Europaudvalget 2013-14
Rådsmøde 3306 - Alm. anl.
Offentligt
1454091_0001.png
RÅDET FOR
DEN EUROPÆISKE UNION
DA
7765/14
(OR. en)
PRESSE 154
PR CO 18
PRESSEMEDDELELSE
3306. samling i Rådet
Almindelige anliggender
Bruxelles, den 18. marts 2014
Formand
Evangelos Venizelos
Vicepremierminister og udenrigsminister
PRESSE
Rue de la Loi 175 B – 1048 BRUXELLES Tlf.: +32 (0)2 281 5523 / 6319 Fax: +32 (0)2 281 8026
press.office@consilium.europa.eu http://www.consilium.europa.eu/press
7765/14
DA
1
PDF to HTML - Convert PDF files to HTML files
1454091_0002.png
18. marts 2014
De vigtigste resultater af Rådets samling
Rådet forberedte
Det Europæiske Råds forårsmøde
den 20.-21. marts og havde en udveksling af
synspunkter med formanden for Det Europæiske Råd, Herman Van Rompuy. Ud over drøftelserne
om Ukraine vil det primære fokus være på økonomi, herunder vækst, konkurrenceevne og
beskæftigelse. Industriens konkurrenceevne og klima og energi vil også stå højt på dagsordenen.
"De er nøgleprioriteter for det græske formandskab og for alle europæiske samfund i øjeblikket",
sagde Evangelos Venizelos, Grækenlands vicepremierminister og udenrigsminister, efter samlingen
i Rådet.
Rådet oprettede
Det Europæiske Volontørkorps for Humanitær Bistand.
Dette initiativ, som er
fastsat i Lissabontraktaten, vil tilbyde grundig uddannelse af frivillige og sørge for, at de
pågældende kommer ud i humanitære organisationer, i overensstemmelse med modtagernes behov.
Rådet havde en første drøftelse om Kommissionens meddelelse om oprettelse af en ramme for
imødegåelse af systemiske trusler mod
retsstaten
i de 28 medlemsstater.
7765/14
DA
2
PDF to HTML - Convert PDF files to HTML files
1454091_0003.png
18. marts 2014
INDHOLD
1
DELTAGERE .................................................................................................................................... 5
PUNKTER BEHANDLET VED DEBAT
Forberedelse af Det Europæiske Råds møde i marts ........................................................................... 7
Det europæiske semester...................................................................................................................... 8
Retsstatsmekanismen ........................................................................................................................... 8
Nærhedsprincippet ............................................................................................................................... 8
ANDRE PUNKTER, DER BLEV GODKENDT
UDVIKLING
Det Europæiske Volontørkorps for Humanitær Bistand.......................................................................................... 9
RETLIGE OG INDRE ANLIGGENDER
Aftale mellem Eurojust og Republikken Moldova .................................................................................................. 9
UDVIDELSE
Mekanismen for samarbejde og kontrol .................................................................................................................. 9
HANDELSPOLITIK
Antidumpingforanstaltninger – fodtøj med overdel af læder – Kina ..................................................................... 10
Handelsforbindelser mellem EU og Myanmar/Burma – investeringsbeskyttelse ................................................. 10
FORSKNING
Offentlig-private partnerskaber i Horisont 2020 – regler for deltagelse ................................................................ 10
Aftale om videnskabeligt og teknologisk samarbejde mellem EU og Færøerne ................................................... 11
1
Når Rådet formelt har vedtaget erklæringer, konklusioner eller resolutioner, angives dette i overskriften for
det pågældende punkt, og teksten er sat i anførselstegn.
Dokumenter med en dokumentreference er tilgængelige på Rådets internetsted
http://www.consilium.europa.eu.
Asterisk ved en afgørelse betyder, at der er fremsat offentligt tilgængelige erklæringer til optagelse i Rådets
protokol; disse erklæringer findes ligeledes på Rådets internetsted eller kan fås ved henvendelse til
Pressetjenesten.
7765/14
DA
3
PDF to HTML - Convert PDF files to HTML files
18. marts 2014
LANDBRUG
Undersøgelser af landbrugsbedrifternes struktur – indsamling af ny type data ..................................................... 11
BESKIKKELSER
Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg .................................................................................................. 11
7765/14
DA
4
PDF to HTML - Convert PDF files to HTML files
1454091_0005.png
18. marts 2014
DELTAGERE
Belgien:
Dirk WOUTERS
Bulgarien:
Todor CHUROV
Den Tjekkiske Republik:
Lubomír ZAORÁLEK
Tomáš PROUZA
Danmark:
Martin LIDEGAARD
Tyskland:
Frank-Walter STEINMEIER
Estland:
Matti MAASIKAS
Irland:
Paschal DONOHOE
Grækenland:
Evangelos VENIZELOS
Dimitrios KOURKOULAS
Spanien:
Íñigo MÉNDEZ DE VIGO Y MONTOJO
Frankrig:
Thierry REPENTIN
Kroatien:
Vesna PUSIĆ
Italien:
Sandro GOZI
Cypern:
Ioannis KASOULIDES
Letland:
Ilze JUHANSONE
Litauen:
Vytautas LEŠKEVIČIUS
Luxembourg:
Jean ASSELBORN
Ungarn:
Enikő GYŐRI
Malta:
Marlene BONNICI
Nederlandene:
Frans TIMMERMANS
Østrig:
Sebastian KURZ
Fast repræsentant
Viceudenrigsminister
Udenrigsminister
Statssekretær for Den Europæiske Union
Udenrigsminister
Forbundsudenrigsminister
Fast repræsentant
Viceminister for Europaspørgsmål, Taoiseachs kontor og
Udenrigs- og Handelsministeriet
Vicepremierminister og udenrigsminister
Statssekretær for udenrigsspørgsmål
Statssekretær for Den Europæiske Union
Viceminister under udenrigsministeren, med ansvar for
Europaspørgsmål
Første vicepremierminister samt udenrigs- og
Europaminister
Statssekretær med ansvar for europæiske politikker
Udenrigsminister
Fast repræsentant
Viceudenrigsminister
Udenrigs- og Europaminister samt asyl- og
indvandringsminister
Statssekretær for EU-anliggender, Udenrigsministeriet
Fast repræsentant
Udenrigsminister
Forbundsminister for europæiske og internationale
spørgsmål
7765/14
DA
5
PDF to HTML - Convert PDF files to HTML files
1454091_0006.png
18. marts 2014
Polen:
Marek PRAWDA
Portugal:
Domingos FEZAS VITAL
Rumænien:
George CIAMBA
Slovenien:
Igor
SENČAR
Slovakiet:
Peter JAVORČÍK
Finland:
Alexander STUBB
Sverige:
Birgitta OHLSSON
Det Forenede Kongerige:
David LIDINGTON
Fast repræsentant
Fast repræsentant
Statssekretær, Udenrigsministeriet
Statssekretær, Udenrigsministeriet
Statssekretær, Udenrigsministeriet
Europaminister og minister for udenrigshandel
Europaminister
Viceminister for udenrigs- og Commonwealthanliggender
Kommissionen:
Viviane REDING
Štefan FÜLE
Næstformand
Medlem
7765/14
DA
6
PDF to HTML - Convert PDF files to HTML files
1454091_0007.png
18. marts 2014
PUNKTER BEHANDLET VED DEBAT
Forberedelse af Det Europæiske Råds møde i marts
Rådet behandlede udkastet til konklusioner med henblik på Det Europæiske Råds møde den 20.-
21. marts og havde under frokosten en udveksling af synspunkter med formanden for Det
Europæiske Råd, Herman van Rompuy.
Det Europæiske Råds forårsmøde vil fokusere på:
Det europæiske semester:
Stats- og regeringscheferne forventes at afslutte den første fase
af det europæiske semester og have en første drøftelse af gennemførelsen af Europa 2020-
strategien forud for den planlagte midtvejsgennemgang.
Industriens konkurrenceevne:
Det Europæiske Råd forventes at drøfte principper og
prioriteter i forbindelse med industripolitik.
Klima og energi:
Lederne vil have en første orienterende debat om en ramme for klima og
energi i perioden 2020-2030.
Den fælles afviklingsmekanisme:
På grundlag af det arbejde, der har fundet sted i Rådet og
på trepartsmøder med Europa-Parlamentet, vil lederne vurdere resultaterne af
lovgivningsarbejdet og regeringskonferencen.
Beskatning:
Det Europæiske Råd forventes at opfordre Rådet til at vedtage udkastet til
direktiv, der sigter mod at styrke EU-reglerne om udveksling af oplysninger om
rentebeskatning.
Ukraine:
Efter de seneste begivenheder vil Det Europæiske Råd tage situationen i Europas
østlige nabolande, navnlig Ukraine, op til fornyet vurdering.
EU og Afrika:
Lederne vil gøre status over forberedelserne til det kommende topmøde
mellem EU og Afrika og have en indgående orienterende debat om forbindelserne mellem
EU og Afrika med særlig vægt på fred og sikkerhed.
Udkastet til konklusioner vil blive revideret i lyset af drøftelsen.
Et forslag til kommenteret dagsorden blev drøftet af Rådet den 11. februar (5153/14).
7765/14
DA
7
PDF to HTML - Convert PDF files to HTML files
1454091_0008.png
18. marts 2014
Det europæiske semester
Rådet godkendte den sammenfattende rapport fra formandskabet om det europæiske semester med
henblik på Det Europæiske Råd den 20.-21. marts 2014.
Rapporten giver et sammendrag af drøftelserne og de vigtigste budskaber fra syv forskellige
rådssammensætninger
1
, der er involveret i det nuværende europæiske semester (7699/14).
Den tegner et bredt billede af, hvad der er nødvendigt for at forberede Det Europæiske Råd og mere
generelt – for at gennemføre Europa 2020-strategien. Rapporten fremhæver de mest afgørende
punkter, nemlig fokus på gennemførelse, de resultater, der begynder at aftegne sig, og de områder,
hvor der ikke gøres tilstrækkelige fremskridt på trods af forpligtelser på EU-plan.
Retsstatsmekanismen
Rådet noterede sig en fremlæggelse ved Kommissionen af dens meddelelse om
retsstatsmekanismen (
7632/14
+
7632/14 ADD 1
).
Rådet havde en indledende udveksling af synspunkter og blev enigt om at vende tilbage til
spørgsmålet.
Kommissionens meddelelse opretter en ramme for imødegåelse af systemiske trusler mod retsstaten
i de 28 medlemsstater til supplering af traktatbrudsproceduren (i tilfælde af overtrædelse af EU-
lovgivningen) og den såkaldte "artikel 7-procedure" i Lissabontraktaten (der åbner mulighed for
suspension af stemmerettigheder i tilfælde af grov og vedvarende overtrædelse af EU's værdier).
Formålet med rammen er at gøre det muligt for Kommissionen at finde en løsning med den berørte
medlemsstat med henblik på at forhindre, at der opstår en systemisk trussel mod retsstaten, som
kunne udvikle sig til en klar risiko for en grov overtrædelse, der kunne udløse anvendelsen af
artikel 7.
Nærhedsprincippet
Under frokosten havde ministrene en drøftelse af nærhedsprincippet med udgangspunkt i et
baggrundspapir, som formandskabet havde udarbejdet efter indlæg fra forskellige medlemsstater på
tidligere rådssamlinger.
1
Rådet for Økonomi og Finans, Rådet for Beskæftigelse, Socialpolitik, Sundhed og Forbrugerpolitik,
Rådet for Konkurrenceevne, Rådet for Transport, Telekommunikation og Energi, Rådet for Miljø,
Rådet for Uddannelse, Ungdom, Kultur og Sport og Rådet for Retlige og Indre Anliggender.
7765/14
DA
8
PDF to HTML - Convert PDF files to HTML files
1454091_0009.png
18. marts 2014
ANDRE PUNKTER, DER BLEV GODKENDT
UDVIKLING
Det Europæiske Volontørkorps for Humanitær Bistand
Rådet oprettede et europæisk volontørkorps for humanitær bistand som en ramme for fælles bidrag
fra europæiske frivillige til at støtte og supplere humanitære bistandsaktiviteter over hele verden,
som det er fastsat i Lissabontraktaten. Yderligere oplysninger findes i pressemeddelelse
7638/14.
RETLIGE OG INDRE ANLIGGENDER
Aftale mellem Eurojust og Republikken Moldova
Rådet godkendte en samarbejdsaftale mellem Eurojust og Republikken Moldova
(17870/13),
der
sigter mod at styrke deres samarbejde om bekæmpelse af alvorlig kriminalitet, navnlig organiseret
kriminalitet og terrorisme.
UDVIDELSE
Mekanismen for samarbejde og kontrol
Rådet vedtog konklusioner om mekanismen for samarbejde og kontrol for Bulgarien og Rumænien
på grundlag af Kommissionens rapporter om de fremskridt, som de to lande har gjort inden for
rammerne af denne mekanisme (5633/14
+
ADD 1, 5634/14
+
ADD 1).
Mekanismen blev iværksat
i forbindelse med Bulgariens og Rumæniens tiltrædelse af EU med henblik på at hjælpe disse lande
med at oprette et upartisk, uafhængigt og velfungerende retssystem og administrativt system.
7765/14
DA
9
PDF to HTML - Convert PDF files to HTML files
1454091_0010.png
18. marts 2014
HANDELSPOLITIK
Antidumpingforanstaltninger – fodtøj med overdel af læder – Kina
Rådet forkastede et forslag, der havde til formål at genindføre antidumpingtold på import af visse
typer af fodtøj med overdel af læder med oprindelse i Kina og produceret af Brosmann Footwear
(HK) Ltd, Seasonable Footwear (Zhongshan) Ltd, Lung Pao Footwear (Guangzhou) Ltd, Risen
Footwear (HK) Co. Ltd og Zhejiang Aokang Shoes Co. Ltd
(7517/14).
Handelsforbindelser mellem EU og Myanmar/Burma – investeringsbeskyttelse
Rådet vedtog et mandat til Kommissionen til på vegne af EU at forhandle en aftale om
investeringsbeskyttelse med Myanmar/Burma.
Mandatet består af en afgørelse fra Rådet og en afgørelse fra medlemsstaternes repræsentanter om
bemyndigelse til at indlede forhandlinger samt forhandlingsdirektiver om aftalen.
FORSKNING
Offentlig-private partnerskaber i Horisont 2020 – regler for deltagelse
Rådet besluttede ikke at modsætte sig ikrafttrædelsen af Kommissionens forordning om undtagelser
fra reglerne for deltagelse i "Horisont 2020" (EU's rammeprogram for forskning og innovation) for
så vidt angår offentlig-private partnerskaber.
Undtagelserne vil gælde for følgende fællesforetagender:
innovative lægemidler 2
(6723/14)
ECSEL (elektronikkomponenter og -systemer)
(6725/14)
biobaserede industrier
(6726/14)
og
Clean Sky 2 (luftfart)
(6842/14).
Forordningen er en delegeret retsakt, der nu kan træde i kraft, medmindre Europa-Parlamentet gør
indsigelse mod den
(7218/14).
Se også pressemeddelelse:
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/en/intm/141188.pdf
7765/14
DA
10
PDF to HTML - Convert PDF files to HTML files
1454091_0011.png
18. marts 2014
Aftale om videnskabeligt og teknologisk samarbejde mellem EU og Færøerne
Rådet gav bemyndigelse til at indlede forhandlinger om en aftale om videnskabeligt og teknologisk
samarbejde med Færøerne, hvorved Færøerne associeres med "Horisont 2020" – EU's
rammeprogram for forskning og innovation for perioden 2014-2020.
LANDBRUG
Undersøgelser af landbrugsbedrifternes struktur – indsamling af ny type data
Rådet besluttede ikke at modsætte sig vedtagelsen af Kommissionens forordning om ændring af
bilag III til forordning (EF) nr. 1166/2008 om en række undersøgelser af landbrugsbedrifternes
struktur og en undersøgelse af produktionsmetoderne i landbruget for så vidt angår listen over de
kendetegn, der skal indsamles i 2016-undersøgelsen af landbrugsbedrifternes struktur (7020/14).
Forordning (EF) nr. 1166/2008 indeholder bestemmelser om et program for undersøgelser af
landbrugsbedrifternes struktur, der skal løbe indtil 2016.
Den type data, der indsamles i undersøgelserne af landbrugsbedrifternes struktur, skulle suppleres
med henblik på overvågning af gennemførelsen af foranstaltninger i forbindelse med revisionen af
den fælles landbrugspolitik efter 2013. De omfatter navnlig følgende:
oplysninger om brug af næringsstoffer, vandforbrug og landbrugsproduktionsmetoder på
landbrugsbedrifter
supplerende statistikker til udvikling af landbrugsmiljøpolitikken
forbedring af kvaliteten af landbrugsmiljøindikatorerne.
Kommissionens forordning er omfattet af den såkaldte forskriftsprocedure med kontrol. Det
betyder, at Kommissionen, eftersom Rådet har givet sin godkendelse, kan vedtage forordningen,
medmindre Europa-Parlamentet modsætter sig dette.
BESKIKKELSER
Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg
Rådet beskikkede Anton SZALAY (Slovakiet) til medlem af Det Europæiske Økonomiske og
Sociale Udvalg for den resterende del af mandatperioden, dvs. indtil den 20. september 2015
(7164/14).
7765/14
DA
11