Møde nr. 27 i Europaudvalget

Mødedato: fredag den 17. april 2015
Mødetidspunkt: Kl. 11.00
Sted: 2-133
Dagsorden


1.

Rådsmøde nr. 3382 (udenrigsanliggender) den 20. april 2015


2.

Rådsmøde nr. 3383 (almindelige anliggender) den 21. april 2015


FF
3.

Rådsmøde nr. 3381 (landbrug og fiskeri) den 20. april 2015L
5.

Eventuelt


Der vedlægges foreløbige oversigter over de under punkt 1-3 nævnte møder
1.

Latinamerika og Caribien

- Politisk drøftelse


2.

En ny europæisk naboskabspolitik

- Politisk drøftelse/evt. rådskonklusioner

JOIN (2015) 0006


3.

Strategisk analyse af EU’s udenrigs- og sikkerhedspolitiske udfordringer

- Politisk drøftelse


5.

Treaty on the Non-Proliferation of Nuclear Weapons (NPT)

- Rådskonklusioner


6.

Eventuelt


7.

Siden sidst


Alle dagsordenspunkter hører under Udenrigsministeriets ressort.
1.

Ny inter-institutionel aftale om bedre lovgivning

- Politisk drøftelse


2.

Ændret sammensætning af EU’s Økonomiske og Sociale udvalg (ØSU)

- Sagen er ikke på dagsordenen for rådsmødet (almindelige anliggender) den 21. april 2015, men forventes sat på dagsordenen for et snarligt rådsmøde med henblik på vedtagelse

KOM (2014) 0227


4.

Eventuelt


5.

Siden sidst


Alle dagsordenspunkter hører under Udenrigsministeriets ressort.
FF
1.

Økologiske produkter

- Tidlig forelæggelse

KOM (2014) 0180, KOM (2014) 0178, KOM (2014) 0179


a.

Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om økologisk produktion og mærkning af økologiske produkter, om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. XXX/XXX [forordningen om offentlig kontrol] og om ophævelse af forordning (EF) nr. 834/2007,


b.

Meddelelse fra Kommissionen til Europa-Parlamentet, Rådet, Det Europæiske Økonomisk og Sociale Udvalg og Regionsudvalget: Handlingsplan for fremtidens økologiske produktion i Den Europæiske Union og


c.

Henstilling til en Rådsafgørelse om at bemyndige Kommissionen til at indlede forhandlinger om aftaler mellem den Europæiske Union og tredjelande i forhold til handel med økologiske produkter


FF
2.

Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om en flerårig plan for torske-, silde- og brislingebestanden i Østersøen og fiskeri af disse bestande, om ændring af Rådets forordning (EF) nr. 2187/2005 og om ophævelse af Rådets forordning (EF) nr. 1098/2007

- Generel indstilling

KOM (2014) 0614


3.

Henstilling til Rådet afgørelse om bemyndigelse af Kommissionen til på Den Europæiske Unions vegne at indlede forhandlinger om indgåelse af en bæredygtig fiskeripartnerskabsaftale med tilhørende protokol med Kenya

- Tidlig forelæggelse


4.

Henstilling til Rådet afgørelse om bemyndigelse af Kommissionen til på Den Europæiske Unions vegne at indlede forhandlinger om indgåelse af en bæredygtig fiskeripartnerskabsaftale med tilhørende protokol med Tanzania

- Tidlig forelæggelse


5.

Udkast til rådskonklusioner vedrørende det 11. møde i FN’s Skovrum (UNFF 11) i New York den 4. – 15. maj 2015

- Vedtagelse


6.

Eventuelt


7.

Siden sidst


Punkt 1-4 hører under Fødevareministeriets ressort. Punkt 5 hører under Miljøministeriets ressort.


Ring til os på
Tlf: +45 3337 3337
Stil os et spørgsmål
Bestil publikationer fra EU-Oplysningen
Følg os på Facebook
Følg os på Twitter
Folketingets cookiepolitik