Miljøudvalget 2014-15 (1. samling), Miljøudvalget 2014-15 (1. samling), Miljøudvalget 2014-15 (1. samling)
L 70 Spørgsmål 17, L 70 A Spørgsmål 17, L 70 B Spørgsmål 17
Offentligt
1427142_0001.png
Miljøudvalget
Til:
Dato:
Miljøministeren
28. november 2014
Udvalget udbeder sig ministerens besvarelse af følgende spørgsmål:
L 70
Forslag til lov om ændring af lov om planlægning, lov om naturbeskyttelse og
byggeloven. (Forsøgsordning for kyst- og naturturisme, ophævelse af mulig-
heden for at planlægge for lavenergibebyggelse i lokalplaner samt helårsbe-
boelse i sommerhuse i sommerhusområder på de 27 små øer m.v.).
Af miljøministeren (Kirsten Brosbøl)
Spørgsmål 17
Vil nogle af de i svaret på spm. 15 og 16 nævnte projekter kunne være god-
kendt inden for den nuværende lovgivnings rammer, hvis sagsbehandlingen
fra det offentlige eller oplysningerne fra ansøger havde været anderledes?
Spørgsmålet er stillet efter ønske fra Lisbeth Bech Poulsen (SF).
Svaret bedes sendt elektronisk til spørgeren på Lisbeth.Poulsen@ft.dk og til
udvalg@ft.dk.
På udvalgets vegne
Lone Loklindt
formand
1/1