Skatteudvalget 2014
KOM (2014) 0705
Offentligt
1453203_0001.png
EUROPA-
KOMMISSIONEN
Bruxelles, den 19.11.2014
COM(2014) 705 final
2014/0333 (NLE)
Forslag til
RÅDETS FORORDNING
om ændring af forordning (EU) nr. 1387/2013 om suspension af den fælles toldtarifs
autonome toldsatser for visse landbrugs- og industriprodukter
DA
DA
kom (2014) 0705 - Ingen titel
1453203_0002.png
BEGRUNDELSE
1.
BAGGRUND FOR FORSLAGET
Kommissionen har med bistand fra Gruppen for Økonomiske Tarifspørgsmål gennemgået alle
ansøgninger om midlertidig suspension af den fælles toldtarifs autonome toldsatser fremsendt
af medlemsstaterne. Gruppen for Økonomiske Tarifspørgsmål består af delegationer fra alle
medlemsstaterne samt Tyrkiet. Gruppen mødtes tre gange, før den nåede til enighed om de
ændringer, der er fastsat i dette forslag.
Hver anmodning (nye, ændrede eller forlængede anmodninger) er blevet nøje vurderet af
gruppen. Det er navnlig en del af formålet med undersøgelsen af hver enkelt sag at forhindre
enhver skade for EU-producenterne, at styrke og konsolidere EU-producenternes
konkurrenceevne og at skabe eller bevare arbejdspladser. Vurderingen er et resultat af
drøftelser i gruppen og medlemsstaternes høring af de berørte brancher, sammenslutninger,
handelskamre og andre involverede interessenter.
Vedlagte
forslag
vedrører
en
række
industri-
og
landbrugsprodukter.
Suspensionsansøgningerne er blevet vurderet på grundlag af kriterierne i Kommissionens
meddelelse vedrørende autonome toldsuspensioner og toldkontingenter (EUT C 363 af
13.12.2011, s. 6). Kommissionen mener på grundlag af denne gennemgang, at det vil være
berettiget at suspendere toldsatserne for de produkter, der er anført i bilag I til dette forslag. I
bilag I er ligeledes anført produkter, i) hvor beskrivelsen har måttet ændres, ii) hvor en ny
KN- eller Taric-kode har været nødvendig, eller iii) som er blevet drøftet, og hvor der er
fastsat en ny dato for obligatorisk revision.
Toldsuspensioner, der ikke længere er i EU's økonomiske interesse, skal trækkes tilbage. I
overensstemmelse hermed er der i bilag II anført de produkter, der udgår af bilag I til
forordning (EU) nr. 1387/2013, og produkter, hvor beskrivelsen har måttet ændres, hvor en ny
KN- eller Taric-kode har været nødvendig, eller hvor der er fastsat en ny dato for obligatorisk
revision. I de sidste tre tilfælde er der således indført hhv. en ny beskrivelse, en ny kode og en
ny dato i bilag I for disse produkter.
Listen over relevante supplerende enheder i bilag II til forordning (EU) nr. 1387/2013 bør
opdateres. Bilag III til nærværende forslag indeholder således listen med koder for
supplerende enheder for de produkter, der er opført i bilag I, og bilag IV indeholder listen
med koder for supplerende enheder for de produkter, der udgår af bilag I til ovennævnte
forordning.
Forslaget er i overensstemmelse med EU's politikker inden for handel, erhverv, udvikling og
eksterne forbindelser.
Navnlig har forslaget ingen negative virkninger for lande, der har indgået en
præferencehandelsaftale med EU (f.eks. GSP- og AVS-lande og potentielle kandidatlande).
2.
RESULTAT AF HØRINGER
KONSEKVENSANALYSER
AF
INTERESSEREDE
PARTER
OG
Gruppen for Økonomiske Tarifspørgsmål, som repræsenterer de kompetente myndigheder i
alle medlemsstaterne, er blevet hørt. Alle anførte suspensioner afspejler, hvad der blev aftalt
under gruppens drøftelser.
Der blev ikke peget på potentielt alvorlige risici, som kan gøre uoprettelig skade.
DA
2
DA
kom (2014) 0705 - Ingen titel
3.
JURIDISKE ASPEKTER AF FORSLAGET
Retsgrundlaget for denne forordning er artikel 31 i traktaten om Den Europæiske Unions
funktionsmåde (TEUF).
I henhold til artikel 31 i TEUF skal autonome toldsuspensioner og toldkontingenter fastsættes
af Rådet, der med kvalificeret flertal træffer afgørelse på forslag af Kommissionen, og derfor
er en forordning det rette instrument.
Forslaget henhører under Unionens enekompetence. Nærhedsprincippet finder derfor ikke
anvendelse.
Forslaget er i overensstemmelse med proportionalitetsprincippet, idet foranstaltningerne er i
tråd med principperne om forenkling af procedurerne for erhvervsdrivende, der driver
udenrigshandel, og er i overensstemmelse med Kommissionens meddelelse vedrørende
autonome toldsuspensioner og toldkontingenter (C 363 af 13.12.2011, s. 6).
4.
VIRKNINGER FOR BUDGETTET
Ikke-opkrævet told svarende til et samlet beløb på ca. 84,8 mio. EUR om året. Virkningerne
for de traditionelle egne indtægter på budgettet er -63,6 mio. EUR om året (75 % x
84,8 mio. EUR om året).
DA
3
DA
kom (2014) 0705 - Ingen titel
1453203_0004.png
2014/0333 (NLE)
Forslag til
RÅDETS FORORDNING
om ændring af forordning (EU) nr. 1387/2013 om suspension af den fælles toldtarifs
autonome toldsatser for visse landbrugs- og industriprodukter
RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR —
under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, særlig artikel 31,
under henvisning til forslag fra Europa-Kommissionen, og
ud fra følgende betragtninger:
(1)
Det er i Unionens interesse helt at suspendere den fælles toldtarifs autonome toldsatser
for 135 nye produkter, der på nuværende tidspunkt ikke er opført i bilag I til Rådets
forordning (EU) nr. 1387/2013
1
. Disse nye produkter bør derfor indsættes i det nævnte
bilag.
Det er ikke længere i Unionens interesse at opretholde suspensionen af autonome
toldsatser for 52 af de produkter, der på nuværende tidspunkt er opført i bilag I til
forordning (EU) nr. 1387/2013. Disse produkter bør derfor udgå af det nævnte bilag.
Det er nødvendigt at ændre varebeskrivelsen for 29 suspensioner i bilag I til
forordning (EU) nr. 1387/2013 for at tage hensyn til den tekniske produktudvikling
eller den økonomiske udvikling på markedet eller for at foretage sproglige
tilpasninger. Som følge af de kommende ændringer i den kombinerede nomenklatur
pr. 1. januar 2015 bør desuden Taric-koderne for yderligere 95 produkter ændres. For
ét produkt anses det ikke længere for nødvendigt med tarifering flere steder. De
suspensioner, for hvilke ændringer er nødvendige, bør udgå af listen over suspensioner
i bilag I til forordning (EU) nr. 1387/2013, og de ændrede suspensioner bør
genindsættes i denne liste.
Toldsuspensioner bør tages op til revision regelmæssigt og bør kunne ophæves efter
anmodning fra en berørt part. Når det er i Unionens interesse, forlænges en
toldsuspension, og der fastsattes en ny dato for revision.
I Unionens interesse er det for 184 produkters vedkommende nødvendigt at ændre
datoen for obligatorisk revision med henblik på at tillade toldfri import efter denne
dato. Disse produkter er blevet revideret og har fået tildelt reviderede datoer for næste
obligatoriske revision. De bør derfor udgå af listen over suspensioner i bilag I til
forordning (EU) nr. 1387/2013, og de ændrede suspensioner bør genindsættes i denne
liste.
I Unionens interesse er det nødvendigt at afkorte perioden for obligatorisk revision for
fire produkter. Suspensionerne vedrørende disse produkter bør derfor udgå af listen
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
1
Forordning (EU) nr. 1387/2013 af 17. december 2013 om suspension af den fælles toldtarifs autonome
toldsatser for visse landbrugs- og industriprodukter og om ophævelse af forordning (EU) nr. 1344/2011
(EUT L 354 af 28.12.2013, s. 201).
DA
4
DA
kom (2014) 0705 - Ingen titel
over suspensioner i bilag I til forordning (EU) nr. 1387/2013, og de ændrede
suspensioner bør genindsættes i denne liste.
(7)
(8)
Af hensyn til klarheden bør de ændrede oplysninger markeres med en asterisk.
For at muliggøre en passende statistisk overvågning bør bilag II til forordning (EU) nr.
1387/2013 kompletteres med de supplerende enheder for nogle af de nye produkter,
for hvilke der er indrømmet suspension. Af konsekvenshensyn bør de supplerende
enheder, der er tildelt produkter, der udgår af bilag I til forordning (EU) nr. 1387/2013,
også udgå af bilag II til samme forordning. Forordning (EU) nr. 1387/2013 bør derfor
ændres i overensstemmelse hermed.
Da de i denne forordning fastsatte ændringer skal have virkning fra den 1. januar 2015,
bør forordningen anvendes fra denne dato —
(9)
VEDTAGET DENNE FORORDNING:
Artikel 1
I forordning (EU) nr. 1387/2013 foretages følgende ændringer:
1)
Tabellen i bilag I ændres således:
a) Mellem overskriften og tabellen indsættes følgende bemærkning:
»(*) Suspension vedrørende et produkt i nærværende bilag, for hvilket KN- eller
Taric-koden, varebeskrivelsen eller datoen for obligatorisk revision er blevet ændret
ved Rådets forordning (EU) nr. 722/2014 af 24. juni 2014 om ændring af forordning
(EU) nr. 1387/2013 om suspension af den fælles toldtarifs autonome toldsatser for
visse landbrugs- og industriprodukter (EUT L 192 af 1.7.2014, s. 9) og ved Rådets
forordning (EU) nr. .../... af... om ændring af forordning (EU) nr. 1387/2013 om
suspension af den fælles toldtarifs autonome toldsatser for visse landbrugs- og
industriprodukter (EUT...)«.
b) Mellem overskriften og tabellen udgår følgende bemærkning:
»(*) Suspension vedrørende et produkt i nærværende bilag, for hvilket KN- eller
Taric-koden, varebeskrivelsen eller datoen for obligatorisk revision er blevet ændret
ved Rådets forordning (EU) nr. 722/2014 af 24. juni 2014 om ændring af forordning
(EU) nr. 1387/2013 om suspension af den fælles toldtarifs autonome toldsatser for
visse landbrugs- og industriprodukter (EUT L 192 af 1.7.2014, s. 9)«
c) Rækkerne for de produkter, der er opført i bilag I til denne forordning, indsættes i
henhold til rækkefølgen for KN-koderne i den første kolonne i tabellen i bilag I til
forordning (EU) nr. 1387/2013
d) Rækkerne for de produkter, for hvilke KN- og Taric-koderne er opført i bilag II til
nærværende forordning, udgår.
2)
I bilag II foretages følgende ændringer:
a)
Rækkerne for de supplerende enheder, for hvilke KN- og Taric-koderne er
opført i bilag III til nærværende forordning, tilføjes
b)
Rækkerne for de supplerende enheder, for hvilke KN- og Taric-koderne er
opført i bilag IV til nærværende forordning, udgår.
DA
5
DA
kom (2014) 0705 - Ingen titel
Artikel 2
Denne forordning træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggørelsen i
Den Europæiske
Unions Tidende.
Den anvendes fra den 1. januar 2015.
Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.
Udfærdiget i Bruxelles, den
[…].
På Rådets vegne
Formand
DA
6
DA
kom (2014) 0705 - Ingen titel
1453203_0007.png
FINANSIERINGSOVERSIGT
1.
FORSLAGETS BETEGNELSE
Rådets forordning om ændring af forordning (EU) nr. 1387/2013 om suspension af
den fælles toldtarifs autonome toldsatser for visse landbrugs- og industriprodukter
2.
BUDGETPOSTER:
Kapitel og artikel: kapitel 12, artikel 120
Budgetteret beløb for 2015: 16 701 200 000 EUR (Budget 2015)
3.
FINANSIELLE VIRKNINGER
Forslaget har ingen finansielle virkninger
X
Forslaget har ingen finansielle virkninger for udgifterne, men har følgende
finansielle virkninger for indtægterne:
i mio. EUR (1 decimal)
Budgetpost
Artikel 120
Indtægt
2
Virkninger for EU's egne
indtægter
12-måneders-periode
fra dd/mm/åååå
1.1.2015
[År 2015]
-63,6
Efter foranstaltningens iværksættelse
[2015 – 2019]
Artikel 120
- 63,6 om året
4.
FORHOLDSREGLER MOD SVIG
Kontrol af den endelige anvendelse af nogle af de produkter, der er omfattet af denne
rådsforordning, vil blive foretaget i henhold til artikel 291-300 i Kommissionens
forordning (EØF) nr. 2454/93 om gennemførelsesbestemmelser til EF-toldkodeksen.
5.
ANDRE BEMÆRKNINGER
Dette forslag indeholder de ændringer, der skal foretages i bilaget til den pågældende
forordning, for at tage hensyn til følgende:
1.
Nye anmodninger om suspension, som er indgivet og antaget.
2.
Den tekniske produktudvikling og den økonomiske udvikling på markedet,
som medfører ophævelse af visse eksisterende suspensioner.
2
Hvad angår EU's traditionelle egne indtægter (landbrugsafgifter, sukkerafgifter, told), skal der være tale
om nettobeløb, dvs. bruttobeløb med fradrag af opkrævningsomkostninger på 25 %.
DA
7
DA
kom (2014) 0705 - Ingen titel
1453203_0008.png
Tilføjelse
Ud over ændringerne som følge af ændringer af varebeskrivelse eller kode
indeholder bilaget 135 nye produkter. Ikke-opkrævet told svarende til disse
suspensioner og beregnet på basis af den forventede import i den anmodende
medlemsstat udgør for perioden 2015 til 2019 i alt 48,7 mio. EUR om året.
På grundlag af de foreliggende statistikker for de foregående år er det imidlertid
nødvendigt at forhøje dette beløb med en gennemsnitsfaktor på anslået 1,8 for at tage
højde for import i andre medlemsstater, som benytter samme suspensioner. Dette
betyder et indtægtstab på ca. 87,7 mio. EUR om året.
Tilbagetrækning
52 produkter er udgået af bilaget, fordi der er genindført told. Dette svarer til en
forøgelse af midlerne med 2,9 mio. EUR, anslået på grundlag af statistikker fra 2013.
Anslåede omkostninger ved foranstaltningen
Ud fra ovenstående kan indtægtstabet som følge af denne forordning anslås til 87,7 -
2,9 = 84,8 mio. EUR
(bruttobeløb
inkl.
opkrævningsomkostninger)
x 0,75 = 63,6 mio. EUR om året for perioden 1. januar 2015 til 31. december 2019.
DA
8
DA