Europaudvalget 2015
KOM (2015) 0440
Offentligt
1560909_0001.png
EUROPA-
KOMMISSIONEN
Bruxelles, den 14.9.2015
COM(2015) 440 final
2015/0202 (NLE)
Forslag til
RÅDETS AFGØRELSE
om undertegnelse på Den Europæiske Unions vegne og om midlertidig anvendelse af
aftalen mellem Den Europæiske Union og Republikken Kiribati om visumfritagelse for
kortvarige ophold
DA
DA
kom (2015) 0440 - Ingen titel
1560909_0002.png
BEGRUNDELSE
1.
BAGGRUND FOR FORSLAGET
I Rådets forordning (EF) nr. 539/2001
1
fastlægges listen over de tredjelande, hvis statsborgere
skal være i besiddelse af visum ved passage af medlemsstaternes ydre grænser, og listen over
de tredjelande, hvis statsborgere er fritaget for dette krav. Forordning (EF) nr. 539/2001 finder
anvendelse i alle medlemsstater med undtagelse af Irland og Det Forenede Kongerige.
Ved Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 509/2014
2
blev forordning (EF)
nr. 539/2001 ændret, idet 19 lande blev overført til bilag II, der indeholder listen over de
tredjelande, hvis statsborgere er fritaget for visumkravet. De 19 lande er: Colombia,
Dominica, De Forenede Arabiske Emirater, Grenada, Kiribati, Marshalløerne, Mikronesien,
Nauru, Palau, Peru, Saint Lucia, Saint Vincent og Grenadinerne, Salomonøerne, Samoa,
Timor-Leste, Tonga, Trinidad og Tobago, Tuvalu og Vanuatu. Henvisningen til hvert af disse
lande i bilag II ledsages af en fodnote, hvori det specificeres, at "visumfritagelsen træder i
kraft på datoen for ikrafttrædelsen af en visumfritagelsesaftale med Den Europæiske Union".
Forordning (EU) nr. 509/2014 blev vedtaget den 20. maj 2014 og trådte i kraft den 9. juni
2014. I juli 2014 fremsatte Kommissionen en henstilling til Rådet om at bemyndige den til at
indlede forhandlinger om en visumfritagelsesaftale med hvert af følgende 17 lande:
Dominica, De Forenede Arabiske Emirater, Grenada, Kiribati, Marshalløerne, Mikronesien,
Nauru, Palau, Saint Lucia, Saint Vincent og Grenadinerne, Salomonøerne, Samoa, Timor-
Leste, Tonga, Trinidad og Tobago, Tuvalu og Vanuatu
3
. Den 9. oktober 2014 udstedte Rådet
forhandlingsdirektiverne til Kommissionen.
Den første række visumfritagelsesaftaler blev undertegnet henholdsvis den 6. maj 2015 (De
Forenede Arabiske Emirater), den 26. maj 2015 (Timor-Leste) og den 28. maj 2015
(Dominica, Grenada, Saint Lucia, Saint Vincent og Grenadinerne, Samoa, Trinidad og
Tobago samt Vanuatu) og fandt midlertidig anvendelse fra datoen for undertegnelsen, indtil
de trådte i kraft.
Forhandlingerne med Kiribati blev indledt den 17.
brevveksling. Gennem yderligere brevvekslinger blev der
aftalen. Aftalen blev paraferet ved brevveksling mellem
(Kiribati) og den 10. juni 2015 (EU). Medlemsstaterne
arbejdsgruppe vedrørende visa den 15. juni 2015.
2.
RETSGRUNDLAG
december 2014 og foregik ved
opnået enighed om alle aspekter af
chefforhandlerne den 6. maj 2015
blev orienteret på mødet i Rådets
For EU's vedkommende er retsgrundlaget for aftalen artikel 77, stk. 2, litra a), i traktaten om
Den Europæiske Unions funktionsmåde (TEUF) sammenholdt med artikel 218.
Vedlagte forslag udgør det retlige instrument for undertegnelse af aftalen. Rådet træffer
afgørelse med kvalificeret flertal.
1
2
3
Rådets forordning (EF) nr. 539/2001 af 15. marts 2001 om fastlæggelse af listen over de tredjelande,
hvis statsborgere skal være i besiddelse af visum ved passage af de ydre grænser, og listen over de
tredjelande, hvis statsborgere er fritaget for dette krav (EFT L 81 af 21.3.2001, s. 1).
Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 509/2014 af 15. maj 2014 om ændring af Rådets
forordning (EF) nr. 539/2001 om fastlæggelse af listen over de tredjelande, hvis statsborgere skal være i
besiddelse af visum ved passage af de ydre grænser, og listen over de tredjelande, hvis statsborgere er
fritaget for dette krav (EUT L 149 af 20.5.2014, s. 67).
COM(2014) 467 af 17.7.2014.
DA
2
DA
kom (2015) 0440 - Ingen titel
1560909_0003.png
I betragtning af at Kiribati vil kunne afslutte sin interne ratificeringsprocedure hurtigt, og det
lange tidsrum, der er gået, siden Kommissionen første gang foreslog at fritage statsborgere fra
Kiribati for visumpligten (november 2012), fastsættes det i forslaget til afgørelse om
undertegnelse af aftalen, at denne finder midlertidig anvendelse fra dagen efter datoen for
dens undertegnelse, jf. artikel 218, stk. 5, i TEUF. Da det er nødvendigt at indhente Europa-
Parlamentets godkendelse, inden aftalen kan indgås, vil Kommissionen informere Europa-
Parlamentet om den midlertidige anvendelse af aftalen.
3.
FORHANDLINGSRESULTATER
Kommissionen finder, at de mål, Rådet opstillede i sine forhandlingsdirektiver, er nået, og at
udkastet til visumfritagelsesaftale er acceptabelt for EU.
Aftalens endelige indhold kan opsummeres således:
Formål
Aftalen indeholder bestemmelser om visumfritagelse for unionsborgere og statsborgere i
Kiribati ved indrejse i den anden kontraherende parts område med henblik på ophold i en
periode på højst 90 dage inden for en periode på 180 dage.
For at sikre ligebehandling af alle unionsborgere er der i aftalen indføjet en bestemmelse om,
at Kiribati kun kan suspendere eller opsige aftalen for alle Den Europæiske Unions
medlemsstaters vedkommende, og at EU ligeledes kun kan suspendere eller opsige aftalen for
alle sine medlemsstaters vedkommende.
Det Forenede Kongeriges og Irlands særlige situation er nævnt i præamblen.
Anvendelsesområde
Visumfritagelsen gælder for alle kategorier af personer (indehavere af almindeligt pas,
diplomatpas, tjenestepas, officielt pas eller særligt pas) for indrejse til ethvert formål undtagen
med henblik på udøvelse af lønnet beskæftigelse. For den sidstnævnte kategori kan hver
medlemsstat og Kiribati opretholde visumpligten for den anden parts statsborgere i
overensstemmelse med gældende EU-ret eller national lovgivning. For at sikre en ensartet
anvendelse af aftalen er der som bilag til den knyttet en fælles erklæring om, hvordan den
personkategori, der indrejser med henblik på lønnet beskæftigelse, skal afgrænses.
Opholdets varighed
Aftalen indeholder bestemmelser om visumfritagelse for unionsborgere og statsborgere i
Kiribati ved indrejse i den anden kontraherende parts område med henblik på ophold i en
periode på højst 90 dage inden for en periode på 180 dage. Aftalen er vedlagt en fælles
erklæring om, hvordan denne periode på 90 dage inden for en periode på 180 dage skal
fortolkes.
Aftalen tager hensyn til de medlemsstater, der endnu ikke i fuldt omfang anvender
Schengenreglerne. Så længe de ikke indgår i Schengenområdet uden indre grænser, giver
visumfritagelsesaftalen statsborgere i Kiribati ret til ophold i 90 dage i en periode på 180 dage
i hver af de pågældende medlemsstater (Bulgarien, Cypern, Kroatien og Rumænien)
uafhængigt af den periode, der beregnes for hele Schengenområdet.
Territorial anvendelse
Aftalen indeholder bestemmelser om dens territoriale anvendelse: for Frankrigs og
Nederlandenes vedkommende giver visumfritagelsesaftalen statsborgere i Kiribati ret til
ophold udelukkende på disse medlemsstaters europæiske områder.
DA
3
DA
kom (2015) 0440 - Ingen titel
1560909_0004.png
Erklæringer
Ud over de ovenfor nævnte fælles erklæringer er der knyttet to andre fælles erklæringer til
aftalen:
– om Norges, Islands, Schweiz' og Liechtensteins associering i gennemførelsen, anvendelsen
og udviklingen af Schengenreglerne.
– om fuld formidling af oplysninger om visumfritagelsesaftalens indhold og konsekvenser
samt spørgsmål i forbindelse hermed, f.eks. indrejsebetingelser.
4.
KONKLUSION
På baggrund af forhandlingsresultaterne foreslår Kommissionen, at Rådet
– beslutter, at aftalen skal undertegnes på EU's vegne, og bemyndiger Rådets formand til at
udpege den eller de personer, der er beføjet til at undertegne den på EU's vegne.
– godkender aftalens midlertidige anvendelse, indtil den træder i kraft.
DA
4
DA
kom (2015) 0440 - Ingen titel
1560909_0005.png
2015/0202 (NLE)
Forslag til
RÅDETS AFGØRELSE
om undertegnelse på Den Europæiske Unions vegne og om midlertidig anvendelse af
aftalen mellem Den Europæiske Union og Republikken Kiribati om visumfritagelse for
kortvarige ophold
RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR —
under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, særlig artikel 77,
stk. 2, litra a), sammenholdt med artikel 218, stk. 5,
under henvisning til forslag fra Europa-Kommissionen,
ud fra følgende betragtninger:
(1)
(2)
Ved Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 509/2014
4
blev henvisningen
til Kiribati overført fra bilag I til bilag II til Rådets forordning (EF) nr. 539/2001
5
.
Henvisningen til Kiribati ledsages af en fodnote, hvoraf det fremgår, at fritagelsen for
visumpligten finder anvendelse fra datoen for ikrafttrædelsen af en aftale om
visumfritagelse, der skal indgås med Den Europæiske Union.
Ved afgørelse af 9. oktober 2014 gav Rådet Kommissionen bemyndigelse til at føre
forhandlinger om en aftale mellem Den Europæiske Union og Kiribati om
visumfritagelse for kortvarige ophold. Forhandlingerne om en aftale blev indledt den
17. december 2014 og foregik ved brevveksling.
Aftalen, der blev paraferet ved brevveksling den 6. maj 2015 (Kiribati) og den 10. juni
2015 (Unionen), bør undertegnes og vedlagte erklæringer godkendes. Aftalen bør
anvendes på midlertidigt grundlag, indtil procedurerne for dens formelle indgåelse er
afsluttet.
I overensstemmelse med protokollen om Det Forenede Kongeriges og Irlands stilling
for så vidt angår området med frihed, sikkerhed og retfærdighed og protokollen om
integration af Schengenreglerne i Den Europæiske Union, der er knyttet som bilag til
traktaten om Den Europæiske Union og til traktaten om Den Europæiske Unions
funktionsmåde, finder aftalens bestemmelser ikke anvendelse på Det Forenede
Kongerige og Irland —
(3)
(4)
(5)
4
5
Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 509/2014 af 15. maj 2014 om ændring af Rådets
forordning (EF) nr. 539/2001 om fastlæggelse af listen over de tredjelande, hvis statsborgere skal være i
besiddelse af visum ved passage af de ydre grænser, og listen over de tredjelande, hvis statsborgere er
fritaget for dette krav (EUT L 149 af 20.5.2014, s. 67).
Rådets forordning (EF) nr. 539/2001 af 15. marts 2001 om fastlæggelse af listen over de tredjelande,
hvis statsborgere skal være i besiddelse af visum ved passage af de ydre grænser, og listen over de
tredjelande, hvis statsborgere er fritaget for dette krav (EFT L 81 af 21.3.2001, s. 1).
DA
5
DA
kom (2015) 0440 - Ingen titel
VEDTAGET DENNE AFGØRELSE:
Artikel 1
Undertegnelsen af aftalen mellem Den Europæiske Union og Republikken Kiribati om
visumfritagelse for kortvarige ophold for indehavere af almindeligt pas (i det følgende
benævnt "aftalen") godkendes hermed på Unionens vegne med forbehold af dens indgåelse.
Teksten til aftalen er knyttet som bilag til denne afgørelse.
Artikel 2
De erklæringer, der er knyttet til denne afgørelse, godkendes på Unionens vegne.
Artikel 3
Formanden for Rådet bemyndiges herved til at udpege den eller de personer, der er beføjet til
at undertegne aftalen på Unionens vegne med forbehold af dens indgåelse.
Artikel 4
Aftalen finder midlertidig anvendelse fra dagen efter datoen for dens undertegnelse, indtil
procedurerne til dens indgåelse er afsluttet.
Udfærdiget i Bruxelles, den .
På Rådets vegne
Formand
DA
6
DA
kom (2015) 0440 - Ingen titel
1560909_0007.png
EUROPA-
KOMMISSIONEN
Bruxelles, den 14.9.2015
COM(2015) 440 final
ANNEX 1
BILAG
til
Forslag til Rådets afgørelse
om undertegnelse på Den Europæiske Unions vegne og om midlertidig anvendelse af
aftalen mellem Den Europæiske Union og Republikken Kiribati om visumfritagelse for
kortvarige ophold
DA
DA
kom (2015) 0440 - Ingen titel
BILAG
til
Forslag til Rådets afgørelse
om undertegnelse på Den Europæiske Unions vegne og om midlertidig anvendelse af aftalen
mellem Den Europæiske Union og Republikken Kiribati om visumfritagelse for kortvarige
ophold
DA
2
DA
kom (2015) 0440 - Ingen titel
1560909_0009.png
AFTALE
mellem Den Europæiske Union og Republikken Kiribati om
visumfritagelse for kortvarige ophold
DEN EUROPÆISKE UNION, i det følgende benævnt "Unionen" eller "EU", og
REPUBLIKKEN KIRIBATI, i det følgende benævnt "Kiribati",
under ét benævnt "de kontraherende parter", ER
MED HENBLIK PÅ at fremme venskabsforbindelserne mellem de kontraherende parter og ud fra
ønsket om at gøre det lettere for deres borgere at rejse ved at sikre dem ret til visumfri indrejse og
kortvarigt ophold,
UNDER HENVISNING TIL Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 509/2014 af
15. maj 2014 om ændring af Rådets forordning (EF) nr. 539/2001 om fastlæggelse af listen over de
tredjelande, hvis statsborgere skal være i besiddelse af visum ved passage af de ydre grænser, og
listen over de tredjelande, hvis statsborgere er fritaget for dette krav
1
, hvorved 19 tredjelande,
herunder Kiribati, blev overført til listen over de tredjelande, hvis statsborgere er fritaget for
visumkravet ved kortvarige ophold i medlemsstaterne,
I BETRAGTNING AF, at visumfritagelsen i henhold til artikel 1 i forordning (EU) nr. 509/2014 for
disse 19 lande først gælder fra datoen for ikrafttrædelsen af en aftale om visumfritagelse, som skal
indgås med Unionen,
UD FRA ØNSKET OM at fastholde princippet om ligebehandling af alle unionsborgere,
UNDER HENSYNTAGEN TIL, at personer, som indrejser med det formål at udøve lønnet
beskæftigelse under deres kortvarige ophold, ikke er omfattet af denne aftale, og at de relevante
bestemmelser i EU-retten, medlemsstaternes nationale lovgivning og Kiribatis nationale lovgivning
derfor fortsat finder anvendelse på disse personers visumpligt eller -fritagelse og adgang til
beskæftigelse,
UNDER HENSYNTAGEN TIL protokollen om Det Forenede Kongeriges og Irlands stilling for så
vidt angår området med frihed, sikkerhed og retfærdighed og protokollen om integration af
Schengenreglerne i Den Europæiske Union, der er knyttet som bilag til traktaten om Den
Europæiske Union og til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, bekræftes det, at
denne aftales bestemmelser ikke gælder for Det Forenede Kongerige og Irland —
BLEVET ENIGE OM FØLGENDE:
1
EUT L 149 af 20.5.2014, s. 67.
DA
3
DA
kom (2015) 0440 - Ingen titel
1560909_0010.png
ARTIKEL 1
Formål
Denne aftale indeholder bestemmelser om visumfritagelse for unionsborgere og statsborgere i
Kiribati ved indrejse i den anden kontraherende parts område med henblik på ophold i højst 90 dage
inden for en periode på 180 dage.
ARTIKEL 2
Definitioner
I denne aftale forstås ved:
a)
b)
c)
d)
"medlemsstat": enhver af Unionens medlemsstater med undtagelse af Det Forenede
Kongerige og Irland
"unionsborger": en statsborger i en medlemsstat som defineret i litra a)
"statsborger i Kiribati": enhver, som har statsborgerskab i Kiribati
"Schengenområdet": det område uden indre grænser, der omfatter områder tilhørende de i
litra a) definerede medlemsstater, som i fuldt omfang anvender Schengenreglerne
ARTIKEL 3
Anvendelsesområde
1.
Unionsborgere, der er indehavere af et gyldigt almindeligt pas, diplomatpas, tjenestepas,
officielt pas eller særligt pas udstedt af en medlemsstat, har ret til visumfri indrejse og ophold i
Kiribati i den i artikel 4, stk. 1, fastsatte opholdsperiode.
Statsborgere i Kiribati, der er indehavere af et gyldigt almindeligt pas, diplomatpas, tjenestepas,
officielt pas eller særligt pas udstedt af Kiribati, har ret til visumfri indrejse i og ophold på
medlemsstaternes område i den i artikel 4, stk. 2, fastsatte opholdsperiode.
2.
Stk. 1 i denne artikel finder ikke anvendelse på personer, der indrejser med det formål at
udøve lønnet beskæftigelse.
For denne kategori af personer kan hver medlemsstat selv indføre visumpligt eller ophæve den for
statsborgere i Kiribati, jf. artikel 4, stk. 3, i Rådets forordning (EF) nr. 539/2001
1
.
For denne kategori af personer kan Kiribati i henhold til sin nationale lovgivning indføre visumpligt
eller ophæve den for statsborgere i hver enkelt medlemsstat.
1
Rådets forordning (EF) nr. 539/2001 af 15. marts 2001 om fastlæggelse af listen over de tredjelande, hvis
statsborgere skal være i besiddelse af visum ved passage af de ydre grænser, og listen over de tredjelande, hvis
statsborgere er fritaget for dette krav (EFT L 81 af 21.3.2001, s. 1).
DA
4
DA
kom (2015) 0440 - Ingen titel
3.
Visumfritagelse efter denne aftale finder anvendelse, uden at dette berører de kontraherende
parters lovgivning om betingelser for indrejse og kortvarigt ophold. Medlemsstaterne og Kiribati
forbeholder sig ret til at nægte indrejse og kortvarige ophold på deres område, hvis en eller flere af
sådanne betingelser ikke er opfyldt.
4.
Visumfritagelsen gælder, uanset hvilket transportmiddel der anvendes til at passere de
kontraherende parters grænser.
5.
Spørgsmål, der ikke er omfattet af denne aftale, skal afgøres i henhold til EU-retten,
medlemsstaternes nationale lovgivning eller Kiribatis nationale lovgivning.
ARTIKEL 4
Opholdets varighed
1.
Unionsborgere må opholde sig på Kiribatis område i højst 90 dage inden for en periode på
180 dage.
2.
Statsborgere i Kiribati må opholde sig på de medlemsstaters område, som fuldt ud anvender
Schengenreglerne, i højst 90 dage inden for en periode på 180 dage. Ved beregning af denne
periode tages der ikke hensyn til ophold i en medlemsstat, der endnu ikke i fuldt omfang anvender
Schengenreglerne.
Statsborgere i Kiribati må opholde sig i højst 90 dage inden for en periode på 180 dage på hver af
de medlemsstaters område, som endnu ikke fuldt ud anvender Schengenreglerne, uden at der tages
hensyn til beregningen af opholdsperioden på de medlemsstaters område, der fuldt ud anvender
Schengenreglerne.
3.
Denne aftale berører ikke Kiribatis og medlemsstaternes mulighed for at forlænge
opholdsperioden ud over de 90 dage i overensstemmelse med deres respektive nationale lovgivning
og EU-retten.
ARTIKEL 5
Territorial anvendelse
1.
Denne aftale finder for Den Franske Republiks vedkommende kun anvendelse på Den
Franske Republiks europæiske område.
2.
Denne aftale finder for Kongeriget Nederlandenes vedkommende kun anvendelse på
Kongeriget Nederlandenes europæiske område.
ARTIKEL 6
Blandet udvalg til forvaltning af aftalen
1.
De kontraherende parter nedsætter et blandet ekspertudvalg (i det følgende benævnt
"udvalget"), bestående af repræsentanter for Unionen og repræsentanter for Kiribati. Unionen
repræsenteres af Europa-Kommissionen.
DA
5
DA
kom (2015) 0440 - Ingen titel
2.
a)
b)
c)
3.
4.
Udvalget har bl.a. til opgave at:
føre tilsyn med gennemførelsen af denne aftale
fremsætte forslag til ændringer af eller tilføjelser til denne aftale
bilægge tvister om fortolkningen eller anvendelsen af denne aftale.
Udvalget indkaldes efter behov på anmodning af en af de kontraherende parter.
Udvalget fastsætter selv sin forretningsorden.
ARTIKEL 7
Forholdet mellem denne aftale og eksisterende bilaterale visumfritagelsesaftaler
mellem medlemsstaterne og Kiribati
Denne aftale har forrang for enhver bilateral aftale eller ordning indgået mellem enkelte
medlemsstater og Kiribati, for så vidt disse omhandler spørgsmål, der falder inden for denne aftales
anvendelsesområde.
ARTIKEL 8
Afsluttende bestemmelser
1.
Denne aftale ratificeres eller godkendes af de kontraherende parter efter deres respektive
interne procedurer og træder i kraft den første dag i den anden måned efter datoen for den sidste af
de to meddelelser, hvorved de kontraherende parter underretter hinanden om, at disse procedurer er
afsluttet.
Denne aftale anvendes midlertidigt fra datoen for dens undertegnelse.
2.
Denne aftale indgås på ubestemt tid, men kan opsiges efter bestemmelserne i stk. 5.
3.
Denne aftale kan ændres efter skriftlig aftale mellem de kontraherende parter. Ændringer
træder i kraft, efter at de kontraherende parter har givet hinanden meddelelse om, at de interne
procedurer, der er nødvendige herfor, er gennemført.
4.
Hver af de kontraherende parter kan suspendere denne aftale eller dele af den, navnlig når
hensyn til den offentlige orden, den nationale sikkerhed eller folkesundheden tilsiger det, eller på
grund af ulovlig indvandring eller en kontraherende parts genindførelse af visumpligt. Afgørelsen
herom meddeles den anden part senest to måneder før dens planlagte ikrafttræden. Den
kontraherende part, der suspenderer anvendelsen af denne aftale, underretter omgående den anden
kontraherende part, hvis grundene til suspensionen ikke længere består, og hæver suspensionen.
5.
Hver kontraherende part kan opsige denne aftale med skriftligt varsel til den anden part.
Aftalen ophører 90 dage efter dette varsel.
6.
Kiribati kan kun suspendere eller opsige denne aftale for alle medlemsstaters vedkommende.
DA
6
DA
kom (2015) 0440 - Ingen titel
7.
Unionen kan kun suspendere eller opsige denne aftale for alle sine medlemsstaters
vedkommende.
Udfærdiget i to eksemplarer på bulgarsk, dansk, engelsk, estisk, finsk, fransk, græsk, italiensk,
kroatisk, lettisk, litauisk, maltesisk, nederlandsk, polsk, portugisisk, rumænsk, slovakisk, slovensk,
spansk, svensk, tjekkisk, tysk og ungarsk, idet hver af disse tekster har samme gyldighed.
DA
7
DA
kom (2015) 0440 - Ingen titel
FÆLLES ERKLÆRING VEDRØRENDE ISLAND, NORGE, SCHWEIZ OG
LIECHTENSTEIN
De kontraherende parter noterer sig de tætte forbindelser mellem Den Europæiske Union og
Norge, Island, Schweiz og Liechtenstein, navnlig i henhold til aftalerne af 18. maj 1999 og
26. oktober 2004 om disse landes associering i gennemførelsen, anvendelsen og udviklingen
af Schengenreglerne.
Under disse omstændigheder er det ønskeligt, at myndighederne i Norge, Island, Schweiz og
Liechtenstein på den ene side og myndighederne i Kiribati på den anden side snarest indgår
bilaterale aftaler om visumfritagelse for kortvarige ophold svarende til denne aftale.
FÆLLES ERKLÆRING OM, HVORDAN DEN PERSONKATEGORI, DER INDREJSER
MED DET FORMÅL AT UDØVE LØNNET BESKÆFTIGELSE, JF. AFTALENS
ARTIKEL 3, STK. 2, SKAL AFGRÆNSES
Ud fra ønsket om at sikre en fælles afgrænsning af denne personkategori er de kontraherende
parter enedes om, at den kategori af personer, der udøver lønnet beskæftigelse, ved
anvendelsen af denne aftale omfatter personer, der indrejser i den anden kontraherende parts
område med det formål at udøve erhvervsmæssig beskæftigelse eller drive virksomhed mod
betaling som lønmodtager eller tjenesteyder.
Denne kategori omfatter ikke:
forretningsrejsende, dvs. personer, der indrejser i forretningsanliggender (uden at være
ansat i den anden kontraherende parts land)
sportsfolk eller kunstnere, der udøver en aktivitet lejlighedsvis
journalister udsendt af medier i deres opholdsland
praktikanter på udvekslingsophold.
Gennemførelsen af denne erklæring overvåges af det blandede udvalg inden for rammerne af
dets opgaver i henhold til aftalens artikel 6, og udvalget kan foreslå ændringer, når det – i
lyset af de kontraherende parters erfaringer – skønner det nødvendigt.
DA
8
DA
kom (2015) 0440 - Ingen titel
FÆLLES ERKLÆRING OM, HVORDAN PERIODEN PÅ 90 DAGE INDEN FOR EN
PERIODE PÅ 180 DAGE, JF. AFTALENS ARTIKEL 4, SKAL FORTOLKES
De kontraherende parter forstår, at maksimumsperioden på 90 dage inden for en periode på
180 dage som fastsat i denne aftales artikel 4 betyder enten et sammenhængende ophold eller
flere på hinanden følgende ophold, hvis samlede varighed ikke overstiger 90 dage inden for
en periode på 180 dage.
Der tages udgangspunkt i en "glidende" periode på 180 dage, hvor der ses tilbage på hver
opholdsdag inden for den seneste periode på 180 dage for at kontrollere, om kravet om højst
90 dage inden for en periode på 180 dage fortsat er opfyldt. Det betyder bl.a., at et fravær i en
uafbrudt periode på 90 dage giver mulighed for et nyt ophold på højst 90 dage.
FÆLLES ERKLÆRING OM INFORMATION AF BORGERNE OM
VISUMFRITAGELSESAFTALEN
I erkendelse af behovet for åbenhed over for unionsborgere og statsborgere i Kiribati er de
kontraherende parter enedes om at sikre fuld formidling af information om
visumfritagelsesaftalens indhold og konsekvenser og om dertil knyttede spørgsmål, bl.a.
indrejsebetingelser.
_________________
DA
9
DA