Skatteudvalget 2015
KOM (2015) 0289
Offentligt
1535925_0001.png
EUROPA-
KOMMISSIONEN
Bruxelles, den 12.6.2015
COM(2015) 289 final
2015/0129 (NLE)
Forslag til
RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE
om tilladelse til Italien til at indføre en særlig foranstaltning, der fraviger artikel 206 og
226 i direktiv 2006/112/EF om det fælles merværdiafgiftssystem
DA
DA
kom (2015) 0289 - Ingen titel
1535925_0002.png
BEGRUNDELSE
1.
BAGGRUND FOR FORSLAGET
Begrundelse og formål
I henhold til artikel 395, stk. 1, i direktiv 2006/112/EF af 28. november 2006 om den fælles
merværdiafgiftssystem (herefter "momsdirektivet") kan Rådet med enstemmighed på forslag
af Kommissionen give en medlemsstat tilladelse til at indføre særlige foranstaltninger, der
fraviger bestemmelserne i nævnte direktiv, for at forenkle momsopkrævningen eller for at
undgå visse former for momsunddragelse eller momsundgåelse.
Ved brev registreret i Kommissionen den 24. november 2014 anmodede Den Italienske
Republik om tilladelse til at fravige artikel 206 og 226 i momsdirektivet. I overensstemmelse
med momsdirektivets artikel 395, stk. 2, underrettede Kommissionen ved brev af 16. marts
2015 de øvrige medlemsstater om Den Italienske Republiks anmodning. Ved brev af 17.
marts 2015 underrettede Kommissionen Den Italienske Republik om, at den rådede over alle
de oplysninger, den fandt nødvendige for at kunne vurdere anmodningen.
Generel baggrund
Efter indførelsen af en ordning vedrørende statistisk kontrol har Italien konstateret, at der
foregår omfattende momssvig i forbindelse med udbud af varer og tjenesteydelser til
offentlige myndigheder. I overensstemmelse med den generelle regel pålægges disse varer og
ydelser moms, og de offentlige myndigheder betaler momsen til leverandøren sammen med
prisen. Italien har noteret sig, at et betragteligt antal leverandører praktiserer
momsunddragelse, idet de ikke betaler denne moms til skattemyndighederne.
For at sætte en stopper for denne praksis har Italien anmodet om, at den moms, der vedrører
levering af varer og ydelser til offentlige myndigheder, ikke længere udbetales til
leverandøren. Eftersom offentlige myndigheder imidlertid ikke er momspligtige personer, er
det ikke muligt at anvende den såkaldte ”ordning vedrørende omvendt betalingspligt”, da
momsangivelser, i hvilke pligtig moms kan konstateres og fratrækkes, generelt ikke kan
indgives af personer, der ikke er momspligtige. Derfor har Italien til hensigt at udvikle en
ordning, hvor moms vedrørende levering af varer og ydelser til offentlige myndigheder,
indbetales på en separat, blokeret bankkonto. Italien har anslået, at dette vil skabe
momsindtægter på omkring mellem 741 og 1 235 mio. EUR.
For at muliggøre anvendelsen af en sådan ordning har Italien anmodet om tilladelse til at
fravige artikel 206 i momsdirektivet med hensyn til at sikre, at leverandøren ikke længere er
forpligtet til at betale moms for sine leverancer til skattemyndighederne, da denne moms, som
tidligere nævnt, skal indbetales på en særlig konto af den offentlige myndighed, der har
modtaget en leverance. Samtidig er det nødvendigt at fravige momsdirektivets artikel 226
vedrørende det maksimum af faktureringsoplysninger, som momspligtige leverandører kan
blive anmodet om at give, så der kan tilføjes en særlig bemærkning på fakturaen om, at
momsen skal indbetales på den separate konto og ikke til leverandøren.
I juni 2014 indførte Italien obligatorisk elektronisk fakturering for levering af varer og ydelser
til offentlige myndigheder, hvilket har åbnet mulighed for kontrol i realtid af individuelle
transaktioner samt af de præcise momsbeløb, som de offentlige myndigheder skal betale af
deres indkøb. På baggrund af disse præcise oplysninger bør det være muligt at revidere den
relevante sektor ved hjælp af konventionelle kontrolteknikker, uden at det er nødvendigt at
fravige momsdirektivet. For at udarbejde og implementere en passende kontrolpolitik og for
at udnytte de oplysninger, der indhentes ved hjælp af elektronisk fakturering fuldt ud, har
Italien dog anmodet om en fravigelse i en begrænset periode, hvor den ovennævnte særlige
DA
2
DA
kom (2015) 0289 - Ingen titel
1535925_0003.png
ordning vil blive anvendt. Samtidig har Italien accepteret ikke at søge om fornyelse af
fravigelsen.
I forbindelse med den elektroniske fakturering er der blevet oprettet en database over samtlige
offentlige myndigheder, som kan tilgås fra et særligt websted, og som bør give leverandørerne
den nødvendige garanti for, at de leverer til offentlige myndigheder, der er underlagt den
fravigende foranstaltning.
En af konsekvenserne ved foranstaltningen er imidlertid, at momspligtige personer, især dem
der beskæftiger sig med levering af varer og ydelser til offentlige myndigheder, ikke længere
vil kunne modregne den moms, de betaler af deres input med den moms, de får ind for
leverancer til deres kunder. Denne type personer kan risikere konstant at befinde sig i en svag
økonomisk stilling og vil være nødsaget til at skulle anmode skattemyndighederne om en
faktisk refusion af denne moms.
Refusionsproceduren i Italien har imidlertid givet anledning til bekymring, og det skal
understreges, at der stadig er en overtrædelsesprocedure i gang desangående, som endnu ikke
er afsluttet
1
.
På baggrund heraf har Italien reformeret sin refusionsprocedure, hvis vigtigste element er
refusion af moms til klageren inden for tre måneder. Ud over denne generelle reform er der
blevet udpeget et antal kategorier af momspligtige personer, der skal prioriteres med henblik
på refusion af moms, alt efter deres forretningsområde og hvilke transaktioner, de udfører.
Momspligtige personer, der falder ind under anvendelsesområdet for den foreslåede
fravigelse, kan få gavn af denne prioriteringsprocedure.
Ikke desto mindre anmodes Italien om at udarbejde en rapport om proceduren for refusion af
moms, for så vidt angår denne kategori af momspligtige personer, atten måneder efter
fravigelsens ikrafttræden for at garantere den nødvendige opfølgning inden for rammerne af
fravigelsen. Denne rapport skal især indeholde statistiske oplysninger, for så vidt angår det
gennemsnitlige tidsrum, der skal til, for at momsen reelt kan refunderes til disse momspligtige
personer, og den skal desuden beskrive eventuelle særlige problemer, der er opstået i den
forbindelse.
Desuden har Kommissionen fået kendskab til, at Italien ville have begyndt at anvende
foranstaltningen uden at afvente vedtagelsen af den relevante rådsafgørelse.
2.
RESULTAT AF HØRINGER
KONSEKVENSANALYSER
AF
INTERESSEREDE
PARTER
OG
Høring af interesserede parter
Forslaget er baseret på en anmodning fra Italien og vedrører kun denne medlemsstat.
Ekspertbistand
Der har ikke været behov for ekstern ekspertbistand.
Konsekvensanalyse
I første omgang har afgørelsen til formål at bekæmpe momssvig i forbindelse med levering af
varer og ydelser til offentlige myndigheder ved at pålægge disse at indbetale den skyldige
moms på en separat, blokeret bankkonto.
Eftersom leverandørerne dog ikke modtager momsen fra deres kunder i denne ordning, vil de
oftere være nødt til at anmode om en faktisk refusion af momsen. For at undgå, at dette har en
1
Overtrædelse nr. 2013/4080.
DA
3
DA
kom (2015) 0289 - Ingen titel
negativ indvirkning på disse momspligtige personer, er det af afgørende betydning, at
refusionsproceduren fungerer ordentligt. Ifølge Italien er de nødvendige lovgivningsmæssige
og administrative foranstaltninger taget i denne forbindelse.
Forslaget får ingen negativ indvirkning på Unionens egne indtægter hidrørende fra moms.
3.
JURIDISKE ASPEKTER AF FORSLAGET
Det tillades, at Italien fraviger momsdirektivet med hensyn til at indføre, at kunden ikke
betaler den moms, der skal betales af en levering, til leverandøren, men derimod indbetaler
beløbet på en særlig bankkonto i tilfælde, hvor det drejer sig om leverancer til offentlige
myndigheder. Forslaget pålægger Italien inden atten måneder at fremlægge en rapport om
situationen vedrørende refusion af moms til momspligtige personer, der berøres af denne
foranstaltning.
Retsgrundlag
Momsdirektivets artikel 395.
Nærhedsprincippet
I betragtning af den bestemmelse i momsdirektivet, som forslaget bygger på, henhører
forslaget under EU's enekompetence. Nærhedsprincippet finder derfor ikke anvendelse.
Proportionalitetsprincippet
Forslaget er i overensstemmelse med proportionalitetsprincippet af følgende grunde.
Afgørelsen vedrører en tilladelse, der indrømmes en medlemsstat på dennes egen anmodning
og udgør ikke en forpligtelse.
På grund af fravigelsens begrænsede anvendelsesområde står den særlige foranstaltning i
rimeligt forhold til det tilstræbte mål, nemlig bekæmpelse af momsunddragelse.
4.
VIRKNINGER FOR BUDGETTET
Reguleringsmiddel/reguleringsform
I henhold til artikel 395 i momsdirektivet er en fravigelse fra de fælles momsregler kun mulig,
hvis Rådet med enstemmighed på forslag af Kommissionen giver tilladelse til det. Endvidere
er en rådsafgørelse det mest egnede reguleringsmiddel, da den kan rettes til de enkelte
medlemsstater.
5.
FAKULTATIVE ELEMENTER
Forslaget indeholder en udløbsklausul. Der sættes en automatisk tidsfrist tilden 31. december
2017 for denne fravigelse.
DA
4
DA
kom (2015) 0289 - Ingen titel
1535925_0005.png
2015/0129 (NLE)
Forslag til
RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE
om tilladelse til Italien til at indføre en særlig foranstaltning, der fraviger artikel 206 og
226 i direktiv 2006/112/EF om det fælles merværdiafgiftssystem
RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR —
under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,
under henvisning til Rådets direktiv 2006/112/EF af 28. november 2006 om det fælles
merværdiafgiftssystem
2
, særlig artikel 395, stk. 1,
under henvisning til forslag fra Europa-Kommissionen, og
ud fra følgende betragtninger:
(1)
Ved brev registreret i Kommissionen den 24. november 2014 anmodede Italien om
tilladelse til at anvende en særlig foranstaltning, der fraviger artikel 206 og 226 i
direktiv 2006/112/EF, vedrørende betaling af moms og faktureringsordninger.
Kommissionen underrettede de øvrige medlemsstater om Italiens anmodning ved brev
af 16. marts 2015. Ved brev af 17. marts 2015 meddelte Kommissionen Italien, at den
var i besiddelse af alle de oplysninger, som den fandt nødvendige for at kunne vurdere
anmodningen.
Italien har konstateret, at der foregår omfattende svig i forbindelse med levering af
varer og ydelser til offentlige myndigheder. Den offentlige myndighed betaler moms
af disse leverancer til leverandøren, der som udgangspunkt er forpligtet til at betale
denne moms til skattemyndighederne. Italien har imidlertid noteret sig, at et
betragteligt antal leverandører praktiserer momsunddragelse, idet de ikke betaler
momsen til skattemyndighederne.
Italien anmodede om tilladelse til at anvende den fravigende foranstaltning for at
forhindre, at den moms, der betales af leverancer til offentlige myndigheder, betales til
leverandøren, men i stedet indbetales på en separat, blokeret bankkonto. Denne
foranstaltning skal sikre, at det ikke længere er muligt at praktisere denne form for
momsunddragelse, uden at dette dog får indflydelse på det skyldige beløb. For at opnå
dette er det for disse leverancers vedkommende nødvendigt at fravige artikel 206 i
direktiv 2006/112/EF. Det er desuden nødvendigt at fravige artikel 226 i direktiv
2006/112/EF for at gøre det muligt at indføre en særlig bemærkning på fakturaen om,
at momsen skal indbetales på denne særlige konto.
Som konsekvens af foranstaltningen kan momspligtige personer, der fungerer som
leverandører til offentlige myndigheder, oftere være nødsaget til at anmode om en
faktisk momsrefusion fra skattemyndighederne. Italien har meddelt, at de har taget de
nødvendige lovgivningsmæssige og administrative skridt for at sætte skub i
refusionsproceduren for at sikre, at de berørte momspligtige personers ret til at få
refunderet moms respekteres fuldt ud. Italien bør derfor anmodes om inden atten
EUT L 347 af 11.12.2006, s. 1.
(2)
(3)
(4)
(5)
2
DA
5
DA
kom (2015) 0289 - Ingen titel
måneder efter den fravigende foranstaltnings ikrafttræden i Italien at sende
Kommissionen en rapport om den generelle situation, og den skal især gøre rede for
det gennemsnitlige tidsrum, der er nødvendigt for at refundere moms til momspligtige
personer. I 2014 indførte Italien en forpligtelse til elektronisk fakturering i forbindelse
med levering af varer og ydelser til offentlige myndigheder. Dette bør gøre det muligt i
fremtiden at kontrollere den berørte sektor ordentligt, når der på baggrund af de
elektroniske oplysninger er blevet udviklet og indført en passende kontrolpolitik. Når
denne ordning anvendes i fuldt omfang, bør der ikke længere være behov for at fravige
direktiv 2006/112/EF. Derfor har Italien forsikret Kommissionen om, at der ikke vil
blive ansøgt om fornyelse af den fravigende foranstaltning.
(6)
Den fravigende foranstaltning står derfor i rimeligt forhold til de tilstræbte mål,
eftersom den er tidsbegrænset og begrænset til en sektor, der udgør et betragteligt
problem hvad angår momsunddragelse. Desuden er der ingen risiko for, at anvendelse
af foranstaltningen giver anledning til, at der sker momssvig i andre sektorer eller
medlemsstater.
Foranstaltningen ændrer ikke de samlede indtægter fra moms, der opkræves i det
endelige forbrugsled, og den har ingen negativ indvirkning på Unionens egne
indtægter fra moms —
(7)
VEDTAGET DENNE AFGØRELSE:
Artikel 1
Uanset artikel 206 i direktiv 2006/112/EF tillades det, at Italien fastsætter, at den moms, der
skal betales af leveringer af varer og ydelser til offentlige myndigheder, skal indbetales af
modtageren på en til skattemyndighederne henhørende separat og blokeret bankkonto.
Artikel 2
Uanset artikel 226 i direktiv 2006/112/EF tillades det, at Italien kræver, at fakturaer, der
udstedes i forbindelse med levering af varer og ydelser til offentlige myndigheder, forsynes
med en særlig bemærkning om, at momsen skal indbetales på skattemyndighedernes separate,
blokerede bankkonto.
Artikel 3
Italien giver Kommissionen meddelelse om de nationale foranstaltninger, jf. artikel 1 og 2.
Senest atten måneder efter, at foranstaltningerne i artikel 1 og 2 er trådt i kraft i Italien,
indsender Italien en rapport til Kommissionen om den generelle situation for så vidt angår
refusion af moms til momspligtige personer, der berøres af disse foranstaltninger, og især om
den gennemsnitlige varighed af refusionsproceduren.
Artikel 4
Denne afgørelse udløber den 31. december 2017.
Artikel 5
Denne afgørelse er rettet til Den Italienske Republik.
DA
6
DA
kom (2015) 0289 - Ingen titel
Udfærdiget i Bruxelles, den .
På Rådets vegne
Formand
DA
7
DA