Finansudvalget 2015
KOM (2014) 0735
Offentligt
1493388_0001.png
EUROPA-
KOMMISSIONEN
Bruxelles, den 9.12.2014
COM(2014) 735 final
Forslag til
EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS AFGØRELSE
om mobilisering af Den Europæiske Fond for Tilpasning til Globaliseringen i henhold til
punkt 13 i den interinstitutionelle aftale af 2. december 2013 mellem Europa-
Parlamentet, Rådet og Kommissionen om budgetdisciplin, om samarbejde på
budgetområdet og om forsvarlig økonomisk forvaltning
(ansøgning EGF/2014/011 BE/Caterpillar)
DA
DA
kom (2014) 0735 - Ingen titel
1493388_0002.png
BEGRUNDELSE
BAGGRUND FOR FORSLAGET
1.
De regler, der gælder for finansielle bidrag fra Den Europæiske Fond for Tilpasning
til Globaliseringen (EGF), er fastsat i Europa-Parlamentets og Rådets forordning
(EU) nr. 1309/2013 af 17. december 2013 om Den Europæiske Fond for Tilpasning
til Globaliseringen (2014 - 2020) og ophævelse af forordning (EF) nr. 1927/2006
1
("EGF-forordningen").
De belgiske myndigheder har indsendt ansøgning EGF/2014/011 BE/
Caterpillar
om
økonomisk EGF-støtte som følge af afskedigelser i
Caterpillar Belgium S.A.
i Belgien.
Efter en gennemgang af denne ansøgning har Kommissionen konkluderet i
overensstemmelse med de gældende bestemmelser i EGF-forordningen, at
betingelserne for økonomisk EGF-støtte er opfyldt.
2.
3.
RESUMÉ AF ANSØGNINGEN
EGF-ansøgning
Medlemsstat
Berørt(e) region(er) (på NUTS 2-niveau)
Dato for indgivelse af ansøgningen
Dato for kvittering for modtagelse af ansøgningen
Dato for anmodning om yderligere oplysninger
Frist for indsendelse af supplerende oplysninger
Frist for afslutningen af vurderingen
Interventionskriterium
Hovedvirksomhed
Økonomisk(e) aktivitetssektor(er) (NACE rev. 2,
hovedgruppe)
2
:
Referenceperiode (fire måneder)
Antal afskedigelser eller ophør af selvstændiges
aktivitet i referenceperioden (a)
Antal afskedigelser eller ophør af selvstændiges
aktivitet før eller efter referenceperioden (b)
Samlet antal afskedigelser (a
+ b)
Samlet anslået antal personer, der er tiltænkt støtte
Budget til de individualiserede tilbud (EUR):
EGF-implementeringsbudget
3
(EUR)
Samlet budget (EUR)
1
2
EGF/2014/011 BE/Caterpillar
Belgien
Hainaut (B32)
22.7.2014
4.8.2014
24.7.2014
16.9.2014
9.12.2014
EGF-forordningens artikel 4, stk. 1, litra a)
Caterpillar Belgien S.A
Hovedgruppe 28 ("Fremstilling af maskiner
og udstyr i.a.n.")
1. januar 2014 – 30. april 2014
663
367
1 030
630
1 964 713
73 378
2 038 090
3
EUT L 347 af 20.12.2013, s. 855.
Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1893/2006 af 20. december 2006 om oprettelse af
den statistiske nomenklatur for økonomiske aktiviteter NACE rev. 2 og om ændring af Rådets
forordning (EØF) nr. 3037/90 og visse EF-forordninger om bestemte statistiske områder (EUT L 393 af
30.12.2006, s. 1).
I overensstemmelse med artikel 7, stk. 4, i forordning (EU) nr. 1309/2013.
DA
2
DA
kom (2014) 0735 - Ingen titel
1493388_0003.png
EGF-støtte (60 %) i EUR
1 222 854
VURDERING AF ANSØGNINGEN
Procedure
4.
De belgiske myndigheder indgav ansøgning EGF/2014/011 BE/Caterpillar den 22.
juli 2014, dvs. inden for en periode på 12 uger fra den dato, hvor de
interventionskriterier,
der
er
nævnt
nedenfor,
var
opfyldt.
Kommissionen fremsendte et første sæt spørgsmål til de belgiske myndigheder den
24. juli 2014 og bekræftede modtagelsen af ansøgningen inden for to uger efter
datoen for ansøgningens indgivelse, dvs. den 4. august 2014. Der blev indsendt
yderligere oplysninger af medlemsstaten inden for seks uger efter datoen for
anmodningen. Fristen på 12 uger efter modtagelsen af den fuldstændige ansøgning,
inden for hvilken Kommissionen skal afslutte sin vurdering af, om ansøgningen
opfylder betingelserne for at yde støtte, udløber den 9. december 2014.
Ansøgningens støtteberettigelse
Berørte virksomheder og støttemodtagere
5.
Ansøgningen vedrører 1 030 arbejdstagere, som er blevet afskediget af Caterpillar
Belgium S.A. Denne virksomhed var aktiv i den økonomiske sektor, som er
klassificeret under hovedgruppe 28 ("Fremstilling af maskiner og udstyr i.a.n") i
Nace. De afskedigelser, som den pågældende virksomhed har foretaget, er
hovedsagelig lokaliseret i NUTS 2-regionen
4
Hainaut (BE32) i Belgien.
De belgiske myndigheder indgav ansøgningen med henvisning til
interventionskriteriet i EGF-forordningens artikel 4, stk. 1, litra a), som forudsætter
mindst 500 afskedigelser af arbejdstagere eller ophør af selvstændiges aktivitet i en
fire måneders referenceperiode i en virksomhed i en medlemsstat.
Referenceperioden på fire måneder løber fra den 1. januar 2014 til den 30. april
2014.
Ansøgningen vedrører 663 arbejdstagere, der er blevet afskediget
5
af virksomheden i
referenceperioden på fire måneder.
Afskedigelserne er beregnet som følger:
661 fra den dato, hvor arbejdsgiveren giver den enkelte arbejdstager
meddelelse om afskedigelse eller opsigelse af arbejdstagerens
ansættelseskontrakt,
2 fra den dato, hvor ansættelseskontrakten faktisk opsiges eller udløber.
Interventionskriterier
6.
7.
8.
Beregning af afskedigelser og aktivitetsophør
9.
Støtteberettigede modtagere
4
5
Kommissionens forordning (EU) nr. 1046/2012 af 8. november 2012 om gennemførelse af Europa-
Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1059/2003 om indførelse af en fælles nomenklatur for
regionale enheder (NUTS) for så vidt angår indberetningen af tidsrækker for den nye regionale opdeling
(EUT L 310 af 9.11.2012, s. 34).
Jf. EGF-forordningens artikel 3, litra a).
DA
3
DA
kom (2014) 0735 - Ingen titel
1493388_0004.png
10.
Ud over de allerede omhandlede arbejdstagere omfatter de støtteberettigede
modtagere 367 arbejdstagere, der blev afskediget før referenceperioden på fire
måneder. Disse arbejdstagere blev alle afskediget efter den generelle meddelelse om
de planlagte afskedigelser den 28. februar 2013. Der kan etableres en klar
årsagssammenhæng til den begivenhed, som udløste afskedigelserne i
referenceperioden, da alle afskedigelser vedrører den samme nedskæringsproces.
Det samlede antal støtteberettigede modtagere er således på 1 030.
11.
Sammenhæng mellem afskedigelserne og de gennemgribende strukturelle ændringer i
verdenshandelsmønstrene, som kan tilskrives globaliseringen
12.
Caterpillar er den førende i verden inden for fremstilling af maskiner og tilbehør, der
er nødvendige for anlæggelse og drift af miner. Til støtte for, at der findes en
sammenhæng mellem afskedigelserne og aktivitetsophøret og de gennemgribende
strukturelle ændringer i verdenshandelsmønstrene, som kan tilskrives
globaliseringen, fremfører Belgien, at Caterpillar er blevet stærkt påvirket af den
faldende efterspørgsel efter denne type produkter i Europa, hvilket har ført til
udflytning til tredjelande af betydelig produktionskapacitet. Caterpillars anlæg i
Gosselies er specialiseret i at samle automobildele, fremstille komponenter, loddede
samlinger og strukturer. Dens varer er udelukkende rettet mod de europæiske
sektorer for bygge og anlæg samt minedrift. Denne situation medfører, at anlægget
udsættes for ændringer, der er specifikke for disse sektorer, og det er desuden berørt
af udsving i forbindelse med produktionsinput. Disse ændringer forekommer derfor
både i tidligere og i efterfølgende produktionsled:
Det tidligere produktionsled: Stål og metalprodukter i Europa har været udsat
for intens konkurrence fra de nye vækstøkonomier, og årene 2009 til 2013 var
kendetegnet ved en lang række lukninger i Unionen. Desuden steg de
europæiske stålpriser kraftigt.
Det efterfølgende produktionsled: De største kunder hos Caterpillar-koncernen
er inden for bygge og anlæg samt minedrift. De særlige karakteristika ved disse
sektorer på europæisk plan forklarer delvist den beslutning om omstrukturering
vedrørende Gosselies-anlægget, nemlig de varige virkninger af krisen i 2009
inden for bygge og anlæg samt minedrift.
Disse tendenser har ført til faldende markedsandele for Caterpillars
produktionsanlæg i Gosselies og til en faldende konkurrenceevne over for
konkurrenterne i andre dele af verden.
13.
Ifølge oplysninger fra de belgiske myndigheder er Caterpillars produktionsanlæg
beliggende tæt på virksomhedens markeder, hvilket forklarer forbindelsen mellem de
europæiske og globale markedsudviklinger og nedgangen i arbejdsstyrken på
anlægget i Gosselies. Siden 2007 har Caterpillar-koncernen etableret fabriksanlæg i
de nye vækstøkonomier i Asien og Latinamerika, og dens vækst er hovedsageligt
knyttet til disse markeder. Navnlig Asiens andel af Caterpillars salg er mere end
fordoblet mellem 2007 og 2013. Dette skal ses i relation til den samlede vækst i de
asiatiske økonomier, især i Kina og Indien, og i bygge- og anlægsbranchen i disse
lande. På den anden side er det vigtigste marked for Caterpillar Gosselies, Den
Europæiske Union, afhængigt af offentlige og private investeringer i infrastruktur i
Europa, der for nylig er blevet reduceret. Dette er med til at forklare, at en allerede
faldende mængde af nye ordrer styrtdykkede med yderligere 40 % i 2011 ifølge de
belgiske myndigheder.
DA
4
DA
kom (2014) 0735 - Ingen titel
1493388_0005.png
14.
Hidtil har sektoren for "Fremstilling af maskiner og udstyr i.a.n" været genstand for
12 EGF-ansøgninger, hvoraf 6 var baseret på handelsrelateret globalisering og 6 på
den globale finansielle og økonomiske krise.
De begivenheder, der har givet anledning til afskedigelserne, er relateret til
Caterpillars beslutning den 28. februar 2013 om at reducere sin produktion som følge
af væsentligt højere produktionsomkostninger i Europa. Sammenlignet med andre
anlæg er anlægget i Gosselies i Belgien mindre rentabelt, og det er nu billigere at
importere til Europa fra Asien end at producere i Europa. Derfor udarbejdede
virksomheden en forretningsplan for at reducere sine aktiviteter i Gosselies, hvilket
har ført til tab af 1 030 arbejdspladser. Denne beslutning vil få en direkte negativ
indvirkning på flere producenter i efterfølgende produktionsled, for hvem Caterpillar
er den vigtigste leverandør.
Begivenheder, der gav anledning til afskedigelserne og til aktivitetsophør
15.
Afskedigelsernes forventede virkning på økonomien på lokalt, regionalt og nationalt plan og
på beskæftigelsen
16.
Afskedigelserne hos Caterpillar udgør en stigning på 4 % i antallet af jobsøgende for
Charleroi-regionen ifølge oplysninger fra april 2014. Men indskrænkningen af
anlægget i Gosselies vil også føre til en række afskedigelser hos underleverandører i
et omfang, der endnu ikke er kendt, fordi de fulde virkninger af indskrænkningerne
på den lokale økonomi endnu ikke er tydelige. Den erhvervsaktive befolkning i
Charleroi-regionen bestod i april 2014 af 218 817 personer, hvoraf 36 793 var ledige
(17 %). Indskrænkningen af Caterpillars operationer i Gosselies vil i betydelig grad
øge arbejdsløsheden (med et helt procentpoint) i Charleroi-regionen.
Indskrænkningen af Caterpillars operationer i Vallonien skal ses i lyset af en meget
vanskelig arbejdsmarkedssituation i regionen, som traditionelt set har været meget
afhængig af industriproduktion. Hvis man betragter hele fremstillingssektoren for
Charleroi-regionen, er beskæftigelsen faldet med 15,3 % mellem 2007 og 2012. I
Vallonien har FOREM kunnet tilbyde 16 % færre jobmuligheder i 2013 i forhold til
2012, hvor man allerede oplevede en tilbagegang i jobmuligheder.
Mange af de arbejdsløse er lavtuddannede (59 % har ikke en uddannelse på
gymnasialt niveau), og 43 % har været arbejdsløse i mere end 2 år.
Beskæftigelsesfrekvensen i Charleroi på 52,26 % er også én af de laveste i Vallonien
(56,75 % for hele regionen Vallonien).
Selv om antallet af virksomheder, der har indledt en kollektiv afskedigelsesprocedure
i Belgien, var forholdsvis stabilt i 2012, dvs. under 100 mellem 2010 og 2012, steg
antallet til 140 i 2013. Metalindustrien og metalforarbejdningsindustrien er blevet
hårdest ramt og udgør tre fjerdedele af alle afskedigelser i 2013
6
. Navnlig Charleroi-
regionen oplevede en stigning i antallet af konkurser, lukninger og omstrukturering,
nemlig i alt 1 892 tabte arbejdspladser siden 2012.
17.
18.
Modtagere, der er tiltænkt støtte, og de foreslåede foranstaltninger
Modtagere, der er tiltænkt støtte
19.
Det anslåede antal arbejdstagere, der er tiltænkt støtte, og som forventes at deltage i
foranstaltningerne, er på 630. Fordelingen af de arbejdstagere, der er tiltænkt støtte,
på køn, nationalitet og aldersgruppe er som følger:
6
Kilde: Belgiens Nationalbank, rapport for 2013
DA
5
DA
kom (2014) 0735 - Ingen titel
1493388_0006.png
Kategori
Antal
modtagere, der er
tiltænkt støtte
607
23
630
0
42
64
411
113
0
(96 %)
(4 %)
(100 %)
(0 %)
(7 %)
(10 %)
(65 %)
(18 %)
(0 %)
Køn:
Mænd:
Kvinder:
Statsborgerskab: EU-borgere:
Ikke-EU-borgere
Aldersgruppe:
15-24-årige:
25-29-årige:
30-54-årige:
55-64-årige:
Over 64 år:
De foreslåede foranstaltningers støtteberettigelse
20.
De individualiserede tilbud, der skal ydes til de afskedigede arbejdstagere, omfatter
følgende foranstaltninger.
Støtte/vejledning/integration. Denne række tjenester er baseret på de normale
aktiviteter, der udføres af genplaceringsenheden. Tjenesterne leveres af et team
af FOREM-personale (projektleder, specialiserede rådgivere) i partnerskab
med tidligere arbejdstagerrepræsentanter, der optræder som "socialledsagere"
("accompagnateurs sociaux"), og som skal tilskynde arbejdstagerne til at
deltage i tiltagene og hjælpe dem med administrative procedurer. For at lette
kontakten mellem arbejdstagerne udbydes tjenesterne til alle afskedigede
arbejdstagere i særlige lokaler. Tjenesterne omfatter tre former for aktiviteter:
i) kollektive oplysninger om jobsøgningsteknikker (udfærdigelse af et CV og
en ansøgning, anvendelse af webressourcer osv.), forklaringer om
arbejdsmarkedsregler (genplacering, ledighed, beskæftigelseskontrakt,
pension), oplysningsaktiviteter om diskriminering, præsentation af erhverv og
sektorer med potentiale osv.), ii) individuelle interview med en rådgiver fra
FOREM (kortlægning af færdigheder, karriereforløb, vejledning om
uddannelse osv.), iii) fri og åben adgang til jobsøgningsværktøjer (IT-udstyr
med internetforbindelse, telefon, særlig dokumentation osv.). Dette tiltag
omfatter alle 630 arbejdstagere, der er tiltænkt støtte, med en maksimal
varighed på 24 måneder.
Lette jobsøgningen. FOREM gennemfører også specifikke aktiviteter med
henblik på at fremme jobsøgning og overvinde vanskeligheder i
genplaceringsprocessen. Det omfatter møder mellem de afskedigede
arbejdstagere og potentielle arbejdsgivere (jobmatchning), virksomhedsbesøg,
møder med rekrutteringsvirksomheder som forberedelse til jobinterview og
udveksling af erfaringer med andre arbejdstagere, der allerede har gennemgået
en omskoling eller har fundet et job efter en kollektiv afskedigelse.
Genplacering:
Efteruddannelse og omskoling:
DA
6
DA
kom (2014) 0735 - Ingen titel
1493388_0007.png
Integreret uddannelse: Forskellige typer af erhvervsuddannelseskurser vil
kunne tilbydes (afhængigt af kursustypen) enten af FOREM eller af
kompetencecentrene eller af IFAPME. Som et første skridt vil FOREM-
personalet bistå den enkelte deltager med at definere dennes arbejdsrelaterede
mål og vejlede den enkelte i retning af et af de tre efteruddannelsesmoduler.
Arbejdstagere, som kan omskoles til et erhverv svarende til det, de havde hos
Caterpillar, kan enten følge et bestemt eller specialiseret modul (40 timer) med
henblik på at tilpasse deres kompetencer og ajourføre disse eller et supplerende
kursus, der fører til nye kvalifikationer (320 timer), hvilket vil gøre det muligt
for arbejdstagerne at søge job inden for et nyt erhverv i industrisektoren. For
omskoling til en helt anden aktivitetssektor vil arbejdstagerne kunne følge et
erhvervsrelateret kursus (i gennemsnit 960 timer) med henblik på at erhverve
de kompetencer, der kræves til dette erhverv. Ved afslutningen af hvert enkelt
efteruddannelsesmodul kan nye kvalifikationer vurderes og dokumenteres.
Afhængigt af uddannelsestype og kompetenceområder vil deltagerne få tildelt
enten en formel certificering af færdigheder (dvs. et kompetencebevis), et
tilstedeværelsesbevis (for kompetencer eller erhverv, hvor der ikke findes et
formelt bevis) eller en validering af færdigheder (f.eks. for færdigheder og
kompetencer, der er opnået uden for de formelle uddannelser). Den formelle
certificering af færdigheder finder sted via færdighedstest, som fører til
tildeling af et "certifikat for færdigheder erhvervet gennem uddannelse"
(Certificat des Compétences Acquises en Formation – CECAF). Valideringen
af færdigheder sker via færdighedstest, som fører til tildeling af et
kompetencebevis (titres de compétences).
Videregivelse af erfaringer: Erfarne arbejdstagere kan forbedre deres
færdigheder og knowhow ved at blive lærere eller undervisere inden for
teknisk uddannelse. Et specifikt oplysnings- og uddannelsesforberedende
modul vil blive udviklet af FOREM og af sammenslutningerne for de
forskellige grene inden for teknisk uddannelse med henblik på at tilskynde
bestemte arbejdstagere til at uddanne sig som undervisere inden for
erhvervsuddannelse. Modulet vil omfatte særlige oplysninger, teknisk støtte,
møder med fagfolk og besøg på stedet. Modulet varer otte uger og henvender
sig til ca. 10 arbejdstagere.
Støtte til virksomhedsetablering: Arbejdstagere, som overvejer at starte deres
egen virksomhed, vil få vejledning og støtte fra en rådgiver fra FOREM inden
for virksomhedsetablering. Denne støtte omfatter to hovedaktiviteter: i)
kollektive informationsmøder, der skal sætte fokus på mulighederne for
etablering af virksomheder, tilvejebringe oplysninger om juridiske aspekter og
tiltag, der skal støtte virksomhedsetableringen, ii) individuelle interview med
interesserede arbejdstagere for at gennemgå deres projekt og formidle kontakt
til virksomhedsstøtteorganisationer og serviceudbydere. Rådgiveren arbejder
tæt sammen med genplaceringstjenesterne for at bistå arbejdstagere med deres
erhvervsprojekter. Ca. 50 personer ventes at deltage i informationsmøderne, og
ca. 15 vil deltage i interviewene og i de opfølgende aktiviteter.
Støtte til kollektive projekter: Arbejdstagere, der sammen måtte overveje at
oprette en erhvervsdrivende virksomhed som en gruppe, vil få vejledning og
støtte af et specialiseret konsulentfirma (udvalgt gennem et udbud) og af
genplaceringstjenesten. Denne støtte omfatter oplysningsaktiviteter om
Fremme af iværksætteri:
DA
7
DA
kom (2014) 0735 - Ingen titel
1493388_0008.png
iværksættelse og grundlæggende ledelseskvalifikationer samt rådgivning om,
hvordan man opretter en virksomhed (f.eks. udarbejdelse af en forretningsplan
og af juridiske statutter, markedsføring osv.). Der kan ydes tilskud til
etableringsomkostningerne for sådanne erhvervsprojekter. Arbejdstagerne skal
indsende en ansøgning, der beskriver projektet (f.eks. arbejdstageres
kvalifikationer og erfaring, gennemførlighedsundersøgelse, finansiel analyse,
markedspotentiale, vækstmuligheder, samfundsøkonomiske fordele osv.).
Støtteudvalget for genetableringstjenesten, som består af repræsentanter for
arbejdsgiveren, fagforeningerne og FOREM, vurderer ansøgningen og
beslutter, om der ydes tilskud. Hver arbejdstager, der er involveret i projektet,
kan modtage et tilskud på 5 000 EUR (med midler, der stammer fra alle de
deltagende arbejdstagere). Tilskuddene kan anvendes til at dække indkøb af
udstyr, varer, reklame, rådgivning, uddannelse osv. Konsulentfirmaet forvalter
tilskuddene og rapporterer til FOREM om brugen af udgifter (fakturaer og
dokumentation). Det forventes, at ca. 80 arbejdstagere vil deltage i denne
foranstaltning, og der kan tildeles 5 tilskud til arbejdstagere.
21.
De
foreslåede
aktioner,
som
her
er
beskrevet,
udgør
aktive
arbejdsmarkedsforanstaltninger, som falder ind under de støtteberettigede
foranstaltninger, der er fastlagt i EGF-forordningens artikel 7. Disse foranstaltninger
erstatter ikke passive socialsikringsforanstaltninger.
De belgiske myndigheder har leveret de ønskede oplysninger om foranstaltninger,
der er obligatoriske for den berørte virksomhed i medfør af national lov eller
kollektive overenskomster. De har bekræftet, at den økonomiske EGF-støtte ikke
erstatter sådanne foranstaltninger.
De anslåede samlede omkostninger er på 2 038 090 EUR og omfatter udgifterne til
de individualiserede tilbud på 1 964 713 EUR samt udgifter til forberedelse,
forvaltning, oplysning, offentlig omtale, kontrol- og rapporteringsaktiviteter på
73 378 EUR.
Der anmodes om økonomisk EGF-støtte på i alt 1 222 854 EUR (60 % af de samlede
omkostninger).
Forventet antal
deltagere
Anslåede
omkostninger pr.
deltager
(i EUR)*
Samlede anslåede
omkostninger
(i EUR)*
22.
Budgetoverslag
23.
24.
Foranstaltninger
Individualiserede tilbud (foranstaltninger i henhold til EGF-forordningens artikel 7, stk. 1, litra a) og
c))
Genplacering:
(Orientation professionnelle)
- støtte/vejledning/integration
(Reconversion/Insertion)
630
150
2 167
300
1 365 313
45 000
- Lette jobsøgningen
(Dynamisation de la recherche d’emploi)
Efteruddannelse og omskoling:
(Formations)
- Integreret uddannelse:
DA
8
DA
kom (2014) 0735 - Ingen titel
1493388_0009.png
(Formations intégrées)
- Overførsel af erfaringer:
(Transmission d'expérience)
Fremme af iværksætteri:
(Aide à la création d'emploi)
- støtte til virksomhedsetablering
(Autocréation d'emploi individuelle)
210
10
2 030
300
426 400
3 000
50
80
900
1 000
45 000
80 000
- støtte til kollektive projekter:
(Soutien à l'emergence de projets
colletifs)
1 964 713
Subtotal (a):
(100,0 %)
Tilskud og incitamenter (foranstaltninger i henhold til EGF-forordningens artikel 7, stk. 1, litra b)
Subtotal (b):
Foranstaltninger i henhold til EGF-forordningens artikel 7, stk. 4
1. Forberedende aktiviteter,
forvaltning, kontrol og rapportering
2. Oplysning og offentlig omtale
Subtotal (c):
29 578
43 800
73 378
(3,6 %)
Samlede omkostninger (a + b + c):
EGF-støtte (60 % af de samlede
omkostninger)
2 038 090
1 222 854
0
(0,0 %)
*Afrundede tal
25.
De belgiske myndigheder har bekræftet, at investeringsomkostningerne til
selvstændig virksomhed, nystartede virksomheder og medarbejderovertagelser ikke
vil overstige 15 000 EUR pr. støttemodtager.
De belgiske myndigheder begyndte den 1. april 2014 at yde individualiserede tilbud
til de modtagere, der var tiltænkt støtte. Udgifterne til de foranstaltninger, der er
omhandlet i punkt 20, skal derfor være støtteberettigede til økonomisk EGF-støtte fra
den 1. april 2014 til den 22. juli 2016.
De belgiske myndigheder påtog sig den administrative udgift til gennemførelse af
EGF den 1. januar 2014. Udgifterne til det forberedende arbejde, forvaltning,
oplysning, offentlig omtale og kontrol- og rapporteringsaktiviteter skal derfor være
støtteberettigede til økonomisk EGF-støtte fra den 1. januar 2014 til den 22. januar
2017.
Periode for udgifternes støtteberettigelse
26.
27.
Komplementaritet med de foranstaltninger, der finansieres af nationale midler eller EU-
midler
DA
9
DA
kom (2014) 0735 - Ingen titel
1493388_0010.png
28.
Kilderne til den nationale forfinansiering eller medfinansiering er følgende: De
foranstaltninger,
der
gennemføres,
forfinansieres
af
FOREM.
Genplaceringstjenesterne, uddannelsen gennem FOREM og dets partnere
medfinansieres af regionen Vallonien.
De belgiske myndigheder har anført, at de ovenfor beskrevne foranstaltninger, der
modtager økonomisk EGF-støtte, ikke også samtidig modtager støtte fra andre af
Unionens finansielle instrumenter. Finansiel støtte fra ESF er tidligere blevet tildelt
til et projekt (EnTrain – En Transition-Reconversion-Accompagnement), der havde
til formål at udvikle pædagogiske metoder for omplaceringsinstanser generelt.
Resultaterne af dette projekt forventes at vise sig nyttige ved gennemførelsen af de
planlagte foranstaltninger.
29.
Fremgangsmåder ved høringen af de personer, der er tiltænkt støtte, eller disses
repræsentanter eller arbejdsmarkedets parter samt lokale og regionale myndigheder
30.
De belgiske myndigheder har tilkendegivet, at den samordnede pakke af
individualiserede tilbud er blevet udarbejdet i samråd med de modtagere, der var
tiltænkt støtte, og arbejdsmarkedets parter.
Foranstaltningerne er resultatet af mange drøftelser og forberedende møder, der er
afholdt mellem februar 2014 og juni 2014, mellem de forskellige involverede
arbejdsmarkedsparter.
Genplaceringstjenesten (cellule de reconversion) blev specifikt oprettet som en del af
de juridiske forpligtelser, der er knyttet til proceduren for kollektive afskedigelser.
Genplaceringstjenesten administreres af en komité, som består af repræsentanter for
de vallonske offentlige tjenester med ansvar for beskæftigelse, uddannelse, FOREM,
fagforeninger og sektorbaserede erhvervsuddannelsesinstitutioner.
Ansøgningen indeholder en detaljeret beskrivelse af forvaltnings- og
kontrolsystemerne og fastlægger de involverede organers ansvarsområder. Et
styringsudvalg bestående af alle de organisationer, der er involveret i gennemførelsen
af EGF-foranstaltningerne, sikrer den overordnede opfølgning og koordinering. Den
økonomiske EGF-støtte vil blive forvaltet og kontrolleret af de samme organer som
for Den Europæiske Socialfond. En enhed inden for ESF-agenturet for føderationen
Vallonien-Bruxelles (tidligere det franske fællesskab i Belgien) vil fungere som
forvaltningsmyndighed, og en anden separat enhed inden for ESF-agenturet vil
fungere som betalingsmyndighed. Generalsekretariatet for føderationen Vallonien-
Bruxelles vil optræde som attesteringsmyndighed, og FOREM vil fungere som
bemyndiget organ.
De belgiske myndigheder har givet alle nødvendige garantier med hensyn til
følgende:
Principperne om ligebehandling og ikke-forskelsbehandling overholdes i
forbindelse med adgang til de foreslåede foranstaltninger og deres
gennemførelse.
Kravene i den nationale lovgivning og i EU-lovgivningen vedrørende kollektiv
afskedigelse er blevet overholdt.
31.
32.
Forvaltnings- og kontrolsystemer
33.
Tilsagn afgivet af den pågældende medlemsstat
34.
DA
10
DA
kom (2014) 0735 - Ingen titel
1493388_0011.png
Hvis den virksomhed, som gennemfører afskedigelser, har fortsat sine
aktiviteter efter afskedigelserne, skal den have opfyldt sine lovmæssige
forpligtelser i forbindelse med afskedigelserne og have sørget for sine
arbejdstagere i overensstemmelse hermed.
De foreslåede foranstaltninger modtager ikke finansiel støtte fra andre EU-
fonde eller fra finansielle instrumenter, og dobbeltfinansiering vil blive
forhindret.
De foreslåede foranstaltninger supplerer de foranstaltninger, der finansieres af
strukturfondene.
Den økonomiske EGF-støtte overholder de proceduremæssige og materielle
EU-bestemmelser om statsstøtte.
VIRKNINGER FOR BUDGETTET
Budgetforslag
35.
EGF må ikke overstige et maksimalt årligt beløb på 150 mio. EUR (2011-priser), jf.
artikel 12 i Rådets forordning (EU, Euratom) nr. 1311/2013 af 2. december 2013 om
fastlæggelse af den flerårige finansielle ramme for årene 2014-2020
7
.
Efter at have gennemgået ansøgningen for så vidt angår de betingelser, der er fastsat i
EGF-forordningens artikel 13, stk. 1, og under hensyntagen til antallet af modtagere,
der er tiltænkt støtte, de foreslåede foranstaltninger og de forventede omkostninger,
foreslår Kommissionen at mobilisere EGF til et beløb på 1 222 854 EUR, hvilket
svarer til 60 % af de samlede omkostninger ved de foreslåede foranstaltninger, for at
kunne yde økonomisk støtte til ansøgningen.
Den foreslåede afgørelse om at mobilisere EGF vil blive truffet i fællesskab af
Europa-Parlamentet og Rådet, jf. punkt 13 i den interinstitutionelle aftale af 2.
december 2013 mellem Europa-Parlamentet, Rådet og Kommissionen om
budgetdisciplin, om samarbejde på budgetområdet og om forsvarlig økonomisk
forvaltning
8
.
Samtidig med at Kommissionen forelægger dette forslag til en afgørelse om at
mobilisere EGF, forelægger den et forslag for Europa-Parlamentet og Rådet om
overførsel til de relevante budgetposter af et beløb på 1 222 854 EUR.
Samtidig med at Kommissionen vedtager dette forslag til en afgørelse om at
mobilisere EGF, vedtager Kommissionen ved en gennemførelsesretsakt en afgørelse
om økonomisk støtte, der træder i kraft den dag, hvor Europa-Parlamentet og Rådet
vedtager den foreslåede afgørelse om at mobilisere EGF.
36.
37.
Tilhørende retsakter
38.
39.
7
8
EUT L 347 af 20.12.2013, s. 884.
EUT C 373 af 20.12.2013, s. 1.
DA
11
DA
kom (2014) 0735 - Ingen titel
1493388_0012.png
Forslag til
EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS AFGØRELSE
om mobilisering af Den Europæiske Fond for Tilpasning til Globaliseringen i henhold til
punkt 13 i den interinstitutionelle aftale af 2. december 2013 mellem Europa-
Parlamentet, Rådet og Kommissionen om budgetdisciplin, om samarbejde på
budgetområdet og om forsvarlig økonomisk forvaltning
(ansøgning EGF/2014/011 BE/Caterpillar)
EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR —
under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,
under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1309/2013 af 17.
december 2013 om Den Europæiske Fond for Tilpasning til Globaliseringen (2014 – 2020) og
ophævelse af forordning (EF) nr. 1927/2006
9
, særlig artikel 15, stk. 4,
under henvisning til den interinstitutionelle aftale af 2. december 2013 mellem Europa-
Parlamentet, Rådet og Kommissionen om budgetdisciplin, om samarbejde på budgetområdet
og om forsvarlig økonomisk forvaltning
10
, særlig punkt 13,
under henvisning til forslag fra Europa-Kommissionen, og
ud fra følgende betragtninger:
(1)
Den Europæiske Fond for Tilpasning til Globaliseringen (EGF) blev oprettet med
henblik på at yde støtte til arbejdstagere, der er blevet afskediget, og selvstændige
erhvervsdrivende, hvis aktivitet er ophørt som følge af gennemgribende strukturelle
ændringer i verdenshandelsmønstrene, der kan tilskrives globaliseringen, som følge af
en fortsættelse af den internationale finansielle og økonomiske krise som omhandlet i
forordning (EF) nr. 546/2009
11
, eller som følge af en ny global finansiel og økonomisk
krise, og hjælpe disse med at vende tilbage til arbejdsmarkedet.
EGF må ikke overstige et årligt beløb på 150 mio. EUR (i 2011-priser), jf. artikel 12 i
Rådets forordning (EU, Euratom) nr. 1311/2013.
Belgien indgav den 22. juli 2014 en ansøgning om mobilisering af EGF i forbindelse
med afskedigelser
12
i Caterpillar Belgium S.A. i Grækenland og supplerede den med
yderligere oplysninger, jf. artikel 8, stk. 3, i forordning (EU) nr. 1309/2013.
Ansøgningen opfylder kravene til fastlæggelse af størrelsen på et støttebeløb fra EGF,
jf. artikel 13 i forordning (EU) nr. 1309/2013.
Som følge af Belgiens ansøgning bør EGF derfor mobiliseres til at yde en økonomisk
støtte på 1 222 854 EUR —
(2)
(3)
(4)
9
10
11
12
EUT L 347 af 20.12.2013, s. 855.
EUT C 373 af 20.12.2013, s. 1.
EUT L 167 af 29.6.2009, s. 26.
Jf. EGF-forordningens artikel 3, litra a).
DA
12
DA
kom (2014) 0735 - Ingen titel
VEDTAGET DENNE AFGØRELSE:
Artikel 1
Inden for rammerne af Den Europæiske Unions almindelige budget for regnskabsåret 2015
stilles der et beløb til rådighed fra EGF på 1 222 854 EUR i forpligtelses- og
betalingsbevillinger.
Artikel 2
Denne afgørelse offentliggøres i
Den Europæiske Unions Tidende.
Udfærdiget i Bruxelles, den
[…].
På Europa-Parlamentets vegne
Formand
På Rådets vegne
Formand
DA
13
DA