Europaudvalget 2015
KOM (2015) 0485
Offentligt
1551525_0001.png
EUROPA-
KOMMISSIONEN
Bruxelles, den 30.9.2015
COM(2015) 485 final
FORSLAG TIL ÆNDRINGSBUDGET NR. 7
TIL DET ALMINDELIGE BUDGET FOR 2015
Håndtering af flygtningekrisen: øjeblikkelige budgetforanstaltninger som led i den
europæiske dagsorden for migration
DA
DA
kom (2015) 0485 - Ingen titel
1551525_0002.png
Under henvisning til:
traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, særlig artikel 314,
sammenholdt med traktaten om oprettelse af Det Europæiske Atomenergifællesskab,
særlig artikel 106a,
Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU, Euratom) nr. 966/2012 af
25. oktober 2012 om de finansielle regler vedrørende Unionens almindelige budget
1
,
særlig artikel 41,
Den Europæiske Unions almindelige budget for 2015, der blev vedtaget den 17.
december 2014
2
,
ændringsbudget nr. 1/2015
3
, vedtaget den 28. april 2015,
ændringsbudget nr. 2/2015
4
, vedtaget den 7. juli 2015,
ændringsbudget nr. 3/2015
5
, vedtaget den 7. juli 2015,
ændringsbudget nr. 4/2015
6
, vedtaget den 7. juli 2015,
ændringsbudget nr. 5/2015
7
, vedtaget den 7. juli 2015,
forslag til ændringsbudget nr. 6/2015
8
, vedtaget den 15. juli 2015,
forelægger Europa-Kommissionen hermed Europa-Parlamentet og Rådet forslag til
ændringsbudget nr. 7 til budgettet for 2015.
ÆNDRINGER I OVERSIGTEN OVER INDTÆGTER OG UDGIFTER EFTER
SEKTION
Ændringerne af oversigten over indtægter og udgifter efter sektion kan ses på EUR-Lex
(http://eur-lex.europa.eu/budget/www/index-da.htm). En engelsk udgave af ændringerne i
oversigten vedlægges til orientering som et budgetbilag.
1
2
3
4
5
6
7
8
EUT L 298 af 26.10.2012, s. 1.
EUT L 69 af 13.3.2015, s. 1.
EUT L 190 af 17.7.2015.
EUT L XX af XX.XX.2015.
EUT L XX af XX.XX.2015.
EUT L XX af XX.XX.2015.
EUT L XX af XX.XX.2015.
COM(2015) 351 final af 15.7.2015.
2
kom (2015) 0485 - Ingen titel
INDHOLDSFORTEGNELSE
1.
2.
3.
4.
INDLEDNING ............................................................................................................................................. 4
HÅNDTERING AF FLYGTNINGEKRISEN SOM LED I DEN EUROPÆISKE DAGSORDEN
FOR MIGRATION ..................................................................................................................................... 5
FORESLÅET FINANSIERING I 2015 ..................................................................................................... 7
SAMMENFATTENDE OVERSIGT OPDELT PÅ UDGIFTSOMRÅDERNE I FFR ....................... 11
3
kom (2015) 0485 - Ingen titel
1551525_0004.png
1.
I
NDLEDNING
Den 23. september 2015 forelagde Kommissionen en
meddelelse til Europa-Parlamentet, Det
Europæiske Råd og Rådet — Håndtering af flygtningekrisen: øjeblikkelige operationelle,
budgetmæssige og retlige foranstaltninger som led i den europæiske dagsorden for migration
9
.
I
meddelelsen fastlægges en række prioriterede foranstaltninger, der skal træffes i de kommende seks
måneder, herunder de tilpasninger, der skal foretages i budgettet for 2015 og budgetforslaget for 2016.
Formålet med forslaget til ændringsbudget (FÆB) nr. 7 for 2015 er at indføre de ændringer, der
kræves til de øjeblikkelige foranstaltninger i de resterende måneder af 2015, ved at gøre brug af alle
muligheder for omfordeling af bevillinger på dette tidspunkt af året, uden at det hæmmer
gennemførelsen af andre udgiftsprogrammer. Det omfatter følgende:
– En forhøjelse af den nødhjælp, der ydes inden for rammerne af Asyl-, Migrations- og
Integrationsfonden (AMIF) og Fonden for Intern Sikkerhed (ISF), med et samlet beløb på
100 mio. EUR i forpligtelsesbevillinger.
– En forøgelse af antallet af stillinger i stillingsfortegnelsen for Frontex (+ 60 stillinger), EASO
(+ 30) og Europol (+ 30) for at øge deres kapacitet lokalt. Den dermed forbundne forhøjelse af
lønudgifterne beløber sig til 1,3 mio. EUR i forpligtelses- og betalingsbevillinger for de tre
agenturer tilsammen.
– Yderligere finansiering til det europæiske naboskabsinstrument (300 mio. EUR i
forpligtelsesbevillinger), således at EU’s regionale trustfond som reaktion på den syriske krise
("Madadfonden") kan nå op på mindst 500 mio. EUR.
– En forøgelse af betalingsbevillinger til humanitær bistand på 55,7 mio. EUR gennem omfordeling.
Der vil særskilt blive forelagt en anmodning om overførsel af forpligtelsesbevillinger til humanitær
bistand fra nødhjælpsreserven (EAR), således at man når op på 200 mio. EUR til humanitær
bistand til flygtninge i nød.
De forhøjelser, der anmodes om for Asyl-, Migrations- og Integrationsfonden (AMIF), Fonden for
Intern Sikkerhed (ISF) og humanitær bistand i dette FÆB 7/2015, opvejes delvis af en omfordeling af
70,5 mio. EUR i forpligtelsesbevillinger og 57,0 mio. EUR i betalingsbevillinger, der på nuværende
tidspunkt er til rådighed på budgettet for 2015: især fra EU’s solidaritetsfond (33,7 mio. EUR i
forpligtelses- og betalingsbevillinger), fra forskellige budgetposter i udgiftsområde 2 (24,8 mio. EUR i
forpligtelsesbevillinger og 19,8 mio. EUR i betalingsbevillinger), og 12,0 mio. EUR i
forpligtelsesbevillinger og 3,5 mio. EUR i betalingsbevillinger fra fødevare- og foderprogrammet.
Foruden omfordelingen skal forpligtelsesbevillingerne forhøjes gennem anvendelse af de eksisterende
margener under udgiftslofterne for udgiftsområde 3 (Sikkerhed og unionsborgerskab, med det samlede
disponible beløb på 23,2 mio. EUR) og udgiftsområde 4 (Et globalt Europa, med et beløb på
300 mio. EUR) samt anvendelse af fleksibilitetsinstrumentet med et beløb på 66,1 mio. EUR til at
finansiere nødforanstaltninger under AMIF i udgiftsområde 3. Der forelægges et forslag om
anvendelse af fleksibilitetsinstrumentet sideløbende med dette FÆB.
I alt vil de yderligere foranstaltninger, der foreslås i dette forslag til ændringsbudget, føre til en
nettoforøgelse af forpligtelsesbevillingerne i budgettet for 2015 på 330,7 mio. EUR. Niveauet for
betalingsbevillinger forbliver uændret i 2015, da en stor del af betalingerne vil finde sted i 2016.
Yderligere behov, der er nævnt i
meddelelsen om håndtering af flygtningekrisen,
i forhold til
Kommissionens budgetforslag (BF) for 2016 vil blive medtaget i en ændringsskrivelse til
budgetforslaget for 2016, der skal fremlægges i midten af oktober. Denne ændringsskrivelse vil
desuden indeholde ajourførte overslag over landbrugsudgifterne.
9
COM(2015) 490 af 23.9.2015.
4
kom (2015) 0485 - Ingen titel
1551525_0005.png
2.
H
ÅNDTERING
MIGRATION
AF FLYGTNINGEKRISEN SOM LED I DEN EUROPÆISKE DAGSORDEN FOR
Dette omhandler de yderligere foranstaltninger, der hidtil er foreslået inden for migration, navnlig via
ændringsbudget 5/2015
10
, og den yderligere forhøjelse, der stadig kræves i år, via dette forslag til
ændringsbudget og det ledsagende forslag om anvendelse af fleksibilitetsinstrumentet.
2.1
2.1.1
Udgiftsområde 3: Sikkerhed og unionsborgerskab
Foreslåede foranstaltninger i FÆB 5/2015
Kommissionen vedtog den 13. maj den europæiske dagsorden for migration
11
, der blev ledsaget af et
forslag til ændringsbudget 5/2015. Den endelige vedtagelse af ændringsbudgettet den 7. juli gjorde det
muligt at:
tredoble Frontex’ operationer i Middelhavet (Triton og Poseidon, 26 mio. EUR)
fordoble den nødhjælp, der ydes til de hårdest ramte medlemsstater under Asyl-, Migrations-
og Integrationsfonden (AMIF, 25 mio. EUR) og Fonden for Intern Sikkerhed (ISF,
5 mio. EUR)
gennemføre en EU-dækkende genbosættelsesordning (25 mio. EUR)
styrke de regionale udviklings- og beskyttelsesprogrammer i Nordafrika og på Afrikas Horn
(7 mio. EUR) og
øge antallet af stillinger og tilhørende personaleudgifter i de tre mest berørte EU-agenturer
(16 stillinger til Frontex, 4 til EASO og 3 til Europol).
Yderligere forhøjelser, der er foreslået i FÆB 7/2015
2.1.2
Hasteforanstaltninger
Der er omgående brug for en betydelig yderligere forhøjelse af nødhjælp under AMIF (80 mio. EUR)
og ISF (20 mio. EUR) til at støtte de medlemsstater, der på det seneste er berørt, og for at støtte
gennemførelsen af tilgangen for brændpunkterne. Det supplerende beløb på 100 mio. EUR vil først og
fremmest tjene til at:
imødekomme anmodninger, der i øjeblikket modtages fra Tyskland, Grækenland, Kroatien og
Østrig, og yderligere anmodninger, der forventes modtaget frem til årets udgang fra de
medlemsstater, der på det seneste er berørt af tilstrømningen, navnlig fra Grækenland, Ungarn
og Bulgarien
give mulighed for en koordineret tilgang fra Kommissionens side til sammen med
medlemsstaterne, herunder Italien og Grækenland, at udvikle strukturerede hasteanmodninger
med henblik på at iværksætte migrationsstøttehold og flytningsordninger og håndtere den
stadig voksende tilstrømning af migranter.
Agenturer
De EU-agenturer, der arbejder på migrationsrelaterede områder, er nødt til at øge deres kapacitet, da
de bliver bedt om at være langt mere aktive lokalt end oprindeligt forudset. Kommissionen foreslår
derfor at øge de menneskelige ressourcer i tre centrale EU-agenturer yderligere med en samlet
forøgelse på 120 yderligere stillinger i stillingsfortegnelsen, fordelt således:
Frontex: 60 stillinger for at gøre det muligt for agenturet at håndtere øgede operationelle
aktiviteter samt øget samarbejde med andre EU-agenturer om bekæmpelsen af netværk af
menneskehandlere og indsættelse af yderligere forbindelsesofficerer til tredjelande. Dette
omfatter:
COM(2015) 241 af 13.5.2015.
COM(2015) 240 af 13.5.2015.
10
11
5
kom (2015) 0485 - Ingen titel
1551525_0006.png
o
styrkelse af fælles tilbagesendelsesoperationer og dertil knyttede spørgsmål samt
indsættelse af koordineringsansvarlige for støttehold, der bistår med
migrationsforvaltningen i brændpunkterne
o
forøgelse af agenturets kapacitet til at foretage risikoanalyse lokalt (operationel analyse
i brændpunkter, forvaltning og rapportering, koordinering) og i tredjelande
o
forøgelse af dets kapacitet til at opretholde og styrke kommunikationsnetværk i
Eurosur-kontekst, herunder koordinering af fælles overvågningsværktøjer
o
indsættelse af forbindelsesofficerer i tredjelande under den europæiske
naboskabspolitik.
EASO: 30 stillinger til at styrke etableringen af yderligere EASO-hold til fælles behandling af
asylansøgninger i de medlemsstater, der er i frontlinjen. Dette omfatter:
o
støtte til fælles behandling af asylansøgninger i Italien og Grækenland i
brændpunktsområder mht. registrering, identificering, fingeraftryk og forberedelse af
asylansøgningsdossierer
o
koordinering og støtte til nødflytningsforanstaltninger for 160 000 personer (bl.a.
identifikation, tjek af sårbarhed, information før afrejse)
o
o
støtte til den EU-dækkende genbosættelsesordning (fungere som clearing house og
forbedre strukturel udveksling af oplysninger)
arbejde som clearing house for informationsaktiviteter i oprindelseslandet, herunder
informationsudveksling, og videreudvikling af rapporter om oprindelseslande og
praktiske vejledninger.
Europol: 30 stillinger til yderligere at styrke dets rolle i gennemførelsen af Det Europæiske
Råds konklusioner for så vidt angår bekæmpelsen af netværk af menneskehandlere og til
yderligere at styrke bestræbelserne på at opspore og anmode om fjernelse af internetindhold,
der anvendes af menneskehandlere for at tiltrække migranter og flygtninge. Dette omfatter:
o
ressourcer til at styrke og udvide EU’s indsats til støtte for Kommissionens tiltag i
brændpunkterne. I Grækenland vil dette indebære, at der gøres brug af EU’s mobile
undersøgelsesstøttehold (EMIST) til at gennemføre undersøgelser for at optrævle
menneskesmuglernes netværk. Dette nye hold Europol-specialister og analytikere vil
indsamle oplysninger og handle, når migranter ankommer til de fem græske øer, der i
dag er berørt, ved hjælp af information fra de forskellige administrative myndigheder i
regionen samt fra nationale og internationale undersøgelser
o
oprettelse af et europæisk center for migrantsmugling (EMSC) under Europol til støtte
for de mobile undersøgelsesstøttehold (EMIST). Centret skal støtte de medlemsstater,
der er i frontlinjen, ved at undervise EMIST-personale og stille personale, udstyr og
ekspertise til rådighed, og det vil øge Europols kapacitet til at yde regelmæssig støtte
med hensyn til analyser, operationelle møder og fælles tiltag. Desuden vil EMSC give
et overblik over migrantsmugling for hele EU ud fra et retshåndhævelsesperspektiv og
sikre koordinering med nationale centre. Det vil også stille ekspertise til rådighed om
smugleres brug af sociale netværk og gennemføre finansielle efterforskninger
o
samspil mellem de mobile undersøgelsesstøttehold og centret i Europol for at øge
efterretningsinformationerne og den operationelle viden til støtte for politiarbejdet og
grænsebevogtningen lokalt.
De dertil knyttede yderligere bevillinger til aflønning af nyt personale (1,3 mio. EUR) i alle de tre
agenturer er beregnet på grundlag af et gennemsnit for en måneds tilstedeværelse i 2015.
6
kom (2015) 0485 - Ingen titel
2.2
Udgiftsområde 4: Et globalt Europa
Konflikten i Syrien er i sit femte år, med 7,6 millioner internt fordrevne, 12,2 millioner mennesker
med behov for humanitær bistand og 4 millioner flygtninge i nabolandene. Tilstrømningen af
flygtninge fra Syrien har overbelastet nabolandene, navnlig Libanon og Jordan, hvor den lægger pres
på infrastrukturen og truer den skrøbelige stabilitet. Samtidig med at flygtningenes og de internt
fordrevne personers humanitære og langsigtede behov vokser, kan det konstateres, at den
internationale finansiering er faldende. I september 2015 er kun 40 % af FN’s indkaldelser af midler
til den syriske flygtningekrise blevet dækket, med deraf følgende nedskæringer mht. fødevarer og
andre basale tjenesteydelser. Denne situation har sammen med konfliktens langvarige karakter og det
svindende håb om at vende hjem ført til, at tusindvis af syrere tager til Europa for at finde et langsigtet
opholdssted. Hidtil er over 330 000 syriske flygtninge ankommet til Europa, og der ventes endnu flere
frem til udgangen af 2015.
For at håndtere denne dramatiske situation foreslår Kommissionen at øge finansieringen af det
europæiske naboskabsinstrument (ENI) med 300 mio. EUR i forpligtelsesbevillinger. De yderligere
bevillinger til ENI vil give mulighed for at øge
EU’s regionale trustfond vedrørende krisen i Syrien
("Madadfonden"). Madadtrustfonden er et fleksibelt og effektivt instrument til at bistå flygtninge fra
Syrien. Fonden skal støtte projekter i forskellige sektorer, herunder grundlæggende infrastruktur
såsom vand, sanitet, hygiejne, affaldshåndtering, adgang til tjenester, sundhed, uddannelse og støtte til
at opretholde et eksistensgrundlag. Projekterne vil blive gennemført sammen med forskellige partnere
som f.eks. FN-organer, agenturer under medlemsstater, offentlige myndigheder og ngo’er. I
betragtning af den tid, der går frem til de første udbetalinger, vil der blive anmodet om de dertil
knyttede betalingsbevillinger i en ændringsskrivelse til budgetforslaget for 2016.
Ud over den foreslåede forhøjelse af midler til ENI og i tråd med Kommissionens meddelelse af
23. september foreslår Kommissionen, at der anvendes 200 mio. EUR til humanitær bistand allerede i
2015 til at dække de mest presserende humanitære behov hos fordrevne personer, der flygter fra
konflikten i regionen. Med henblik herpå anmoder Kommissionen særskilt om en overførsel på
175 mio. EUR (forpligtelser) (DEC 32/2015) fra nødhjælpsreserven. En sådan overførsel vil sammen
med 10 mio. EUR (forpligtelser) fra den operationelle reserve til humanitær bistand og den seneste
overførsel på 15 mio. EUR fra nødhjælpsreserven (DEC 28/2015) tilsammen give yderligere
200 mio. EUR i forpligtelsesbevillinger til rådighed for humanitær bistand. 70 mio. EUR i form af
betalingsbevillinger stilles til rådighed i 2015 for humanitær bistand gennem en omfordeling af
55,7 mio. EUR fra reserverne og ikkeopdelte budgetposter, der foreslås i dette FÆB (se afsnit 3
nedenfor), mens resten (14,3 mio. EUR) indgår i den særskilte anmodning om overførsel fra
nødhjælpsreserven. De 70 mio. EUR i betalingsbevillinger skal dække den 40 % forfinansiering, som i
2015 skal udbetales til agenturer, der er samarbejdspartnere, mens resten skal betales i 2016.
3.
F
ORESLÅET FINANSIERING I
2015
I dette afsnit gøres der rede for, hvordan de yderligere foranstaltninger for 2015, der er beskrevet
ovenfor, foreslås finansieret via omfordeling, brug af de eksisterende margener under udgiftsområde 3
og 4 og anvendelse af fleksibilitetsinstrumentet.
3.1
Udgiftsområde 3: Sikkerhed og unionsborgerskab
Generelt beløber den samlede forhøjelse af forpligtelsesbevillinger til finansiering af de ovenfor
anførte foranstaltninger sig til 101,3 mio. EUR, heraf 100 mio. EUR til nødhjælp og 1,3 mio. EUR til
ekstra bemanding af de tre agenturer. Der anmodes kun om betalingsbevillinger til at dække
omkostningerne til ekstra personale i de tre agenturer, mens der for betalingsbevillingerne til de
supplerende foranstaltninger under AMIF og ISF vil blive indgivet anmodning i en ændringsskrivelse
til budgetforslaget for 2016.
7
kom (2015) 0485 - Ingen titel
1551525_0008.png
Nedenstående tabel viser fordelingen af de ønskede forhøjelser i forpligtelses- og betalingsbevillinger
for fem budgetposter under udgiftsområde 3:
Budgetpost
18 02 01 01
18 02 03
18 02 04
18 03 01 01
Betegnelse
Støtte til grænseforvaltning og en fælles visumpolitik for at
lette lovlig rejseaktivitet
Det Europæiske Agentur for Forvaltning af det Operative
Samarbejde ved de Ydre Grænser (Frontex)
Den Europæiske Politienhed (Europol)
Styrkelse og udvikling af det fælles europæiske asylsystem og
fremme
af
solidaritet
og
ansvarsdeling
mellem
medlemsstaterne
Det Europæiske Asylstøttekontor (EASO)
Forpligtelses-
bevillinger
20 000 000
650 000
325 000
80 000 000
Betalings-
bevillinger
-
650 000
325 000
-
18 03 02
I alt
325 000
101 300 000
325 000
1 300 000
I budgetbilaget vises fordelingen på ansættelsesgruppe og lønklasser for de yderligere stillinger i
stillingsfortegnelsen for de tre agenturer, der er berørt.
3.2
Udgiftsområde 4: Et globalt Europa
Nedenstående tabel viser fordelingen af de forhøjelser af forpligtelses- og betalingsbevillinger under
udgiftsområde 4, der anmodes om i dette FÆB:
Budgetpost
21 03 01 03
23 02 01
I alt
Betegnelse
Middelhavslandene
-
tillidsskabelse,
sikkerhed
og
forebyggelse og løsning af konflikter
Ydelse af hurtig, effektiv og behovsbaseret humanitær bistand
og fødevarebistand
Forpligtelses-
bevillinger
300 000 000
-
300 000 000
Betalings-
bevillinger
-
55 736 000
55 736 000
3.3
Omfordeling, anvendelse af margener og anvendelse af fleksibilitetsinstrumentet
Kommissionen har nøje undersøgt mulighederne for omfordeling af bevillinger inden for rammerne af
budgettet for 2015, både for forpligtelser og betalinger, og identificeret følgende kilder til
omfordeling:
3.3.1 Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne (ELFUL) og Den
Europæiske Garantifond for Landbruget (EGFL)
Medlemsstaterne har ikke indgivet nogen ELFUL-relaterede anmodninger om multiregional bistand
under platformen for teknisk bistand i forbindelse med indkaldelsen af anmodninger, som blev
afsluttet den 31. juli 2015. Desuden er de forpligtelsesbevillinger, der er nødvendige til
evalueringshelpdesken under det europæiske netværk for landdistriktudvikling (ENRD), lavere end
oprindeligt planlagt.
For EGFL er tidspunkterne for en række revisionsbesøg, der oprindelig var planlagt til 2015, blevet
ændret, og antallet af foranstaltninger, der gennemføres under den eksterne kommunikationsplan, har
været lavere end forventet.
Derfor foreslås det at omfordele 7,4 mio. EUR i forpligtelsesbevillinger og 0,9 mio. EUR i
betalingsbevillinger.
Budgetpost
05 04 60 02
05 08 06
05 08 09
I alt
Betegnelse
Operationel teknisk bistand (ELFUL)
Oplysning om den fælles landbrugspolitik
Den Europæiske Garantifond for Landbruget (EGFL) —
operationel teknisk bistand
Forpligtelses-
bevillinger
-6 500 000
-100 000
-800 000
-7 400 000
Betalings-
bevillinger
-100 000
-800 000
-900 000
8
kom (2015) 0485 - Ingen titel
1551525_0009.png
3.3.2
Den Europæiske Hav- og Fiskerifond (EHFF)
Den sene vedtagelse af retsgrundlaget har forsinket gennemførelsen af aktionsudgifterne for EHFF
under direkte forvaltning.
Som følge af forsinkelser og forlængelser af en række foranstaltninger, herunder oprettelse af
rådgivende råd, undertegnelse af kontrakter og afholdelse af konferencer og arrangementer, kan 1,7
mio. EUR i forpligtelsesbevillinger frigøres fra budgetposter med opdelte udgifter under direkte
forvaltning.
Af samme grund kan budgettet for administrative udgifter og støtteudgifter (budgetpost 11 01 04 01)
og bidraget til Forvaltningsorganet for Små og Mellemstore Virksomheder (budgetpost 11 01 06 01)
reduceres. Begge budgetposter vedrører ikkeopdelte udgifter, og det tilsvarende beløb på
0,3 mio. EUR i forpligtelses- og betalingsbevillinger bliver disponibelt.
Budgetpost
11 01 04 01
11 01 06 01
11 06 61
11 06 62 01
11 06 62 04
11 06 62 05
I alt
Betegnelse
Støtteudgifter til maritime anliggender og fiskeri — ikke-
operationel administrativ og teknisk bistand
Forvaltningsorganet for Små og Mellemstore Virksomheder
— bidrag fra Den Europæiske Hav- og Fiskerifond (EHFF)
Fremme udviklingen og gennemførelsen af Unionens
integrerede havpolitik
Videnskabelig rådgivning og viden
Forvaltning og kommunikation
Markedskendskab
Forpligtelses-
bevillinger
-207 000
-92 000
-200 000
-630 000
-482 000
-399 000
-2 010 000
Betalings-
bevillinger
-207 000
-92 000
-299 000
3.3.3
Aftaler om bæredygtigt fiskeri
Efter en nøje analyse af status i forhandlingerne i forbindelse med partnerskabsaftalerne om
bæredygtigt fiskeri samt en evaluering af de mulige ikrafttrædelsesdatoer kan 13,7 mio. EUR i
forpligtelsesbevillinger og 18,6 mio. EUR i betalingsbevillinger frigøres fra reserven og stilles til
rådighed til omfordeling.
Desuden har en række gebyrer, der opkræves af visse internationale organisationer, været lavere end
oprindeligt anslået, hvilket frigør 1,7 mio. EUR i forpligtelsesbevillinger fra artikel 11 03 02.
Budgetpost
11 03 02
Betegnelse
Fremme bæredygtig udvikling gennem fiskeristyring og
forvaltning af havene i overensstemmelse med den fælles
fiskeripolitiks mål (obligatoriske bidrag til internationale
organer)
Reserve til aftaler om bæredygtigt fiskeri
Forpligtelses-
bevillinger
-1 720 000
Betalings-
bevillinger
40 02 41
I alt
-13 711 765
-15 431 765
-18 611 765
-18 611 765
3.3.4
Fødevare- og fodersikkerhed, dyresundhed, dyrevelfærd og plantesundhed
Der skan stilles et beløb på 2,4 mio. EUR i forpligtelsesbevillinger til rådighed fra artikel 17 04 02 -
Sikre tidlig opdagelse af planteskadegørere og udryddelse af disse. Dette kan gøres, fordi
medlemsstaterne har indgivet anmodninger om lavere beløb end forventet med hensyn til
foranstaltninger til forebyggelse af skader forårsaget af bakterien Xylella fastidiosa.
Desuden kan der stilles 9,6 mio. EUR i forpligtelsesbevillinger og 3,5 mio. EUR i betalingsbevillinger
til rådighed fra artikel 17 04 04 - Fond til hasteforanstaltninger vedrørende dyre- og plantesundhed.
Denne fond dækker Unionens bidrag for at muliggøre hurtig udryddelse af alvorlige smitsomme
dyresygdomme og bekæmpelse af skadedyr og sygdomme på planter. Som følge af den gunstige dyre-
og plantesundhedssituation i løbet af 2015 er medlemsstaternes anmodninger lavere end oprindeligt
anslået.
9
kom (2015) 0485 - Ingen titel
1551525_0010.png
Budgetpost
17 04 02
17 04 04
I alt
Betegnelse
Sikre tidlig opdagelse af planteskadegørere og udryddelse af
disse
Fond til hasteforanstaltninger vedrørende dyre- og
plantesundhed
Forpligtelses-
bevillinger
-2 400 000
-9 600 000
-12 000 000
Betalings-
bevillinger
-
-3 500 000
-3 500 000
3.3.5
Den Europæiske Unions Solidaritetsfond
Der er i øjeblikket ingen udestående anmodninger om midler fra EU’s Solidaritetsfond (EUSF). På
grundlag af de aktuelle oplysninger om naturkatastrofer og tidsplanen for behandling af eventuelle
uventede anmodninger, der endnu kan komme i 2015, kan det resterende beløb på 33,7 mio. EUR i
forpligtelses- og betalingsbevillinger fra EUSF-forskud for 2015 stilles til rådighed til omfordeling.
Budgetpost
13 06 01
Betegnelse
Bistand til medlemsstaterne i forbindelse med en større
naturkatastrofe, som har en alvorlig indvirkning på borgernes
livsvilkår, det naturlige miljø eller økonomien
Forpligtelses-
bevillinger
-33 725 235
Betalings-
bevillinger
-33 725 235
I alt
-33 725 235
-33 725 235
Under hensyntagen til alle ovenstående omfordelinger og de nødvendige forhøjelser foreslår
Kommissionen at anvende fleksibilitetsinstrumentet for et beløb på 66,1 mio. EUR under
udgiftsområde 3 (Sikkerhed og unionsborgerskab), efter at have udtømt den disponible margen
(23,2 mio. EUR), til finansiering af hasteforanstaltninger under AMIF og ISF. Anvendelsen af
fleksibilitetsinstrumentet indgår i et særskilt forslag til retsakt.
Den disponible margen under udgiftsloftet for udgiftsområde 4 (Et globalt Europa) er tilstrækkelig til
at dække de yderligere forpligtelsesbevillinger til det europæiske naboskabsinstrument.
10
kom (2015) 0485 - Ingen titel
1551525_0011.png
4.
S
AMMENFATTENDE OVERSIGT OPDELT PÅ UDGIFTSOMRÅDERNE I
FFR
Budgettet for 2015
Betegnelse
(inkl. ÆB 1-5 og FÆB 6/2015)
FB
BB
66 853 308 910
FB
BB
FÆB nr. 7/2015
Budgettet for 2015
(inkl. ÆB 1-5 og FÆB 6 & 7/2015)
FB
77 954 679 684
83 285 595
77 986 000 000
114 605 911
15 728 578 894
17 551 688 425
17 666 000 000
114 311 575
51 124 730 016
60 402 991 259
83 285 595
60 320 000 000
294 336
55 998 594 804
- 24 841 765
- 19 810 765
63 877 118 420
64 692 000 000
814 881 580
55 978 784 039
51 124 730 016
15 728 578 894
BB
66 853 308 910
1.
Intelligent og inklusiv vækst
Heraf under fleksibilitetsinstrumentet
Loft
Margen
Konkurrenceevne for vækst og
beskæftigelse
Loft
Margen
Økonomisk, social og territorial
samhørighed
Heraf under fleksibilitetsinstrumentet
Loft
Margen
Bæredygtig vækst:
naturressourcer
Loft
77 954 679 684
83 285 595
77 986 000 000
114 605 911
17 551 688 425
17 666 000 000
114 311 575
60 402 991 259
83 285 595
60 320 000 000
294 336
63 901 960 185
64 692 000 000
790 039 815
1a
1b
2.
Margen
heraf: Den Europæiske Garantifond for
Landbruget (EGFL) —
markedsrelaterede udgifter og direkte
betalinger
Underloft
Nettooverførsel mellem EGFL og
ELFUL
Margen
3.
Sikkerhed og unionsborgerskab
Heraf under fleksibilitetsinstrumentet
Loft
Margen
4.
Et globalt Europa
Loft
Margen
5.
Administration
Loft
Margen
heraf: institutionernes administrative
udgifter
Underloft
Margen
6.
Kompensationer
Loft
Margen
I alt
Heraf under fleksibilitetsinstrumentet
Loft
Margen
Andre særlige instrumenter
I alt
43 455 780 762
44 313 000 000
123 215 000
734 004 238
2 432 848 847
43 447 624 585
43 455 780 762
44 313 000 000
123 215 000
734 004 238
43 447 624 585
1 929 165 795
89 300 000
66 148 847
- 2 200 000
2 522 148 847
66 148 847
2 456 000 000
1 926 965 795
2 456 000 000
23 151 153
8 410 899 029
8 749 000 000
338 100 971
8 660 469 063
9 076 000 000
415 530 937
6 941 188 663
7 056 000 000
114 811 337
6 939 475 779
8 658 756 179
7 422 489 907
300 000 000
55 736 000
8 710 899 029
8 749 000 000
38 100 971
8 660 469 063
9 076 000 000
415 530 937
6 941 188 663
7 056 000 000
114 811 337
7 478 225 907
8 658 756 179
6 939 475 779
161 360 856 808
83 285 595
162 959 000 000
1 681 428 787
581 870 850
161 942 727 658
140 862 315 595
11 315 595
142 007 000 000
1 156 000 000
418 230 818
141 280 546 413
364 458 235
66 148 847
33 725 235
161 725 315 043
149 434 442
162 959 000 000
1 383 119 399
140 896 040 830
11 315 595
142 007 000 000
1 122 274 765
384 505 583
141 280 546 413
- 33 725 235
330 733 000
- 33 725 235
548 145 615
162 273 460 658
11