Europaudvalget 2015
KOM (2015) 0400
Offentligt
1538277_0001.png
EUROPA-
KOMMISSIONEN
Bruxelles, den 15.7.2015
COM(2015) 400 final
MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET, RÅDET,
DET EUROPÆISKE ØKONOMISKE OG SOCIALE UDVALG OG
REGIONSUDVALGET
EN NY START FOR BESKÆFTIGELSE OG VÆKST I GRÆKENLAND
DA
DA
kom (2015) 0400 - Ingen titel
1538277_0002.png
Indledning
Den græske befolkning har været igennem en ekstrem vanskelig tid, siden den finansielle og
økonomiske krise begyndte for seks år siden. Krisen var under opsejling, mange år før
årsagerne til den blev synlige. Svag konkurrenceevne, lav produktivitet, et ufleksibelt
arbejdsmarked og produktmarked og et meget stort offentligt underskud og en meget stor
offentlig gæld bragte Grækenlands økonomi på randen af et sammenbrud i 2010.
I denne vanskelige tid har EU hele tiden stået bag Grækenland og støttet landet som et
medlem af EU-familien. Ud over finansiel EU-bistand på meget favorable lånebetingelser
1
er
EU-midler den største kilde til udenlandske direkte investeringer i Grækenland og et meget
konkret udtryk for europæisk solidaritet og støtte. Den støtte og nødhjælp, som Grækenland i
de seneste år har fået og i de kommende år vil få fra EU, medlemsstaterne, andre
internationale parter og private investorer, beløber sig til over 400 mia. EUR
2
.
Det svarer til
over 230 % af Grækenlands BNP i 2014 eller ca. 38 000 EUR pr. græker. De EU-midler og
internationale midler, som Grækenland har modtaget til dato, overstiger allerede den
amerikanske Marshallplan for hele Europa efter anden verdenskrig.
Der blev gjort en stor indsats for at modernisere landet og gennemføre reformer og for at
udnytte EU-midlerne bedst muligt til støtte for de græske prioriteringer. Indsatsen gav pote:
De offentlige finanser og banksektoren blev stabiliseret, og der blev iværksat vigtige reformer
på områder såsom socialsikring, pensioner, sundhed og arbejdsmarkedspolitik. Grækenland
oplevede på ny økonomisk vækst og havde en realvækst i BNP på 0,8 % i 2014.
Forventningen var, at denne vækst ville blive styrket yderligere, indtil der opstod usikkerhed.
Der blev skabt ca. 100 000 nye arbejdspladser sidste år, og arbejdsløsheden var endelig
begyndt at falde. Privatforbruget begyndte for første gang i fem år at stige, og den voksende
tiltro til den økonomiske genopretning blev afspejlet i større investeringer i udstyr for første
gang siden 2008.
De faktorer, der skal være til stede for at opnå holdbar vækst, er mere eller mindre stadig til
stede. De umiddelbare hindringer, der står i vejen for en holdbar vækst, er strammere
finansieringsvilkår samt den fortsatte usikkerhed om Grækenlands økonomiske og politiske
udsigter. Hvis Grækenland atter skal kunne skabe beskæftigelse og vækst, er det nødvendigt
at fortsætte reformerne og løse de strukturelle problemer, som landet stadig står over for.
Samlet set er støtten til Grækenland fra EU og internationale partnere uden fortilfælde og kan
gøre en markant forskel i de kommende år. De beslutninger, der blev truffet på eurotopmødet
den 12. juli 2015, vidner om euroområdets vilje til at støtte Grækenland, forudsat at landet
tager de nødvendige skridt til at genoprette tilliden og troværdigheden og genfinde en
bæredygtig kurs.
1
2
Grækenland låner penge fra den europæiske finansielle stabilitetsfacilitet (EFSF) til en rente på 1,35 %, men
kunne før krisen låne på markedet til ca. 5 %. Den vægtede gennemsnitlige løbetid for de europæiske lån til
Grækenland er 32,5 år, og der skal ikke betales renter og afdrag før 2023.
Beløbet består af fire dele: 1) over 240 mia. EUR i finansiel bistand (første og andet økonomiske
tilpasningsprogram for Grækenland), 2) knap 42 mia. EUR i EU-bistand for perioden 2007-2013 bestående af
ca.
24 mia. EUR
fra
EU's
strukturfonde
og
Samhørighedsfonden
samt
fiskeri-
og
landdistriktsudviklingsfondene og ca. 17 mia. EUR i direkte betalinger til landmænd og støtteforanstaltninger
for landbrugsmarkederne, 3) over 35 mia. EUR i EU-bistand for perioden 2014-2020 bestående af
20 mia. EUR fra de europæiske struktur- og investeringsfonde og over 15 mia. EUR i direkte betalinger til
landmænd og støtteforanstaltninger for landbrugsmarkederne, og 4) 100 mia. EUR fra den private sektor.
2
kom (2015) 0400 - Ingen titel
Formålet med denne meddelelse er at skitsere en fornyet tilgang til de omfattende midler, der
er til rådighed via EU-budgettet, med henblik på at sikre en ny start for beskæftigelse og
vækst i Grækenland. Eurotopmødet den 12. juli 2015 understregede Kommissionens hensigt
om at samarbejde med de græske myndigheder om at mobilisere op til 35 mia. EUR til
finansiering af investeringer og økonomiske aktiviteter, herunder SMV'er, i Grækenland.
Denne meddelelse vil supplere den omfattede række af reformer og tilsagn, som Grækenland
er ved at gennemføre, og som skal underbygge et stabilitetsstøtteprogram for Grækenland
inden for rammerne af traktaten om oprettelse af den europæiske stabilitetsmekanisme.
EU-midlerne har været den vigtigste kilde til finansiering af offentlige investeringer i
Grækenland under krisen. Eksempelvis blev Athens metro, det offentlige sygehus i Katerini,
Akropolismuseet og fjernvarmenettet i Kozani primært finansieret over EU-budgettet. Takket
være støtten fra Kommissionen forventes Grækenland at kunne modtage over 35 mia. EUR
fra EU-budgettet i finansieringsperioden 2014-2020. Der vil kunne tilvejebringes
20 mia. EUR fra de europæiske struktur- og investeringsfonde til jobskabelse og bæredygtig
vækst, og græske landmænd burde fortsat kunne modtage direkte betalinger på over
15 mia. EUR. De første betalinger til Grækenland fra disse EU-fonde i 2014 og 2015 udgør
allerede næsten 4,5 mia. EUR.
Hvis midlerne udnyttes fuldt ud, målrettes nøje og anvendes fornuftigt, kan de hjælpe væksten
på vej og styrke grundlaget for bæredygtig beskæftigelse, vækst og social samhørighed.
Midlerne kan skabe et stærkt grundlag for det økonomiske opsving. De vil pumpe
investeringer direkte ud i realøkonomien, skabe arbejdspladser og støtte de reformer, der skal
til for at bidrage til omstillingen af økonomien og hæve borgernes levestandard.
Kommissionens investeringsplan for Europa, herunder ikrafttrædelsen af Den Europæiske
Fond for Strategiske Investeringer, vil desuden få stor betydning i forbindelse med
mobiliseringen af private investeringer gennem anvendelse af offentlige midler.
Dette er ikke en given ting for Grækenland på nuværende tidspunkt. Stramme
finansieringsvilkår, usikkerhed om den generelle økonomiske situation, uklare prioriteringer
og uløste administrative flaskehalse står i vejen for mange aktørers investeringsplaner og sår
tvivl om myndighedernes evne til at gøre god brug af de tilgængelige EU-midler og udnytte
dem fuldt ud. Et stort antal projekter under samhørighedspolitikken er i øjeblikket i fare for
ikke at blive afsluttet. Dertil kommer, at såfremt de græske myndigheder ikke udnytter de EU-
midler, som stadig er til rådighed inden for rammerne af finansieringsperioden 2007-2013,
fuldt ud inden udgangen af 2015 – et beløb på næsten 2 mia. EUR under
samhørighedspolitikken – vil disse uudnyttede midler gå tabt. Det vil betyde, at påbegyndte
projekter, som endnu ikke er afsluttet, vil kræve yderligere nationale midler fra 2016,
medmindre de kan støttes via programmerne for 2014-2020. Hvis Grækenland skal have gavn
af EU-midler, er det desuden vigtigt, at de grundlæggende retlige krav om overholdelse af
EU-reglerne, forsvarlig økonomisk forvaltning af midlerne samt regnskabsføring opfyldes
fuldt ud.
Når tilliden vender tilbage, burde kombinationen af offentlig støtte via EU-fonde og private
initiativer åbne op for en betydelig stigning i den økonomiske aktivitet. Sammen med de
fortsatte reformer, der gør Grækenland til et attraktivt sted for indgående investeringer, bør de
bane vejen for en holdbar beskæftigelse og vækst. Kommissionen er parat til at samarbejde
med Grækenland, de øvrige medlemsstater, internationale långivere og private investorer for
at bistå denne nye start.
3
kom (2015) 0400 - Ingen titel
1538277_0004.png
1. EU-midler til bekæmpelse af arbejdsløshed og fremme af vækst i Grækenland
1.1. Hvor mange midler er der til rådighed?
Grækenland kan få adgang til EU-midler – primært tilskud – under overholdelse af de
betingelser, der er fastsat i reglerne for EU-finansiering
3
. Grækenland har også adgang til EU-
programmer, som er åbne for alle medlemsstater, og hvor græske virksomheder, forskere og
borgere kan ansøge om midler til deres projekter.
For perioden 2007-2013 har Grækenland allerede modtaget 38 mia. EUR (17,5 % af det
gennemsnitlige årlige græske BNP i perioden) inden for rammerne af EU's politik for
samhørighed, landbrug, landdistrikter og fiskeri. Den samlede bevilling for
programmeringsperioden 2007-2013 udgør knap 42 mia. EUR.
Hvad angår samhørighedspolitikken kan de græske myndigheder, såfremt alle betingelserne er
opfyldt, fortsat, inden for det lovbestemte loft på 95 %, få godtgjort støtteberettigede udgifter
afholdt i forbindelse med programmer fra perioden 2007-2013. Grækenland er allerede oppe
på en udnyttelsesgrad på over 90 %, så det maksimale beløb til godtgørelse af
støtteberettigede udgifter, der kan anmodes om for programmeringsperioden 2007-2013,
udgør inden for loftet knap 820 mio. EUR. Dette beløb vil blive suppleret af endelige
afsluttende betalinger til Grækenland for perioden 2007-2013, som kan udbetales frem til
2018-2019 og udgør op til 5 % af den samlede EU-bevilling (ca. 1 mia. EUR), forudsat at
anmodningerne om endelig betaling og afslutningsdokumenterne fremsendes inden den
lovbestemte frist, som er den 31. marts. 2017. En hurtig gennemførelse på stedet vil gøre det
muligt at få fuldt udbytte af EU-midlerne inden for det maksimumbeløb, der er til rådighed
indtil den 31. december 2015, hvorefter støtteberettigelsen ophører.
For perioden 2014-2020 vil EU-midler på over 35 mia. EUR blive tilgængelige for
Grækenland gennem:
Den Europæiske Fond for Regionaludvikling og Samhørighedsfonden, der yder støtte
til SMV-investeringer, innovations- og forskningsaktiviteter, digitalisering og
foranstaltninger til forbedring af forholdene for erhvervslivet samt vigtig infrastruktur,
der tilgodeser bæredygtig transport, miljøbeskyttelse og ressourceeffektivitet, en
kulstoffattig økonomi og klimatiltag
Den Europæiske Socialfond, som finansierer aktive arbejdsmarkedspolitikker og
politikker for social inklusion, der skal give unge og langtidsledige mulighed for at få
et arbejde, en erhvervsuddannelse eller en læreplads
Ungdomsbeskæftigelsesinitiativet, som hjælper unge med at få deres første
erhvervserfaring, en bedre uddannelse, en praktikplads eller en erhvervsuddannelse
Den Europæiske Fond for Bistand til de Socialt Dårligst Stillede, som yder hjælp i
form af bistand, mad, tøj, hygiejneartikler og andre basale fornødenheder til de mest
trængende for at afhjælpe nøden
Den Europæiske Garantifond for Landbruget, som yder direkte betalinger til
landmænd i form af indkomststøtte og foranstaltninger til støtte for vigtige
landbrugsmarkeder
3
En forudsætning er blandt andet, at de administrative og retlige krav er opfyldt, og at der stilles tilstrækkelig
stor national medfinansiering til rådighed (se nedenfor).
4
kom (2015) 0400 - Ingen titel
1538277_0005.png
Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne, som bidrager til at
gøre
landbrugssektoren
konkurrencedygtig
og
fremmer
innovative
landbrugsteknologier og bæredygtig skovforvaltning samt økonomisk udvikling og
jobskabelse i landdistrikterne
Den Europæiske Hav- og Fiskerifond, som støtter kystsamfund med henblik på at
diversificere den lokale økonomi og hjælper overgangen til bæredygtigt fiskeri på vej.
Græske projekter vil desuden fortsat modtage støtte fra de tematiske EU-programmer, f.eks.
Connecting Europe-faciliteten (CEF) på energi- og transportområdet, Horisont 2020 i
forbindelse med forskning og innovation, programmet for virksomheders konkurrenceevne og
SMV'er og Life-programmet i forbindelse med miljø- og klimatiltag. Gennem disse fonde kan
der ydes støtte til projekter såsom integrering af havnene Igoumenitsa, Patras, Piræus og
Thessaloniki i det transeuropæiske net, jernbaneforbindelserne mellem Athen/Piræus og
Thessaloniki samt investeringer i vedvarende energi.
1.2. Får Grækenland særbehandling?
Grækenland får i øjeblikket særbehandling på grund af de helt særlige forhold i landet.
Græske programmer, som finansieres med EU-midler inden for rammerne af
programmeringsperioden 2007-2013, får tildelt en højere grad af EU-finansiering –
Grækenland skal altså bidrage med mindre medfinansiering – end mange andre lande. Det
sker ved hjælp af en forhøjelse af EU-medfinansieringen på 10 % frem til midten af 2016 – i
mange tilfælde betyder det, at EU betaler 95 % af de samlede investeringsomkostninger i
forbindelse med finansieringsperioden 2007-2013 (i modsætning til det loft på 85 %, der
ellers gælder).
På det seneste har manglen på offentlige midler gjort det vanskeligt for lokale og regionale og
også nationale myndigheder at foretage de hårdt tiltrængte investeringer. I betragtning af den
helt særlige situation i Grækenland vil Kommissionen undtagelsesvist, hvad angår
investeringer, som endnu ikke er blevet finansieret inden for programmeringsperioden 2007-
2013, fremsætte en række forslag, der kan forbedre den umiddelbare likviditet, således at
investeringerne kan gennemføres nu og hjælpe væksten og beskæftigelsen på vej. Forslagene
vil omfatte tidlig frigivelse af de sidste 5 % af de tilbageværende EU-betalinger, som normalt
holdes tilbage indtil afslutningen af programmerne, og anvendelse af en medfinansieringssats
på 100 % for perioden 2007-2013. Forudsætningen herfor er, at de græske myndigheder
indfører en mekanisme, der sikrer, at de ekstra midler, der stilles til rådighed via disse
foranstaltninger, alene går til støttemodtagerne og til aktiviteter inden for rammerne af
programmerne. Det ventes at medføre ekstra likviditet her og nu på ca. 500 mio. EUR og en
besparelse i det græske budget på ca. 2 mia. EUR, som vil kunne anvendes til at genoptage
finansieringen af investeringer til fordel for vækst og beskæftigelse. Kommissionen vil også
foreslå at øge den indledende forfinansiering til programmer i Grækenland for perioden 2014-
2020 med 7 procentpoint
4
. Med denne ekstra forfinansiering kan yderligere 1 mia. EUR stilles
til rådighed alene til brug til iværksættelse af de projekter, der medfinansieres under
samhørighedspolitikken i fuld overensstemmelse med artikel 81, stk. 2, i forordningen om
fælles bestemmelser. Forhøjelsen af forfinansieringen vil bidrage til at afhjælpe de
likviditetsproblemer, som i øjeblikket bremser investeringerne, og vil være med til at sikre
hurtigere resultater på stedet for så vidt angår erhvervslivet og jobskabelsen. Dette udtryk for
4
Dette omfatter ikke ungdomsbeskæftigelsesinitiativet, hvor forfinansieringen allerede er blevet forhøjet til
30 % (se forordning (EU) nr. 2015/779 om ændring af forordning (EU) No 1304/2013).
5
kom (2015) 0400 - Ingen titel
helt særlig solidaritet med Grækenland kobles med vigtige foranstaltninger, der skal sikre en
forsvarlig økonomisk forvaltning og udgifternes formelle rigtighed. Alle disse
foranstaltninger gennemføres inden for de landetildelinger, der er aftalt i den nuværende
flerårige finansielle ramme for 2014-2020.
Europa-Kommissionen vil for at fremskynde udnyttelsen af EU-fondene og lette
myndighedernes arbejde fortsat hjælpe Grækenland med at få mest muligt ud af fondene. I
midten af marts 2015 oprettede den en fælles gruppe på højt plan sammen med de græske
myndigheder for at sætte særlig kraftigt ind på to fronter: dels hjælpe Grækenland med at
sikre, at pengene fra programmeringsperioden 2007-2013 anvendes i tide inden fristens udløb
ved udgangen af i år, dels hjælpe Grækenland med at opfylde de nødvendige krav, så landet
kan få adgang til alle de EU-fonde, som det kan søge midler fra i indeværende
programmeringsperiode (2014-2020).
I 2016 vil Kommissionen gennemgå tildelingen af samhørighedspolitikkens midler til
samtlige medlemsstater for årene 2017-2020 under hensyntagen til de seneste BNP-
statistikker. Denne gennemgang vil sandsynligvis også føre til en yderligere forhøjelse af den
EU-finansiering, der er tilgængelig til investeringer i Grækenland.
1.3. Hvad kan pengene anvendes til?
Investeringer
I perioden 2015-2017 kan Grækenland ud over EU-midler i form af tilskud få del i
Kommissionens investeringsplan for Europa, som har et budget på 315 mia. EUR. Midlerne i
den nyoprettede europæiske fond for strategiske investeringer (EFSI) er ikke øremærket
bestemte lande eller sektorer, men offentlige og private investorer i Grækenland vil ligesom
investorer fra alle de andre lande kunne gøre brug af den øgede tekniske bistand, der ydes
gennem det såkaldte europæiske knudepunkt for investeringsrådgivning, og som skal hjælpe
dem med at fremlægge økonomisk levedygtige projekter af høj kvalitet. Investorerne vil også
kunne få adgang til ekstra teknisk bistand til udvikling af deres projekter. En god måde at give
hurtig adgang til EFSI-midler på vil være at etablere et partnerskab mellem institutionen for
vækst i Grækenland og EFSI.
Den Europæiske Investeringsbank (EIB) støtter aktivt den græske økonomi. Den har siden
2007 ydet lånefinansiering på over 11 mia. EUR til investeringsformål. Denne finansiering
har især været rettet mod projekter på områderne energi, transport, industri, SMV'er og miljø.
Investeringsprojekterne i Grækenland kunne få større gavn af de lånemuligheder, som
tilbydes af de internationale finansielle institutioner, som Grækenland er medlem af. Den
Europæiske Bank for Genopbygning og Udvikling (EBRD) har givet Grækenland status som
transaktionsland indtil udgangen af 2020, en status, som er nødvendig, for at et land kan
modtage støtte fra EBRD. EBRD vil inden længe åbne et kontor i Grækenland og påbegynde
sine aktiviteter med et anslået årligt investeringsniveau på ca. 500 mio. EUR. EBRD har
godkendt den første række af handelsfremmende projekter til en værdi af 30 mio. EUR. Den
Internationale Finansieringsinstitution (IFC) kan muligvis på ny blive aktiv i Grækenland
gennem udvalgte, særligt effektive projekter i den finansielle sektor og på
infrastrukturområdet.
6
kom (2015) 0400 - Ingen titel
Bekæmpelse af arbejdsløshed, fattigdom og dårlige sociale forhold
EU-midlerne har til formål at udvikle menneskelige ressourcer gennem investeringer i
uddannelse og livslang læring. De er også med til at afbøde de negative konsekvenser af
uforudsete lokale eller sektorbestemte kriser på arbejdsmarkedet. Inden for de europæiske
struktur- og investeringsfondes samlede bevillingsramme på 20 mia. EUR til Grækenland for
perioden 2014-2020 vil Grækenland få adgang til ca. 3,9 mia. EUR til at fremme af
beskæftigelsen og mindske fattigdom og social udstødelse. De græske myndigheder anslår, at
mindst 250 000 arbejdsløse vil kunne modtage støtte, og at 180 000, som allerede er i arbejde,
kan få glæde af uddannelse. Derudover vil der være støtte til ca. 30 000 migranter og romaer,
33 000 personer, der lever i hjem uden en erhvervsindtægt, 10 000 handicappede og 80 000
andre dårligt stillede.
EU-midlerne er med til at skabe bedre arbejdspladser og mere rimelige muligheder for alle.
De går til investeringer i opbygning af færdigheder og erfaring og i uddannelse til fordel for
arbejdstagere, unge og alle jobsøgende. Helt konkret bidrager disse investeringer til at skabe
en iværksætterkultur og til at skabe arbejdspladser, til at forbedre uddannelsessystemerne og
til at modernisere den offentlige forvaltning.
Der er eksempelvis sikret børnepasningstilbud til ca. 300 000 børn, hvilket har forbedret
beskæftigelsesmulighederne for ca. 250 000 mødre. Omfattende finansiel støtte til reformen af
den offentlige arbejdsformidling (OAED) skal hjælpe jobsøgende med at finde et arbejde.
EU-midlerne går også til de mest udsatte i samfundet i form af hjælp til at få bedre adgang til
offentlige serviceydelser. Hvis midlerne anvendes effektivt, vil de kunne fremme den sociale
inklusion og være et middel til at bekæmpe fattigdom, især for de mest trængende i
Grækenland.
Over 149 000 unge grækere under 25 år (>50 %) var arbejdsløse ved årets start. EU-midlerne
til en såkaldt ungdomsgaranti skal hjælpe 45 000 unge med at opnå arbejdserfaring og få en
uddannelse. Der er afsat over 170 mio. EUR til Grækenland inden for rammerne af
ungdomsbeskæftigelsesinitiativet. Disse midler skal hjælpe unge, der i øjeblikket ikke er i
arbejde eller under uddannelse. Over 100 000 unge forventes at få gavn af de ordninger, der
støttes via ungdomsbeskæftigelsesinitiativet, som skal sikre lærepladser, praktikophold og
erhvervsuddannelse og fremme iværksættervirksomhed.
I perioden 2014-2020 er der desuden afsat over 280 mio. EUR til Grækenland fra Den
Europæiske Fond for Bistand til de Socialt Dårligst Stillede. Disse midler vil gå til
bekæmpelse af fattigdom gennem tilvejebringelse af basale fornødenheder (såsom mad, sko
og hygiejneprodukter) og hjælp til at blive integreret i samfundet.
Forskning, innovation og uddannelse
Hvis der skal opbygges en mere videnintensiv økonomi, er det nødvendigt at styrke
samarbejdet mellem offentlige forskningsinstitutter og erhvervslivet. Det vil også kræve, at
der politisk fokuseres på et begrænset antal af forsknings- og innovationsprioriteter, som
udnytter Grækenlands styrker og støttes med tilstrækkelige midler. Finansieringen af
forsknings- og innovationsaktiviteter er dog fortsat lav i Grækenland, og EU-midlerne udgør
derfor et afgørende bidrag. Inden for de europæiske struktur- og investeringsfondes samlede
bevillingsramme på 20 mia. EUR til Grækenland for perioden 2014-2020 er 1,3 mia. EUR
blevet øremærket investeringer i forskning og innovation. Det skal hjælpe over 2 000 SMV'er
til at samarbejde med forskningsinstitutter og styrke deres fremtidige konkurrenceevne.
Græske organisationer koordinerer 43 store europæiske forskningsprojekter og deltager i i alt
312 projekter. Grækenland kan inden for rammerne af Horisont 2020 modtage støtte fra
7
kom (2015) 0400 - Ingen titel
faciliteten til politikunderstøttelse og få adgang til ekspertise til at gennemføre effektive
reformer af landets forsknings- og innovationssystemer. EU-midlerne skal også støtte
vedtagelsen af kulstoffattige teknologier i Grækenland.
EU-midlerne kan være med til at styrke målgruppernes færdigheder og
beskæftigelsesegnethed og modernisere området for uddannelse og ungdomsarbejde. Flere og
bedre færdigheder og kvalifikationer er afgørende, hvis arbejdsstyrken skal opnå de
kompetencer, som økonomien har behov for. EU-midlerne går til projekter, der har til formål
at mindske skolefrafaldet, sikre en bedre udnyttelse af mulighederne for at få en læreplads og
deltage i livslang læring og forbedre de videregående uddannelser. EU yder finansiering til
elevers, studerendes og læreres mobilitet, så de kan studere, uddanne sig og undervise i
udlandet. I 2014 støttede EU 440 mobilitetsprojekter på uddannelsesområdet i Grækenland
med ca. 36 mio. EUR, hvilket gav omkring 15 000 studerende, lærere, lærlinge og andre
deltagere mulighed for at læse og lære i et andet land. For 2015 er der fremlagt 1 200 græske
projekter, som berører op til 30 000 personer.
Grækenland kan også modtage EU-midler til opførelse eller renovering af skoler og
universiteter og vuggestuer og børnehaver. I perioden 2014-2020 vil der være ressourcer til
rådighed til fornyelse og opbygning af ny infrastruktur for videregående uddannelser
(87 mio. EUR), erhvervsuddannelser (20 mio. EUR), grund- og ungdomsuddannelser
(150 mio. EUR) samt vuggestuer og børnehaver (29 mio. EUR).
Landbrug og fiskeri
Landbrugs- og fiskerisektoren har et enormt potentiale for at forbedre landets
konkurrenceevne.
Frem til 2020 kan Grækenland få gavn af knap 20 mia. EUR til landbrugssektoren og
landdistrikter. Dette beløb omfatter ca. 4,7 mia. EUR fra Den Europæiske Landbrugsfond for
Udvikling af Landdistrikterne inden for de europæiske struktur- og investeringsfondes
samlede bevillingsramme på 20 mia. EUR til Grækenland i perioden 2014-2020 og ca.
15 mia. EUR i direkte betalinger, som skal være med til at styrke landmænds og producenters
indkomst. I 2013 fik over 700 000 landmænd gavn af sådanne betalinger. Der findes
indkomststøtteordninger for aktive landmænd, og unge landmænd kan få støtte til at starte
små virksomheder. EU vil også hjælpe landmænd med at blive bedre til at markedsføre deres
produkter via støtte til frugt og grøntsager, olivenolie, vin, mejeriprodukter og honning. Der er
afsat 4,7 mia. EUR til initiativer, der skal forbedre den græske landbrugssektors
konkurrenceevne og samtidig beskytte økosystemer og sikre en effektiv udnyttelse af
naturressourcerne. Sådanne initiativer giver beskæftigelsesmuligheder i landdistrikterne og
fremmer innovation.
I den maritime sektor og fiskerisektoren udgør de EU-midler, der er tilgængelige for
Grækenland inden for de europæiske struktur- og investeringsfondes samlede
bevillingsramme på 20 mia. EUR, knap 400 mio. EUR. De kan være med til at støtte
diversificeringen af økonomierne i kystområder og på øer og bidrage til at sikre overgangen
til bæredygtigt fiskeri. Midlerne kan også anvendes til at styrke konkurrenceevnen i SMV'er, i
fiskerisektoren, i akvakultursektoren (en af Grækenlands vigtigste sektorer, når det gælder
fødevareeksport) og i forarbejdningssektoren og til at støtte omlægningen til en kulstoffattig
økonomi. Dette omfatter en styrkelse af ressourceeffektiviteten og en bæredygtig territorial
udvikling med fokus på beskæftigelse og jobskabelse.
8
kom (2015) 0400 - Ingen titel
1538277_0009.png
Energi, transport og miljø
Frem til 2020 afsættes der ca. 900 mio. EUR til finansiering af investeringer i energi fra de
europæiske struktur- og investeringsfonde, som har et budget på 20 mia. EUR. Energisektoren
betragtes som en af de sektorer, der har det største potentiale for at forbedre landets
konkurrenceevne. Der er knap 500 mio. EUR til rådighed til at forbedre energieffektiviteten i
offentlige bygninger, i beboelsesejendomme og i SMV'er og til at indføre højeffektiv
kraftvarmeproduktion og fjernvarme i Grækenland. Sådanne investeringer forventes at
medføre en bedre klassificering af omkring 26 000 husholdningers energiforbrug og et fald i
primærenergiforbruget i offentlige bygninger på ca. 97 047 000 kWh. Der er afsat
285 mio. EUR til intelligent energilagring og transmissionssystemer og yderligere
46 mio. EUR til intelligente elforsyningsnet. Takket være disse investeringer vil omkring
200 000 nye brugere kunne blive tilsluttet intelligente net. Der er desuden afsat 94 mio. EUR
til investeringer i vedvarende energi. Ud over midler fra EU's samhørighedspolitik finansierer
EU
også
specifikke
energiinfrastrukturprojekter.
Foreløbig
har
græske
energiinfrastrukturprojekter, som har modtaget 8,5 mio. EUR i EU-støtte, allerede været
udvalgt siden 2014.
Inden for de europæiske struktur- og investeringsfondes samlede bevillingsramme på
20 mia. EUR til Grækenland for perioden 2014-2020 er der næsten 3 mia. EUR til støtte for
omlægning til en energieffektiv og kulstoffattig transportsektor gennem finansiering af
anlæggelsen af nye jernbane-, sporvogns og metrolinjer, fornyelse af eksisterende
jernbanelinjer og anlæggelse af nye veje. EU finansierer også transportinfrastrukturprojekter
med afgørende betydning for EU's hovedtransportnet.
Affaldshåndtering, ulovlig deponering og beskyttelse af vandressourcer er fortsat vigtige
indsatsområder for Grækenland. Frem til 2020 vil der blive afsat 2,5 mia. EUR til at forbedre
miljøbeskyttelsen og bidrage til at finansiere omlægningen til en miljøvenlig økonomi. Ud af
dette beløb er der afsat 950 mio. EUR til investeringer i affaldshåndtering. EU finansierer
også miljøprojekter gennem EU-programmer for hele EU. Siden 2014 har græske
støttemodtagere – lokale myndigheder, universiteter og NGO'er – modtaget 12 mio. EUR til
dette formål.
2. Støtte til reformer og anvendelse af EU-midler
I september 2011 oprettede Kommissionen taskforcen for Grækenland. Dens opgave var at
fastlægge og gennemføre et omfattende teknisk bistandsprogram for Grækenland med henblik
på at støtte gennemførelsen af EU/IMF-tilpasningsprogrammet og fremskynde udnyttelsen af
EU-midler.
Den store reformindsats, som Grækenland har iværksat, er blevet styret, ledsaget og optrappet
ved hjælp bistand og støtte fra taskforcen for Grækenland. Formålet med reformerne var bl.a.
at skabe en mere velfungerende offentlig forvaltning, bekæmpe korruption, hvidvaskning af
penge og svindel, forbedre sundhedsvæsenet, udforme en generel mindstelønsordning og lette
samhandelen. Den tekniske bistand var medvirkende til atter at få gang i økonomisk vigtige
motorvejsprojekter.
9
kom (2015) 0400 - Ingen titel
1538277_0010.png
Grækenland har forbedret sin udnyttelse af strukturfondene markant – hvor landet i 2011 lå på
en 18. plads, når det gælder udnyttelse af midlerne, lå det ved udgangen af 2014 på en 6.
plads
5
.
I lyset af de kommende reformudfordringer i flere medlemsstater, herunder Grækenland, har
Kommissionen besluttet at oprette en tjeneste for bistand til strukturreformer
(strukturreformtjenesten) – en permanent, men meget fleksibel enhed, som skal yde
skræddersyet støtte til medlemsstaterne på visse politikområder
6
. Fra juli i år vil denne støtte
ikke kun være forbeholdt medlemsstater, der er omfattet af makroøkonomiske
bistandsprogrammer. Støtten vil få form af mere generel støtte til forberedelse og
gennemførelse af vækstfremmende administrative og strukturelle reformer, navnlig som led i
de økonomiske styringsprocesser, bl.a. gennem bistand til en effektiv og virkningsfuld
udnyttelse af EU-strukturmidlerne. Der vil blive ydet støtte på områder såsom
indtægtsforvaltning og offentlig økonomistyring, forbedring af forholdene for erhvervslivet,
arbejdsmarkedspolitikker, reformer af sundhedssystemet, udvikling af en effektiv og
serviceorienteret offentlig forvaltning, en velfungerende retsstat og bekæmpelse af korruption.
Denne nye tjeneste koordineres af næstformand i Kommissionen Valdis Dombrovskis, som
allerede koordinerer arbejdet i arbejdsgruppen på højt plan om den bedste udnyttelse af
strukturmidlerne i Grækenland med henblik på at mobilisere yderligere offentlige og private
investeringer for at få den græske økonomi tilbage på sporet, bl.a. ved hjælp af finansielle
foranstaltninger.
Hvis Grækenland anmoder om det, er Kommissionen parat til fortsat at støtte udviklingen
og/eller gennemførelsen af strukturreformer og institutionelle reformer inden for denne nye
ramme for teknisk bistand. Den nye tjeneste for teknisk bistand, som Kommissionen har
foreslået, får til opgave at styre og koordinere støtte, der tilrettelægges i samarbejde med
andre tjenestegrene i Kommissionen, andre medlemsstater og/eller internationale
organisationer.
En umiddelbar opgave bliver at hjælpe Grækenland med at maksimere landets udnyttelse af
EU-midlerne, sikre den hurtigst mulige iværksættelse af investeringer og sikre overholdelsen
af kravene til en forsvarlig økonomisk forvaltning og de relevante frister. Inden for rammerne
af de EU-fonde, der er tilgængelige i programmeringsperioden 2014-2020, er der afsat næsten
en halv milliard euro til teknisk bistand på samhørighedspolitikkens område med henblik på at
styrke forvaltnings- og kontrolsystemerne og den administrative kapacitet og sikre, at EU-
midlerne anvendes effektivt og skaber resultater.
Hvor effektiv den tekniske bistand bliver, afhænger især af, at der findes en velfungerende
koordineringsstruktur i den græske forvaltning, og af, at der gøres en målrettet indsats i tæt
samarbejde med Kommissionen og dens nye strukturreformtjeneste.
Kommissionen er også i gang med på forsøgsbasis at oprette en forvaltningsfond for teknisk
bistand på 1,5 mia. EUR, som efter planen skal forvaltes af Den Europæiske Bank for
Genopbygning og Udvikling (EBRD). Formålet er at støtte forberedelsen og gennemførelsen
af vigtige projekter i Grækenland, som kunne (med)finansieres af EBRD og Den
Internationale Finansieringsinstitution (IFC).
5
Denne placering vedrører udnyttelsen af midler fra Den Europæiske Fond for Regionaludvikling (ERDF),
Samhørighedsfonden og Den Europæiske Socialfond (ESF).
6
Kommissionsbeslutning af 17. juni 2015.
10
kom (2015) 0400 - Ingen titel
1538277_0011.png
3. Konklusion
Kommissionen har stået ved Grækenlands side under hele krisen, både med økonomisk støtte
og teknisk bistand. Det vil den fortsat gøre for atter at få gang i væksten og skabe de hårdt
tiltrængte arbejdspladser til gavn for den græske befolkning. Det er i den forbindelse
afgørende at nå frem til en aftale, der skaber klarhed og forudsigelighed. Den fulde
mobilisering af EU-midlerne vil få gang i opsvinget.
Det er nu vigtigt, at Grækenland hurtigt får genoprettet den finansielle stabilitet, så landet kan
få fuld gavn af den omfattende EU-støtte, der er til rådighed i form af tilskud, lån og teknisk
bistand til opbygning af en sikker fremtid. I en tid, hvor der er pres på de nationale midler,
kan denne støtte gøre en reel forskel i forbindelse med opbygning af grundlaget for
bæredygtige arbejdspladser, vækst og social samhørighed.
Grækenland skal gøre sin del. Denne meddelelse vil supplere den omfattede række af
reformer og tilsagn, som Grækenland er ved at gennemføre, og som skal underbygge et
stabilitetsstøtteprogram for Grækenland inden for rammerne af traktaten om oprettelse af den
europæiske stabilitetsmekanisme.
Disse reformer skal sammen med nye investeringer gennemføres hurtigt, for de er et vigtigt
led i genoprettelsen af en sund økonomi. Hvor effektive EU-fondene bliver, afhænger af
stabile og gunstige makroøkonomiske forhold, der bygger på en forsvarlig finans- og
økonomipolitik. Grækenland er også nødt til at rette op på nogle alvorlige svagheder i landets
forvaltning, så det kan få gavn af alle de tilgængelige midler, der er beskrevet i denne
meddelelse.
Kommissionen er parat til fortsat at yde teknisk bistand inden for rammerne af sin nye
tekniske bistandstjeneste og til at fremsætte flere forslag for EU's lovgivende institutioner om
at øge den forfinansiering, som er afsat til Grækenland.
I samarbejde med andre medlemsstater, EU-institutionerne og andre internationale partnere
kan Grækenland opbygge en lys fremtid i EU. Mange af de forudsætninger, der er nødvendige
for at genskabe væksten, er på plads – nu er tiden inde til at færdiggøre processen og sikre
Grækenland en bæredygtig fremtid.
11
kom (2015) 0400 - Ingen titel
1538277_0012.png
Bilag
Tabel 1. Tilgængelig EU-finansiering til den græske økonomi og det græske samfund (2014-2020 i mio.
EUR)
DEL 1: De europæiske struktur- og
investeringsfonde (ESIF), YEI, FEAD og EAGF
Den Europæiske Fond for Regionaludvikling
(ERDF)
Samhørighedsfonden
Den Europæiske Socialfond (ESF)
Ungdomsbeskæftigelsesinitiativet (YEI)
Den Europæiske Fond for Bistand til de Socialt
Dårligst Stillede (FEAD)
Landbrug
- Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af
Landdistrikterne (EAFRD)
- Den Europæiske Garantifond for Landbruget
(EAGF)
Den Europæiske Hav- og Fiskerifond (EMFF)
Afsatte beløb 2014-2020
8 397
3 247
3 691
172
281
Allerede udbetalte beløb
2014 til 12. juli 2015
230
92
104
54
31
4 718
15 074
389
0
3 972
0
Subtotal del 1
DEL 2: Andre EU-fonde
35 969
4 483
Allerede udbetalte beløb
2014 til 12. juli 2015
Horisont 2020
Connecting Europe-faciliteten
Energiprojekter til støtte for den økonomiske genopretning
Erasmus for Alle
Virksomheders konkurrenceevne og små og mellemstore virksomheder
Social udvikling og innovation
Told, Fiscalis og bekæmpelse af svig
Life+
Asyl- og migrationsfonden og Fonden for Intern Sikkerhed
Et Kreativt Europa
Europa for Borgerne
Sundhed for vækst og forbrugerbeskyttelse
Rettigheder, unionsborgerskab og retlige anliggender
Civilbeskyttelse
Fødevarer og foder
Globaliseringsfonden
Den Europæiske Solidaritetsfond
163,9
4,3
3,8
50,2
0,5
1,4
0,8
12,8
28,2
2,7
0,5
1,4
0,9
1,5
5,2
28,6
4,7
Subtotal del 2
UDBETALTE BELØB I ALT (2014 til 12. juli 2015)
311
4 794
12
kom (2015) 0400 - Ingen titel
1538277_0013.png
Tabel 2. EU-finansiering til støtte for den græske økonomi og det græske samfund (2007-2013 i mio. EUR)
DEL 1: Strukturfondene, Samhørighedsfonden,
landbrugs- og fiskerifondene
Den Europæiske Fond for Regionaludvikling
(ERDF)
Samhørighedsfonden
Den Europæiske Socialfond (ESF)
Landbrug
- Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af
Landdistrikterne (EAFRD)
- Den Europæiske Garantifond for Landbruget
(EAGF)
Den Europæiske Fiskerifond (EFF)
Afsatte beløb 2007-2013
12 345
3 697
4 364
3 906
17 315
208
Allerede udbetalte beløb
2007 til 12. juli 2015
11 554
3 376
3 687
3 109
16 491
170
Subtotal del 1
DEL 2: Andre EU-fonde
41 835
38 387
Allerede udbetalte beløb
2007-2013
Det syvende forskningsrammeprogram
De transeuropæiske net
Energiprojekter til støtte for den økonomiske genopretning
Livslang læring og Aktive unge
Rammeprogrammet for konkurrenceevne og innovation
Den socialpolitiske dagsorden
Told 2013 og Fiscalis 2013
Life+
Solidaritet og forvaltning af migrationsstrømme + sikkerhed og beskyttelse af
frihedsrettigheder
Kultur 2007-2013 og Medier 2007
Europa for Borgerne
Program for folkesundhed og forbrugerbeskyttelse
Grundlæggende rettigheder, retlige anliggender og unionsborgerskab
Civilbeskyttelse
Globaliseringsfonden
Den Europæiske Solidaritetsfond
929,3
37,1
6,0
224,4
52,4
12,0
6,3
47,3
199,9
14,9
2,1
8,3
165,0
5,7
2,9
99,1
Subtotal del 2
UDBETALTE BELØB I ALT (2007 til 12. juli 2015)
1813
40 200
13