Europaudvalget 2014-15 (1. samling)
Rådsmøde 3350 - transport, tele og energi
Offentligt
1516966_0001.png
Rådet for
Den Europæiske Union
16175/14
(OR. en)
PRESSE 611
PR CO 62
DA
RESULTATET AF SAMLINGEN I RÅDET
3350. samling i Rådet
Transport, telekommunikation og energi
Bruxelles, den 27. november 2014
Formand
Antonello Giacomelli
Italiens understatssekretær med ansvar for
telekommunikation
PRESSE
Rue de la Loi 175 B – 1048 BRUXELLES Tlf.: +32 (0)2 281 6319 Fax: +32 (0)2 281 8026
press.office@consilium.europa.eu http://www.consilium.europa.eu/press
16175/14
DA
1
PDF to HTML - Convert PDF files to HTML files
1516966_0002.png
27. november 2014
De vigtigste resultater af Rådets samling
Det indre marked for telekommunikation
Ministrene drøftede et forslag om ændring af EU's lovramme for telekommunikationsmarkedet ("et
netforbundet europæisk område"). Drøftelsen omfattede principper for, hvordan roamingafgifter og
netneutralitet kan håndteres, uden at der herved stilles hindringer i vejen for innovation og
investeringer.
Internetforvaltning
Rådet vedtog konklusioner om internetforvaltning. Den Europæiske Union støtter en tilgang med
inddragelse af mange forskellige interessenter, der understøttes af respekten for
menneskerettighederne og de demokratiske værdier.
Antonello Giacomelli, den italienske understatssekretær med ansvar for telekommunikation, der
ledede samlingen, udtalte følgende: "Det uformelle møde mellem ministrene med ansvar for
telekommunikation i Milano gav os et rygstød med hensyn til det vigtige resultat, der er opnået i
dag: Den Europæiske Union vil deltage som en enhed og central aktør i processen med at opbygge
en ny form for internetforvaltning ved som det første at indlede en dialog med USA".
Net- og informationssikkerhed
Formandskabet orienterede ministrene om fremskridtene med hensyn til et forslag om forbedring af
net- og informationssikkerheden. Rådet forhandler i øjeblikket med Europa-Parlamentet om det
foreslåede direktiv.
1
Når Rådet formelt har vedtaget erklæringer, konklusioner eller resolutioner, angives dette i overskriften for
det pågældende punkt, og teksten er sat i anførselstegn.
Dokumenter med en dokumentreference er tilgængelige på Rådets internetsted
http://www.consilium.europa.eu.
Asterisk ved en afgørelse betyder, at der er fremsat offentligt tilgængelige erklæringer til optagelse i Rådets
protokol; disse erklæringer findes ligeledes på Rådets internetsted eller kan fås ved henvendelse til
Pressetjenesten.
16175/14
DA
2
PDF to HTML - Convert PDF files to HTML files
1516966_0003.png
27. november 2014
INDHOLD
1
DELTAGERE ......................................................................................
Error! Bookmark not defined.
PUNKTER BEHANDLET VED DEBAT
WEBTILGÆNGELIGHED ................................................................................................................. 6
Bedre forretningsbetingelser og nemmere brug af nettet ..................................................................... 6
Standarder for tilgængelighed .............................................................................................................. 6
Arbejdet i Rådet ................................................................................................................................... 7
Næste skridt ......................................................................................................................................... 7
DET INDRE MARKED FOR TELEKOMMUNIKATION ............................................................... 8
Rådets drøftelse:................................................................................................................................... 8
Roaming .................................................................................................................................................................. 8
Netneutralitet ........................................................................................................................................................... 9
INTERNETFORVALTNING............................................................................................................ 10
Baggrund ............................................................................................................................................ 10
EUROPA 2020 - FORBEREDELSE AF MIDTVEJSEVALUERINGEN ....................................... 11
EVENTUELT .................................................................................................................................... 12
Net- og informationssikkerhed........................................................................................................... 12
Det kommende formandskabs arbejdsprogram på telekommunikationsområdet .............................. 12
ANDRE PUNKTER, DER BLEV GODKENDT
TELEKOMMUNIKATION
Domænenavne: topdomænet .eu og principperne for registrering......................................................................... 13
RETLIGE OG INDRE ANLIGGENDER
Anvendelse af protokol nr. 36 til traktaterne ......................................................................................................... 13
Aftale om procedure for overgivelse – Island og Norge ....................................................................................... 14
ØKONOMISKE OG FINANSIELLE ANLIGGENDER
Forsikring – Solvens II .......................................................................................................................................... 15
16175/14
DA
3
PDF to HTML - Convert PDF files to HTML files
1516966_0004.png
27. november 2014
DELTAGERE
Belgien:
Olivier BELLE
Bulgarien:
Valeri BORISSOV
Den Tjekkiske Republik:
Karel NOVOTNÝ
Danmark:
Henrik SASS LARSEN
Tyskland:
Matthias MACHNIG
Estland:
Clyde KULL
Irland:
Alex WHITE
Grækenland:
Andreas PAPASTAVROU
Spanien:
Víctor CALVO-SOTELO IBÁÑEZ-MARTÍN
Frankrig:
Axelle LEMAIRE
Kroatien:
Zdenko ANTEŠIĆ
Italien:
Antonello GIACOMELLI
Cypern:
Marios DEMETRIADES
Letland:
Anrijs MATĪSS
Kaspars GERHARDS
Litauen:
Arijandas ŠLIUPAS
Luxembourg:
Xavier BETTEL
Stedfortrædende fast repræsentant
Viceminister for transport, informationsteknologi og
kommunikation
Viceindustri- og vicehandelsminister
Erhvervs- og vækstminister
Statssekretær, Forbundsministeriet for Økonomi og Energi
Stedfortrædende fast repræsentant
Viceminister med ansvar for primær sundhedspleje,
Sundhedsministeriet
Stedfortrædende fast repræsentant
Statssekretær for telekommunikation og
informationssamfundet
Statssekretær for digitale spørgsmål
Viceminister for havspørgsmål, transport og infrastruktur
Statssekretær for økonomisk udvikling
Minister for kommunikation og offentlige arbejder
Transportminister
Minister for miljøbeskyttelse og regionaludvikling
Vicetransport- og kommunikationsminister
Premierminister, ministre d'Etat, minister for
kommunikation og medier, minister for kirkelige
anliggender
Stedfortrædende fast repræsentant
Stedfortrædende fast repræsentant
Stedfortrædende fast repræsentant
Forbundsminister for transport, innovation og teknologi
Ungarn:
Olivér VÁRHELYI
Malta:
Neil KERR
Nederlandene:
Wepke KINGMA
Østrig:
Alois STÖGER
16175/14
DA
4
PDF to HTML - Convert PDF files to HTML files
1516966_0005.png
27. november 2014
Polen:
Paweł HERCZYŃSKI
Portugal:
Rosa BATORÉU
Rumænien:
Diana-Marielissa VOICU
Slovenien:
Metka IPAVIC
Slovakiet:
František PALKO
Finland:
Krista KIURU
Sverige:
Mehmet KAPLAN
Det Forenede Kongerige:
Shan MORGAN
Stedfortrædende fast repræsentant
Stedfortrædende fast repræsentant
Statssekretær, Ministeriet for Informationssamfundet
Stedfortrædende fast repræsentant
Statssekretær, Ministeriet for Transport, Byggeri og
Regionaludvikling
Undervisnings- og kommunikationsminister
Bolig- og byudviklingsminister
Stedfortrædende fast repræsentant
Kommissionen:
Günther OETTINGER
Medlem
16175/14
DA
5
PDF to HTML - Convert PDF files to HTML files
1516966_0006.png
27. november 2014
PUNKTER BEHANDLET VED DEBAT
WEBTILGÆNGELIGHED
Rådet
gjorde status over fremskridtene
med et forslag om at
gøre websteder mere tilgængelige.
I henhold til direktivudkastet vil EU-standardiserede tilgængelighedsfunktioner blive obligatoriske
for visse typer af websteder, der tilhører offentlige organer. En rapport, som er udarbejdet af
formandskabet, gør rede for det arbejde, der hidtil er udført i Rådets arbejdsgruppe.
Situationsrapport om tilgængeligheden af websteder med henblik på samlingen i Rådet den
27. november
Webtilgængelighed: Forslag fra Kommissionen
Bedre forretningsbetingelser og nemmere brug af nettet
Harmoniserede regler for tilgængelighed vil hjælpe webudviklere med at tilbyde deres produkter og
tjenesteydelser i hele EU uden ekstra produktionsomkostninger og andre vanskeligheder som følge
af forskellige nationale tilgange i sektoren. Dette vil forbedre det indre markeds funktion og bidrage
til vækst og konkurrenceevne.
Der skal tages højde for visse principper og teknikker, der gør webindhold mere brugbart, når der
udvikles websteder. De vil være til gavn for alle brugere, navnlig handicappede, ældre og personer
med midlertidige handicap, f.eks. en brækket hånd.
Endvidere er det særligt vigtigt for den offentlige sektor at gøre sine websteder mere tilgængelige
for at udvide sin rækkevidde og varetage sine offentlige opgaver.
Standarder for tilgængelighed
I februar 2014 vedtog de europæiske standardiseringsorganer en europæisk standard for vurdering
af overensstemmelse med kravene om webtilgængelighed. Den europæiske standard EN 301/549
omfatter kravene i de internationale retningslinjer for tilgængeligt webindhold WCAG 2.0 AA, som
i øjeblikket anvendes af interessenter overalt i verden. Desuden har 26 medlemsstater udviklet
nationale webtilgængelighedspolitikker og standarder, som bredt bygger på lignende krav.
16175/14
DA
6
PDF to HTML - Convert PDF files to HTML files
1516966_0007.png
27. november 2014
Arbejdet i Rådet
Under drøftelserne i arbejdsgruppen blev der foretaget en række ændringer i forslaget. Eksempelvis
er anvendelsesområdet blevet udvidet til at omfatte alle offentlige websteder i deres helhed. Til
gengæld er der ikke forelagt noget forslag om at inkludere private enheders websteder.
Ud over at fastsætte regler om tilgængelighed stiller dette forslag krav om, at medlemsstaterne
træffer foranstaltninger til at fremme og overvåge anvendelsen af disse regler. Formandskabets
tekst, der giver udtryk for betænkelighed ved bureaukrati, stiller krav om, at medlemsstaterne
overvåger overholdelsen af reglerne lejlighedsvis i stedet for løbende, som foreslået af
Kommissionen. Tilsvarende vil den årlige rapportering, som foreslås af Kommissionen, blive
erstattet med en mindre hyppig rapportering.
Hvad angår frister, foreslår den nuværende kompromistekst, at medlemsstaterne får to år til at
vedtage nationale bestemmelser med henblik på at overholde direktivet. Kravene til
webtilgængelighed vil finde anvendelse i tre år fra direktivets ikrafttræden.
Næste skridt
Det italienske formandskab agter at fortsætte arbejdet med forslaget i den resterende del af sin
mandatperiode. Hensigten er at sætte Rådet i stand til at indlede drøftelser med Europa-Parlamentet,
således at der kan indgås en aftale under det næste formandskab.
Digital dagsorden for Europa: Webtilgængelighed
16175/14
DA
7
PDF to HTML - Convert PDF files to HTML files
1516966_0008.png
27. november 2014
DET INDRE MARKED FOR TELEKOMMUNIKATION
Rådet
drøftede status
med hensyn til forslaget om ændring af
EU's lovramme for
telekommunikationsmarkedet
("et netforbundet europæisk område").
Mens det oprindelige kommissionsforslag omfattede en bred vifte af spørgsmål – herunder en fælles
EU-tilladelse for telekommunikationsvirksomheder, samordning af brugen af radiofrekvenser og
slutbrugeres harmoniserede rettigheder – førte den intensive gennemgang af forslaget i Rådets
forberedende organer til, at der blev fokuseret på to centrale elementer: roaming og netneutralitet.
Målet
er at
tage fat på roamingafgifter
så hurtigt som muligt, så borgerne kan foretage billigere
opkald, når de rejser i Europa. Samtidig har
operatørerne
behov for klarhed og retssikkerhed, så de
kan foretage de nødvendige investeringer og tilbyde tidssvarende tjenester, og prisstigninger på
nationale markeder skal undgås. Derudover skal der træffes foranstaltninger til at
beskytte
netneutraliteten,
uden at der stilles hindringer i vejen for innovation og investeringer.
Rådets drøftelse:
Roaming
Om end medlemsstaterne er enige om behovet for at tage fat på roamingtaksterne så hurtigt
som muligt, gav de fleste af dem udtryk for, at de havde behov for mere tid til at undersøge,
hvad der vil være den bedste tilgang for at undgå utilsigtede gener.
Mange delegationer pegede på, at en eventuel "roam like at home"-bestemmelse (anvendelse
af indenlandske priser på international roaming) ser ud til først at kræve yderligere regulering
af engrospriser og en definition af "fair use". Reducerede engrostakster vil bidrage til at sikre,
at detailpriserne fortsat dækker engrospriserne. Målet er at forebygge en situation, hvor de
indenlandske takster stiger for at kompensere for eventuelle tab, som operatørerne måtte lide
på roamingtjenester ("vandsengseffekt").
Endvidere undersøger Sammenslutningen af Europæiske Tilsynsmyndigheder, BEREC, i
øjeblikket de mulige tilgange til roaming. Et stort antal delegationer gav udtryk for, at de ville
foretrække at vente på rapporten fra BEREC, der bliver offentliggjort først i december måned.
16175/14
DA
8
PDF to HTML - Convert PDF files to HTML files
1516966_0009.png
27. november 2014
Netneutralitet
De fleste medlemsstater fandt, at formandskabets tekst udgjorde et godt grundlag for det
videre arbejde, men at der var behov for yderligere drøftelser også om netneutralitet. Et stort
antal delegationer gav udtryk for, at det var vigtigt at have åben og ikkediskriminerende
adgang til internettet, men at det også er vigtigt at undgå at skabe hindringer for innovation og
investeringer.
Flere delegationer gav udtryk for støtte til at forbyde prisdiskriminering i forbindelse med
eventuelle regler om netneutralitet.
Formandskabet konkluderede,
at der var behov for yderligere tekniske drøftelser for at fastlægge
Rådets holdning til roaming og netneutralitet – spørgsmål, hvor hensynet til borgerne står centralt.
Formandskabet vil fortsætte arbejdet med forslaget frem til slutningen af året på grundlag af de
retningslinjer, ministrene har udstukket. Drøftelserne med Europa-Parlamentet påbegyndes først,
når tiden er moden hertil.
Vedtagelse af forordningen kræver godkendelse af både Rådet og Europa-Parlamentet. Europa-
Parlamentet vedtog sine førstebehandlingsændringer i april.
Forslaget om det indre marked for telekommunikation: status med henblik på samlingen i
Rådet den 27. november
Digital dagsorden for Europa - et netforbundet europæisk område
Den gældende roamingforordning
16175/14
DA
9
PDF to HTML - Convert PDF files to HTML files
1516966_0010.png
27. november 2014
INTERNETFORVALTNING
Rådet vedtog
konklusioner om internetforvaltning.
Konklusionerne gør rede for Europas rolle med hensyn til tilrettelæggelsen af fremtidens
internetforvaltning. De fremhæver EU's støtte til en flerpartsmodel for internetforvaltning,
overdragelsen af ledelsen af Internet Assigned Numbers Authority's (IANA's) funktioner med
hensyn til internetdomænenavne og styrkelsen af ICANN’s ansvarlighed og gennemsigtighed. De
gør også opmærksom på behovet for at undersøge konsekvenserne af eventuelle lov- og
kompetencekonflikter for beskyttelse af oplysninger og geografiske betegnelser og bekræfter på ny
den vægt, som EU tillægger samme grundlæggende rettigheder både online og offline.
Rådets konklusioner om internetforvaltning
Baggrund
I deres fælles attenmånedersprogram fra juni 2014 anførte det italienske, det lettiske og det
luxembourgske formandskab, at de ville gøre det lettere for EU at indtage en aktiv rolle i støtten til
internetforvaltning med inddragelse af mange forskellige interessenter for at fremme dets
bæredygtighed, sikkerhed og udvikling.
Kommissionen offentliggjorde sin meddelelse om internetpolitik og -forvaltning i februar 2014.
Emnet blev ligeledes drøftet på det uformelle møde mellem telekommunikationsministrene i
september i Milano.
Digital dagsorden for Europa: Internetforvaltning
Kommissionens meddelelse om internetpolitik og -forvaltning
16175/14
DA
10
PDF to HTML - Convert PDF files to HTML files
1516966_0011.png
27. november 2014
EUROPA 2020 - FORBEREDELSE AF MIDTVEJSEVALUERINGEN
Ministrene
drøftede
de
telekommunikationsmæssige aspekter af midtvejsevalueringen af
Europa 2020-strategien for vækst.
Digitale spørgsmål er særligt relevante for strategien, eftersom
den digitale dagsorden for Europa er et af strategiens syv flagskibsinitiativer.
Medlemsstaterne var generelt enige om, at Europa 2020 har givet resultater, men mange af dem gav
udtryk for, at gennemførelsen godt kunne gøres mere effektiv. Den digitale dagsorden for Europa
blev set som noget positivt, da den øger de digitale spørgsmåls synlighed på nationalt plan og i
Europa. Med henblik på næste fase af Europa 2020 blev det påpeget, at strategien bør have et øget
fokus på foranstaltninger med henblik på at genoprette væksten og skabe arbejdspladser.
Fuldførelse af det digitale indre marked blev anført som et afgørende element i Europa 2020. Alle
bør få gavn af det. Der bør sikres adgang til internet via højhastighedsbredbånd, ligeledes i
landdistrikter og afsidesliggende områder. Det er afgørende at udvikle digitale kompetencer og
digitale færdigheder for alle; det er også vigtigt at uddanne IKT-eksperter i Europa.
Den digitale kløft skal indsnævres, også i medlemsstaterne.
Der bør træffes foranstaltninger med henblik på at gøre det nemmere for internetvirksomheder at
ekspandere og for at gøre offentlige elektroniske tjenester tilgængelige på tværs af grænserne.
Barriererne for de små virksomheder bør reduceres. Behovet for stabile og forudsigelige vilkår for
investeringer blev understreget.
De foreslåede prioriterede områder omfatter bl.a. reform af ophavsret, e-handel, e-sundhed, e-
fakturering, cloud computing, big data, forbrugerbeskyttelse, databeskyttelse og netsikkerhed.
En sammenfatning af drøftelsen vil blive indarbejdet i en samlet rapport fra formandskabet om
midtvejsevalueringen af Europa 2020, der skal udarbejdes inden Det Europæiske Råds møde i
december.
Formålet med midtvejsevalueringen er at drage erfaringer fra strategiens første fire år og at
fastlægge dens fokus i de kommende år. Flere rådssammensætninger bidrager til udarbejdelsen af
evalueringen. Kommissionen vil fremsætte forslag til strategiens videreførelse tidligt i 2015, og
dette vil blive efterfulgt af en drøftelse på Det Europæiske Råds møde i foråret 2015.
Orienterende debat om midtvejsevalueringen af Europa 2020
– dokument fra formandskabet
Status over Europa 2020-strategien
– Meddelelse fra Kommissionen
En digital dagsorden for Europa
16175/14
DA
11
PDF to HTML - Convert PDF files to HTML files
1516966_0012.png
27. november 2014
EVENTUELT
Net- og informationssikkerhed
Formandskabet orienterede ministrene om status med hensyn til et forslag om forbedring af net- og
informationssikkerheden. Rådet forhandler i øjeblikket om de nærmere enkeltheder i det foreslåede
direktiv med Europa-Parlamentet, og det næste trilogmøde er fastsat til den 9. december.
Net- og informationssikkerhed – orientering ved formandskabet
Det kommende formandskabs arbejdsprogram på telekommunikationsområdet
Det kommende lettiske formandskab forelagde sit arbejdsprogram for telekommunikation for første
halvår af 2015. Programmet påpeger, at digitale spørgsmål nu, hvor det nye Europa-Parlament og
den nye Kommission har påbegyndt arbejdet, er blevet endnu mere fremtrædende end før.
På de områder, hvor der er behov for det, vil det lettiske formandskab færdiggøre arbejdet med
direktivudkastet om net- og informationssikkerhed. Det agter i behørigt omfang at hellige sig
forslaget om det indre marked for telekommunikation. Det har også til hensigt at arbejde med
forslaget om forbedring af webtilgængeligheden og gøre fremskridt med et foreslået
interoperabilitetsprogram (ISA2).
Der skal finde et fællesmøde om den digitale dagsorden sted i Riga i juni 2015 med henblik på at
drøfte udfordringerne i forbindelse med den digitale økonomi i Europa.
Det lettiske formandskabs arbejdsprogram
16175/14
DA
12
PDF to HTML - Convert PDF files to HTML files
1516966_0013.png
27. november 2014
ANDRE PUNKTER, DER BLEV GODKENDT
TELEKOMMUNIKATION
Domænenavne: topdomænet .eu og principperne for registrering
Rådet besluttede ikke at modsætte sig vedtagelsen af Kommissionens forordning om ændring af
forordning (EF) nr. 874/2004 om generelle retningslinjer for implementeringen af topdomænet .eu
og dets funktioner samt principperne for registrering (13793/14).
Den nye tekst øger sikkerheden og kontrollen af misbrug i forbindelse med .eu-domænenavne. Den
ajourfører også listen over navne for de enkelte lande og over de lande, der kan registrere dem, for
at tage hensyn til navne, der indeholder tegn, der ikke tidligere har været tilgængelige, og navne, der
kan reserveres eller registreres. Eksempelvis vil Kroatien efter dets tiltrædelse af EU kunne
registrere de domænenavne, der er blevet reserveret til Kroatien. Tilsvarende skal kandidatlandene
den tidligere jugoslaviske republik Makedonien, Montenegro og Serbien reservere navne, så de kan
registreres senere.
Kommissionens forordning er omfattet af forskriftsproceduren med kontrol. Det betyder, at
Kommissionen nu, hvor Rådet har givet sin godkendelse, kan vedtage forordningerne, medmindre
Europa-Parlamentet modsætter dig dette.
RETLIGE OG INDRE ANLIGGENDER
Anvendelse af protokol nr. 36 til traktaterne
Rådet har vedtaget de nødvendige overgangsordninger som følge af, at Det Forenede Kongerige fra
den 1. december 2014 ophører med at deltage i visse regler fra før Lissabontraktatens ikrafttrædelse
på området politimæssigt og retligt samarbejde i straffesager (de såkaldte "foranstaltninger under
den tidligere tredje søjle").
UK ønsker på ny at deltage i 35 af disse foranstaltninger fra den 1. december. Rådet har vedtaget
følgende overgangsordninger i forbindelse med dette ønske om fornyet deltagelse:
En afgørelse, der viderefører anvendelsen af de 35 foranstaltninger i syv dage alene som et
sikkerhedsnet, fordi Rådets og Kommissionens afgørelser om UK's fornyede deltagelse i
de pågældende 35 foranstaltninger træffes og offentliggøres den 1. december. Den
omhandler også de skridt, som UK skal tage med hensyn til gennemførelsen af dets
konsekvensanalyse af de såkaldte Prümafgørelser med henblik på en afgørelse om
eventuelt igen at deltage i disse afgørelser tidligt i 2016.
En afgørelse, der fastsætter, at UK, hvis det beslutter at undlade igen at deltage i
Prümafgørelserne eller ikke overholder tidsfristen for gennemførelsen af
konsekvensanalysen, til EU's budget skal
refundere 1,5 mio. EUR, som UK modtog for at bidrage til at gennemføre
foranstaltningerne.
16175/14
DA
13
PDF to HTML - Convert PDF files to HTML files
1516966_0014.png
27. november 2014
Begge afgørelser er offentliggjort i
Den Europæiske Unions Tidende.
Protokol nr. 36 til traktaterne giver UK mulighed for senest den 31. maj 2014 at meddele, om det
fortsat ønsker at være bundet af de ca. 130 "foranstaltninger under den tidligere tredje søjle", eller
om det ønsker ikke længere at deltage i dem.
UK meddelte i juni 2013 Rådet sin beslutning, hvorefter det ikke længere ønskede at deltage i disse
foranstaltninger. Dette betyder, at de pågældende retsakter ophører med at finde anvendelse i UK
fra den 1. december 2014.
Protokol nr. 36 fastsætter imidlertid også, at UK kan anmode om igen at deltage i nogle af disse
retsakter. I dette tilfælde finder de sædvanlige betingelser og procedurer for UK's deltagelse
anvendelse.
I praksis betyder dette, at Rådet, der træffer afgørelse med enstemmighed, beslutter, at UK igen kan
deltage i de foranstaltninger under den tidligere tredje søjle, der vedrører de gældende
Schengenregler, mens Kommissionen træffer afgørelse om UK's fornyede deltagelse i retsakter
under den tidligere tredje søjle, der ikke vedrører Schengensamarbejdet.
UK har meddelt, at det med virkning fra den 1. december ønsker igen at deltage i 35
foranstaltninger under den tidligere tredje søjle. Seks af disse foranstaltninger vedrører gældende
Schengenregler. De omfatter Schengenkonventionens kapitler om politimæssigt og retligt
samarbejde i straffesager samt Schengeninformationssystemet (SIS II, der er den
politimæssige/retlige del af Schengendatabasen). De resterende 29 foranstaltninger, der ikke
vedrører Schengensamarbejdet, omfatter den europæiske arrestordre, Europol og Eurojust.
Kommissionen bebudede i sommeren 2014, at den var nået til enighed med UK om de 29
foranstaltninger, der ikke vedrører Schengensamarbejdet, og som UK ønsker igen at deltage i fra
den 1. december. Listen omfatter ikke de såkaldte Prümafgørelser om udveksling af DNA-
oplysninger, fingeraftryk og oplysninger vedrørende køretøjsregistrering. UK bebudede imidlertid,
at det vil gennemføre en konsekvensanalyse af de eventuelle fordele ved på et senere tidspunkt igen
at deltage i Prümafgørelserne.
De Faste Repræsentanters Komité (Coreper) noterede sig den 20. november, at der var opnået
politisk enighed om UK's fornyede deltagelse i de seks Schengenforanstaltninger. Rådet vil vedtage
den hertil knyttede retsakt ved en skriftlig procedure, der afsluttes den 1. december.
Begge afgørelser om fornyet deltagelse (om foranstaltninger, der vedrører Schengenreglerne, og om
foranstaltninger, der ikke gør) forventes vedtaget den 1. december 2014 og offentliggjort sammen i
EUT samme dag.
Aftale om procedure for overgivelse – Island og Norge
Rådet vedtog en afgørelse om indgåelse af aftalen af 28. juni 2006 mellem EU og Republikken
Island og Kongeriget Norge om procedurerne for overgivelse mellem EU's medlemsstater og Island
og Norge (5307/10).
Den tyske delegation afholdt sig fra at stemme og anmodede om optagelse af en erklæring i
protokollen for Rådets samling (14766/2/14
REV 2).
16175/14
DA
14
PDF to HTML - Convert PDF files to HTML files
1516966_0015.png
27. november 2014
ØKONOMISKE OG FINANSIELLE ANLIGGENDER
Forsikring – Solvens II
Rådet besluttede ikke at modsætte sig Kommissionens vedtagelse af en forordning om supplerende
regler til direktiv 2009/138/EF om forsikring og genforsikring ("Solvens II"-direktivet).
Forordningen fastsætter mere detaljerede regler for forsikrings- og genforsikringsselskaber, både
enkelte selskaber og koncerner. Eftersom der er tale om en delegeret retsakt, kan den nu
offentliggøres og træde i kraft, medmindre Europa-Parlamentet modsætter sig dette.
FØDEVARELOVGIVNING
Plastmaterialer i kontakt med fødevarer
Rådet besluttede ikke at modsætte sig vedtagelsen af Kommissionens forordning om plastmaterialer
og -genstande bestemt til kontakt med fødevarer (15140/14).
Kommissionens forordning er omfattet af forskriftsproceduren med kontrol. Det betyder, at da
Rådet nu har givet sin godkendelse, kan Kommissionen vedtage forordningen, medmindre Europa-
Parlamentet gør indsigelse.
16175/14
DA
15