Europaudvalget 2014-15 (2. samling)
KOM (2015) 0341 Bilag 1
Offentligt
1545702_0001.png
Grund- og nærhedsnotat
Til: Folketingets Europaudvalg og Folketingets Energi-, Forsy-
nings- og Klimaudvalg
Energistyrelsen
Center for Bygninger
3. september 2015
J.nr. 2015-3602
Ref. PEN/FHY/HEA
Kommissionens forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forord-
ning om opstilling af rammer for energieffektivitetsmærkning og
om ophævelse af direktiv 2010/30/EU
KOM (2015) 341 final
Nyt notat
1. Resumé
Kommissionen har den 15. juli 2015 fremlagt forslag til forordning om ram-
merne for mærkning af energirelaterede produkters energieffektivitet. Forord-
ningsforslaget skal, hvis det vedtages, træde i stedet for direktiv 2010/30/EU
”energimærkningsdirektivet”. Forslaget har til formål at fremme en mere effek-
tiv energianvendelse i EU, fremme lige markedsvilkår og forbrug erbeskyttel-
sen. Ifølge forslaget genindføres energimærkningsskalaen A – G, og der op-
rettes et produktregister over de produkter, som er omfattet af energimærk-
ning. Forordningsforslaget vil medføre behov for at ændre dansk lovgivning.
Forslaget medfører en begrænset forøgelse af dansk erhvervslivs administra-
tive byrder og vurderes samlet set at være til fordel for danske virksomheder.
Forslaget vurderes ikke at indebære statsfinansielle konsekvenser.
1
kom (2015) 0341 - Bilag 1: Grund- og nærhedsnotat om opstilling af rammer for energieffektivitetsmærkning
2. Baggrund
Kommissionen har ved KOM (2015) 310 af 15. juli 2015 fremlagt forslag til
forordning om opstilling af rammer for energieffektivitetsmærkning og om op-
hævelse af direktiv 2010/30/EU. Forslaget er oversendt til Rådet i dansk
sprogversion den 20. juli 2015. Forslaget er fremsat med hjemmel i TEUF
artikel 194 stk. 2, som er retsgrundlaget for energiforanstaltninger. Forslaget
skal behandles efter den almindelige lovgivningsprocedure i TEUF artikel 294.
Rådet træffer afgørelse med kvalificeret flertal.
Forslaget til forordning er en opfølgning på Kommissionens evaluering af det
gældende energimærkningsdirektiv og en konsekvens af bestemmelsen i
energimærkningsdirektivets artikel 14, hvorefter Kommissionen skal vurdere
direktivets og de tilhørende gennemførelsesforanstaltningers effektivitet og
rapportere resultaterne til Rådet og Europa-Parlamentet. Kommissionen har
fremlagt sin vurderingsrapport samtidig med offentliggørelsen af forslaget.
Kommissionens vurdering har afdækket to væsentlige mangler ved det nuvæ-
rende direktiv: a) energimærkets forringede effek tivitet på grund af klasserne
A+, A++ og A+++ og b) manglende overholdelse af kravene på grund af svag
håndhævelse, som udføres af medlemslandenes myndigheder. Desuden har
vurderingen vist, at de langstrakte reguleringsprocesser fører til vedtagelsen
af mindre effektive regler. Der er således eksempler på, at de data, som har
dannet grundlag for Kommissionens forslag til forordning, ikke længere var
tidssvarende på det tidspunkt, hvor forordningsforslaget blev endeligt vedta-
get.
3. Formål og indhold
I oktober 2014 fastsatte Det Europæiske Råd et vejledende mål på mindst 27
pct. for forbedring af energieffektiviteten i 2030. DER besluttede ligeledes, at
dette mål bliver taget op til revision senest i 2020 med udgangspunkt i et EU -
niveau på 30 pct. Kommissionens forslag til forordning om energimærkning er
en del af Energiunions sommerpakke, der er en opfølgning på Kommissionens
udspil til en Energiunion. Forslaget til forordning om energimærkning træder i
stedet for direktiv 2010/30/EU af 19. maj 2010 om angivelse af energirelatere-
de produkters energi- og ressourceforbrug ved hjælp af mærkning og standar-
diserede produktoplysninger (omarbejdning).
2
kom (2015) 0341 - Bilag 1: Grund- og nærhedsnotat om opstilling af rammer for energieffektivitetsmærkning
Energimærkningen supplerer de tiltag, som gælder i henhold til forordninger i
medfør af ecodesigndirektivet, direktiv 2009/125/EC om rammerne for fast-
læggelse af krav til miljøvenligt design af energirelaterede produkter (omar-
bejdning).
Kommissionens forslag til forordning om energimærkning vil – ligesom det
gældende energimærkningsdirektiv – have karakter af en rammelovgivning og
vil først opnå virkning for konkrete produktkategorier, når der vedtages gen-
nemførelsesforanstaltninger for disse. Forslaget indebærer, at gennemførel-
sesforanstaltningerne, på samme måde som det er tilfældet under det gæl-
dende direktiv, vedtages som delegerede retsakter. Som det også er tilfældet i
det gældende energimærkningsdirektiv, er biler og andre køretøjer til person -
og varetransport ikke omfattet af forslaget.
Hvis Kommissionens forslag vedtages forbliver de 12 gennemførelsesforan-
staltninger, som er udstedt i medfør af det gældende energimærkningsdirektiv,
i kraft, indtil de inden for en periode på 5 år revideres.
Forslaget har til formål at effektivisere energimærkningsordningen gennem:
Bedre og mere præcise informationer om energirelaterede produkters
energieffektivitet til forbrugerne ved brug af en ny og mere robust ska-
la, hvor klasserne A+, A++ og A+++ forsvinder, men hvor der fortsat
anvendes en skala fra A til G med farvede pile.
Formindskelse af ”energispildet”, som skyldes ineffektiv markedsover-
vågning i medlemslandene ved at forpligte markedsovervågningsmyn-
dighederne til et tættere samarbejde, og ved at Kommission en i højere
grad påtager sig rollen som facilitator i dette samarbejde. Kommissio-
nen anfører, at energimærkning af produkter sammen med de mini-
mumsenergikrav, som følger af ecodesigndirektivet, forventes at leve-
re halvdelen af den 20 procents forbedring af energieffektiviteten, som
er EU’s målsætning for 2020 samtidig med, at slutforbrugernes ener-
giomkostninger reduceres med € 100 mia. pr. år fra 2020 på grund af
lavere energiforbrug. Kommissionen oplyser dog, at 10 pct. af energi-
besparelserne i dag skønnes spildt på grund af manglende markeds-
kontrol.
En hurtigere beslutningsproces når nye produkter skal omfattes af
energimærkningen, og når eksisterende forordninger skal revideres.
For at nå disse mål foreslår Kommissionen:
Reetablering af den oprindelige energiskala med syv klasser markeret
med bogstaverne fra A til G, hvor A er den bedste klasse. Skalaen
”fremtidssikres” ved, at kravene for opnåelse af klasserne A og B bli-
ver så krævende, at disse klasser er tomme på det tidspunkt, hvor
3
kom (2015) 0341 - Bilag 1: Grund- og nærhedsnotat om opstilling af rammer for energieffektivitetsmærkning
skalaen fastlægges. Kommissionen forventer en så robust skala, at
det kun bliver nødvendigt at revidere skalaerne for de forskellige pro-
dukter hvert 10. år.
Reskalering af energiklasserne for alle gældende 12 energimærk-
ningsforordninger inden for en periode på 5 år efter vedtagelsen af
forslaget.
Etablering af en database med et produktregister indeholdende de op-
lysninger, som producenterne - af produkter omfattet af gennem-
førelsesforanstaltninger udstedt i medfør af forslaget - allerede er for-
pligtet til at oplyse over for forbrugerne eller over for de nationale mar-
kedsovervågningsmyndigheder. Producenterne pålægges at inddatere
de ønskede oplysninger før en produktmodel bringes i omsætning på
EU’s indre marked.
Klare forpligtelser om samarbejde omkring håndhævelse mellem med-
lemslandenes myndigheder og Kommissionen. Medlemslandene for-
pligtes til at følge op på de overtrædelser af energimærkningsreglerne,
som andre nationale tilsynsmyndigheder afdækker og til at formidle
resultatet af egen markedskontrol til de øvrige myndigheder. Desuden
forpligtes medlemslandene til at gennemføre informationskampagner i
forbindelse med ikrafttræden af ny lovgivning og i forbindelse med
ændring af den eksisterende energimærkning.
Opretholdelse af den nuværende enkle, sprogneutrale udformning af
energimærket med informationer om produktets forbrug af energi og
andre relevante ressourcer, når det anvendes.
Forordningsforslaget indeholder bestemmelser om anvendelse af harmonise-
rede måle- og beregningsstandarder som led i udformningen af gennemførel-
sesforanstaltninger for konkrete produktgrupper. Det drejer sig især om stan-
darder for bestemmelsen af energiforbruget i forhold til den tjeneste, som pro-
duktet leverer. Forslaget er på dette punkt i overensstemmelse me d den prak-
sis, som Kommissionen har fulgt de seneste 4-5 år.
Kommissionens forslag indeholder en bestemmelse, hvorefter eventuelle nati-
onale incitamentsordninger - som f.eks. ordninger med økonomisk tilskud ved
anskaffelse eller skatterabat, der dækker energimærkede produkter omfattet
af gennemførelsesforanstaltninger i henhold til forslaget - alene skal omfatte
produkter, som ligger i den bedste energiklasse.
Kommissionen anfører, at erstatningen af det gældende direktiv med en for-
ordning i sig selv vil øge effektiviteten af energimærkningen, fordi lovgivnin-
gen derved bliver helt ens i medlemslandene.
4
kom (2015) 0341 - Bilag 1: Grund- og nærhedsnotat om opstilling af rammer for energieffektivitetsmærkning
Derudover anfører Kommissionen, at energimærkning i EU fremmer varernes
frie bevægelighed ved at sikre, at der ikke indføres nat ionale energimærk-
ningsordninger i medlemslandene. Energimærkningen forbedrer desuden de
europæiske virksomheders konkurrenceevne ved at tilskynde dem til at være
innovative og markedsføre produkter med bedre energieffektivitet. Europæi-
ske virksomheder opnår derigennem en konkurrencefordel på det internatio-
nale marked uden for EU.
Endelig anfører Kommissionen, at energimærkning og øget markedskontrol
sikrer lige konkurrencevilkår med producenter fra tredje lande, bl.a. fordi den
obligatoriske registrering i produktregistret gør det m uligt for tilsynsmyndighe-
derne at reagere hurtigt og effektivt over for produkter fra tredjelande, som
ikke er energimærkede korrekt.
4. Europa-Parlamentets udtalelser
Der foreligger ikke udtalelse fra Europa-Parlamentet. Det forventes, at Euro-
pa-Parlamentets udvalg for Industri, Forskning og Energi vil behandle forsla-
get.
5. Nærhedsprincippet
Kommissionen anfører i forslaget, at det er vigtigt at sikre lige konkurrence vil-
kår for producenter og forhandlere, når det gælder de oplysninger om energi-
forbrug, som kunderne får stillet til rådighed om energirelaterede produkter.
Det gælder især for de produkter, som i EU sælges over internettet. Derfor er
fælles EU-regler nødvendige.
Kommissionen anfører endvidere, at tilsynet i medlemslandene skal være
ensartet i hele Europa for at opnå et effektivt markedstilsyn. Uden et ensartet
tilsyn vil det indre marked blive undermineret, og erhvervslivet vil ikke have
incitament til at investere ressourcer i design, fremstilling og markedsføring af
energieffektive produkter. Etableringen af den foreslåede produktdatabase vil
gøre markedstilsynet mere effektivt.
Regeringen er enig med Kommissionen i disse betragtninger.
6. Gældende dansk ret
Forslaget vedrører en række danske love og bekendtgørelser, herunder sær-
ligt:
Lov nr. 455 af 18. maj 2011 om energimærkning af energirelaterede
produkter.
Bekendtgørelse nr. 1026 af 4. november 2011 om energimærkning af
energirelaterede produkter.
5
kom (2015) 0341 - Bilag 1: Grund- og nærhedsnotat om opstilling af rammer for energieffektivitetsmærkning
1545702_0006.png
7. Konsekvenser
Lovgivningsmæssige konsekvenser
Da forslaget ændrer det EU-retlige grundlag for energimærkningen af produk-
ter fra direktiv til forordning, vil forslagets vedtagelse medføre behov for kon-
sekvensændring af danske regler, herunder bl.a.
Energimærkningsloven, lov nr. 455 af 18. maj 2011 om energimærk-
ning af energirelaterede produkter.
Bekendtgørelse nr. 1026 af 4. november 2011 om energimærkning af
energirelaterede produkter
Økonomiske konsekvenser
Forslaget erstatter et eksisterende direktiv med samme anvendelsesområde.
Forslaget indeholder mere detaljerede bestemmelser om medlemslandenes
forpligtelser til at samarbejde i forbindelse med markedskontrollen af produk-
ter, som omfattes af gennemførelsesforanstaltninger i medfør af forslaget,
samt forpligtelser for medlemslandene til at gennemføre informationskampag-
ner i forbindelse med energimærkning af nye produktkategorier og i forbindel-
se med revision af gældende energimærkningsforordninger.
Kommissionen oplyser, at forslaget ikke har nettokonsekvenser for EU’s bud-
get.
Forslagets krav om øget myndighedssamarbejde og samarbejde med Kom-
missionen - herunder bl.a. forpligtelsen til at indberette og følge op på påbud
og forbud udstedt af tilsynsmyndigheder i andre medlemslande, den forøgede
informationsforpligtelse samt den forventede udvidelse af antallet af gennem-
førelsesforanstaltninger fra 12 til 24 - vil øge statens omkostninger til mar-
kedstilsyn og medføre forøgede
statslige omkostninger.
Det vurderes, at der
fra 2017 vil være behov for 1,44 mio. kr. årligt til lønsum, og at der fra 2017 og
frem vil være behov for en yderligere udvidelse på 0,39 mio. kr. årligt til øvrig
drift. Disse omkostninger afholdes inden for Energi-, Forsynings- og Klimami-
nisteriets eksisterende ramme.
Forslaget påvirker ikke kommunernes eller regionernes økonomi.
Forslaget vil opdatere energimærkningen af energirelaterede produkter, bl.a.
ved etablering af en klar og mere forståelig energiskala på mærket. Derved vil
de markedsfejl, som skyldes forbrugernes manglende eller ufuldstændige in-
formationer om produkternes energieffektivitet, reduceres. Forslaget vil såle-
des kunne have en positiv effekt på
samfundsøkonomien.
Forslaget vil generelt effektivisere den europæiske energimærkningsordning.
Derfor vil de gennemførelsesforanstaltninger, som vedtages i medfør af for-
slaget, kunne medføre et mindre energiforbrug, hvilket alt andet lige vil kunne
medføre et lavere afgiftsprovenu for staten.
6
kom (2015) 0341 - Bilag 1: Grund- og nærhedsnotat om opstilling af rammer for energieffektivitetsmærkning
1545702_0007.png
De
erhvervsøkonomiske konsekvenser
i form af administrative byrder for
dansk erhvervsliv vurderes på samfundsplan at blive under 200.000 kr. årligt i
de første 5 år og derefter under 100.000 kr. pr. år i de efterfølgende år. Disse
omkostninger skyldes øgede administrative nettoomkostninger i forbindelse
med producenters registrering af produkter i produktregistret og derudover
administrative omkostninger for forhandlere i forbindelse med overgang til nyt
energimærke.
Da danske producenter af energirelaterede produkter generelt markedsfører
produkter med en høj energieffektivitet, forventes en mere effektiv energi-
mærkningsordning at medføre øget efterspørgsel efter danske produkter på
det europæiske marked. Forslaget vil derfor alt andet lige have en generel
positiv erhvervsøkonomisk effekt i Danmark. Samlet set vurderes de er-
hvervsøkonomiske fordele at blive større end de tilsvarende omkostninger.
Andre konsekvenser og beskyttelsesniveauet
Gennemførelsesforanstaltninger, som udstedes i medfør af forslaget, vil have
positive energi- og klimamæssige konsekvenser gennem en reduktion af
energiforbruget og dermed også medvirke til nedbringelse af udledningen af
drivhusgasser.
8. Høring
Kommissionens forslag til forordning blev sendt i høring i Specialudvalget for
Energi-, Forsynings- og Klimapolitik den 16. juli 2015 med frist for at afgive
høringssvar den 27. juli 2015. Efterfølgende er forordningsforslaget og et eks-
trakt af udkast til rammenotat sendt i høring i specialudvalget med frist for
kommentarer den 27. august 2015.
Der er samlet indkommet syv høringssvar fra Danmarks Naturfredningsfor-
ening, Dansk Byggeri, Dansk Energi, Dansk Erhverv, Det Økologiske Råd,
Forbrugerrådet TÆNK og VedvarendeEnergi. CO-Industri har meddelt, at or-
ganisationen ikke agter at afgive høringssvar, og Dansk Industri har telefo-
nisk oplyst, at organisationen ikke har kommentarer til forslaget eller til udka-
stet til rammenotat.
Danmarks Naturfredningsforening anser et opgør med A+++-ordningen som
nødvendigt og finder, at Kommissionens forslag er den rigtige udvikling.
Dansk Byggeri finder det væsentligt, at der sondres mellem produkter, som er
energiforbrugende og produkter, som ikke anvender energi, men som alligevel
påvirker energiforbruget, når de anvendes. Dansk Byggeri nævner, at vinduer
er et eksempel på et sådan ikke-energiforbrugende produkt. Dansk Byggeri
anfører, at vinduer er en del af bygningers klimaskærm, og at det ikke vil være
retvisende, at energimærke de ”passive” energiprodukter på samme måde
som f.eks. et køleskab.
7
kom (2015) 0341 - Bilag 1: Grund- og nærhedsnotat om opstilling af rammer for energieffektivitetsmærkning
Dansk Energi ser positivt på, at energimærkningen ændres til den oprindelige
skala A-G og peger på vigtigheden af, at forbrugerne oplyses om ændringen.
Dansk Energi anbefaler, at energimærket også kommer til at omfatte informa-
tioner om, hvorvidt produktet kan anvendes ”energifleksibelt”, dvs. om det kan
tændes/slukkes, op-/nedreguleres i forhold til udbud og efterspørgsel af ener-
gi. Dette kunne eksempelvis gøres ved indførelse af en markeri ng af, om pro-
duktet er ”smart-grid-ready”. Dansk Energi anbefaler, at produkter til samme
formål, men med forskellige brændsler energimærkes efter ensartede princip-
per.
Dansk Erhverv skriver i høringssvaret, at organisationen bakker op om forsla-
gets formål og er enig i, at det kan opnås ved at ændre den eksisterende
mærkningsskala til en skala fra A til G. Dansk Erhverv anbefaler, at samarbej-
det mellem Kommissionen og medlemslandene om håndhævelse af energi-
mærkningsreglerne prioriteres meget højt. Dansk Er hverv stiller sig skeptisk i
forhold til forslaget om at etablere et produktregister og mener, at det vil blive
en byrdefuld opgave at indberette til et sådan register, i sær for de mange
mindre virksomheder.
Det Økologiske Råd er tilfreds med forslaget og finder opgøret med A+++
ordningen helt afgørende, hvis mærkningen skal have den bedst mulige ef-
fekt.
Det Økologiske Råd finder det desuden positivt, at
klasse A og B ved indførelsen efterlades tomme,
at reskaleringen gøres nemmere, når størstedelen af en produktgrup-
pe befinder sig i topklassen,
at der etableres en digital produktregisterdatabase, der vil lette tilgæn-
geligheden af teknisk information til brug i markedsovervågning s- og
tilsynsarbejdet i medlemslandene og øge gennemsigtigheden,
det absolutte energiforbrug, holdbarhed og miljømæssig ’performance’
inddrages som yderligere oplysninger på energimærket ,
der ses på det faktum, at store produkter pga. deres effektivitet har
nemmere ved at nå de høje klassificeringer end mindre produkter,
selvom deres samlede energiforbrug overstiger de mindre produkters.
det sikres, at der ikke længere anvendes andre mærkninger, der ’efter-
ligner’ det officielle energimærke på energimærkede produkter ,
der gives medlemslandene mulighed for at støtte brugen af de mest
energirigtige produkter gennem forskellige incitamenter ,
arbejdet med at energimærke flere produktgrupper fortsættes .
Det Økologiske Råd finder det hertil afgørende, at reskaleringen bliver foreta-
get hurtigt.
Forbrugerrådet Tænk støtter, at en ren A-G-skala genindføres. Forbrugerrådet
er derudover tilfreds med at
der etableres et produktregister,
8
kom (2015) 0341 - Bilag 1: Grund- og nærhedsnotat om opstilling af rammer for energieffektivitetsmærkning
information om produktets holdbarhed kan oplyses på energimærket,
der åbnes mulighed for en gradueret mærkningsskala, således at store
og mere energiforbrugende modeller af energirelaterede produkter ik-
ke får nemmere adgang til de høje klassificeringer end små og mindre
energiforbrugende produkter.
VedvarendeEnergi støtter, at der sker en simplificering af energimærk ningen
og finder det blandt andet positivt, at
der planlægges en reskalering af energimærkerne, således at ’A’ igen
bliver betegnelsen for den mest energieffektive klasse,
tomme klasser i bunden af skalaen ikke vises på mærket,
mærkningen af nye produkter og reskalering af eksisterende produkter
udformes således, at klasserne A og B fra begyndelsen er tomme,
der etableres en produktdatabase indeholdende alle produkter med
energimærker,
der planlægges gennemført forbrugerkampagner i forbindelse med
overgangen til de nye mærker.
VedvarendeEnergi finder det dog bekymrende, at det af forslaget fremgår, at
medlemslande ikke må forbyde eller begrænse salget af produkter, der over-
holder forordningsforslaget og relevante gennemførelsesforanstaltninger, og
at lande, der indfører økonomiske tilskudsordninger til anskaffelse af energi-
mærkede produkter, skal give tilskuddene til produkter med det højeste ener-
gimærke. VedvarendeEnergi finder, at den type tilskud bør reserveres til de
bedste 20 pct. af markedets produkter. Desuden peger VedvarendeEnergi på,
at der bør være information om produktets absolutte energiforbrug på energi-
mærkerne, og at der mangler generelle retningslinjer for, hvordan produkters
energiforbrug skal måles. VedvarendeEnergi støtter, at energirelat erede pro-
dukter, som har samme anvendelsesformål, men forskellige brændsler ener-
gimærkes efter samme kriterier.
9. Forhandlingssituationen
På nuværende tidspunkt foreligger der en række generelle tilkendegivelser
fra andre medlemslande. En del medlemslande mangler dog fortsat en endelig
godkendelse af deres foreløbige tilkendegivelser. På baggrundgrund af de
indledende drøftelser i Rådets arbejdsgruppe for energi forventes det, at der
blandt medlemslandene vil være bred tilslutning til de fleste elementer i Kom-
missionens forslag, herunder en tilbagevenden til en mærkningsskala med
klasserne A – G og etableringen af et produktregister.
Det forventes, at et flertal af medlemslandene vil kræve, at vedtagelsen af
konkrete gennemførelsesforanstaltninger følger en komitéprocedure , hvor det
er en nødvendig forudsætning for vedtagelse af en gennemførelsesforanstalt-
ning, at Kommissionen opnår et kvalificeret flertal blandt medlemslandenes
repræsentanter.
9
kom (2015) 0341 - Bilag 1: Grund- og nærhedsnotat om opstilling af rammer for energieffektivitetsmærkning
10. Regeringens foreløbige generelle holdning
Regeringen hilser Kommissionens forslag velkommen og anser en fælles eu-
ropæisk energimærkning af energirelaterede produkter for meget positiv og at
foretrække frem for forskellige nationale energimærkningsordni nger i med-
lemslandene.
Energimærkning af energirelaterede produkter er et yderst omkostningseffek-
tivt virkemiddel til at opnå en mere effektiv energianvendelse i Europa, som
samtidigt kan medføre en reduktion i slutbrugernes energiomkostninger. Sam-
tidig fremmer energimærkning af energirelaterede produkter teknologiudvikling
og markedsføring af mere energieffektive produkter, hvilket også gør produk-
terne attraktive uden for EU. Da danske producenter generelt lægger vægt på
at producere energieffektive og i øvrigt miljøvenlige produkter frem for mindre
energieffektive men billigere produkter, vil en effektiv og fælles europæisk
energimærkning give danske virksomheder en konkurrencefordel også på
markeder uden for EU.
Regeringen finder, at den eksisterende energimærkningsskala med klasserne
A+, A++ og A+++ kombineret med forekomsten af en meget stor andel af alle
produkter i disse tre klasser har ført til en forringelse af energimærkets værdi
for forbrugerne. Under forhandlingerne om den seneste opdatering af energi-
mærkningsdirektivet i 2009 og 2010 støttede regeringen en fastholdelse af
klasserne A – G. Der var dog ikke tilstrækkelig opbakning hertil i Rådet. Re-
sultatet blev indførelsen af klasserne A+, A++ og A+++. Regeringen lægger
vægt på, at der denne gang etableres en ny, enkel og robust skala til afløs-
ning af den eksisterende skala med mulighed for reskalering, hvis en væsent-
lig andel af produkterne i en given kategori opnår den bedste energiklasse .
Regeringen er positiv over for Kommissionens forslag om at ændre det retlige
grundlag for energimærkningen fra et direktiv til en forordning, således at der
etableres det samme retlige grundlag i alle medlemslande. Regeringen finder
det desuden hensigtsmæssigt, at medlemslandene sikres indflydelse på hvilke
produkter, der omfattes af energimærkningskrav og på hvordan energiklas-
serne A – G fastlægges for de forskellige produkttyper. Regeringen foretræk-
ker at gennemførelsesforanstaltningerne får karakter af gennemførelsesrets-
akter.
Regeringen er enig med Kommissionen i, at en effektivisering af markeds-
tilsynet er nødvendig for at sikre en effektiv forbrugerbeskyttelse og lige kon-
kurrencevilkår mellem producenter af energimærkede produkter. I den forbin-
delse er samarbejdet mellem de nationale tilsynsm yndigheder et vigtigt ele-
ment. Regeringen er derfor positiv over for øget samarbejde mellem medlems-
landenes nationale markedsovervågningsmyndigheder og Kommissionen med
henblik på at sikre en høj grad af regeloverholdelse og en effektiv og ensartet
håndhævelsespraksis i alle medlemslande.
Regeringen er endvidere enig med Kommissionen i, at øget samarbejde mel-
lem de nationale myndigheder og Kommissionen forudsætter en produktdata-
base. Regeringen er derfor positiv over for etableringen af en fælles europæ-
10
kom (2015) 0341 - Bilag 1: Grund- og nærhedsnotat om opstilling af rammer for energieffektivitetsmærkning
isk produktdatabase. Regeringen lægger vægt på, at den udformes enkelt,
herunder især med henblik på at virksomhedernes administrative byrder i for-
bindelse med inddatering til databasen minimeres. Produktdatabasen vil un-
derstøtte transparens på det indre marked for energirelaterede produkter og
derved fair konkurrence mellem producenterne. Transparens og lige konkur-
rencevilkår vil være en fordel for danske producenter, som overvejende er
små og mellemstore virksomheder.
Regeringen anser kravet om, at eventuelle nationale incitamentsordninger til
en eller flere produktkategorier med energimærke udelukkende må omfatte
produkter i den bedste energiklasse, for uhensigtsmæssigt. Kommissionens
forslag kan føre til en uhensigtsmæssig konkurrencesitua tion, hvis der er få
modeller i den bedste energiklasse.
11. Tidligere forelæggelse for Folketingets Europaudvalg
Sagen har ikke tidligere været forelagt for Folketingets Europaudvalg.
11