Europaudvalget 2015-16
EUU Alm.del Bilag 321
Offentligt
1595670_0001.png
Grund- og nærhedsnotat
Kulturministeriet, 8. januar 2016
GRUND- OG NÆRHEDSNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG
Kommissionens meddelelse ”På vej mod en tidssvarende, mere europæisk
ramme for ophavsret”, KOM(2015) 626
(Meddelelse om modernisering af ophavsretten i EU)
1. Resumé
Kommissionen præsenterede den 9. december 2015 en meddelelse indeholdende
Kommissionens overordnede vision for en mere tidssvarende, mere europæisk
ramme for ophavsret.
I meddelelsen anføres, at Kommissionen vil skabe en moderne, mere europæisk
ophavsretlig ramme af hensyn til Europas økonomiske og samfundsmæssige
udvikling, den internationale konkurrenceevne og den kulturelle diversitet.
Baggrunden er, at Kommissionen ønsker, at styrke det indre marked for kreativt
indhold, hvor EU's borgere skal kunne opnå bred adgang til kreativt indhold i hele
EU, at EU's ophavsretsregler fortsat skal give en høj grad af beskyttelse til
rettighedshaverne samt bibeholde en god balance med andre politiske mål som fx
uddannelse, forskning og innovation.
Endelig fremgår det af meddelelsen, at det på lang sigt er Kommissionens vision at
skabe en fælles EU-ophavsretslovgivning med fælles jurisdiktion og domstol.
2. Baggrund
EU-Kommissionen præsenterede den 9. december 2015 en meddelelse, som
indeholder Kommissionens visioner for, hvordan EU’s regler om ophavsret kan
gøres mere tidssvarende.
Meddelelsen kommer som opfølgning på Kommissionens meddelelse
”En strategi
for et digitalt indre marked i EU”
fra maj 2015, som udstikker Kommissionens
strategi for at styrke det digitale indre marked og indeholder initiativer inden for
en række områder til at opnå dette formål .Af strategien fremgår det blandt andet
at Kommissionen vil skabe en moderne, mere europæisk ophavsretlig ramme.
Forudgående for meddelelsen fra maj havde formanden for Kommissionen, Jean-
Claude Juncker, annonceret en opdatering af ophavsretten i EU i sine politiske
sigtelinjer for den kommende kommission i slutningen af 2014.
I meddelelsen fra 9. december 2015
”På vej mod en tidssvarende, mere europæisk
ramme for ophavsret”
konstaterer Kommissionen, at internettet er blevet en vigtig
distributionskanal, og at onlinetjenester i dag er en almindelig kanal, hvor
Dok. nr. 15/02083-2
EUU, Alm.del - 2015-16 - Bilag 321: Kopi af KUU alm. del - svar på spm. 79 om, hvilke konsekvenser forslaget om brug af online indholdstjenester har for finansieringen af dansk film, fra kulturministeren
1595670_0002.png
Side 2
forbrugerne kan hente digitalt indhold på linje med fysiske formater som bøger og
dvd’er.
I forlængelse heraf anfører Kommissionen, at det er nødvendigt at tilpasse EU’s
ophavsretsregler, så alle markedets aktører og alle borgere kan gribe de
muligheder, som dette miljø byder på, samt at der er brug for en mere europæisk
ramme, hvis fragmenteringen på det indre marked skal overvindes.
Overordnet konkluderer Kommissionen, at det er nødvendigt at:
- sætte yderligere fokus på det indre marked og fremme harmoniseringen af
de nuværende EU-ophavsretsregler, hvor dette er relevant, særligt ved at
håndtere aspekter, der vedrører princippet om territorialitet i ophavsretten
- tilpasse ophavsretsreglerne til de nye teknologiske realiteter, hvor dette
kræves, så de kan fortsætte med at opfylde deres formål.
Baggrunden er, at Kommissionen ønsker, at EU’s borgere kan opnå bred adgang til
kreativt indhold i hele EU, at EU's ophavsretsregler fortsat giver en høj grad af
beskyttelse til rettighedshaverne samt at en god balance med andre politiske mål
som fx uddannelse, forskning og innovation eller lige adgang for personer med
handicap i det digitale miljø bibeholdes.
3. Formål og indhold
Det overordnede formål med Kommissionens meddelelse er at opstille visioner for,
hvordan EU's regler om ophavsret gøres mere tidssvarende og styrke det indre
marked for kreativt indhold. Meddelelsen beskriver med dette udgangspunkt,
hvordan Kommissionen har til hensigt at nå sit mål og præsenterer en plan herfor.
De enkelte elementer i planen gennemgås nedenfor.
Det er Kommissionens vurdering, at de opstillede mål spiller en vigtig rolle for
Europas økonomiske og samfundsmæssige udvikling, den internationale
konkurrenceevne og den kulturelle diversitet. Samtidig peger Kommissionen på, at
en ophavsretlig ramme, der yder en høj grad af beskyttelse, udgør grundlaget for
de europæiske kreative branchers konkurrenceevne.
1. Bedre adgang til indhold i hele EU (mobilitet af onlinetjenester og
territorialitet)
I meddelelsen foreslås, at hindringerne for grænseoverskridende adgang til online
indhold og udbredelsen af værker gradvist fjernes. Første skridt i denne retning er
det forordningsforslag om mobilitet – altså adgangen til at tage online
abonnementstjenester med sig, når man rejser – som blev offentliggjort af
Kommissionen samme dag som meddelelsen, den 9. december 2015.
Ud over forordningsforslaget forventer Kommissionen at følge op på meddelelsen
med lovgivningsmæssige initiativer på følgende områder (vedr. territorialitet), som
skal fremsættes i foråret 2016:
a. Fremme grænseoverskridende distribution af online radio- og tv-
programmer gennem en revision af satellit- og kabeldirektivet
EUU, Alm.del - 2015-16 - Bilag 321: Kopi af KUU alm. del - svar på spm. 79 om, hvilke konsekvenser forslaget om brug af online indholdstjenester har for finansieringen af dansk film, fra kulturministeren
Side 3
b. Støtte til rettighedshaverne og distributørerne i forhold til at opnå aftale
om licenser, der gør grænseoverskridende adgang til indhold mulig
c. Bedre muligheder for at digitalisere værker, der ikke længere er i handlen
Desuden vil Kommissionen etablere andre politiske instrumenter, som skal være
medvirkende til at bekæmpe piratkopiering og ulovlig download mv.
2. Tilpasning af undtagelser til digitale og grænseoverskridende miljøer
Forskelligheden i medlemsstaternes ophavsretslovgivning er især synlig, når det
kommer til undtagelserne til den ophavsretlige eneret.
Dette kan ifølge Kommissionen bremse for uddannelsestendenser som
onlinekurser, brug af digital teknologi og grænseoverskridende undervisning.
Derudover skaber den gældende handicapundtagelse ifølge Kommissionen
problemer, da den er valgfri, hvilket kan medføre, at læsehandicappede mv. ikke
kan få adgang til særlige formater fremstillet i en anden medlemsstat.
Endelig skaber forskellighederne ifølge Kommissionen udfordringer med
forståelsen af visse andre undtagelsesbestemmelser, herunder bestemmelserne om
tekst- og datamining og kulturarvsinstitutioners adgang til at bevare digitale
værker mv.
På den baggrund vil EU-Kommissionen tage skridt til at sikre, at EU's
lovgivningsmæssige ramme for undtagelser til de ophavsretlige enerettigheder,
som er relevante for adgang til viden, uddannelse og forskning, er effektiv og
grænseoverskridende.
Som et første skridt vil Kommissionen foreslå lovgivning, som skal gennemføre
Marrakeshtraktaten om fremme af offentliggjorte værker for personer, der er
blinde, synshæmmede eller på anden måde læsehandicappede. Kommissionen vil
dernæst undersøge mulighederne og overveje lovforslag vedrørende de øvrige
nævnte undtagelser i foråret 2016.
Det overordnede mål er at øge harmoniseringen af undtagelserne.
Endelig vil Kommissionen vurdere behovet for handling over for medlemsstaternes
afgiftssystemer mv., som knytter sig til privatkopiering af ophavsretligt beskyttede
værker.
3. Hvordan skaber vi en velfungerende markedsplads for ophavsret?
Der er en stigende bekymring for, om de ophavsretlige regler sikrer, at den værdi,
der bliver skabt af nogle af de nye former for distribution af onlineindhold, bliver
ligeligt fordelt. Dette kan skabe ulige markedsvilkår for de forskellige aktører
involveret, herunder rettighedshavere, tjenesteudbydere og distributører.
EUU, Alm.del - 2015-16 - Bilag 321: Kopi af KUU alm. del - svar på spm. 79 om, hvilke konsekvenser forslaget om brug af online indholdstjenester har for finansieringen af dansk film, fra kulturministeren
1595670_0004.png
Side 4
Kommissionen vil iværksætte høringer vedrørende forskellige faktorer i forbindelse
med deling af den værdi, der bliver skabt af nye former for onlinedistribution af
ophavsretligt beskyttet materiale blandt markedsaktørerne og overvejer at
gennemføre foranstaltninger på dette område senest i foråret 2016.
4. Et effektivt og afbalanceret håndhævelsessystem
Kommercielle overtrædelser af ophavsretslovgivningen forekommer relativt
hyppigt. De er ifølge Kommissionen yderst skadelige for både rettighedshaverne og
EU's økonomi som helhed.
Det lader efter Kommissionens vurdering til, at den nuværende juridiske ramme
ikke er egnet til at klar udfordringerne på det digitale indre marked.
Kommissionen vil derfor tage skridt til at oprette og anvende ”følg-pengene-
mekanismer” på baggrund af selvregulering senest i foråret 2016.
Adfærdskodekser på EU-plan kan eventuelt understøttes af lovgivning.
For så vidt angår den juridiske ramme for håndhævelse vil Kommissionen vurdere
mulighederne og senest i efteråret 2016 overveje behovet for at ændre denne,
særligt med fokus på kommercielle overtrædelser.
Ydermere ønsker Kommissionen at foretage en omfattende vurdering af den rolle
som onlineplatforme spiller i den digitale økonomi, herunder også spørgsmålet om
internetmellemmænds ansvar for distribution af ulovligt indhold. Kommissionen
har i den forbindelse igangsat en offentlig høring, som regeringen har udarbejdet
høringssvar på.
Endelig vil Kommissionen gennemføre en vurdering og høring over online
platforme og mekanismer til at anmelde og effektivt fjerne ulovligt indhold,
herunder efter princippet om ”take down and stay down” – dvs. princippet om, at
internetmellemmænd skal fjerne ulovligt indhold fra hjemmesider og sikre, at
dette indhold ikke dukker op igen på den pågældende hjemmeside.
5. Fremme en langsigtet vision
Kommissionen sender afslutningsvis i meddelelsen et tydeligt signal om, at en
fælles EU-ophavsretslovgivning på sigt vil være målet, og at dette er nødvendigt
for at opbygge EU's indre marked, en europæisk økonomi i vækst og et rum, hvor
Europas kulturelle, intellektuelle og videnskabelige produktioner kan bevæge sig
så frit som muligt.
4. Europa-Parlamentets udtalelser
Europa-Parlamentet skal ikke høres.
5. Nærhedsprincippet
Der redegøres ikke for nærhedsprincippet, da der alene er tale om en meddelelse
fra Kommissionen.
6. Gældende dansk ret
EUU, Alm.del - 2015-16 - Bilag 321: Kopi af KUU alm. del - svar på spm. 79 om, hvilke konsekvenser forslaget om brug af online indholdstjenester har for finansieringen af dansk film, fra kulturministeren
1595670_0005.png
Side 5
Ikke relevant.
7. Lovgivningsmæssige eller statsfinansielle konsekvenser
Meddelelsen har ikke i sig selv lovgivningsmæssige eller statsfinansielle
konsekvenser. Det bemærkes, at det ikke på nuværende tidspunkt er muligt at
vurdere, hvilke lovgivningsmæssige eller statsfinansielle konsekvenser de i
meddelelsen omtalte initiativer vil have.
8. Samfundsøkonomiske konsekvenser
Meddelelsen har ikke i sig selv samfundsøkonomiske konsekvenser, og det er ikke
på nuværende tidspunkt muligt at opgøre de økonomiske konsekvenser af de
initiativer, som omtales i meddelelsen.
9. Administrative konsekvenser for erhvervslivet
Meddelelsen har ikke i sig selv administrative konsekvenser for erhvervslivet, og det
er på nuværende tidspunkt ikke muligt at vurdere de administrative konsekvenser af
de initiativer, som omtaltes i meddelelsen.
10. Høring
Forslaget er udsendt i almindelig høring til berørte interessenter den 18. december
2015. Resultatet af høringen foreligger endnu ikke. Folketinget vil i et revideret
grund- og nærhedsnotat snarest blive orienteret om resultatet af høringen.
11. Generelle forventninger til andre landes holdninger
Efter Kommissionens offentliggørelse af meddelelsen
”En strategi for et digitalt
indre marked i EU”
i maj 2015, sendte flere medlemslande, herunder Frankrig,
Tyskland og Italien, et positionspapir til Kommissionen med landenes umiddelbare
tilkendegivelser i forhold til meddelelsen, herunder holdninger til meddelelsens
afsnit om modernisering af ophavsretten.
Italien er generelt set positiv over for mere harmonisering af
ophavsretslovgivningen i EU, herunder at finde en løsning på udfordringen om
mobilitet af onlinetjenester.
Ydermere har Storbritannien tilkendegivet, at der skal findes en løsning på
udfordringen om mobilitet af onlinetjenester.
Tyskland og Frankrig fokuserer særligt på beskyttelse af rettighedshaverne og
fremfører den kulturelle diversitet i EU som en stor fordel for unionen i et fælles
positionspapir fra de to lande, som er fremsendt til Kommissionen. Frankrig og
Tyskland er dog umiddelbart positivt indstillede over for ændringer i
undtagelserne vedrørende undervisning og forskning mv.
12. Regeringens foreløbige generelle holdning
Regeringen støtter overordet set et digitalt indre marked i EU. Regeringen mener,
at det digitale indre marked generelt bør kendetegnes ved åbenhed over for digital
innovation og konkurrence, hvorved der bør være fokus på at sikre lave
EUU, Alm.del - 2015-16 - Bilag 321: Kopi af KUU alm. del - svar på spm. 79 om, hvilke konsekvenser forslaget om brug af online indholdstjenester har for finansieringen af dansk film, fra kulturministeren
1595670_0006.png
Side 6
adgangsbarrierer for nye digitale virksomheder samt på at undgå protektionistiske
tiltag. Endvidere bør det sikres, at der ikke indføres unødige byrder for
erhvervslivet eller det offentlige i forbindelse med bestræbelserne på at fremme det
digitale indre marked.
Regeringen finder, at ny EU-lovgivning på det ophavsretlige område bør fokusere
på de udfordringer, hvor en løsning er nødvendig for et velfungerende digitalt indre
marked, og hvor udfordringerne ikke kan løses fx via frivillige aftaler.
For så vidt angår mobilitet af onlineindholdstjenester finder regeringen behov for,
at der findes en løsning. Også for så vidt angår spørgsmål om territorialitet i øvrigt
har regeringen forståelse for udfordringen og finder, at der kan være grund til at
undersøge mulighederne for grænseoverskridende adgang til online tjenester
nærmere. Samtidig indskærper regeringen imidlertid, at ændringer på
territorialitetsområdet nødvendigvis må udformes med respekt for de særlige
finansieringsmodeller, som den audiovisuelle sektor, herunder filmbranchen, gør
brug af.
På undtagelsesområdet anerkender regeringen potentialet i større juridisk klarhed
på forskningsområdet og området for tekst- og datamining. For så vidt angår
undtagelser på uddannelsesområdet har regeringen det synspunkt, at der fortsat
bør sikres en rimelig kompensation til rettighedshaverne for udvikling af nye
undervisningsmaterialer, men at det samtidig synes relevant at undersøge
mulighederne for at forøge den grænseoverskridende brug heraf.
For så vidt angår håndhævelse mener regeringen, at håndhævelse ad
lovgivningens vej er væsentlig, men at den ikke kan stå alene. Regeringen finder
derfor, at håndhævelse af ophavsrettigheder bør suppleres med at skabe lettere og
lovlig adgang til kreativt indhold på internettet, frivillige aftaler og dialog med
befolkningen.
13. Tidligere forelæggelse for Folketingets Europaudvalg
Sagen har ikke tidligere været forelagt for Folketingets Europaudvalg.