Europaudvalget 2015-16
EUU Alm.del EU-note E 18
Offentligt
1578654_0001.png
Europaudvalget, Beskæftigelsesudvalget, Social- og Indenrigsudvalget,
Kulturudvalget, Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget, Miljø- og Fødeva-
reudvalget, Finansudvalget og Energi-, Forsynings- og Klimaudvalget
EU-konsulenten
EU-note
Til:
Dato:
Udvalgenes medlemmer
10. december 2015
Hvorfor nærhedstjekker Folketinget prioriterede EU-lovgivningsforslag?
Når Europaudvalget hvert år udvælger 5-10 prioriterede EU-forslag fra Kom-
missionens arbejdsprogram, skyldes det, at Europaudvalget i april 2010 ved-
tog at bruge de med Lissabontraktaten nyvundne beføjelser til at påtale brud
på nærhedsprincippet på de vigtigste politiske forslag.
1
At overvåge samtlige
EU-lovforslag ville være alt for stor en byrde.
Formålet med EU’s nærhedsprincip er at sørge for, at EU ikke lovgiver, hvor
det bedre og mere effektivt kan gøres nationalt. De nærmere retningslinjer for
Folketingets overvågning af nærhedsprincippet er aftalt med regeringen i
Europaudvalgets beretning fra april 2010. Ifølge denne beretning er overvåg-
ningen af nærhedsprincippet et fælles anliggende mellem Europaudvalget og
Folketingets fagudvalg. Europaudvalget er ansvarlig for fordelingen af EU-
forslagene til høring i de relevante fagudvalg og for at afgive den endelige
udtalelse til Kommissionen. Fagudvalgene står for den indledende substans-
behandling af et forslag.
EU-reglerne for nærhedstjek
EU-landenes nationale parlamenter har ifølge Lissabontraktaten 8 uger til at
gøre indsigelse over for et EU-forslag fra det tidspunkt, hvor det foreligger i
alle EU-sprogversioner, inklusive dansk. Hvis et parlament vurderer, at et
forslag er i strid med nærhedsprincippet, sender det sin indsigelse til Kommis-
1
De skete med Europaudvalgets beretning af 9. april 2010.
1/5
EU-note - 2015-16 - E 18: EU-note om nærhedstjekket i Folketinget
1578654_0002.png
sionen i form af en såkaldt begrundet udtalelse. Hvis 1/3 af de nationale par-
lamenter gør indsigelser mod et forslag, er Kommissionen forpligtet til at re-
vurdere forslaget. Dette kaldes et gult kort. Kommissionen kan her vælge at
trække forslaget helt tilbage, men kan også fastholde det. Hvis halvdelen af
de nationale parlamenter finder et forslag i strid med nærhedsprincippet, kan
lovforslaget helt stoppes af et flertal i Rådet eller Europa-Parlamentet. Dette
kaldes et orange kort.
To gange tidligere har EU-landenes nationale parlamenter givet Kommissio-
nen et gult kort. Første gang var i foråret 2012, da en tredjedel af parlamen-
terne fandt et forslag i strid med nærhedsprincippet om at regulere forholdet
mellem strejkeretten og den fri bevægelighed i det såkaldte Monti-II forslag
2
.
Kommissionen besluttede her at trække sit forslag tilbage.
Anden gang var i efteråret 2013, da 14 parlamenter erklærede, at forslaget
om etablering af en europæisk anklagemyndighed var uforeneligt med nær-
hedsprincippet. Kommissionen besluttede her at fastholde sit forslag, men
endte i realiteten med at måtte revidere forslaget pga. kritik fra landenes rege-
ringer i Rådet.
Nærhedstjek 2016
Europaudvalget udvalgte den 6. november 2015 syv EU-forslag fra Kommis-
sionens arbejdsprogram for 2016 til nærhedstjek. De sendes til de relevante
fagudvalg og regeringen. For alle forslagene gælder, at der er tale om væ-
sentlige politiske forslag, og at forslagene forventes fremsat inden udgangen
af 2015 eller i 2016.
I forbindelse med nærhedstjekket skal Europaudvalget og fagudvalgene for
hvert af forslagene vurdere, hvorvidt deres formål bedre kan opfyldes ved at
lovgive nationalt end på EU-niveau.
Prioriterede forslag til nærhedstjek fra Kommissionens arbejdsprogram for 2016
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
2
Mobilitetspakken
Digitale Indre Marked – reform af ophavsretten
Pakken om den cirkulære økonomi
Energiunionen – elektricitetsudbud
Energiunionen – gasforsyningssikkerhed
En fælles europæisk indskydergarantiordning
En fælles europæisk selskabsskattebase
Folketinget deltog i det gule kort om Monti II, men deltog ikke i det gule kort til forslaget om den
europæiske anklagemyndighed pga. retsforbeholdet. Siden Lissabontraktatens ikrafttræden i
2009 har Folketinget i syv tilfælde vurderet, at EU-lovforslag var i strid med nærhedsprincippet.
2/5
EU-note - 2015-16 - E 18: EU-note om nærhedstjekket i Folketinget
Hvis Europaudvalget og et fagudvalg finder, at et forslag er i strid med nær-
hedsprincippet, kan Europaudvalget sende en indsigelse til Kommissionen i
form af en ”begrundet udtalelse”, som kort redegør for, hvorfor Folketinget
vurderer, at forslaget strider mod nærhedsprincippet.
Det skal afslutningsvis bemærkes, at Folketinget også har mulighed for over
for Kommissionen – såvel inden for som efter 8-ugers fristen for nærhedskon-
trollen – at komme med bemærkninger til forslagets indhold. Det skal blot
fremgå klart af Folketingets udtalelse, at Folketingets bemærkninger knytter
sig til forslagets indhold og ikke til nærhedsprincippet.
Med venlig hilsen
Lotte Rickers Olesen (3330), Christian Willer (5526), Christine Sidenius
(3356) og Morten Knudsen (3596)
3/5
EU-note - 2015-16 - E 18: EU-note om nærhedstjekket i Folketinget
1578654_0004.png
Trin
(1)
Procedure
Kommissionen eller en gruppe af medlemsstater fremsætter lovgivningsforslag.
Europaudvalget behandler lovforslaget og sender straks rele-
vante forslag i høring i det/de pågældende fagudvalg.
Fsva. de forslag, der er sat på oversigten over prioriterede nye
forslag, fremsender regeringen et grund- og nærhedsnotat til
de relevante fagudvalg og Europaudvalget [inden for 3uger
efter, at forslaget er fremsendt til Rådet i en dansk sprogversi-
on].
.
Regeringens vurdering af, hvorvidt nærhedsprincippet er over-
holdt, er indarbejdet i grund- og nærhedsnotatet.
EU-sekretariatet lægger grund- og nærhedsnotatet og tilhøren-
de forslag til elektronisk høring på EU-Oplysningens hjemme-
side.
Det/de relevante fagudvalg orienteres om eventuelle elektroni-
ske høringssvar.
Det eller de relevante fagudvalg har behandlet forslaget og har
eventuelt udarbejdet og fremsendt en udtalelse til Europaud-
valget.
Fagudvalgets udtalelse lægges på IPEX hurtigst muligt og
COSAC orienteres, såfremt fagudvalget vurderer, at der er
problemer i forhold til nærhedsprincippet.
(2)
Senest [3
uger]
Efter, at forslaget
foreligger i en
dansk sprogver-
sion
(3)
Senest
5 uger
Efter, at forslaget
foreligger i en
dansk sprogver-
sion
4/5
EU-note - 2015-16 - E 18: EU-note om nærhedstjekket i Folketinget
1578654_0005.png
(4)
Senest
8 uger
Efter, at forslaget
foreligger i alle
EU-
sprogversioner
Europaudvalget behandler forslaget på grundlag af udtalelsen
fra fagudvalget, regeringens grund- og nærhedsnotat, eventu-
elle elektroniske høringssvar og eventuelle bemærkninger fra
andre parlamenter/COSAC.
I tilfælde af uoverensstemmelse mellem fagudvalgets udtalelse
og Europaudvalgets holdning indkaldes til et fælles møde.
Europaudvalgets
begrundede udtalelse
undertegnes af Euro-
paudvalgets formand. Den fremsendes herefter til regeringen,
Kommissionen, Rådet og Europa-Parlamentet samt til de øvri-
ge nationale parlamenter i EU.
5/5