Europaudvalget 2014-15 (2. samling)
EUU Alm.del Bilag 29
Offentligt
Europaudvalget
RE F ER AT
AF 3 2 . EU RO P AU D V A LG S MØ D E
Mødedato:
Tidspunkt:
sstartstart:start:
Sted:
Tirsdag den 12. maj 2015
Kl. 10.00
Vær. 2-133
Dagsorden
1. Rådsmøde nr. 3388 (uddannelse, ungdom, kultur og sport
kultur- og
sportsdelen) den 18.-19. maj 2015
Kulturministeren forlægger dagsordenspunkterne 6-10
2. Rådsmøde nr. 3389 (udenrigsanliggender inkl. forsvar) den 18. maj 2015
Forelæggelse ved udenrigsministeren
3. Rådsmøde nr. 3390 (almindelige anliggender) den 19. maj 2015
Forelæggelse ved udenrigsministeren
4. Rådsmøde nr. 3388 (uddannelse, ungdom, kultur og sport
uddannelses-
og ungdomsdelen) den 18.-19. maj 2015
Undervisningsministeren forlægger dagsordenspunkterne 1-5
Tidligst kl. 11.40:
FO
5. Rådsmøde nr. 3392 (konkurrenceevne - miljødelen) den 28.-29. maj 2015
Forelæggelse ved transportministeren
6. Drøftelse af forslag til prioriterede EU-lovgivningsforslag til nærhedstjek i
2015
EU-note (14)
E 25 (EU-note af 11/5-15 om prioriterede EU-
forslag til nærhedstjek i 2015)
7. Eventuelt
Den 12. maj 2015
L
L
Yderligere information: www.euo.dk/dagsorden
907
EUU, Alm.del - 2014-15 (2. samling) - Bilag 29: Offentligt referat af Europaudvalgets møde 12/5-15
Der vedlægges foreløbige oversigter over de under punkterne 1-5 nævnte
møder
Praktiske oplysninger:
Hvor intet andet er angivet, afholdes Europaudvalgets ordinære møder for åbne døre. Tilmelding
for tilhørere skal ske
senest kl. 12.00 dagen inden mødet
ved Europaudvalgets sekretariat
(europaudvalget@ft.dk; tlf. +45 33 37 36 10). Der vil være pladsbegrænsning.
Anvendte forkortelser:
FF =Forventet forhandlingsoplæg
FO =Forhandlingsoplæg
FL =Forventet lukket behandling
L
=Lukket behandling
908
EUU, Alm.del - 2014-15 (2. samling) - Bilag 29: Offentligt referat af Europaudvalgets møde 12/5-15
Rådsmøde nr. 3388 (uddannelse, ungdom, kultur og sport) den 18.-19.
maj 2015
3. udgave
1.
”ET2020”-midtvejsevaluering
og forberedelse af Den Fælles Rapport 2015
Politisk debat
Rådsmøde 3388
bilag 1 (samlenotat side 2)
2. Dagtilbuds og grundskolens rolle i at fostre kreativitet, innovation og digital
kompetence
Rådskonklusioner
Rådsmøde 3388
bilag 1 (samlenotat side 5)
3. Styrkelse af det tværsektorielle politiske samarbejde for effektivt at
adressere unges socioøkonomiske udfordringer
Rådskonklusioner
Rådsmøde 3388
bilag 1 (samlenotat side 9)
4. Styrkelse af unges frivillige arbejde for at sikre sammenhængskraften i
samfundet
Rådskonklusioner
Rådsmøde 3388
bilag 1 (samlenotat side 11)
5.
”Empowering” af unge menneskers politiske deltagelse i Europas
demokratiske liv
Politisk debat
Rådsmøde 3388
bilag 1 (samlenotat side 13)
6. Kulturelle og kreative crossovers til fremme af innovation, økonomisk
bæredygtighed og social inklusion
Rådskonklusioner
Rådsmøde 3388
bilag 2 (samlenotat side 2)
7. Rådets afgørelse om udpegning af Den Europæiske Kulturhovedstad for
2019 i Italien og Bulgarien
Vedtagelse
KOM (2015) 0166
Rådsmøde 3388
bilag 2 (samlenotat side 5)
EUU alm. del (13)
bilag 510 (side 967, senest behandlet 15/5-
14)
8. Fremtidig europæisk audiovisuel politik inden for rammerne af strategien
om det digitale indre marked
Rådsmøde 3388
bilag 2 (samlenotat side 6)
909
EUU, Alm.del - 2014-15 (2. samling) - Bilag 29: Offentligt referat af Europaudvalgets møde 12/5-15
KOM (2013) 0231
bilag 2 (revideret grund- og nærhedsnotat
om grønbog om konvergeret audiovisuel verden)
EUU alm. del (14)
bilag 258 (side 217, senest behandlet i EUU
21/11-14)
a. En strategi for et digitalt indre marked for Europa
Præsentation
b. Virkningerne af direktivet om audiovisuelle medietjenester i lyset af den
nuværende geopolitiske situation
Politisk drøftelse
9. Maksimal udnyttelse af den rolle, som breddeidræt spiller i udviklingen af
tværfaglige færdigheder, især blandt unge
Rådskonklusioner
Rådsmøde 3388
bilag 2 (samlenotat side 10)
10. Fysisk aktivitet som et grundlæggende element i uddannelse på alle
niveauer
samarbejdsmodeller med sportssektoren
Politisk drøftelse
Rådsmøde 3388
bilag 2 (samlenotat side 13)
11. Eventuelt
12. Siden sidst
Dagsordenspunkterne 1-5 hører under Undervisningsministeriets ressort. Dagsordenspunkt 6-10
hører under Kulturministeriets ressort.
910
EUU, Alm.del - 2014-15 (2. samling) - Bilag 29: Offentligt referat af Europaudvalgets møde 12/5-15
Rådsmøde nr. 3389 (udenrigsanliggender inkl. forsvar) den 18. maj 2015
3. udgave
1. Militære CSDP operationer
Politisk drøftelse
Rådsmøde 3389
bilag 1 (samlenotat)
2.
Strategisk analyse af EU’s udenrigs-
og sikkerhedspolitiske udfordringer
Politisk drøftelse
Rådsmøde 3389
bilag 2 (samlenotat side 2)
3. Den fælles sikkerheds- og forsvarspolitik, CSDP (forberedelse af Det
Europæiske Råd 25.-26. juni 2015)
Politisk drøftelse/rådskonklusioner
Rådsmøde 3389
bilag 2 (samlenotat side 4)
4. Mellemøsten
Politisk drøftelse
Rådsmøde 3389
bilag 3 (samlenotat side 2)
EUU alm. del (14)
bilag 194 (side 178, senest behandlet i EUU
14/11-14)
5. Opfølgning på ekstraordinært møde i Det Europæiske Råd den 23. april
2015 om migration
Politisk drøftelse
Rådsmøde 3389
bilag 4 (supplerende samlenotat)
Ekstraordinært Det Europæiske Råd 23/4-15
bilag 6 (skriftlig
afrapportering fra DER-møde 23/4-15)
Ekstraordinært Det Europæiske Råd 23/4-15
bilag 1
(Kommissionens forslag til 10 indsatsområder vedr. håndtering af
migrationsstrømme)
6. Eventuelt
7. Siden sidst
Dagsordenspunkt 1 hører under Forsvarsministeriets ressort. Dagsordenspunkterne 2 og 3 er
fælles ressort mellem Udenrigsministeriet og Forsvarsministeriet. Dagsordenspunkt 4 hører under
Udenrigsministeriets ressort. Dagsordenspunkt 5 er fælles ressort mellem Udenrigsministeriet,
Justitsministeriet og Forsvarsministeriet.
911
EUU, Alm.del - 2014-15 (2. samling) - Bilag 29: Offentligt referat af Europaudvalgets møde 12/5-15
Rådsmøde nr. 3390 (almindelige anliggender) den 19. maj 2015
3. udgave
1. Forberedelse af Det Europæiske Råd den 25.-26. juni 2015 (kommenteret
dagsorden)
Politisk drøftelse
Rådsmøde 3390
bilag 1 (samlenotat side 2)
2. Opfølgning på Ekstraordinært møde i Det Europæiske Råd den 23. april
2015 om migration
Orientering fra formandskabet og Kommissionen
Rådsmøde 3390
bilag 1 (samlenotat side 4)
Ekstraordinært Det Europæiske Råd 23/4-15
bilag 6 (skriftlig
afrapportering fra møde i DER 23/4-15)
Ekstraordinært Det Europæiske Råd 23/4-15
bilag 1
(Kommissionens forslag til 10 indsatsområder vedr. håndtering af
migrationsstrømme)
3.
4 formænds rapport om ØMU’en
Status
Rådsmøde 3390
bilag 2 (supplerende samlenotat)
4. Eventuelt
5. Siden sidst
Dagsordenspunkt 1 er Udenrigsministeriet ressort. Dagsordenspunkt 2 er fælles ressort mellem
Udenrigsministeriet og Justitsministeriet. Dagsordenspunkt 3 er Økonomi- og
Indenrigsministeriets ressort
912
EUU, Alm.del - 2014-15 (2. samling) - Bilag 29: Offentligt referat af Europaudvalgets møde 12/5-15
Rådsmøde nr. 3392 (konkurrenceevne - miljødelen) den 28.-29. maj 2015
3. udgave
FO
1. (Evt.) Kommissionens forslag til Europa-Parlamentet og Rådets forordning
om krav vedrørende emissionsgrænser og typegodkendelse af
forbrændingsmotorer til mobile ikke-vejgående maskiner
Generel indstilling
KOM (2014) 0581
Rådsmøde 3392 -– bilag 1 (samlenotat)
2. Eventuelt
3. Siden sidst
Dagsordenspunktet henhører under Miljøministeriets ressort.
913