Europaudvalget 2015-16
EUU Alm.del Bilag 487
Offentligt
Europaudvalget
RE F ER AT
AF 2 1 . EU RO P AU D V A LG S MØ D E
Mødedato:
Tidspunkt:
sstartstart:start:
Sted:
Fredag den 4. marts 2016
Kl. 10.00
Vær. 2-133
Dagsorden
1. Rådsmøde nr. 3454 (økonomi og finans) den 8. marts 2016
Forelæggelse ved finansministeren
2. Rådsmøde nr. 3455 (retlige og indre anliggender) den 10.-11. marts 2016
Udlændinge-, integrations- og boligministeriets forelægger
dagsordenspunkterne 8 og 10
Justitsministeren forelægger dagsordenspunkterne 1-5 og 7
3. Rådsmøde nr. 3453 (beskæftigelse, socialpolitik, sundhed og
forbrugerbeskyttelse) den 7. marts 2016
Forelæggelse ved beskæftigelsesministeren
L
4. Henvisning af forslag om gasforsyningssikkerhed til nærhedstjek i
relevante fagudvalg
EU-note (15)
E 19 (Opdateret note af 15/12-15 om prioriterede
EU-lovgivningsforslag til nærhedstjek i 2016)
EU-note (15)
E 18 (EU-note af 10/12-15 om nærhedstjekket i
Folketinget)
5. Eventuelt
Den 3. marts 2016
L
Der vedlægges foreløbige oversigter over de under punkterne 1-3 nævnte
møder.
Note: Retsudvalget og Udlændinge-, Integrations- og Boligudvalget er
inviteret til at deltage under pkt. 2.
614
EUU, Alm.del - 2015-16 - Bilag 487: Offentligt referat af Europaudvalgets møde 4/3-16
Praktiske oplysninger:
Hvor intet andet er angivet, afholdes Europaudvalgets ordinære møder for åbne døre. Tilmelding
for tilhørere skal ske
senest kl. 12.00 dagen inden mødet
ved Europaudvalgets sekretariat
(europaudvalget@ft.dk; tlf. +45 33 37 36 10). Der vil være pladsbegrænsning.
Anvendte forkortelser:
FF =Forventet forhandlingsoplæg
FO =Forhandlingsoplæg
FL =Forventet lukket behandling
L
=Lukket behandling
615
EUU, Alm.del - 2015-16 - Bilag 487: Offentligt referat af Europaudvalgets møde 4/3-16
Rådsmøde nr. 3454 (økonomi og finans) den 8. marts 2016
1. Direktiv om land for land-rapportering på beskatningsområdet (DAC4)
Politisk aftale
KOM (2016) 0025
Rådsmøde 3454
bilag 2 (revideret samlenotat side 3)
KOM (2016) 0025
bilag 2 (revideret grund- og
nærhedsnotat inkl. høringssvar)
EU-note (15)
E 28 (EU-note af 29/1-16 om Kommissionens nye
skattepakke og aktuelle EU-sager)
EUU alm. del (15)
bilag 403 (internt) (kommenteret dagsorden)
EUU alm. del (15)
bilag 379 (udvalgsmødereferat side 472,
senest behandlet i EUU 11/2-16)
2. Status for det styrkede banksamarbejde (bankunionen)
Drøftelse
KOM (2015) 0587, KOM (2015) 0586
Rådsmøde 3454
bilag 2 (revideret samlenotat side 9)
KOM (2015) 0586
bilag 1 (faktaark om fælles europæisk
indskydergarantiordning)
EU-note (15)
E 16 (EU-note af 10/12-15 om fælles EU-
indskydergarantiordning for bankkunder)
EUU alm. del (15)
bilag 403 (internt) (kommenteret dagsorden)
Rådsmøde 3435
bilag 4 (skriftlig forelæggelse af rådsmøde
Økofin 8/12-15)
3. Implementering af det styrkede banksamarbejde (bankunion) mv.
Status
Rådsmøde 3454
bilag 2 (revideret samlenotat side 20)
EUU alm. del (15)
bilag 403 (internt) (kommenteret dagsorden)
EUU alm. del (15)
bilag 379 (udvalgsmødereferat, side 475,
senest behandlet i EUU 11/2-16)
4. Fremtiden for adfærdskodeksgruppen (erhvervsbeskatning)
Rådskonklusioner
Rådsmøde 3454
bilag 2 (revideret samlenotat side 24)
EUU alm. del (15)
bilag 403 (internt) (kommenteret dagsorden)
Rådsmøde 3435
bilag 4 (skriftlig forelæggelse af rådsmøde
Økofin 8/12-15)
5. Kommissionens holdbarhedsrapport
Rådskonklusioner
Rådsmøde 3454
bilag 2 (revideret samlenotat side 28)
EUU alm. del (15)
bilag 403 (internt) (kommenteret dagsorden)
616
EUU, Alm.del - 2015-16 - Bilag 487: Offentligt referat af Europaudvalgets møde 4/3-16
EUU alm. del (142)
bilag 27 (udvalgsmødereferat side 902,
Aldringsrapporten 2015 behandlet i EUU 8/5-15)
EUU alm. del (12)
bilag 239 (udvalgsmødereferat side 752,
2012-udgaven af holdbarhedsrapporten behandlet i EUU 8/2-13)
6. Opfølgning på G20-møde den 25.-27. februar 2016 og forberedelse af
IMF- og G20-møder den 14.-17. april 2016
Præsentation fra formandskabet og Kommissionen
Rådsmøde 3454
bilag 2 (revideret samlenotat side 38)
EUU alm. del (15)
bilag 403 (internt) (kommenteret dagsorden)
EUU alm. del (15)
bilag 379 (senest behandlet i EUU 11/2-16,
punktet blev ikke omtalt)
7. Europæisk semester: Landerapporter og implementering af de
landespecifikke anbefalinger
Drøftelse
KOM (2015) 0690, SWD (2016) 0074
Rådsmøde 3454
bilag 2 (revideret samlenotat side 41)
KOM (2015) 0690
bilag 1 (regeringens notat om det
europæiske semester og den årlige vækstundersøgelse 2016)
EU-note (15)
E 14 (note af 4/12-15 fra den økonomiske
konsulent om Kommissionens årlige vækstundersøgelse og
rapport om varslingsmekanismen)
EUU alm. del (15)
bilag 403 (internt) (kommenteret dagsorden)
EUU alm. del (15)
bilag 337 (udvalgsmødereferat side 434,
Kommissionens årlige vækstundersøgelse 2016 og
varslingsrapport forelagt EUU 14/1-16)
EUU alm. del (15)
bilag 293 (fortroligt) (udvalgsmødereferat
side 386, samråd om Kommissionens vækstanalyse i EUU
11/12-15))
Udg.
8. Implementering af Stabilitets- og Vækstpagten
Rådshenstilling
Rådsmøde 3454
bilag 2 (revideret samlenotat side 44)
EUU alm. del (15)
bilag 69 (udvalgsmødereferat side 159,
senest behandlet i EUU 2/10-15)
9. Makroubalanceproceduren: Rådshenstillinger
Rådshenstilling
Rådsmøde 3454
bilag 2 (revideret samlenotat side 47)
EUU alm. del (15)
bilag 337 (udvalgsmødereferat side 434,
konklusioner om varslingsrapport forelagt EUU 14/1-16)
Rådsmøde 3435
bilag 4 (skriftligt forelæggelse af rådsmøde
Økofin 8/12-15, Kommissionens varslingsrapport 2016)
Udg.
617
EUU, Alm.del - 2015-16 - Bilag 487: Offentligt referat af Europaudvalgets møde 4/3-16
EUU alm. del (15)
bilag 293 (fortroligt) (udvalgsmødereferat
side 386, samråd om Kommissionens vækstanalyse i EUU
11/12-15)
10. Makrofinansiel assistance til Tunesien 2016-2017
Forslag fra Kommissionen
KOM (2016) 0067
Rådsmøde 3454
bilag 2 (revideret samlenotat side 50)
EUU alm. del (15)
bilag 403 (internt) (kommenteret dagsorden)
11. Eventuelt
12. Siden sidst
Dagsordenspunkt 1 og 4 hører under Finansministeriets og Skatteministeriets
ressort. Dagordenspunkt 2 og 3 hører under Finansministeriets og Erhvervs-
og Vækstministeriets ressort. Dagsordenspunkt 5, 6, 7, 8, 9 og 10 hører under
Finansministeriets ressort.
618
EUU, Alm.del - 2015-16 - Bilag 487: Offentligt referat af Europaudvalgets møde 4/3-16
Rådsmøde nr. 3455 (retlige og indre anliggender) den 10.-11. marts 2016
1. Forslag til revision af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv (91/477/EF)
om kontrol med erhvervelse og besiddelse af skydevåben
(skydevåbendirektivet)
Politisk drøftelse/Fremskridtsrapport
KOM (2015) 0750
Rådsmøde 3455
bilag 1 (samlenotat side 4)
KOM (2015) 0750
bilag 1 (henvendelse af 3/12-15 fra
Danmarks Jægerforbud m.fl.)
KOM (2015) 0750
bilag 3 (kopi af REU alm. del
svar på spm.
140 om en redegørelse for regerings holdning til Kommissionens
forslag om ændring af EU’s våbendirektiv)
EUU alm. del (15)
bilag 403 (internt) (kommenteret dagsorden)
2. Terrorbekæmpelse
a) Opfølgning på gennemførelsen af rådskonklusionerne af 20. november
2015
Udveksling af synspunkter
Rådsmøde 3455
bilag 1 (samlenotat side 15)
EUU alm. del (15)
bilag 403 (internt) (kommenteret dagsorden)
EUU alm. del (15)
bilag 252 (udvalgsmødereferat side 207,
senest behandlet i EUU 18/11-15)
b)
Konferencen ”Countering Terrorism Travel” (CTT)
Orientering fra formandskabet
Rådsmøde 3455
bilag 1 (samlenotat side 20)
EUU alm. del (15)
bilag 403 (internt) (kommenteret dagsorden)
c)
Konferencen ”Countering Violent Extremism” (CVE)
Orientering fra formandskabet
Rådsmøde 3455
bilag 2 (supplerende samlenotat)
EUU alm. del (15)
bilag 403 (internt) (kommenteret dagsorden)
3. Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om visse aspekter af
aftaler om levering af digitalt indhold
Status
KOM (2015) 0634
Rådsmøde 3455
bilag 1 (samlenotat side 23)
EU-note (15)
E 34 (EU-note af 22/2-16 om forbrugerrettigheder
ved nethandel og digitale produkter)
EUU alm. del (15)
bilag 403 (internt) (kommenteret dagsorden)
619
EUU, Alm.del - 2015-16 - Bilag 487: Offentligt referat af Europaudvalgets møde 4/3-16
4. Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om visse aspekter af
aftaler om onlinesalg og andre former for fjernsalg af varer
Status
KOM (2015) 0635
Rådsmøde 3455
bilag 1 (samlenotat side 38)
EU-note (15)
E 34 (EU-note af 22/2-16 om forbrugerrettigheder
ved nethandel og digitale produkter)
EUU alm. del (15)
bilag 403 (internt) (kommenteret dagsorden)
5. Forslag til Rådets forordning om oprettelse af en europæisk
anklagemyndighed (EPPO) *
Orienterende debat
KOM (2013) 0534
Rådsmøde 3455
bilag 1 (samlenotat side 53)
KOM (2013) 0534
bilag 3 (Det hollandske Repræsentanternes
Hus’ positionspapir om oprettelse af en europæisk
anklagemyndighed)
KOM (2013) 0534
bilag 2 (korrespondance af hhv. 14/3-14 og
2/4-14 mellem det britiske Overhus og Kommissionen om
Kommissionens håndtering af det gule kort)
KOM (2013) 0534
bilag 1 (brev af 12/11-13 fra Kommissionen
om begrundede udtalelser om oprettelse af en europæiske
anklagemyndighed)
KOM (2013) 0534 - svar på spørgsmål 1 om regeringens
holdning til Kommissionens beslutning om ignorere det "gule
kort" fra en række nationale parlamenter vedr. forslag om en
europæisk anklageyndighed fra justitsministeren
EUU alm. del (15)
bilag 403 (internt) (kommenteret dagsorden)
EUU alm. del (15)
bilag 281 (udvalgsmødereferat side 308,
senest behandlet i EUU 27/11-15
ingen omtale)
Udg.
6. Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om strafferetlig
bekæmpelse af svig rettet mod Den Europæiske Unions finansielle
interesser *
Politisk drøftelse/ Fremskridts-rapport
KOM (2012) 0363
Rådsmøde 3455
bilag 1 (samlenotat side 68)
7. Forslag til Europaparlamentets og Rådets direktiv om bekæmpelse af
terrorisme og erstatning af Rådets rammeafgørelse 2002/475/RIA om
bekæmpelse af terrorisme *
Generel indstilling
KOM (2015) 0625
Rådsmøde 3455
bilag 1 (samlenotat side 84)
EUU alm. del (15)
bilag 403 (internt) (kommenteret dagsorden)
620
EUU, Alm.del - 2015-16 - Bilag 487: Offentligt referat af Europaudvalgets møde 4/3-16
8. Den Europæiske Grænse- og Kystvagt: Forslag til Europa-Parlamentets
og Rådets forordning om den europæiske grænse- og kystvagt og om
ophævelse af Rådets forordning (EF) nr. 2007/2004, Europa-
Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 863/2007 og Rådets
beslutning 2005/267/EF (førstebehandling)*
Fremskridtsrapport
KOM (2015) 0671
Rådsmøde 3455
bilag 3 (samlenotat side 2)
Det Europæiske Råd 17-18/12-15
bilag 8 (konklusioner fra
mødet i Det Europæiske Råd den 17.-18. december 2015)
EUU alm. del (15)
bilag 363 (Europa-Kommissionens faktaark
om schengenreglerne)
EU-note (15)
E 21 (EU-note af 22/12-15 om fælles grænse- og
kystvagtagentur)
EUU alm. del (15)
bilag 403 (internt) (kommenteret dagsorden)
EUU alm. del (15)
bilag 404 (foreløbigt referat fra
Europaudvalgets møde 23/2-16)
Udg.
9. Visumpolitik
a) Visumkodeks: Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning
om en EU-kodeks for visa (Visumkodeks) (omarbejdning)
(førstebehandling)*
Fremskridtsrapport/(evt.) generel indstilling
KOM (2014) 0164
b) Rundrejsevisum: Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning
om indførelse af et rundrejsevisum og om ændring af konventionen om
gennemførelse af Schengenaftalen og forordning (EF) nr. 562/2006 og
(EF) nr. 767/2008 (førstebehandling)*
Fremskridtsrapport/(evt.) generel indstilling
KOM (2014) 0163
10. Migration
a) Status over situationen og opfølgning på gennemførelsen af de trufne
foranstaltninger
Udveksling af synspunkter
Rådsmøde 3455
bilag 3 (samlenotat side 12)
EUU alm. del (15)
bilag 403 (internt) (kommenteret dagsorden)
EUU alm. del (15)
bilag 404 (foreløbigt referat fra
Europaudvalgets møde 23/2-16)
b) Kommende tiltag
Udveksling af synspunkter
621
EUU, Alm.del - 2015-16 - Bilag 487: Offentligt referat af Europaudvalgets møde 4/3-16
Rådsmøde 3455
bilag 3 (samlenotat side 12)
EUU alm. del (15)
bilag 403 (internt) (kommenteret dagsorden)
EUU alm. del (15)
bilag 404 (foreløbigt referat fra
Europaudvalgets møde 23/2-16)
Udg.
11. Fremtiden for EU's asylsystem
Udveksling af synspunkter
12. Eventuelt
13. Siden sidst
* Forslaget er fremsat efter TEUF, tredje del, afsnit V. Protokollen om
Danmarks stilling, der er knyttet til Lissabon-Traktaten, finder derfor
anvendelse, hvilket indebærer, at foranstaltningerne ikke vil være bindende
for eller finde anvendelse i Danmark (”retsforbeholdet”)
Dagsordenspunkterne 1-7 hører under Justitsministeriets ressort.
Dagsordenspunkterne 8-11 hører under Udlændinge-, Integrations- og
Boligministeriets ressort.
622
EUU, Alm.del - 2015-16 - Bilag 487: Offentligt referat af Europaudvalgets møde 4/3-16
Rådsmøde nr. 3453 (beskæftigelse, socialpolitik, sundhed og
forbrugerbeskyttelse) den 7. marts 2016
1. Europæisk Semester 2016: Bidrag til Det Europæiske Råd den 17. - 18.
marts 2016
Politisk drøftelse
Rådsmøde 3453
bilag 1 (samlenotat side 3)
EUU alm. del (15)
bilag 403 (internt) (kommenteret dagsorden)
a) Implementering af landespecifikke henstillinger fra 2015
Præsentation ved Kommissionen - Udveksling af synspunkter
b) Europæisk Semester 2016 landerapporter
Præsentation ved Kommissionen
KOM (2015) 0690, SWD (2016) 0074
c) Prioriteter for handling indenfor beskæftigelses- og socialpolitikker:
Politisk guidance i 2016
KOM (2015) 0700
I
Udkast til rådskonklusioner om Den Årlige Vækstredegørelse 2016
og Den Fælles Beskæftigelsesrapport: Politisk vejledning om
beskæftigelses- og socialpolitik
KOM (2015) 0690
KOM (2015) 0690
bilag 1 (notat om det europæiske semester
og den årlige vækstundersøgelse 2016)
EUU alm. del (15)
bilag 199 (præsentation vedr. det
europæiske semester og "det nationale semester")
EU-note (15)
E 14 (EU-note af 4/12-15 fra den økonomiske
konsulent om Kommissionens årlige vækstundersøgelse og
rapport om varslingsmekanismen)
EUU alm. del (15)
bilag 293 (fortroligt) (udvalgsmødereferat
side 386, samråd vedr. Kommissionens vækstanalyse for 2016)
II Udkast til Den Fælles Beskæftigelsesrapport
Vedtagelse
KOM (2015) 0700
2. Forslag til Rådsbeslutning om retningslinjer for beskæftigelsespolitikken i
Medlemsstaterne
Generel indstilling
KOM (2016) 0071
Rådsmøde 3453
bilag 1 (samlenotat side 8)
EUU alm. del (15)
bilag 403 (internt) (kommenteret dagsorden)
623
EUU, Alm.del - 2015-16 - Bilag 487: Offentligt referat af Europaudvalgets møde 4/3-16
3. Ny start for social dialog
Rådsmøde 3453
bilag 1 (samlenotat side 10)
EUU alm. del (15)
bilag 403 (internt) (kommenteret dagsorden)
a) Status
b) Det sociale trepartstopmøde
Præsentation ved formandskabet og Kommissionen
4. Debatoplæg fra det nederlandske formandskab: På vej mod en dagsorden
for nye færdigheder i Europa (Towards a new Skills Agenda for Europe)
Politisk debat
Rådsmøde 3453
bilag 1 (samlenotat side 12)
EUU alm. del (15)
bilag 403 (internt) (kommenteret dagsorden)
5. Investering i unges beskæftigelse: Implementering af ungegarantien
Vedtagelse af EMCO nøglebudskaber om den fremadrettede proces
KOM (2012) 0729
Rådsmøde 3453
bilag 1 (samlenotat side 15)
EUU alm. del (15)
bilag 403 (internt) (kommenteret dagsorden)
EUU alm. del (13)
bilag 208 (udvalgsmødereferat side 413,
senest behandlet i EUU 6/12-13 - ungegarantien)
6. Arbejdsmobilitetspakken
Præsentation fra Kommissionen
Rådsmøde 3453
bilag 1 (samlenotat side 17)
EUU alm. del (15)
bilag 403 (internt) (kommenteret dagsorden)
7. Ligestilling
Rådskonklusioner til vedtagelse
Rådsmøde 3453
bilag 1 (samlenotat side 19)
EUU alm. del (15)
bilag 403 (internt) (kommenteret dagsorden)
8. Eventuelt
9. Siden sidst
Dagsordenspunkt 1 og 2 er fælles ressort for Beskæftigelsesministeriet og
Social- og Indenrigsministeriet
Dagsordenspunkt 3-6 hører under Beskæftigelsesministeriets ressort.
Dagsordenspunkt 7 hører under Ministeriet for Børn, Undervisning og
Ligestillings ressort.
624