Finansudvalget 2015-16
Aktstk. 20
Offentligt
1569470_0001.png
Folketingets Finansudvalg
Christiansborg
18. november 2015
Svar på Finansudvalgets spørgsmål nr. 1 (Aktstykke nr. 20 - § 7.
Finansministeriet) af 13. november 2015 stillet efter ønske fra
René Christensen (DF)
Spørgsmål
Vil ministeren oplyse om serviceudgifterne er steget i forbindelse med integration
fordelt på daginstitutions- og folkeskoleområdet, boligplaceringsudgift og yderli-
gere integrationsudgifter?
Svar
Kommunerne har i de seneste år skulle modtage og integrere et stigende antal
flygtninge og familiesammenførte,
jf. tabel 1.
Tabel 1
Antal flygtninge fordelt til kommunerne samt tilladelser til familiesammenføring, 2010-2015
2010
Flygtninge fordelt til
kommunerne
Antal tilladelser til fami-
liesammenføring
2.068
4.768
2011
2.242
2.902
2012
2.511
3.170
2013
3.780
5.112
2014
6.048
5.727
2015*
7.872
8.868
Anm.: *Januar – september 2015
Kilde: nyidanmark.dk
I forbindelse med modtagelsen af nyankomne flygtninge og familiesammenførte
udlændinge har kommunen bl.a. pligt til at anvise bolig til flygtninge samt til at
tilbyde et integrationsprogram til flygtninge og familiesammenførte udlændinge.
Dertil følger der en række opgaver for kommunerne som først og fremmest løses
som led i kommunernes generelle indsats på forskellige sektorområder, herunder
fx opgaver vedrørende undervisning, børnepasning, social indsats mv.
Kommunernes direkte udgifter til flygtninge under ét er fuldt ud finansieret via
statsrefusion, resultattilskud, grundtilskud, bloktilskud (budgetgaranti) mv.
Kommunernes udgifter til flygtninge består hovedsageligt af overførselsudgifter,
herunder bl.a. udgifter til forsørgelsesydelser og danskundervisning. Der fastsættes
ikke en ramme for kommunernes overførselsudgifter, og der er således ikke et loft
over, hvor meget de kommunale overførselsudgifter kan stige.
Finansministeriet · Christiansborg Slotsplads 1 · 1218 København K · T 33 92 33 33 · E fm@fm.dk · www.fm.dk
Aktstk. 20 - 2015-16 - Endeligt svar på spørgsmål 1: Spm. om serviceudgifterne er steget i forbindelse med integration fordelt på daginstitutions- og folkeskoleområdet, boligplaceringsudgift og yderligere integrationsudgifter, til finansministeren
1569470_0002.png
Side 2 af 2
Dertil afholder kommunerne en række udgifter forbundet med modtagelsen af
flygtninge og familiesammenførte udlændinge (både overførsels- og serviceudgif-
ter), hvoraf en andel er dækket af fuld statsrefusion eller tilskud. Det omfatter bl.a.
visse boligplaceringsudgifter, en række udgifter til tabt arbejdsfortjeneste og foran-
staltninger efter serviceloven samt udgifter til uledsagede flygtningebørn.
Kommunerne afholder endvidere en række serviceudgifter forbundet med flygt-
ninge og familiesammenførte udlændinge som led i kommunernes generelle ind-
sats på forskellige sektorområder, herunder udgifter til bl.a. daginstitutions- og
folkeskoleområdet, ældrepleje mv. Disse udgifter vil kommunerne skulle afholde
inden for den aftalte serviceramme, som i 2016 udgør godt 237 mia. kr.
Det er ikke muligt at udskille udgifterne eller merudgifter til særforanstaltninger på
daginstitutions- og folkeskoleområdet mv., som vedrører flygtninge og familie-
sammenførte udlændinge.
Det kan bemærkes, at det af aftalen om opfølgningen på forhandlingsresultatet
om kommunernes økonomiske rammer for 2016 fremgår, at regeringen og KL vil
gennemføre et eftersyn af den samlede økonomi på integrationsområdet.
Med venlig hilsen
Claus Hjort Frederiksen
Finansminister