Sundheds- og Ældreudvalget 2015-16
B 25
Offentligt
1611084_0001.png
Holbergsgade 6
DK-1057 København K
T +45 7226 9000
F +45 7226 9001
M sum@sum.dk
W sum.dk
Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg
Dato: 16. marts 2016
Enhed: Sygehuspolitik
Sagsbeh.: DEPKNI
Sagsnr.: 1603983
Dok. nr.: 44971
Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg har den 22. februar stillet følgende spørgsmål
nr. 12 vedr. B 25 (forslag til folketingsbeslutning om ny strategi for behandling af pa-
tienter med flåtbårne infektioner) til sundheds- og ældreministeren, som hermed be-
svares.
Spørgsmål nr. 12:
”Ministeren bedes kommentere henvendelsen af 17. februar 2016 fra Pia Bjerre Chri-
stensen, jf. B 25 - bilag 11.”
Svar:
Til brug for min besvarelse har ministeriet indhentet bidrag fra Sundhedsstyrelsen,
som oplyser følgende i forhold til henvendelsen (B25 – bilag 11):
”Som anført i Sundhedsstyrelsens bidrag til besvarelse af SUU B25 spm. 11, har sty-
relsen i januar 2016, foretaget en litteraturgennemgang mhp. at vurdere behovet for
yderligere opdatering af klaringsrapporten. Der er i den forbindelse ikke fundet an-
ledning til yderligere bemærkninger, og klaringsrapportens faglige anbefalinger vur-
deres dermed for opdateret i forhold til den nuværende evidens på området, hvilket
er i overensstemmelse med udmeldingen fra de faglige selskaber, som har bidraget til
rapportens udfærdigelse. Sundhedsstyrelsen ansporer altid til yderligere forsknings-
aktivitet og følger denne aktivitet nøje.
Sundhedsstyrelsen har fortsat ikke fundet anledning til at fraråde bloddonation i
Danmark, så længe de gældende regler for karantæne overholdes. Ved Sundhedssty-
relsens gennemgang af litteraturen er der ikke fundet holdepunkt for, at mikroskopi
og LTT er anvendelige ved diagnosticering af borreliose og babesiose, hvorfor disse
metoder ikke anvendes i Danmark og ej heller giver anledning til at fraråde bloddona-
tion. I tillæg til dette er der endnu aldrig fundet babesiose i mennesker i Danmark,
om end der er fundet babesiose i visse dyr. Se evt.
http://www.tandfonline.com/doi/abs/10.3109/23744235.2016.1144931?journalCod
e=infd20
Sundhedsstyrelsen arbejder fortsat mod et møde mellem forskellige interessenter på
dette område og er i den forbindelse åben for at inddrage de eksperter, der måtte
have interesse i at deltage.”
Jeg kan henholde mig til oplysningerne fra Sundhedsstyrelsen.
Med venlig hilsen
Sophie Løhde
/
Kasper Østergaard Nielsen