Europaudvalget 2015-16
KOM (2016) 0194 Bilag 1
Offentligt
Udenrigsministeriet
Medlemmerne af Folketingets Europaudvalg
Asiatisk Plads 2
DK-1448 København K
Telefon +45 33 92 00 00
Telefax +45 32 54 05 33
E-mail: um@um.dk
http://www.um.dk
Girokonto 3 00 18 06
Bilag
1
Sagsnummer
2016-282
Kontor
EUK
16. februar 2016
GRUND- OG NÆRHEDSNOTAT
Oprettelse af et ind- og udrejsesystem til registrering af ind- og
udrejseoplysninger
Til underretning for Folketingets Europaudvalg vedlægges Udlændinge-,
Integrations- og Boligministeriets grund- og nærhedsnotat vedrørende
forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om oprettelse af et
ind- og udrejsesystem til registrering af ind- og udrejseoplysninger og
oplysninger om nægtelse af indrejse vedrørende tredjelandsstatsborgere,
der passerer Den Europæiske Unions medlemsstaters ydre grænser, og
om fastlæggelse af betingelserne for adgang til ind- og udrejsesystemet
med henblik på retshåndhævelse og om ændring af forordning (EF) nr.
767/2008 og forordning (EU) nr. 1077/2011, samt forslag til Europa-
Parlamentets og Rådets forordning om ændring af forordning (EF) nr.
2016/399, for så vidt angår brugen af ind- og udrejsesystemet,
KOM(2016) 0194 og KOM(2016) 0196.
Kristian Jensen