheden fra sag til sag, ud fra hvor længe retssagen varer, eller ud fra individuelle forhold.
I medfør af artikel 8 kan medlemsstaterne forlænge en opholdstilladelse, hvis betingelserne i
artikel 8, stk. 2, fortsat er til stede. Men denne mulighed for forlængelse er ikke klart fastsat i
lovgivningen i PL, og den ser ud til at være fakultativ i LT. I nogle af medlemsstaterne kan
opholdstilladelsen føre til permanent ophold under visse betingelser
55
.
Endelig fremgår det af artikel 14, at opholdstilladelser kan inddrages på ethvert tidspunkt,
hvis betingelserne for udstedelsen ikke længere er opfyldt. I et mindretal af medlemsstaterne
56
er der vedtaget mere omfattende grunde til inddragelse, for eksempel hensyn til folkesundhed,
hvilket ofte gælder for alle opholdstilladelser. I nogle tilfælde kan de gå videre end direktivets
anvendelsesområde.
7.
BEHANDLING EFTER OPHOLDSTILLADELSENS UDSTEDELSE
I artikel 9 er det fastsat, at efter at opholdstilladelsen er udstedt, skal ofre, der ikke råder over
tilstrækkelige midler, som et minimum modtage den behandling, som er omhandlet i artikel 7.
Endvidere bør ofre, så længe opholdstilladelsen gælder, have adgang til arbejdsmarkedet,
erhvervsuddannelse og almen uddannelse efter bestemmelser, som er fastsat i national
lovgivning. (artikel 11).
Der ser ud til at være adgang til arbejdsmarkedet, erhvervsuddannelse og almen uddannelse i
langt hovedparten af medlemsstaterne, selv om adgangen til arbejdsmarkedet i nogle tilfælde
kan være problematisk
57
.
Ifølge artikel 12 skal ofre have adgang til programmer, der er rettet mod at kunne genoptage
et normalt socialt liv, herunder bl.a. at kunne forbedre faglige kvalifikationer. I de
medlemsstater, der har målrettede programmer for ofre
58
, er de involverede interessenter
normalt positive over for dem. I HR er udstedelse og forlængelse af en opholdstilladelse
betinget af, at ofrene deltager i bistands- og beskyttelsesprogrammer for ofre for
menneskehandel.
53
AT, EL, PT. I praksis er varigheden normalt et år, også i NL og i FR, hvor den ved lov fastsatte varighed på
seks måneder er blevet forlænget ved lov.
54
F.eks. CY, DE, NL.
55
AT, BE, CZ, DE, ES, FI, LU, NL, PL. Ofre kan ansøge om en opholdstilladelse af ubegrænset varighed efter
et (PL), tre (AT) eller fire (FI) års ophold. I BE kan ofre ansøge om permanent ophold, hvis rettergangen førte til
domfældelse, eller efter afgørelse truffet af den kompetente retsmyndighed. Det samme gælder i NL, ud over
muligheden for at ansøge om permanent ophold, hvis retssagen varer mere end tre år, hvis en tilbagevenden til
oprindelseslandet udgør en risiko for ofret eller vedrører familien osv. I CZ kan der ansøges om permanent
ophold efter afslutningen af rettergangen.
56
BG, FI, HR, HU, LT, PL, SE, SI.
57
I MT ser det f.eks. ud til, at adgangen til arbejdsmarkedet er formelt betinget af, at der opnås en godkendelse
fra den kompetente myndighed. I SK bliver den givet på andre vilkår end til landets egne statsborgere, og i LU er
den kun tilladt for lønnede aktiviteter.
58
F.eks. AT, CZ, ES, FI, HR, IT, LV, NL, PL og SK.
9
PDF to HTML - Convert PDF files to HTML files
1453136_0010.png
8.
BØRN
Medlemsstater, der anvender direktivet på børn skal tage hensyn til, hvad der tjener deres tarv
bedst, de skal sørge for, at procedurerne er hensigtsmæssige, og at børnene får adgang til
uddannelse på samme betingelser som landets egne statsborgere, eventuelt begrænset til det
offentlige uddannelsessystem (artikel 10). Alle medlemsstater tilbyder uddannelse.
Nogle af medlemsstaterne har vedtaget specifikke bestemmelser vedrørende princippet om
barnets tarv
59
, mens andre har ment, at dette allerede var gældende i national lovgivning,
blandt andet ved ratificeringen af FN's konvention om børns rettigheder, hvorfor det ikke var
nødvendigt med yderligere lovgivning. Men for sidstnævntes vedkommende er det ikke altid
tilstrækkeligt klart, i hvilket omfang konventionen og de specifikke bestemmelser i direktivet
bliver anvendt
60
. Under alle omstændigheder er alle medlemsstater forpligtet til at overholde
princippet om barnets tarv, når EU-lovgivningen implementeres
61
.
Artikel 10, litra c), fokuserer på uledsagede børn og forpligter medlemsstaterne til at sikre
retlig repræsentation i overensstemmelse med national lovgivning og til at fastslå deres
identitet, nationalitet og det forhold, at de er uledsagede, og ligeledes til at finde deres familie
hurtigst muligt. Det er ikke alle medlemsstater, der eksplicit har indført disse krav i deres
nationale lovgivning
62
. I september 2012 vedtog Kommissionen en midtvejsrapport om
gennemførelsen af handlingsplanen om uledsagede mindreårige (2010-2014)
63
, hvori det
pointeres, at barnets tarv er vigtigere end dets migrationsstatus, og dette blev hilst velkommen
af Europa-Parlamentet i en beslutning fra september 2013
64
.
Nogle af de spørgsmål, der er rejst med hensyn til den praktiske anvendelse af artikel 10, er
ordentlig identifikation, fastlæggelse af passende procedurer, hvor der tages hensyn til barnets
tarv, navnlig for uledsagede børn, og for børn, der løber bort eller forsvinder fra steder, hvor
de er blevet placeret. På den anden side er der indført god praksis med hensyn til specifikke
procedurer for børn i forbindelse med straffesager (f.eks. FI, IT).
Nogle af medlemsstaterne har mere gunstige betingelser for børn, for eksempel længere
betænkningstid
65
, ubetingede opholdstilladelser
66
eller særlige indkvarteringssteder
67
.
Endelig er artikel 13-16 i direktiv 2011/36/EU særligt rettet mod børneofre med hensyn til
bistand, støtte og beskyttelse. Gennemførelsen heraf vil få en positiv indvirkning på
59
60
BE, CY, EE, ES, FI, MT, PT, RO, SE.
Se også FN's Komité vedrørende Barnets Rettigheder, General Comment nr. 5 (2003).
61
Artikel 24 i EU's charter om grundlæggende rettigheder.
62
I lovgivningen i BG, FR, LU og MT nævnes det ikke eksplicit, at det skal sikres, at deres identitet, nationalitet
og det forhold, at de er uledsagede, fastslås, og/eller at deres familie skal findes hurtigst muligt. I FI og PL
henvises der i lovgivningen i nogle tilfælde kun til uledsagede mindreårige, der søger om international
beskyttelse. Retlig repræsentation er ikke klart angivet i BG.
63
KOM(2010) 213.
64
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P7-TA-2013-
0387+0+DOC+XML+V0//EN
65
BE, BG, CY, EL, ES, FI, HR, PL, PT, SE.
66
F.eks. BE, EL. I PL kan en mindreårig på under 15 blive fritaget fra kravet om samarbejde. I FR er
mindreårige ikke omfattet af procedurer angående tilbagevenden (der er specifikke procedurer for mindreårige,
der er over 16 og som er på arbejdsmarkedet). Se også fodnote 50 angående medlemsstater, der giver ubetingede
opholdstilladelser generelt.
67
F.eks. BE, BG, ES, EL, HR, IT, NL, RO.
10
PDF to HTML - Convert PDF files to HTML files
1453136_0011.png
situationen for børn, som er tredjelandsstatsborgere, og på den måde, som direktivet
2004/81/EF anvendes på over for dem.
9.
KONKLUSIONER
Til trods for at der er gjort visse fremskridt i de senere år, må der gøres flere og bedre data
tilgængelige angående anvendelsen af dette direktiv. Der er dog allerede tal, som viser, at
muligheden for at udstede opholdstilladelse til tredjelandsstatsborgere til gengæld for
samarbejde med myndighederne ikke bliver tilstrækkeligt udnyttet. En midlertidig
opholdstilladelse, som kun er gyldig, så længe efterforskningen eller straffesagen varer, er nok
ikke et tilstrækkeligt stærkt incitament for sårbare personer, der har brug for at komme sig
over en traumatisk oplevelse, inden de kan overveje, om de vil gå med til et formelt
samarbejde med retshåndhævende myndigheder og retsmyndigheder. Nogle af
medlemsstaterne giver allerede ubetingede opholdstilladelser til alle ofre eller til nogle af dem
på grund af deres personlige forhold eller sårbarhed. Men i de fleste tilfælde er der
undtagelser fra en ordning med opholdstilladelser, der gives til gengæld for samarbejde,
således at ofrene ikke ved, om de vil få tilladelsen eller ej. Desuden er det uklart, hvor ofte de
rent faktisk bliver givet, og på hvilket grundlag vurderingen af sårbarhed og personlige
forhold bliver foretaget. Med mindre strenge kriterier angående samarbejdsbetingelser og
andre mere gunstige betingelser, for eksempel at en opholdstilladelses gyldighed holdes
adskilt fra varigheden af straffesagen, eller at der er en længere minimumsperiode, vil også
kunne hjælpe ofrene til at komme sig og dermed lettere få dem til at samarbejde.
Mange af bestemmelserne i direktiv 2004/81/EF er nært knyttet til og vil blive styrket med
anvendelsen af direktiv 2011/36/EU og med implementeringen af EU's strategi for
bekæmpelse af menneskehandel. Som følge af disse instrumenter er national lovgivning ved
at blive ændret eller vil snart blive det. Derfor vil Kommissionen først være i stand til fuldt ud
at vurdere, om det er nødvendigt og kan give en merværdi at udstede retningslinjer for
anvendelsen, eller om direktiv 2004/81/EF skal ændres, når der er foretaget en analyse af
gennemførelsen af direktiv 2011/36/EU, hvilket forventes at finde sted i 2015. Kommissionen
vil se på, om der er måder, hvorpå EU-lovgivningen om menneskehandel kan konsolideres,
blandt andet med hensyn til opholdstilladelser til ofre, som er tredjelandsstatsborgere.
I mellemtiden vil Kommissionen gå i gang med bilaterale udvekslinger med medlemsstaterne
for at opnå en fuldstændig og korrekt gennemførelse af direktiv 2004/81/EF. Dette vil også
kunne være med til at få implementeret de tiltag, der er identificeret af Taskforce vedrørende
Middelhavet, som blev oprettet i oktober 2013 med henblik på at forhindre tab af menneskeliv
for migranter på havet ved blandt andet at optrappe kampen mod handel med og smugling af
migranter.
Bortset fra lovgivning er der også praktiske foranstaltninger - for eksempel styrkelse af
identifikationsproceduren, gennemførelse af individuelle risikovurderinger for alle ofre inden
og under deres samarbejde eller forbedring af procedurer, så betænkningstider og
opholdstilladelser kan gives i god tid - som kan have en betydelig indvirkning og give en
effektiv anvendelse af direktivet. Kommissionen kan gøre det lettere med udveksling af
oplysninger og god praksis inden for rammerne af eksisterende strukturer og inddrage
medlemsstater, civilsamfund, EU-agenturer og internationale organisationer til mere effektivt
at håndtere menneskehandel.
11