Europaudvalget 2015-16
EUU Alm.del Bilag 615
Offentligt
Europaudvalget
RE F ER AT
AF 2 8 . EU RO P AU D V A LG S MØ D E
Mødedato:
Tidspunkt:
sstartstart:start:
Sted:
Fredag den 15. april 2016
Kl. 10.00
Vær. 2-133
Dagsorden
1. Rådsmøde nr. 3460 (udenrigsanliggender) den 18. april 2016
Forelæggelse ved udenrigsministeren
2. Rådsmøde nr. 3460 (udenrigsanliggender
forsvar) den 19. april 2016
Forelæggelse ved udenrigsministeren
3. Årlig handelspolitisk orientering
Forelæggelse ved udenrigsministeren
FO
4. Rådsmøde nr. 3461 (retlige og indre anliggender) den 21. april 2016
Forelæggelse ved udlændinge-, integrations- og boligministeren
5. Fortsat drøftelse af processen vedr. udvalgets mandatgivning ifm.
forordningsforslaget om EU’s
grænse- og kystvagt
EU-note (15)
E 45 (EU-note om Schengenteknikaliteten og
mandater i Europaudvalget)
KOM (2015) 0671
bilag 525 (brev fra udlændinge-,
integrations- og boligministeren om forhandlingsoplæg den 8/4-
16 vedrørende forslag om en europæisk grænse- og kystvagt)
KOM (2015) 0671
bilag 524 (brev til udlændinge-, integrations-,
og boligministeren fra Folketingets Europaudvalg vedr.
opfølgning på ministerens forelæggelse i Europaudvalget 1/4-16
2016 vedr. den europæiske grænse- og kystvagt)
6. Drøftelse af udtalelse fra Energi,- Forsynings- og Klimaudvalget vedr.
nærhedstjek af forslaget om naturgasforsyningssikkerhed
KOM (2016) 0052
Den 14. april 2016
L
L
772
EUU, Alm.del - 2015-16 - Bilag 615: Offentligt referat af Europaudvalgets møde 15/4-16
KOM (2016) 0052
bilag 4 (udtalelse fra Energi,- Forsynings- og
Klimaudvalget om forslag til forordning om
naturgasforsyningssikkerhed)
KOM (2016) 0052
bilag 3 (faktaark om forslag til forordning om
naturgasforsyningssikkerhed)
KOM (2016) 0052
bilag 1 (grund- og nærhedsnotat af 8/3-16)
EU-note (15)
E 38 (note af 11/3-16 om forslag til ændring af
EU's forordning om gasforsyningssikkerhed)
L
7. Drøftelse af politisk udtalelse fra Kulturudvalget om forslag om brug af
online tjenester på tværs af grænser
KOM (2015) 0627
bilag 4 (udtalelse af 13/4-16 fra
Kulturudvalget vedr. Kommissionens forslag om brug af
onlineindholdstjenester på tværs af grænser)
KOM (2015) 0627
bilag 3 (udtalelse af 8/2-16 fra
Kulturudvalget vedr. Kommissionens forslag om online tjenester
på tværs af grænser)
8. Eventuelt
Der vedlægges foreløbige oversigter over de under punkterne 1-2 og 4
nævnte møder
Note: Medlemmerne af Udlændinge-, Integrations- og Boligudvalget er
inviteret til at deltage under punkt 4 på dagsordenen
L
Praktiske oplysninger:
Hvor intet andet er angivet, afholdes Europaudvalgets ordinære møder for åbne døre. Tilmelding
for tilhørere skal ske
senest kl. 12.00 dagen inden mødet
ved Europaudvalgets sekretariat
(europaudvalget@ft.dk; tlf. +45 33 37 36 10). Der vil være pladsbegrænsning.
Anvendte forkortelser:
FF =Forventet forhandlingsoplæg
FO =Forhandlingsoplæg
FL =Forventet lukket behandling
L
=Lukket behandling
773
EUU, Alm.del - 2015-16 - Bilag 615: Offentligt referat af Europaudvalgets møde 15/4-16
Rådsmøde nr. 3460 (udenrigsanliggender) den 18. april 2016
1. Eksterne aspekter af migration
Politisk drøftelse
Rådsmøde 3460
bilag 2 (samlenotat side 2)
EUU alm. del (15)
bilag 522 (internt) (kommenteret
dagsorden)
EUU alm. del (15)
bilag 128 (udvalgsmødereferat, side 74,
senest behandlet i EUU 23/10-15)
2. Irak, Syrien og ISIL-strategien
Politisk drøftelse
Rådsmøde 3460
bilag 2 (samlenotat side 5)
EUU alm. del (15)
bilag 522 (internt) (kommenteret
dagsorden)
EUU alm. del (15)
bilag 379 (udvalgsmødereferat, side 488,
senest behandlet i EUU 11/2-16)
3. Østlige Partnerskaber
Politisk drøftelse
Rådsmøde 3460
bilag 2 (samlenotat side 7)
EUU alm. del (15)
bilag 522 (internt) (kommenteret
dagsorden)
EUU alm. del (15)
bilag 294 (udvalgsmødereferat, side 357,
senest behandlet i EUU 11/12-15)
4. Libyen
Rådskonklusioner/politisk drøftelse
Rådsmøde 3460
bilag 3 (supplerende samlenotat)
EUU alm. del (15)
bilag 522 (internt) (kommenteret
dagsorden)
EUU alm. del (15)
bilag 490 (udvalgsmødereferat, side 669,
senest behandlet i EUU 11/3-16)
5. Eventuelt
6. Siden sidst
Alle dagsordenspunkter hører under Udenrigsministeriets ressort
774
EUU, Alm.del - 2015-16 - Bilag 615: Offentligt referat af Europaudvalgets møde 15/4-16
Rådsmøde nr. 3460 (udenrigsanliggender
forsvar) den 19. april 2016
1. Kapacitetsopbygning for sikkerhed og udvikling
Orientering/Politisk drøftelse
JOIN (2015) 0017
Rådsmøde 3460
bilag 1 (samlenotat side 2)
EUU alm. del (15)
bilag 522 (internt) (kommenteret
dagsorden)
EUU alm. del (15)
bilag 184 (udvalgsmødereferat, side 186,
senest behandlet i EUU 13/11-15)
2. Hybride trusler
Orientering/Politisk drøftelse
JOIN (2016) 0018
Rådsmøde 3460
bilag 1 (samlenotat side 5)
EUU alm. del (15)
bilag 522 (internt) (kommenteret
dagsorden)
EUU alm. del (142)
bilag 29 (udvalgsmødereferat, side 922,
senest behandlet i EUU 12/5-15)
3. Eventuelt
4. Siden sidst
Dagsordenspunkt 1 og 2 er delt ressort mellem Forsvarsministeriet og
Udenrigsministeriet
775
EUU, Alm.del - 2015-16 - Bilag 615: Offentligt referat af Europaudvalgets møde 15/4-16
Rådsmøde nr. 3461 (retlige og indre anliggender) den 21. april 2016
FO
1. Den Europæiske grænse- og kystvagt: Forslag til Europa-Parlamentets og
Rådets forordning om Den Europæiske Grænse- og Kystvagt og om
ophævelse af Rådets forordning (EF) nr. 2007/2004, Europa-
Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 863/2007 og Rådets
beslutning 2005/267/EF (førstebehandling)
Fremskridtsrapport
KOM (2015) 0671
Rådsmøde 3461
bilag 1 (samlenotat side 3)
KOM (2015) 0671
bilag 524 (brev til udlændinge,- integrations-
og boligministeren vedr. opfølgning på forelæggelse i EUU 1/4-
16)
KOM (2015) 0671
bilag 4 (notat i opfølgning af
forhandlingsoplæg 1/4-16 om forslag til en europæisk grænse-
og kystvagt)
EU-note (15)
E 21 (note af 22712-15 om fælles grænse- og
kystvagtagentur)
EUU alm. del (15)
bilag 363 (Europa-Kommissionens faktaark
om Schengenreglerne)
EUU alm. del (15)
bilag 522 (internt) (kommenteret
dagsorden)
EUU alm. del (15)
bilag 507 (foreløbigt referat fra
Europaudvalgets møde 1/4-16)
2. IT-Systemer for sikkerhed og grænser
Rådsmøde 3461
bilag 1 (samlenotat side 15)
EUU alm. del (15)
bilag 522 (internt) (kommenteret
dagsorden)
EUU alm. del (12)
bilag 274 (udvalgsmødereferat, side 827,
Smart Borders pakke fra 2013 forelagt EUU 22/2-13)
a)
Kommissionens meddelelse ”Bedre og mere intelligente
informationssystemer med henblik på grænseforvaltning og sikkerhed
Politisk drøftelse
KOM (2016) 0205
b) Intelligente grænser pakken:
Politisk drøftelse
I) Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om oprettelse af
et ind- og udrejsesystem (EES) til registrering af ind- og
udrejseoplysninger om tredjelandsstatsborgere, der passerer Den
Europæiske Unions medlemsstaters ydre grænser, samt afslag på
indrejse og fastsættelse af betingelserne for adgang til ind- og
776
EUU, Alm.del - 2015-16 - Bilag 615: Offentligt referat af Europaudvalgets møde 15/4-16
udrejsesystemet med henblik på retshåndhævelse og om ændring af
forordning (EF) 767/2008 og forordning (EU) 1077/2011
KOM (2016) 0194
II) Forslag til ændring af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF)
399/2016 (Schengen-grænsekodeks), hvad angår anvendelse af ind-
og udrejsesystemet.
KOM (2016) 0196
3. Migration: Opfølgning på konklusionerne fra Det Europæiske Råd den
17.-18. marts 2016 og kommende tiltag
Udveksling af synspunkter
KOM (2016) 0166
Rådsmøde 3461
bilag 1 (samlenotat side 26)
Det Europæiske Råd 17-18/3-16
bilag 7 (konklusioner fra
mødet i Det Europæiske Råd 17-18/3-16)
EUU alm. del (15)
bilag 522 (internt) (kommenteret
dagsorden)
EUU alm. del (15)
bilag 487 (udvalgsmødereferat, side 646,
senest behandlet i EUU 4/3-16)
4. (Evt.) Reform af det fælles europæiske asylsystem: Kommissionens
meddelelse "Reform af det fælles europæiske asylsystem og fremme af
lovlige migrationsveje"
Udveksling af synspunkter
KOM (2016) 0197
Rådsmøde 3461
bilag 1 (samlenotat side 29)
EUU alm. del (15)
bilag 522 (internt) (kommenteret
dagsorden)
5. Databaser: Systematisk tilførsel af data og konsistent anvendelse af
Europæiske og internationale databaser
Udveksling af synspunkter
Rådsmøde 3461
bilag 2 (supplerende samlenotat)
EUU alm. del (15)
bilag 522 (internt) (kommenteret
dagsorden)
6. Eventuelt
7. Siden sidst
Dagsordenspunkt 1-4 hører under Udlændinge-, Integrations- og
Boligministeriets ressort. Dagsordenspunkt 5 hører under Justitsministeriets
ressort
777