Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri 2015
KOM (2015) 0201
Offentligt
1535365_0001.png
EUROPA-
KOMMISSIONEN
Bruxelles, den 18.5.2015
COM(2015) 201 final
2015/0104 (NLE)
Forslag til
RÅDETS FORORDNING
om ændring af forordning (EU) nr. 1387/2013 om suspension af den fælles toldtarifs
autonome toldsatser for visse landbrugs- og industriprodukter
DA
DA
kom (2015) 0201 - Ingen titel
1535365_0002.png
BEGRUNDELSE
1.
BAGGRUND FOR FORSLAGET
Kommissionen har med bistand fra Gruppen for Økonomiske Tarifspørgsmål gennemgået alle
ansøgninger om midlertidig suspension af den fælles toldtarifs autonome toldsatser fremsendt
af medlemsstaterne. Gruppen for Økonomiske Tarifspørgsmål består af delegationer fra alle
medlemsstaterne samt Tyrkiet. Gruppen mødtes tre gange, før den nåede til enighed om de
ændringer, der er fastsat i dette forslag.
Hver anmodning (nye, ændrede eller forlængede anmodninger) er blevet nøje vurderet af
gruppen. Det er navnlig en del af formålet med undersøgelsen af hver enkelt sag at forhindre
enhver skade for EU-producenterne og at styrke og konsolidere EU-producenternes
konkurrenceevne. Vurderingen er et resultat af drøftelser i gruppen og medlemsstaternes
høring af de berørte brancher, sammenslutninger, handelskamre og andre involverede
interessenter.
Vedlagte forslag vedrører visse industri- og landbrugsprodukter. Suspensionsansøgningerne er
blevet vurderet på grundlag af kriterierne i Kommissionens meddelelse vedrørende autonome
toldsuspensioner og toldkontingenter (EUT C 363 af 13.12.2011, s. 6). Kommissionen mener
på grundlag af denne gennemgang, at det vil være berettiget at suspendere toldsatserne for de
produkter, der er anført i tabellen under punkt 1, litra b), i bilaget til dette forslag. I tabellen
under punkt 1, litra b), i bilaget er ligeledes anført i) produkter, for hvilke beskrivelsen har
måttet ændres, eller ii) produkter, for hvilke en ny KN- eller Taric-kode har været nødvendig.
Produkter, for hvilke toldsuspension ikke længere er i EU's økonomiske interesse, skal
trækkes tilbage. I overensstemmelse hermed er der i tabellen under punkt 1, litra c), i bilaget
anført de produkter, der er udgået af bilag I til forordning (EU) nr. 1387/2013, og produkter,
for hvilke beskrivelsen har måttet ændres, eller produkter, for hvilke en ny KN- eller Taric-
kode har været nødvendig, eller som har fået erstattet beskrivelser eller koder i tabellen under
punkt 1, litra b), i bilaget med nye.
Listen over relevante supplerende enheder i bilag II til forordning (EU) nr. 1387/2013 bør
opdateres. Tabellen under punkt 2, litra a), i bilaget indeholder således listen med koder for
supplerende enheder for de produkter, der er opført under punkt 1, litra b), i bilaget til dette
forslag, og tabellen under punkt 2, litra b), i bilaget til det vedhæftede forslag indeholder
listen med koder for supplerende enheder for de produkter, der udgår af bilag I til ovennævnte
forordning.
Endelig foreslås det, at der tilføjes et nyt stykke til artikel 1, som begrænser omfanget af
suspensioner udelukkende til de produkter, der er anført i bilag I til forordning (EU)
nr. 1387/2013.
Forslaget er i overensstemmelse med EU ' s politikker inden for handel, erhverv, udvikling og
eksterne forbindelser.
Navnlig har forslaget ingen negative virkninger for lande, der har indgået en
præferencehandelsaftale med EU (f.eks. GSP- og AVS-lande, og potentielle kandidatlande).
2.
RESULTAT AF HØRINGER
KONSEKVENSANALYSER
AF
INTERESSEREDE
PARTER
OG
Gruppen for Økonomiske Tarifspørgsmål, som repræsenterer de kompetente myndigheder i
alle medlemsstaterne, er blevet hørt. Alle anførte suspensioner afspejler, hvad der blev aftalt
under gruppens drøftelser.
DA
2
DA
kom (2015) 0201 - Ingen titel
Der blev ikke henvist til eventuelt alvorlige risici med uoprettelige følger.
3.
JURIDISKE ASPEKTER AF FORSLAGET
Retsgrundlaget for denne forordning er artikel 31 i traktaten om Den Europæiske Unions
funktionsmåde (TEUF).
I henhold til artikel 31 i TEUF skal autonome toldsuspensioner og toldkontingenter
godkendes af Rådet, der med kvalificeret flertal træffer afgørelse på forslag af Kommissionen,
og derfor er en forordning det hensigtsmæssige instrument.
Forslaget hører under Unionens enekompetence. Nærhedsprincippet finder derfor ikke
anvendelse.
Forslaget er i overensstemmelse med proportionalitetsprincippet, idet foranstaltningerne er i
tråd med principperne om forenkling af procedurerne for erhvervsdrivende, der beskæftiger
sig med udenrigshandel, og er i overensstemmelse med Kommissionens meddelelse
vedrørende autonome toldsuspensioner og toldkontingenter (C 363, 13.12.2011, s.6).
4.
VIRKNINGER FOR BUDGETTET
Ikke-opkrævet told svarende til et samlet beløb på ca. 43,2 mio. EUR/år. Virkningerne for de
traditionelle egne indtægter på budgettet er 32,4 mio. EUR/år (75 % x 43,2 mio. EUR/år).
DA
3
DA
kom (2015) 0201 - Ingen titel
1535365_0004.png
2015/0104 (NLE)
Forslag til
RÅDETS FORORDNING
om ændring af forordning (EU) nr. 1387/2013 om suspension af den fælles toldtarifs
autonome toldsatser for visse landbrugs- og industriprodukter
RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR —
under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, særlig artikel 31,
under henvisning til forslaget fra Europa-Kommissionen, og
ud fra følgende betragtninger:
(1)
Det er i Unionens interesse helt at suspendere den fælles toldtarifs autonome toldsatser
for 107 nye produkter, der på nuværende tidspunkt ikke er opført i bilag I til Rådets
forordning (EU) nr. 1387/2013
1
. Disse nye produkter bør derfor indsættes i det nævnte
bilag.
Det er ikke længere i Unionens interesse at opretholde suspensionen af autonome
toldsatser for 11 af de produkter, der på nuværende tidspunkt er opført i bilag I til
forordning (EU) nr. 1387/2013. Disse produkter bør derfor udgå af det nævnte bilag.
Det er nødvendigt at ændre varebeskrivelsen af 33 suspensioner i bilag I til
forordning (EU) nr. 1387/2013 for at tage hensyn til den tekniske produktudvikling og
den økonomiske udvikling på markedet eller sproglige tilpasninger. Efter yderligere
gennemgang af produktspecifikationerne bør KN-koderne for tre yderligere produkter
desuden ændres. De suspensioner, for hvilke ændringer er nødvendige, bør udgå af
listen over suspensioner i bilag I til forordning (EU) nr. 1387/2013, og de ændrede
suspensioner bør genindsættes i denne liste.
Af hensyn til klarheden bør de ændrede oplysninger markeres med en asterisk.
For at muliggøre en passende statistisk overvågning bør bilag II til forordning (EU) nr.
1387/2013 kompletteres med supplerende enheder for nogle af de nye produkter, for
hvilke der er indrømmet suspension. Af konsekvenshensyn bør de supplerende
enheder, der er tildelt produkter, der udgår af bilag I til forordning (EU) nr. 1387/2013,
også udgå af bilag II til samme forordning.
Det bør præciseres, at alle blandinger, præparater eller produkter, der består af
forskellige komponenter, som indeholder produkter, der er omfattet af autonome
toldsuspensioner, ikke er omfattet af bilag I til forordning (EU) nr. 1387/2013.
Forordning (EU) nr. 1387/2013 bør derfor ændres i overensstemmelse hermed.
Som følge af specifikke administrative ordninger skal de i denne forordning fastsatte
ændringer have virkning fra den 1. juli 2015. Denne forordning bør anvendes fra
denne dato —
Forordning (EU) nr. 1387/2013 af 17. december 2013 om suspension af den fælles toldtarifs autonome
toldsatser for visse landbrugs- og industriprodukter og om ophævelse af forordning (EU) nr. 1344/2011
(EUT L 354 af 28.12.2013, s.201).
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
1
DA
4
DA
kom (2015) 0201 - Ingen titel
VEDTAGET DENNE FORORDNING:
Artikel 1
I forordning (EU) nr. 1387/2013 foretages følgende ændringer:
1)
Artikel 1 affattes således:
"Artikel 1
1.
2.
De autonome toldsatser i den fælles toldtarif for de landbrugs- og
industriprodukter, som er opført i bilag I, suspenderes.
Blandinger, præparater eller produkter, der består af forskellige komponenter,
som indeholder de i bilag I anførte produkter, er ikke omfattet af stk. 1 i denne
artikel."
2)
Bilag I og II ændres som angivet i bilaget til nærværende forordning.
Artikel 2
Denne forordning træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggørelsen i
Den Europæiske
Unions Tidende.
Den anvendes fra den 1. juli 2015.
Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.
Udfærdiget i Bruxelles, den .
På Rådets vegne
Formand
DA
5
DA
kom (2015) 0201 - Ingen titel
1535365_0006.png
FINANSIERINGSOVERSIGT
1.
FORSLAGETS BETEGNELSE
Rådets forordning om ændring af forordning (EU) nr. 1387/2013 om suspension af
den fælles toldtarifs autonome toldsatser for visse landbrugs- og industriprodukter
2.
BUDGETPOSTER:
Kapitel og artikel: kapitel 12, artikel 120
Budgetteret beløb for 2015: 16 701 200 000 EUR (Budget 2015)
3.
FINANSIELLE VIRKNINGER
Forslaget har ingen finansielle virkninger
X
Forslaget har ingen finansielle virkninger for udgifterne, men har følgende
finansielle virkninger for indtægterne:
i mio. EUR (1 decimal)
Budgetpost
Artikel 120
Indtægt
2
Virkninger for EU's egne
indtægter
6-måneders-periode
fra dd/mm/åååå
01/07/2015
[År: 2-2015]
-16,2
Efter foranstaltningens iværksættelse
[2015 – 2019]
Artikel 120
- 32,4/år
4.
FORHOLDSREGLER MOD SVIG
Kontrol af den endelige anvendelse af nogle af de produkter, der er omfattet af denne
rådsforordning, vil blive foretaget i henhold til artikel 291-300 i Kommissionens
forordning (EØF) nr. 2454/93 om gennemførelsesbestemmelser til EF-toldkodeksen.
5.
ANDRE BEMÆRKNINGER
Dette forslag indeholder de ændringer, der skal foretages i bilaget til gældende
forordning, for at tage hensyn til følgende:
1.
nye anmodninger om suspension, som er indgivet og antaget
2.
den tekniske produktudvikling og den økonomiske udvikling på markedet, som
medfører ophævelse af visse eksisterende suspensioner.
2
Hvad angår EU's traditionelle egne indtægter (landbrugsafgifter, sukkerafgifter, told), skal der være tale
om nettobeløb, dvs. bruttobeløb med fradrag af opkrævningsomkostninger på 25 %.
DA
6
DA
kom (2015) 0201 - Ingen titel
1535365_0007.png
Tilføjelse
Ud over ændringer som følge af ændringer af varebeskrivelse eller kode indeholder
bilaget 107 nye produkter. Ikke-opkrævet told svarende til disse suspensioner og
beregnet på basis af den forventede import i den anmodende medlemsstat udgør for
perioden 2015 til 2019 i alt 24,6 mio. EUR/år.
På grundlag af de foreliggende statistikker for de foregående år er det imidlertid
nødvendigt at forhøje dette beløb med en gennemsnitsfaktor på anslået 1,8 for at tage
højde for import i andre medlemsstater, som benytter samme suspensioner. Dette
betyder et indtægtstab på ca. 44,3 mio. EUR/år.
Tilbagetrækning
11 produkter er udgået af bilaget, fordi der er genindført told. Dette svarer til en
forøgelse af midlerne med 1,1 mio. EUR fastlagt på grundlag af statistikker fra 2014.
Anslåede omkostninger ved foranstaltningen
Ud fra ovenstående kan indtægtstabet som følge af denne forordning anslås til 44,3 –
1,1 = 43,2 mio. EUR
(bruttobeløb
inkl.
opkrævningsomkostninger)
x
0,75 = 32,4 mio. EUR/år for perioden 1.7.2015 til 31.12.2019.
Tabet af traditionelle egne indtægter vil blive opvejet af medlemsstaternes bidrag på
basis af BNI.
DA
7
DA
kom (2015) 0201 - Ingen titel
1535365_0008.png
EUROPA-
KOMMISSIONEN
Bruxelles, den 18.5.2015
COM(2015) 201 final
ANNEX 1
BILAG
til
Forslag til Rådets forordning
om ændring af forordning (EU) nr. 1387/2013 om suspension af den fælles toldtarifs
autonome toldsatser for visse landbrugs- og industriprodukter
DA
DA
kom (2015) 0201 - Ingen titel
1535365_0009.png
BILAG
til
Forslag til Rådets forordning
om ændring af forordning (EU) nr. 1387/2013 om suspension af den fælles toldtarifs
autonome toldsatser for visse landbrugs- og industriprodukter
BILAG
I forordning (EU) nr. 1387/2013 foretages følgende ændringer:
1.
Bilag I ændres således:
a)
Mellem overskriften og tabellen erstattes noten af følgende note:
"(*) Suspension vedrørende et produkt i nærværende bilag, for hvilket KN- eller Taric-
koden, varebeskrivelsen eller datoen for obligatorisk revision er blevet ændret ved
Rådets forordning (EU) nr. 722/2014 af 24. juni 2014 om ændring af forordning (EU)
nr. 1387/2013 om suspension af den fælles toldtarifs autonome toldsatser for visse
landbrugs- og industriprodukter (EUT L 192 af 1.7.2014, s. 9), ved Rådets forordning
(EU) nr.1341/2014 af 15. december 2014 om ændring af forordning (EU) nr. 1387/2013
om suspension af den fælles toldtarifs autonome toldsatser for visse landbrugs- og
industriprodukter og ved Rådets forordning (EU) nr. .../... af... om ændring af forordning
(EU) nr. 1387/2013 om suspension af den fælles toldtarifs autonome toldsatser for visse
landbrugs- og industriprodukter (EUT...)"
b)
Følgende rækker til produkterne indsættes i henhold til rækkefølgen for KN-
koderne i den første kolonne i tabellen;
KN-kode
TARIC
Varebeskrivelse
Autonom
toldsats
Planlagt
dato for
obligatorisk
revision
31.12.2019
*ex 2009 89 73
ex 2009 89 73
11
13
Passionsfrugtsaft og koncentrat af passionsfrugtsaft, også frosset:
— med en Brix-værdi på 13,7 eller derover men ikke over 55
— med en værdi på mere end 30 EUR pr. 100 kg nettovægt
— i pakninger med indhold af 50 liter eller derover og
— med tilsat sukker
til anvendelse ved fremstilling af produkter i fødevare- eller drikkevareindustrien
1.
0%
*ex 2009 89 99
94
Kokosvand
— ugæret
— ikke tilsat alkohol eller sukker og
0%
31.12.2016
DA
2
DA
kom (2015) 0201 - Ingen titel
1535365_0010.png
KN-kode
TARIC
Varebeskrivelse
Autonom
toldsats
Planlagt
dato for
obligatorisk
revision
— i pakninger med et indhold på 50 liter eller derover
2.
*ex 2207 20 00
ex 2207 20 00
ex 3820 00 00
20
80
20
Råmateriale med et indhold af:
0%
— ethanol på 88 vægtprocent eller derover, men ikke over 92 vægtprocent
— monoethylenglycol på 2,2 vægtprocent eller derover, men ikke over
2,7 vægtprocent
— metylethylketon på 1,0 vægtprocent men ikke over 1,3 vægtprocent
— anioniske overfladeaktive stoffer (ca. 30 % aktive) på 0,36 vægtprocent eller
derover, men ikke over 0,40 vægtprocent
— metylisopropylketon på 0,0293 vægtprocent eller derover, men ikke over
0,0396 vægtprocent
— 5 metyl-3-heptanon på 0,0195 vægtprocent eller derover, men ikke over
0,0264 vægtprocent
— denatoniumbenzoat (Bitrex) på 10 ppm eller derover, men ikke over 12 ppm
— parfume på ikke over 0,01 vægtprocent
— vand på 6,5 vægtprocent eller derover, men ikke over 8,0 vægtprocent
til brug ved fremstilling af sprinklervæskekoncentrat og andre præparater til afisning
1.
31.12.2018
ex 2710 19 99
20
Katalytisk afvokset basisolie, der er syntetiseret af gasformige carbonhydrider, fulgt 0 %
af en HPC-proces (heavy paraffin conversion), med:
— et svovlindhold på højst 1 mg/kg
— mere end 99 vægtprocent mættede carbonhydrider
— mere end 75 vægtprocent n- og isoparafinske carbonhydrider med en
carbonkædelængde på 18 eller derover, men ikke over 50 samt
— en kinematisk viskositet ved 40 °C på over 6,5 mm2/s, eller
— en kinematisk viskositet ved 40 °C på over 11 mm2/s med et viskositetsindeks
på 120 eller højere
Sintret korund med mikrokrystallinsk struktur, med indhold af aluminiumoxid (CAS 0 %
RN 1344-28-1), magnesiumaluminat (CAS RN 12068-51-8) og aluminater af de
sjældne jordmetaller yttrium, lanthan og neodym (beregnet som oxider):
— 94 vægtprocent eller derover, men under 98,5
vægtprocent aluminiumoxid
— 2 (± 1,5) vægtprocent magnesiumoxid
— 1 (± 0,6) vægtprocent yttriumoxid
samt
— enten lanthanoxid på 2 (± 1,2) vægtprocent eller
— lanthanoxid og neodymoxid på hver især 2 (± 1,2)
vægtprocent
i hvilken partikler med en diameter på over 10 mm udgør mindre end 50 % af den
samlede vægt
Natriumiodid (CAS RN 7681-82-5)
0%
31.12.2019
*ex 2818 10 91
20
31.12.2015
ex 2827 60 00
ex 2841 70 00
10
30
31.12.2019
31.12.2019
Hexaammoniumheptamolybdat, vandfri (CAS RN 12027-67-7) eller som tetrahydrat 0 %
CAS RN 12054-85-2)
Pentafluorethan (CAS RN 354-33-6)
Trans-1-chloro-3,3,3-trifluorpropen (CAS RN 102687-65-0)
1-chlor-2-nitrobenzen (CAS RN 88-73-3)
0%
0%
0%
ex 2903 39 90
ex 2903 79 19
ex 2904 90 95
ex 2905 22 00
35
10
80
10
31.12.2019
31.12.2019
31.12.2019
31.12.2019
Linalool (CAS RN 78-70-6) med et indhold i vægtprocent på 90,7 % eller derover af 0 %
(3R)-(-)-linalool (CAS RN 126-91-0)
P-cresol (CAS RN 106-44-5)
0%
ex 2907 12 00
30
31.12.2019
DA
3
DA
kom (2015) 0201 - Ingen titel
1535365_0011.png
KN-kode
TARIC
Varebeskrivelse
Autonom
toldsats
Planlagt
dato for
obligatorisk
revision
31.12.2019
31.12.2019
31.12.2019
ex 2907 29 00
ex 2907 29 00
ex 2909 60 00
25
65
30
4-hydroxybenzylalkohol (CAS RN 623-05-2)
2,2'-methylenbis(6-cyclohexyl-p-cresol) (CAS RN 4066-02-8)
0%
0%
3,6,9-triethyl- 3,6,9-trimethyl-1,4,7-triperoxonan (CAS RN 24748-23-0) opløst i 0 %
isoparafiniske kulbrinter
Reaktionsmasse af 2- (1,2-dimethylpropyl) anthraquinon (CAS RN 68892-28-4) og 0 %
2- (1,1-dimethylpropyl) anthraquinon (CAS RN 32588-54-8)
2,4-dichlorfenyleddikesyre (CAS RN 19719-28-9)
(2,4,6-trimethylphenyl)acetylchlorid (CAS RN 52629-46-6)
1,4,5,8-naphthalentetracarboxylsyre-1,8-monoanhydrid (CAS RN 52671-72-4)
Perylen-3,4:9,10-tetracarboxylsyredianhydrid (CAS RN 128-69-8)
3,5-diiodsalicylsyre (CAS RN 133-91-5)
2-[4-chloro-3-(chlorosulphonyl)benzoyl]benzoesyre (CAS RN 68592-12-1)
Stearyl glycyrrhetinat(CAS RN 13832-70-7)
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ex 2914 69 90
50
31.12.2019
ex 2916 39 90
ex 2916 39 90
ex 2917 39 95
ex 2917 39 95
ex 2918 29 00
ex 2918 30 00
ex 2918 99 90
ex 2918 99 90
18
23
50
60
70
70
55
65
31.12.2019
31.12.2019
31.12.2019
31.12.2019
31.12.2019
31.12.2019
31.12.2019
31.12.2019
Eddikesyre, difluor[1,1,2,2-tetrafluor-2-(pentafluorethoxy)ethoxy]-, ammoniumsalt 0 %
(CAS RN 908020-52-0)
3,4-dinitrobenzoesyre (CAS RN 93-07-2)
0%
ex 2918 99 90
ex 2921 42 00
75
40
31.12.2019
31.12.2019
Natriumsulfanilat (CAS RN 515-74-2), også i sin mono- eller dihydratform 0 %
(CAS RN 12333-70-0 eller 6106-22-5)
(E)-ethyl 4-(dimethylamino)but-2-enoatmaleat (CUS 0138070-7)
Tetramethylammoniumhydrogen phthalat (CAS RN 79723-02-7)
Acetamid (CAS RN 60-35-5)
Benalaxyl-M (ISO) (CAS RN 98243-83-5)
N-(4-amino-2-ethoxyphenyl)acetamid (CAS RN 848655-78-7)
Napropamid (ISO) (CAS RN 15299-99-7)
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ex 2922 49 85
ex 2923 90 00
ex 2924 19 00
ex 2924 29 98
ex 2924 29 98
ex 2924 29 98
*ex 2927 00 00
55
20
35
23
33
73
35
31.12.2019
31.12.2019
31.12.2019
31.12.2019
31.12.2019
31.12.2019
31.12.2019
C,C’-azodi(formamid) (CAS RN 123-77-3) i form af gult pulver med en 0 %
dekomponeringstemperatur på 180 °C og derover, men ikke over 220 °C, der
anvendes som skumdannende middel ved fremstilling af termoplastiske harpikser,
elastomer og tværbundet polythenskum
Cymoxanil (ISO) (CAS RN 57966-95-7)
Acetoneoxim (CAS RN 127-06-0) af renhed på 99 vægtprocent og derover
3-(dimethoxymethylsilyl)-1-propanthiol (CAS RN 31001-77-1)
[2,2’-thio-bis(4-tert-octylphenolato)]-n-butylamin-nikkel (CAS RN 14516-71-3)
0%
0%
0%
0%
ex 2928 00 90
ex 2928 00 90
ex 2930 90 99
*ex 2930 90 99
13
18
16
21
31.12.2019
31.12.2019
31.12.2019
31.12.2016
DA
4
DA
kom (2015) 0201 - Ingen titel
1535365_0012.png
KN-kode
TARIC
Varebeskrivelse
Autonom
toldsats
Planlagt
dato for
obligatorisk
revision
31.12.2019
ex 2930 90 99
27
2-[(4-amino-3-methoxyphenyl)sulphonyl)ethylhydrogensulfat (CAS RN 26672-22- 0 %
0)
2-amino-5-{[2-(sulfooxy)ethyl]sulfonyl}benzensulfonsyre (CAS RN 42986-22-1)
2-(chlormethyl)-4-(3-methoxypropoxy)-3-
methylpyridinhydrochlorid(CAS RN 153259-31-5)
Boscalid (ISO) (CAS RN 188425-85-6)
2-(chlormethyl)-3-methyl-4-(2,2,2-
trifluorethoxy)pyridinhydrochlorid(CAS RN 127337-60-4)
6-amino-1,3-dimethyluracil (CAS RN 6642-31-5)
Boscalid (ISO) (CAS RN 41394-05-2)
Fenbuconazol (ISO) (CAS RN 114369-43-6)
Myclobutanil (ISO) (CAS RN 88671-89-0)
2-(2,4-dichlorphenyl)-3-(1H-1,2,4-triazol-1-yl)propan-1-ol (CAS RN 112281-82-0)
Fluralaner (INN) (CAS RN 864731-61-3)
Difenoconazol (ISO) (CAS RN 119446-68-3)
0%
0%
ex 2930 90 99
ex 2933 39 99
33
11
31.12.2019
31.12.2019
ex 2933 39 99
ex 2933 39 99
21
31
0%
0%
31.12.2019
31.12.2019
ex 2933 59 95
ex 2933 69 80
ex 2933 99 80
ex 2933 99 80
ex 2933 99 80
ex 2934 99 90
ex 2934 99 90
ex 2934 99 90
10
75
11
12
19
10
16
19
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
31.12.2019
31.12.2019
31.12.2019
31.12.2019
31.12.2019
31.12.2019
31.12.2019
31.12.2019
2-[4-(dibenzo[b,f][1,4]thiazepin-11-yl)piperazin-1-yl]ethanol (CAS RN 329216-67- 0 %
3)
Florasulam (ISO) (CAS RN 145701-23-1)
0%
ex 2935 00 90
ex 3204 12 00
10
60
31.12.2019
31.12.2019
Farvestof C.I. Acid Red 52 (CAS RN 3520-42-1) og præparater på basis deraf med 0 %
et indhold af farvestof C.I. Acid Red 52 på 97 vægtprocent eller derover
Farvestof C.I. Basic Violet 11 (CAS RN 2390-63-8) og præparater på basis deraf 0 %
med et indhold af farvestof C.I. Basic Violet 11 på 90 vægtprocent og derover
Farvestof C.I. Basic Red 1:1 (CAS RN 3068-39-1) og præparater på basis deraf med 0 %
et indhold af farvestof C.I. Basic Red 1:1 på 90 vægtprocent og derover
Farvestof C.I. Direct Black 80 (CAS RN 8003-69-8) og præparater på basis deraf 0 %
med et indhold af farvestof C.I. Direct Black 80 på 90 vægtprocent og derover
Farvestof C.I. Direct Blue 80 (CAS RN 12222-00-3) og præparater på basis deraf 0 %
med et indhold af farvestof C.I. Direct Blue 80 på 90 vægtprocent og derover
C.I. Farvestof Direct Red 23 (CAS RN 3441-14-3 ) og præparater på basis deraf med 0 %
et indhold af farvestof C.I. Direct Red 23 på 90 vægtprocent og derover
Farvestof C.I. Pigment Yellow 174 (CAS RN 4118-16-5, pigment med høj 0 %
harpikstilsætning (ca. 35 % disproportioneret harpiks) af renhed 98 % vægtprocent
og derover, i form af ekstruderet granulat med et vandindhold på ikke over
1 vægtprocent
Farvestof C.I. Pigment Red 57:1 (CAS RN 5281-04-9) af renhed 98 % vægtprocent 0 %
og derover, i form af ekstruderet granulat med et vandindhold på ikke over
ex 3204 13 00
50
31.12.2019
ex 3204 13 00
60
31.12.2019
ex 3204 14 00
10
31.12.2019
ex 3204 14 00
20
31.12.2019
ex 3204 14 00
30
31.12.2019
ex 3204 17 00
45
31.12.2018
ex 3204 17 00
67
31.12.2018
DA
5
DA
kom (2015) 0201 - Ingen titel
1535365_0013.png
KN-kode
TARIC
Varebeskrivelse
Autonom
toldsats
Planlagt
dato for
obligatorisk
revision
1 vægtprocent
ex 3204 90 00
10
Farvestof C.I Solvent Yellow 172 (også kendt som C.I. Solvent Yellow 135) (CAS 0 %
RN 68427-35-0 ) og præparater på basis deraf med et indhold af farvestof C.I.
Solvent Yellow 172 (også kendt som C.I. Solvent Yellow 135) på 90 vægtprocent og
derover
Metalliseret folie:
— bestående af mindst otte lag aluminium af renhed på 99,8 vægtprocent eller
derover (CAS RN 7429-90-5)
— med en optisk densitet på op til 3,0 pr. aluminiumslag
— hvert aluminiumslag er adskilt med lag af resin
— på et folieunderlag af PET og
— på rulle på op til 50 000 m længde
0%
31.12.2019
ex 3212 10 00
ex 7607 20 90
10
30
31.12.2019
ex 3808 94 20
30
Bromchlor-5,5-dimethylimidazolidin-2,4-dion (CAS RN 32718-18-6) med indhold 0 %
af:
— 1,3-dichlor-5,5-dimethylimidazolidin-2,4-dion (CAS RN 118-52-5)
— 1,3-dibrom-5,5-dimethylimidazolidin-2,4-dion (CAS RN 77-48-5)
— 1-brom,3-chlor-5,5-dimethylimidazolidin-2,4-dion (CAS RN 16079-88-2) og
— 1-chlor,3-brom-5,5-dimethylimidazolidin-2,4-dion (CAS RN 126-06-7)
31.12.2019
ex 3811 21 00
23
Additiver indeholdende:
0%
— polyisobutensuccinimid,
der
udvindes
af
reaktionsprodukter
af
polyethylenpolyaminer med polyisobutenylsuccinicanhydrid (CAS RN 84605-
20-9)
— med indhold af mineralolier på mere end 31,9 vægtprocent, men ikke mere end
43,3 vægtprocent
— med et chlorindhold, der ikke overstiger 0,05 vægtprocent og
— med et TBN (total base number) på mere end 20
til brug ved fremstilling af blandinger af additiver til smøreolier
1.
Additiver indeholdende:
0%
— calciumpetroleumsulfonat (CAS 68783-96-0) med et overskud af base og et
sulfonatindhold på15 vægtprocent eller derover, men ikke over 30 %
vægtprocent og
— med indhold af mineralolie på over 40 vægtprocent, men ikke over
60 vægtprocent
med et basetal på over 280, men ikke over 420
til brug ved fremstilling af smøreolier
1.
Additiver indeholdende:
— boraterede succimidforbindelser (CAS RN 134758-95-5)
— mineralolier og
— med et TBN (total base number) på mere end 40
til brug ved fremstilling af blandinger af additiver til smøreolier
1.
0%
31.12.2019
*ex 3811 21 00
53
31.12.2019
*ex 3811 21 00
73
31.12.2018
ex 3812 30 29
10
4,4’-isopropylidendiphenol C12-15 alkoholfosfit med indhold af bisphenol A 0 %
(CAS RN 96152-48-6) på 1 vægtprocent eller mere, men ikke over 3 vægtprocent
T-butylchloriddimethylsilan (CAS RN 18162-48-6) i en opløsning i toluen
Præparat bestående af to eller flere af følgende glycoler:
— dipropylenglycol
— tripropylenglycol
— tetrapropylenglycol og
0%
0%
31.12.2019
ex 3824 90 92
*ex 3824 90 92
82
83
31.12.2019
31.12.2017
DA
6
DA
kom (2015) 0201 - Ingen titel
1535365_0014.png
KN-kode
TARIC
Varebeskrivelse
Autonom
toldsats
Planlagt
dato for
obligatorisk
revision
— pentapropylenglycol
*ex 3824 90 93
46
Natriumhydrogen-3-aminonaphthalin-1,5-disulfonat (CAS RN 4681-22-5) med 0 %
indhold af:
— dinatriumsulfat på ikke over 20 %
— natriumchlorid på ikke over 5 %
Letflydende lineær poly(ethylen-1-buten) / LLDPE med lav densitet (CAS RN 0 %
25087-34-7) i pulverform, med
— et smelteindeks (MFR 190 °C / 2,16 kg) på 16 g/10 min og derover, men ikke
over 24 g/10 min
— en densitet (ASTM D 1505) på 0,922 g/cm 3 og derover, men ikke over
0,926 g/cm 3 og
— en Vicat-blødgøringstemperatur på mindst 94 °C
31.12.2015
*ex 3901 10 10
ex 3901 90 90
20
50
31.12.2019
*ex 3901 10 10
30
Lineær lavdensitetspolyethylen / LLDPE (CAS RN 9002-88-4) i pulverform, med
— mere end 5 vægtprocent, men ikke over 8 vægtprocent comonomer
— et smelteindeks på 15 g/10 min eller derover, men ikke over 60 g/10 min
og
— en densitet på 0,922 g/cm3 eller derover, men ikke over 0,928 g/cm3
Lineær lavdensitetspolyethylen / LLDPE (CAS RN 9002-88-4) i pulverform, med
— mere end 5 vægtprocent, men ikke over 8 vægtprocent comonomer
— et smelteindeks på 15 g/10 min eller derover, men ikke over 60 g/10 min
og
— en densitet på 0,922 g/cm3 eller derover, men ikke over 0,928 g/cm3
Krystallinsk polystyren med:
— med smeltepunkt 268 °C og derover, men ikke over 272 °C
— og et stivningspunkt på 232 °C eller derover, men ikke over
247 °C
— også med tilsætning af additiver og fyldstoffer
Præparat i pulverform, med indhold af:
— 86 vægtprocent eller derover, men ikke over 90 vægtprocent af styren-akryl-
copolymer og
— 9 vægtprocent eller derover, men ikke over 11 vægtprocent fedtsyreethoxylat
(CAS RN 9004-81-3)
0%
31.12.2018
*ex 3901 90 90
60
0%
31.12.2018
*ex 3903 19 00
40
0%
31.12.2016
ex 3903 90 90
45
0%
31.12.2019
ex 3903 90 90
55
Præparat i pulverform, med indhold af:
— 25 vægtprocent eller derover, men ikke over 26 vægtprocent styren-
akryl-copolymer og
— 5 vægtprocent eller derover, men ikke over 6 vægtprocent glycol
Copolymer med indhold af:
— 1,3-benzendimethanamin (CAS RN 1477-55-0) og
— adipinsyre (CAS RN 124-04-9)
indeholder også isophthalsyre (CAS RN 121-91-5)
0%
31.12.2019
ex 3908 90 00
70
0%
31.12.2019
ex 3911 90 19
60
Formaldehyd, polymer med 1,3-dimethylbenzen og tert-butyl-phenol (CAS RN 0 %
60806-48-6)
Tilberedning med indhold af:
0%
— cyansyre, C,C'-((1-methylethyliden)di-4,1-phenylen) ester, homopolymer (CAS
RN 25722-66-1)
— 1,3-bis(4-cyanphenyl)propan (CAS RN 1156-51-0)
— i en opløsning af butanon (CAS RN 78-93-3) med et indhold på under
50 vægtprocent
31.12.2019
ex 3911 90 19
70
31.12.2019
DA
7
DA
kom (2015) 0201 - Ingen titel
1535365_0015.png
KN-kode
TARIC
Varebeskrivelse
Autonom
toldsats
Planlagt
dato for
obligatorisk
revision
31.12.2016
31.12.2018
*ex 3912 20 19
*ex 3919 10 80
ex 3919 90 00
ex 3920 61 00
10
57
30
30
Cellulosenitrat (CAS RN 9004-70-0)
Reflekterende folie bestående af:
— en film af polykarbonat eller akrylpolymer, på én side præget med et
regelmæssigt mønster
— på begge sider dækket med et eller flere lag plastmateriale
— også på en side dækket af et klæbelag og en aftagelig beskyttelsesfolie
Selvklæbende reflekterende folie, også udskåret i stykker
— med et regelmæssigt mønster
— også med et lag påsætningstape
— bestående af en akrylpolymerfolie efterfulgt af et lag af poly(metylmetakrylat)
eller polycarbonat indeholdende mikroprismer
— også med et yderligere lag polyester og
— et klæbelag og en aftagelig beskyttelsesfolie
Gennemsigtig folie af poly(vinylklorid):
— på en side dækket af et UV-følsomt akrylklæbemiddel med en klæbestyrke på
70 N/m eller derover, som reduceres ved bestråling
— med en beskyttende polyesterfolie
— med en samlet tykkelse uden slipfolie på 78 µm eller derover
0%
0%
*ex 3919 10 80
ex 3919 90 00
67
46
0%
31.12.2018
*ex 3919 90 00
48
0%
31.12.2019
ex 3920 10 28
30
Trykt, præget folie
0%
— af ethylenpolymerer
— med en densitet på 0,94 g/cm3 eller derover
— med en tykkelse på 0,019 mm ±0,003 mm
— med permanent grafik bestående af to forskellige, indbyrdes vekslende mønstre
med en individuel længde på 525 mm eller derover
Folie af poly(ethylenterephtalat):
— af en tykkelse på ikke over 20 µm
— belagt på mindst én side med et gastæt lag bestående af en polymermatrix, hvor
der er dispergeret silica eller aluminiumoxid, og af en tykkelse på ikke over 2µm
0%
31.12.2019
*ex 3920 62 19
60
31.12.2017
ex 3920 69 00
50
Biaxial orienteret enkeltlagsfolie:
0%
— bestående af mere end 85 vægtprocent poly(mælkesyre) og ikke mere end
10,50 vægtprocent modificeret poly(mælkesyre) baseret polymer, poly-
glycolester og talkum
— med en tykkelse på 20 µm eller derover, men ikke over 120 µm
— der er biologisk nedbrydelig og komposterbar (som fastslået efter metoden
EN 13432)
Transversal orienteret, enkeltlagskrympefolie:
— bestående af mere end 80 vægtprocent poly(mælkesyre) og ikke mere end
15,75 vægtprocent additiver af modificeret poly(mælkesyre)
— med en tykkelse på 45 µm eller derover, men ikke over 50 µm
— der er biologisk nedbrydelig og komposterbar (som fastslået efter metoden
EN 13432)
Ark af malet, vulkaniseret fiberpap af en tykkelse på ikke over 1,5 mm
Mat, thermoplastisk polyurethanfolie på ruller med:
— en bredde på 1640 mm (± 10 mm)
— en glans på 3,3 grader eller derover, men ikke over 3,8 (som fastslået efter
metoden ASTM D2457)
— en overfladeruhed på 1,9 Ra eller derover, men ikke over 2,8 Ra (som fastslået
efter metoden ISO 4287)
— en tykkelse på mere end 365 µm, men ikke over 760 µm
— en hårdhed på 90 (± 4) (som fastslået efter metoden: Shore A (ASTM D2240))
— en brudforlængelse på 470 % (som fastslået efter metoden: EN ISO 527)
0%
31.12.2019
ex 3920 69 00
60
31.12.2019
ex 3920 79 10
ex 3920 99 28
10
65
0%
0%
31.12.2019
31.12.2019
DA
8
DA
kom (2015) 0201 - Ingen titel
1535365_0016.png
KN-kode
TARIC
Varebeskrivelse
Autonom
toldsats
Planlagt
dato for
obligatorisk
revision
31.12.2019
ex 3920 99 28
75
Thermoplastisk polyurethanfolie på ruller med:
— en bredde på mere end 900 mm, men ikke over 1016 mm
— en mat finish
— en tykkelse på 0,43 mm (± 0,03 mm)
— en brudforlængelse på 420 % eller derover, men ikke over 520 %
— en trækbrudstyrke på 55 N/mm² (± 3) (som fastslået efter metoden EN ISO 527)
— en hårdhed på 90 (± 4) (som fastslået efter metoden: Shore A [ASTM D2240])
— riflet på indvendig side (bølger) på 6,35 mm
— en planhed på 0,025 mm
Varme-, IR- og UV-isolerende poly(vinylbutyral)folie:
— lamineret med et metallag af tykkelse 0,05 mm (±0,01 mm)
— med indhold på 29,75 vægtprocent eller derover, men ikke over
40,25 vægtprocent triethylenglycol-di-(2-ethylhexanoat) som blødgøringsmiddel
— med en lysgennemgang på 70 % eller derover (som fastslået efter standarden
ISO 9050)
— med en UV-gennemgang på 1 % eller derunder (som fastslået efter standarden
ISO 9050)
— med en tykkelse på i alt 0,43 mm (± 0,043 mm)
Skiver
— af syntetiske diamanter, der er agglomereret med en metallegering, en keramisk
legering eller en plastlegering
— med en selvskærpende virkning i kraft af den konstante frigivelse af diamanter
— egnede til afslibning af wafere
— også med et hul i midten
— også på underlag
Folie og bånd af raffineret kobber med en tykkelse på 400 μm og derunder
0%
ex 3921 90 60
30
0%
31.12.2019
ex 6804 21 00
10
0%
31.12.2019
ex 7409 11 00
ex 7409 19 00
ex 7410 11 00
*ex 7606 12 92
ex 7607 11 90
10
10
20
30
50
0%
31.12.2019
Bånd eller folie af en legering af aluminium og magnesium:
— i ruller
— af tykkelse 0,14 mm og derover, men ikke over 0,40 mm
— af bredde 12,5 mm og derover, men ikke over 359 mm
— med brudstyrke 285 N/mm2 og derover og
— med brudforlængelse 1 % og derover
og med indhold af
— aluminium på 93,3 vægtprocent og derover
— magnesium på 0,8 vægtprocent og derover, men ikke
over 5 vægtprocent og
— andre grundstoffer på ikke over 1,8 vægtprocent
Glat aluminiumsfolie med følgende egenskaber:
— et aluminiumsindhold på mindst 99,98 %
— af tykkelse 0.070 mm og derover, men ikke over 0.125 mm
— med kubisk tekstur
af den art der bruges til højspændingsætsning
0%
31.12.2017
*ex 7607 11 90
60
0%
31.12.2016
ex 7616 99 10
30
Motorbeslag af aluminium med følgende mål:
0%
— højde på over 10 mm, men ikke over 200 mm
— bredde på over 10 mm, men ikke over 200 mm
— længde på over 10 mm, men ikke over 200 mm
med mindst to fastgørelseshuller, fremstillet af aluminiumslegering ENAC-46100
eller ENAC-42100 (baseret på normen EN:1706) med følgende kendetegn:
— indvendig porøsitet ikke over 1 mm
— udvendig porøsitet ikke over 2 mm
— Rockwell-hårdhed HRB 10 eller mere
af den art, der anvendes i fremstillingen af motorophæng til motorkøretøjer
Tråd af titan-aluminium-vanadiumlegering (TiAl6V4), der opfylder AMS-standard 0 %
31.12.2019
*ex 8108 90 30
50
31.12.2015
DA
9
DA
kom (2015) 0201 - Ingen titel
1535365_0017.png
KN-kode
TARIC
Varebeskrivelse
Autonom
toldsats
Planlagt
dato for
obligatorisk
revision
4928, 4965 og 4967
ex 8108 90 50
80
Plader, bånd og folie af ulegeret titan
— af bredde over 750 mm
— af en tykkelse på ikke over 3 mm
0%
31.12.2019
ex 8108 90 50
85
Bånd eller folie af ulegeret titan:
0%
— med over 0,07 % vægtprocent oxygen (O2)
— med en tykkelse på 0,4 mm eller derover, men ikke over 2,5 mm
— som overholder en Vickershårdhed HV1-standard på højst 170
af den art, der anvendes til fremstilling af svejsede rør til kondensatorer anvendt i
atomkraftværker
Spiralformet komponent til en turbolader i en gasturbine:
— med en varmebestandighed på ikke over 1 050 °C
— med en diameter på 30 mm og derover, men ikke over 110 mm
— kan have et motorudstødningsmanifold
0%
31.12.2019
*ex 8409 99 00
ex 8411 99 00
30
70
31.12.2018
*ex 8411 99 00
60
Hjulformet gasturbinekomponent med blade af den art, der anvendes til turboladere: 0 %
— af en præcisionsstøbt nikkelbaseret legering, der opfylder standard DIN G-
NiCr13Al6MoNb, DIN G- NiCr13Al16MoNb, DIN NiCo10W10Cr9AlTi eller
AMS AISI:686
— med en varmebestandighed på ikke over 1 100 °C
— med en diameter på 30 mm eller derover, men ikke over 100 mm
— med en højde på 20 mm eller derover, men ikke over 70 mm
Maskine til præcis justering og montering af linser, der opererer på fem akser, i et 0 %
kamera og fastgøring heraf ved hjælp af en tokomponent epoxylim
Maskine til produktion af delkomponenter (anodeleder og låg til minuspolen) til 0 %
fremstilling af alkaliske AA- og/eller AAA batterier
1.
Cylindrisk lejehus:
— af præcisionsstøbt gråt støbejern, der opfylder standard DIN EN 1561
— med oliekamre
— uden lejer
— der har en diameter på 50 mm eller derover, men ikke over 250 mm
— med en højde på 40 mm eller derover, men ikke over 150 mm
— også med vandkamre og forbindelsesdele
Drivmotor med:
— et bremsemoment på 200 Nm eller derover men ikke over
300 Nm
— en effekt på 50 kW eller derover med ikke over 100 kW
— en hastighed på højst 12 500 omdrejninger pr. minut
til brug ved fremstilling af elektriske køretøjer
1.
0%
31.12.2017
ex 8479 89 97
70
31.12.2019
ex 8479 89 97
80
31.12.2019
*ex 8483 30 38
40
31.12.2017
ex 8501 32 00
ex 8501 33 00
60
15
0%
31.12.2019
ex 8504 40 88
30
DC/AC-omformer til styring af drivmotorer, til brug ved fremstilling af elektriske 0 %
køretøjer
1.
Strømomformer med:
— DC-DC-omformer
— en oplader med en kapacitet på ikke over 7 kW
— skiftefunktioner
til brug ved fremstilling af elektriske køretøjer
1.
0%
31.12.2019
ex 8504 40 90
80
31.12.2019
DA
10
DA
kom (2015) 0201 - Ingen titel
1535365_0018.png
KN-kode
TARIC
Varebeskrivelse
Autonom
toldsats
Planlagt
dato for
obligatorisk
revision
31.12.2019
ex 8505 90 20
30
Transformerspole til elektromagnetisk ventil med:
— et stempel
— en diameter på 12,9 mm (+/- 0,1)
— en højde uden stemplet på 20,5 mm (+/- 0,1)
— en elektrisk ledning med konnektor, og
et cylindrisk hus af metal
0%
*ex 8507 10 20
30
Blyakkumulatorer eller moduler af den art, der anvendes til start af stempelmotorer 0 %
med
— nominel kapacitet på ikke over 32 Ah
— en længde på ikke over 205 mm
— en bredde på ikke over 130 mm og
— en højde på ikke over 190 mm
til brug ved fremstillingen af artikler henhørende under KN-kode 8711
1.
Rektangulære moduler til indbygning i genopladelige lithium-ion batterier:
— med en længde på 312 mm eller derover, men ikke over
350 mm
— med en bredde på 79,8 mm eller derover, men ikke over
225 mm
— med en højde på 35 mm eller derover, men ikke over
168 mm
— med en vægt på 3,95 kg eller derover, men ikke over
8,56 kg
— med en nominel effekt på 66,6 Ah eller derover, men ikke
over 129 Ah
Genopladelige lithium-ionbatterier med:
— en længde på 1 475 mm eller derover, dog ikke over 2 820 mm
— en bredde på 935 mm eller derover, dog ikke over 1 660 mm
— en højde på 260 mm eller derover, dog ikke over 600 mm
— en vægt på 320 kg eller derover, dog ikke over 700 kg
— en nominel kapacitet på 18,4Ah eller derover, dog ikke over
130 Ah
— præsenteret i pakker med 12 eller 16 moduler
Spole integreret i tænding med:
— en tænding
— en spole på et tændrør med et integreret monteringsbeslag
— et kabinet
— af en længde på 90 mm eller derover, men ikke over 200 mm (+/-
5 mm)
— en driftstemperatur på -40 °C eller derover, men ikke over 130 °C
— en spænding på 10,5 V og derover, men ikke over 16 V
Tågelygter med indvendig galvaniseret overflade bestående af:
— plastholder med fire eller flere bøjler
— en eller flere, men højst to, 12 V-pærer
— tilslutningskabel med stik
— plastdæksel
til brug ved fremstilling af varer henhørende under kapitel 87
1.
0%
31.12.2018
*ex 8507 60 00
85
31.12.2015
*ex 8507 60 00
87
0%
31.12.2017
*ex 8511 30 00
30
0%
31.12.2019
ex 8512 20 00
10
0%
31.12.2019
ex 8512 20 00
20
Informationsskærm, der som minimum viser tid, dato og status for et køretøjs 0 %
sikkerhedsmæssige egenskaber, med en driftsspænding på 12 V eller derover men
ikke over 14,4 V, af den art, der anvendes til fremstilling af varer henhørende under
kapitel 87
Sammensat horn, der fungerer ved hjælp af det piezomekaniske princip, og som 0 %
genererer et specifikt lydsignal, med en driftsspænding på 12 volt, og med:
— transformerspole
31.12.2019
ex 8512 30 90
10
31.12.2019
DA
11
DA
kom (2015) 0201 - Ingen titel
1535365_0019.png
KN-kode
TARIC
Varebeskrivelse
Autonom
toldsats
Planlagt
dato for
obligatorisk
revision
— magnet
— metalmembran
— konnektor
— holder
af den art, der anvendes til fremstilling af varer henhørende under kapitel 87
ex 8512 90 90
10
Ultralydsparkeringsføler med
— trykt kredsløbskort inden i huset og følercelle der er forbundet via tilledninger,
på dækslet
— en driftsspænding på ikke over 12 V
— evne til at modtage og sende de signaler, der behandles af styreenheden
af den art, der anvendes ved fremstilling af varer henhørende under kapitel 87
0%
31.12.2019
ex 8514 20 80
ex 8516 50 00
ex 8516 60 80
10
10
10
Hult element bestående af mindst:
0%
— en transformer med en indgangsspænding på ikke over 240 V og en
udgangseffekt på højst 3 000 W
— en vekselstrøms- eller jævnstrømsventilatormotor med en udgangseffekt på ikke
over 42 watt
— et hus af rustfrit stål
— med eller uden en magnetron med en mikrobølgeudgangseffekt på ikke over
900 W
til brug ved fremstilling af indbyggede varer henhørende under pos. 8514 2080,
8516 5000 og 8516 6080
1.
31.12.2019
ex 8516 90 00
80
Dørenhed med et kapacitivt tætningselement og bølgelængde-dæmper til brug ved 0 %
fremstilling af indbygningsprodukter henhørende under pos. 8514 2080, 8516 5000
og 8516 6080
1.
Kabinet til integreret bilhøjtaler bestående af:
— et højtalerkabinet og en magnetsystemholder med en beskyttende
belægning og
— en præget antistøvklud
Billedskanderingskamera med:
— systemet "Dynamic overlay lines" eller "Static
overlay lines"
— et NTSC-billedudgangssignal
— en spænding på 6,5 volt eller derover
— en lysstyrke på 0,5 lux og derover
Komponent, der mindst består af:
— en
audiofrekvensforstærkerenhed,
der
mindst
audiofrekvensforstærker og en lydgenerator
— en transformer og
— en radiosender/modtager
til brug ved fremstillingen af elektroniske forbrugerprodukter
1.
0%
31.12.2019
ex 8518 90 00
80
31.12.2019
*ex 8525 80 19
60
0%
31.12.2019
*ex 8527 91 99
ex 8529 90 65
20
85
0%
omfatter
en
31.12.2019
ex 8529 10 80
70
Keramiske filtre
0%
— med et anvendeligt frekvensområde på 10 kHz eller derover, men ikke over
100 MHz
— med filterhus af keramiske plader med elektroder
af den art, der anvendes i en elektromekanisk transor eller resonator i audiovisuelt og
kommunikationsudstyr
Tuner, der omdanner højfrekvenssignaler til digitale signaler, til brug ved 0 %
fremstilling af varer henhørende under position 8527
31.12.2019
ex 8529 90 65
80
31.12.2019
DA
12
DA
kom (2015) 0201 - Ingen titel
1535365_0020.png
KN-kode
TARIC
Varebeskrivelse
Autonom
toldsats
Planlagt
dato for
obligatorisk
revision
1.
*ex 8529 90 92
ex 8548 90 90
15
60
LCD-moduler,
— kun indeholdende én eller flere TFT glas- eller plasticceller
— ikke kombineret med berøringsfølsomme skærmfaciliteter
— med en eller flere trykte kredsløb indeholdende kontrolkredsløb dedikerede for
pixel-adressering
— med eller uden en baggrundsbelysningsenhed
— med eller uden inverteringsfunktion
0%
31.12.2018
ex 8537 10 99
40
Elektronisk styreenhed til overvågning af trykket i bildæk, bestående af en 0 %
plastbeholder med et trykt kredsløbskort indeni og med eller uden metalholder med:
— en længde på 50 mm eller derover, men ikke over
120 mm
— en bredde på 20 mm eller mere, men ikke over 40 mm
— en højde på 30 mm eller derover, dog ikke over
120 mm
af den art, der bruges ved fremstilling af varer henhørende under kapitel 87
Elektronisk styreenhed BCM (Body Control Module), der omfatter
0%
— en plastbeholder med trykt kredsløbskort og metalholder
— med en spænding på 9V eller derover, men ikke over 16V
— til kontrol, vurdering og styring af støttefunktioner i en bil, i det mindste
vinduesviskerintervaller, vinduesvarme, indvendig belysning, påmindelse om
sikkerhedsseler
af den art, der anvendes til fremstilling af varer henhørende under kapitel 87
Sammensat elektronisk enhed bestående af:
0%
— en mikroprocessor
— LED (lysemitterende diode) eller LCD (flydende krystalskærm) -
indikatorer
— elektroniske komponenter monteret på en printplade
til brug ved fremstilling af indbygningsprodukter henhørende under pos. 8514 2080,
8516 5000 og 8516 6080
1.
Isolerede elektriske ledninger af kobber:
— med en diameter af lederens enkelte tråde på over 0,51 mm
— til en driftsspænding på højst 1 000 volt
til brug ved fremstilling af kabelledningsnet til biler
1.
0%
31.12.2019
ex 8537 10 99
50
31.12.2019
ex 8537 10 99
60
31.12.2019
ex 8544 49 91
10
31.12.2019
*ex 8548 90 90
65
LCD-moduler,
0%
— kun indeholdende én eller flere TFT glas- eller plasticceller
— kombineret med berøringsfølsomme skærmfaciliteter,
— med en eller flere trykte kredsløb indeholdende kontrolkredsløb dedikerede for
pixel-adressering
— med eller uden en baggrundsbelysningsenhed
— med eller uden inverteringsfunktion
Bremseenhed bestående af:
— elektrisk bremsekontrol
— stødsensor
— VDC (Vehicle Dynamic Control)
og
— reservestrømforsyning
til brug ved fremstilling af køretøjer
1.
0%
31.12.2018
ex 8708 30 10
10
31.12.2019
ex 8708 30 91
20
Asbestfri organiske bremseklodser med friktionsmateriale på bagpladen af båndstål 0 %
til brug ved fremstillingen af varer henhørende under kapitel 87
31.12.2019
DA
13
DA
kom (2015) 0201 - Ingen titel
1535365_0021.png
KN-kode
TARIC
Varebeskrivelse
Autonom
toldsats
Planlagt
dato for
obligatorisk
revision
1.
ex 8708 30 91
30
Skivebremseelement i BIR-udførsel (»Ball in Ramp«) eller EPB-udførsel 0 %
(»Electronic Parking Brake«) med funktions- og montageåbninger og styreriller, af
den art, der anvendes ved fremstilling af varer henhørende under kapitel 87
Aluminiumkøler, der anvender trykluft, med en ribbet konstruktion, af den art, der 0 %
anvendes til fremstilling af varer henhørende under kapitel 87
Tandstangsstyring i aluminiumskabinet med homokinetiske led, af den art, der 0 %
anvendes til fremstilling af varer henhørende under kapitel 87
Objektiv med:
— en billedvinkel på 58,5° eller mere, men ikke over 194°
— en brændvidde på 1,16 mm eller mere, men ikke over 3,88 mm
— en blænde på f/2,0 eller mere, men ikke over f/2,6
— en diameter på 17 mm eller derover, men ikke over 18,5 mm
til brug ved fremstilling af CMOS kameraer til køretøjer
1.
0%
31.12.2019
ex 8708 91 35
10
31.12.2019
ex 8708 94 35
20
31.12.2019
ex 9002 11 00
80
31.12.2019
ex 9029 10 00
30
Hastighedssensor, der anvender Hall effekten til måling af hjulenes rotation i et 0 %
motorkøretøj, udstyret med et plastkabinet og tilsluttet et forbindelseskabel med et
stik og monteringsbeslag, af den art, der anvendes til fremstilling af varer
henhørende under kapitel 87
Kombiinstrument med mikroprocessorstyring, stepmotorer og LED-indikatorer, der 0 %
som minimum viser:
— Hastighed
— omdrejningstal
— motortemperatur
— brændstofstand
og som kommunikerer via CAN-BUS-protokollen og K-ledningen, af den art, der
anvendes til fremstilling af varer henhørende under kapitel 87
31.12.2019
ex 9029 20 31
ex 9029 90 00
10
20
31.12.2019
ex 9031 80 34
50
Programmerbar dobbelt lineær Hall sensor
0%
— bestående af to ikke elektriske med hinanden forbundne kredsløb, med en
halvleder i toppen og en halvleder i bunden
— placeret i toppen og bunden af en leadframe
— i et halvlederkabinet
til brug ved måling af vinkel, position og strøm i biler
Gyroskopisk føler til måling af den tværgående acceleration i køretøjets lodrette 0 %
akse bestående af
— et piezoelektrisk krystal til generering af en elektrisk ladning under deformation
og
— en plastbeholder med metalholder
af den art, der anvendes til fremstilling af varer henhørende under kapitel 87
Føler til meddelelse om trafikale forhindringer, trykt kredsløbskort og stik, indstøbt i 0 %
plast, til overvågning af trafikale forhindringer "G" og angivelse af værdierne til
yderligere vurdering af udløsning af airbags, af den art, der anvendes ved
fremstilling af varer henhørende under kapitel 87
Funktionstestmaskine til kalibrering og test af billedkvalitet af linser til kameraer i 0 %
køretøjer
31.12.2019
ex 9031 80 38
50
31.12.2019
ex 9031 80 38
60
31.12.2019
ex 9031 80 98
30
31.12.2019
1.
Denne toldsuspension indrømmes i henhold til artikel 291 til 300 i Kommissionens forordning (EØF) nr. 2454/93 af 2. juli 1993 om
visse gennemførelsesbestemmelser til Rådets forordning (EØF) nr. 2913/92 om indførelse af en EF- toldkodeks (EFT L 253 af
11.10.1993, s. 1).
DA
14
DA
kom (2015) 0201 - Ingen titel
1535365_0022.png
2.
Foranstaltningen finder dog ikke anvendelse, når behandlingen foretages af detailforretninger eller restaurationer.
c)
Følgende rækker slettes for produkter med de angivne KN- og TARIC-koder:
KN-kode
ex 2009 89 73
ex 2009 89 73
ex 2009 89 99
ex 2207 20 00
ex 2207 20 00
ex 2818 10 91
ex 2915 90 70
ex 2921 45 00
ex 2927 00 00
ex 2932 99 00
ex 2934 99 90
ex 3204 20 00
ex 3811 21 00
ex 3811 21 00
ex 3820 00 00
ex 3824 90 92
ex 3901 10 10
ex 3901 10 10
ex 3901 90 90
ex 3901 90 90
ex 3901 90 90
ex 3903 19 00
ex 3912 20 11
ex 3919 10 80
ex 3919 10 80
ex 3919 90 00
TARIC
11
13
93
20
80
10
40
10
15
35
33
40
43
53
20
52
10
20
30
40
50
30
10
21
65
21
DA
15
DA
kom (2015) 0201 - Ingen titel
1535365_0023.png
KN-kode
ex 3919 90 00
ex 3919 90 00
ex 3920 61 00
ex 3920 62 19
ex 7606 12 92
ex 7607 11 90
ex 7607 11 90
ex 8108 90 30
ex 8411 99 00
ex 8411 99 00
ex 8483 30 38
ex 8504 50 95
ex 8507 10 20
ex 8507 60 00
ex 8507 60 00
ex 8511 30 00
ex 8525 80 19
ex 8527 21 59
ex 8527 29 00
ex 8527 29 00
ex 8527 91 99
ex 8529 90 65
ex 8529 90 92
ex 8543 70 90
ex 8543 70 90
ex 8548 90 90
ex 8548 90 90
ex 8548 90 90
ex 9405 40 39
TARIC
37
57
20
81
20
10
20
30
30
40
30
60
85
35
70
20
35
10
20
30
10
35
44
13
23
47
49
55
50
DA
16
DA
kom (2015) 0201 - Ingen titel
1535365_0024.png
KN-kode
ex 9405 40 39
ex 9405 40 99
ex 9405 40 99
TARIC
60
03
06
DA
17
DA
kom (2015) 0201 - Ingen titel
1535365_0025.png
2.
I bilag II foretages følgende ændringer:
a)
Følgende rækker tilføjes for supplerende enheder med de angivne KN- og TARIC-
koder:
TARIC
50
10
30
60
65
75
30
45
10
10
30
30
60
70
70
80
40
30
80
30
30
10
20
10
10
10
80
80
70
80
15
40
50
60
60
65
Supplerende enhed
1 000 p/st
m
m
3
m
3
m
2
m
2
m
2
m
3
p/st
p/st
p/st
p/st
p/st
p/st
p/st
p/st
p/st
p/st
p/st
p/st
p/st
p/st
p/st
p/st
p/st
p/st
p/st
p/st
p/st
p/st
p/st
p/st
p/st
p/st
p/st
p/st
KN-kode
9031 80 34
8544 49 91
3901 10 10
3901 90 90
3920 99 28
3920 99 28
3921 90 60
3903 90 90
3920 79 10
6804 21 00
7616 99 10
8409 99 00
8411 99 00
8411 99 00
8479 89 97
8479 89 97
8483 30 38
8504 40 88
8504 40 90
8505 90 20
8511 30 00
8512 20 00
8512 20 00
8512 30 90
8512 90 90
8514 20 80
8516 90 00
8518 90 00
8529 10 80
8529 90 65
8529 90 92
8537 10 99
8537 10 99
8537 10 99
8548 90 90
8548 90 90
DA
18
DA
kom (2015) 0201 - Ingen titel
1535365_0026.png
KN-kode
8708 30 10
8708 30 91
8708 30 91
8708 91 35
8708 94 35
9029 10 00
9029 20 31
9029 90 00
9031 80 38
9031 80 38
9031 80 98
TARIC
10
20
30
10
20
30
10
20
50
60
30
Supplerende enhed
p/st
p/st
p/st
p/st
p/st
p/st
p/st
p/st
p/st
p/st
p/st
DA
19
DA
kom (2015) 0201 - Ingen titel
1535365_0027.png
b)
Følgende rækker slettes for supplerende enheder med de angivne KN- og TARIC-
koder:
TARIC
10
30
30
40
30
60
20
30
44
13
23
47
49
55
50
03
06
Supplerende enhed
m
3
m
3
p/st
p/st
p/st
p/st
p/st
p/st
p/st
p/st
p/st
p/st
p/st
p/st
p/st
p/st
p/st
KN-kode
3901 10 10
3901 90 90
8411 99 00
8411 99 00
8483 30 38
8504 50 95
8511 30 00
8527 29 00
8529 90 92
8543 70 90
8543 70 90
8548 90 90
8548 90 90
8548 90 90
9405 40 39
9405 40 99
9405 40 99
DA
20
DA