Europaudvalget 2015-16
KOM (2015) 0613 Spørgsmål 1
Offentligt
1643476_0001.png
Europaudvalget
Til:
Dato:
Transport- og bygningsministeren
6. juni 2016
Udvalget udbeder sig ministerens besvarelse af følgende spørgsmål:
KOM (2015) 0613
Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING om fæl-
les regler for civil luftfart og oprettelse af Den Europæiske Unions Luftfartssik-
kerhedsagentur og om ophævelse af Europa-Parlamentets og Rådets forord-
ning (EF) nr. 216/2008 (EØS-relevant tekst) {SWD(2015) 262 final}
{SWD(2015) 263 final}
Spørgsmål 1
Det fremgår af samlenotatet for Rådsmøde 3472 - transport, tele og energi
omkring forhandlingssituationen, at et flertal af medlemslandene er positivt
indstillet over for forslaget om risiko- og performancebaseret regulering i KOM
(2015) 0613. Som opfølgning her på, bedes ministeren oplyse, hvilke lande
der ikke er positivt stemt over for risiko- og performancebaseret regulering, og
hvad deres begrundelse er. Spørgsmålet stilles på baggrund af ministerens
forelæggelse for Europaudvalget den 3. juni 2016
Spørgsmålet er stillet efter ønske fra Søren Søndergaard (EL).
Svar bedes sendt elektronisk til spørgeren på Soren.Sondergaard@ft.dk og til
lov@ft.dk.
På udvalgets vegne
Mette Gjerskov
formand
Kopi til udenrigsministeren
1/1