Europaudvalget 2015-16
EUU Alm.del Bilag 321
Offentligt
1595668_0001.png
Kulturministeren
Folketingets Kulturudvalg
Christiansborg
1240 København K
Kulturministeriet
Nybrogade 2
1203 København K
Tlf
Fax
E-mail
Web
:
:
:
:
33 92 33 70
33 91 33 88
kum@kum.dk
www.kum.dk
2. februar 2016
Folketingets Kulturudvalg har den 20. januar 2016 stillet mig følgende spørgsmål, nr.
79 (Alm. del), som jeg hermed skal besvare.
Spørgsmål:
Hvilke konsekvenser har forslaget om brug af online indholdstjenester på nettet
på tværs af grænser for finansieringen af dansk film, og hvilken strategi har
regeringen for, at forslaget ikke kommer til at skade dansk film?
Svar:
Kommissionen fremsatte den 9. december 2015 et forslag til en forordning om
sikring af grænseoverskridende mobile onlineindholdstjenester i det indre marked.
Samme dag offentliggjorde Kommissionen meddelelsen ”På
vej mod en tidssvarende,
mere europæisk ramme for ophavsret”,
der indeholder en beskrivelse af Kommissions
kommende initiativer på ophavsretsområdet, herunder i forhold til
grænseoverskridende brug af onlineindholdstjenester. Forordningsforslaget og
meddelelsen omhandler kreativt indholdsmateriale som film, musik og litteratur mv.
Generelt set finder regeringen, at ny EU-lovgivning på det ophavsretlige område bør
fokusere på de udfordringer, hvor en løsning er nødvendig for et velfungerende digitalt
indre marked, og hvor udfordringerne ikke kan løses fx via frivillige aftaler.
I et regeringspositionspapir af 25. november 2015 (optrykt som bilag 68 i KUU 2015-
2016, alm. del) fremgår det, at regeringen finder behov for, at der findes en løsning for
så vidt angår mobilitet af onlineindholdstjenester. Det fremgår videre, at regeringen i
bestræbelserne på at opnå et digitalt indre marked finder det relevant at undersøge
mulighederne for grænseoverskridende adgang til online tjenester nærmere. Samtidig
fremhæver regeringen, at ændringer på dette område nødvendigvis må udformes med
respekt for de særlige finansieringsmodeller, som den audiovisuelle sektor, herunder
filmbranchen, gør brug af, og at det er vigtigt, at lovgivningsmæssige initiativer er
baserede på veldokumenterede konsekvensanalyser.
Der henvises i øvrigt til vedlagte grund- og nærhedsnotater for regeringens foreløbige
generelle holdning til forordningsforslaget samt meddelelsen.
Dok. nr. 16/00290-2
EUU, Alm.del - 2015-16 - Bilag 321: Kopi af KUU alm. del - svar på spm. 79 om, hvilke konsekvenser forslaget om brug af online indholdstjenester har for finansieringen af dansk film, fra kulturministeren
Side 2
Som det følger af de to grund- og nærhedsnotater er det ikke på nuværende tidspunkt
muligt at opgøre konsekvenserne af forordningsforslaget eller meddelelsen. Begge
dokumenter har været sendt i bred offentlig høring den 18. december 2015 til og med
den 29. januar 2016, og Kulturministeriet er i gang med at gennemgå høringssvarene
bl.a. for at kunne foretage en vurdering af konsekvenserne.
Forordningsforslaget forhandles på nuværende tidspunkt i Rådets arbejdsgruppe om
ophavsret, og her deltager Danmark aktivt i drøftelserne. Derudover er både
forordningsforslaget samt meddelelsen genstand for bilaterale drøftelser med andre
medlemsstater, herunder særligt de nordiske, det nederlandske formandskab samt EU-
Kommissionen.
Jeg ser frem til forespørgselsdebatten om samme emne den 23. februar 2016.
Bertel Haarder