Europaudvalget 2015
KOM (2015) 0560
Offentligt
1565796_0001.png
EUROPA-
KOMMISSIONEN
Bruxelles, den 10.11.2015
COM(2015) 560 final
2015/0260 (NLE)
Forslag til
RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE
om bemyndigelse af Republikken Letland til at forlænge anvendelsen af en
foranstaltning, der fraviger bestemmelserne i artikel 193 i Rådets direktiv 2006/112/EF
om det fælles merværdiafgiftssystem
DA
DA
kom (2015) 0560 - Ingen titel
1565796_0002.png
BEGRUNDELSE
1.
BAGGRUND FOR FORSLAGET
Begrundelse og formål
I henhold til artikel 395 i Rådets direktiv 2006/112/EF af 28. november 2006 om det fælles
merværdiafgiftssystem
1
(i det følgende benævnt "momsdirektivet") kan Rådet med
enstemmighed på forslag af Kommissionen give en medlemsstat tilladelse til at anvende
særlige foranstaltninger, der fraviger bestemmelserne i direktivet, for at forenkle
afgiftsopkrævningen eller for at forhindre visse former for momsunddragelse eller
momsundgåelse.
Ved brev registreret i Kommissionen den 30. marts 2015 anmodede Republikken Letland (i
det følgende benævnt "Letland") om bemyndigelse til fortsat at anvende en foranstaltning, der
fraviger momsdirektivets artikel 193. I overensstemmelse med momsdirektivets artikel 395,
stk. 2, underrettede Kommissionen ved brev af 18. maj 2015 de øvrige medlemsstater om
Letlands anmodning. Ved brev af 20. maj 2015 underrettede Kommissionen Letland om, at
den var i besiddelse af alle de oplysninger, som den fandt nødvendige for at kunne vurdere
anmodningen.
Den lettiske regering har anmodet om en forlængelse af gyldighedsperioden for den
nuværende ordning med omvendt betalingspligt i forbindelse med levering af tømmer.
Hvad levering af tømmer angår, har Letland konstateret, at et betydeligt antal forhandlere ikke
har været i stand til at overholde deres forpligtelser. Virksomhederne inden for denne sektor
er for det meste små forhandlere, der ofte forsvinder uden at overføre den moms, de har
beregnet af deres leverancer, til skattevæsenet, men samtidig efterlader kunden med en gyldig
faktura, der giver ret til fradrag.
Under ordningen med omvendt betalingspligt, som er en fravigelse fra den generelle regel
under momsdirektivets artikel 193, påhviler momsen ved indenlandske transaktioner kunden.
Den oprindelige undtagelse blev tilladt ved Rådets beslutning 2006/42/EF af 24. januar 2006
2
.
Anvendelsen af fravigelsesforanstaltningen vedrørende levering af tømmer blev forlænget ved
Rådets gennemførelsesafgørelse 2009/1008/EU af 7. december 2009
3
. Anvendelsen af
fravigelsesforanstaltningen blev sidst forlænget ved Rådets gennemførelsesafgørelse
2013/55/EU af 22. januar 2013
4
.
Kommissionen kan på grundlag af den rapport, som det lettiske skattevæsen har fremlagt
sammen med anmodningen om fortsat at anvende fravigelsesforanstaltningen, konstatere, at
de forhold, der lå til grund for den oprindelige fravigelse, stadig gør sig gældende. På trods af
en reduktion i antallet af tilfælde af svig i forbindelse med momsbetalinger til det nationale
budget og momsunddragelse på markedet for tømmer siden ordningen for omvendt
betalingspligt blev indført, hævder Letland, at risikoen stadig findes. En af de indikatorer, der
viser, at risikoniveauet fortsat er højt, er antallet af registrerede virksomheder, som den
statslige skatteadministration (SRS) har udpeget som skuffeselskaber i denne sektor. Disse
erhvervsdrivende deltager i kunstige forretningsordninger for at mindske det momsbeløb, der
1
2
3
4
EUT L 347 af 11.12.2006, s. 1.
EUT L 25 af 28.1.2006, s. 31.
EUT L 347 af 24.12.2009, s. 30.
EUT L 22 af 25.1.2013, s. 16.
DA
2
DA
kom (2015) 0560 - Ingen titel
skal betales til det nationale budget, eller øge det momsbeløb, der skal tilbagebetales fra det
nationale budget til andre registrerede virksomheder, der deltager i disse ordninger. Ifølge
Letland er det derfor vigtigt fortsat at anvende ordningen for omvendt betalingspligt
vedrørende betaling af moms i Letland for transaktioner i forbindelse med tømmer.
Derfor bør der fortsat gives bemyndigelse til denne fravigelse for en begrænset periode.
Overensstemmelse med eksisterende politiske bestemmelser på området
Andre medlemsstater har fået bemyndigelse til lignende fravigelser fra momsdirektivets
artikel 193.
Sammenhæng med Unionens politik på andre områder
Ikke relevant.
2.
RETSGRUNDLAG,
NÆRHEDSPRINCIPPET
PROPORTIONALITETSPRINCIPPET
Retsgrundlag
OG
Momsdirektivets artikel 395.
Nærhedsprincippet (for områder, der ikke er omfattet af enekompetence)
I betragtning af den bestemmelse i momsdirektivet, som forslaget bygger på, henhører
forslaget under EU's enekompetence. Nærhedsprincippet finder derfor ikke anvendelse.
Proportionalitet
Forslaget er i overensstemmelse med proportionalitetsprincippet af følgende grunde.
Beslutningen vedrører en bemyndigelse til en medlemsstat på dennes egen anmodning og
udgør ikke en forpligtelse.
Endvidere er foranstaltningen målrettet og begrænset til et mindre antal afgiftspligtige
leverandører, i forhold til hvilke momsinddrivelsen har vist sig at være problematisk. På
grund af fravigelsens begrænsede anvendelsesområde står den særlige foranstaltning i rimeligt
forhold til det tilstræbte mål.
Reguleringsmiddel/reguleringsform
I henhold til artikel 395 i momsdirektivet er en fravigelse fra de fælles momsregler kun mulig,
hvis Rådet med enstemmighed på forslag af Kommissionen giver tilladelse til det. Endvidere
er en gennemførelsesafgørelse vedtaget af Rådet det bedst egnede reguleringsmiddel, da den
kan rettes til individuelle medlemsstater.
3.
RESULTATER AF EFTERFØLGENDE EVALUERINGER, HØRINGER AF
INTERESSEREDE PARTER OG KONSEKVENSANALYSER
Høringer af interesserede parter
Ikke relevant.
Ekspertbistand
Der har ikke været behov for ekstern ekspertbistand.
DA
3
DA
kom (2015) 0560 - Ingen titel
Konsekvensanalyse
Den foreslåede afgørelse har til formål at forenkle proceduren for opkrævning af afgiften og
at forhindre en eventuel momsunddragelse eller momsundgåelse, og den kan derfor potentielt
få en positiv økonomisk virkning.
Virkningen bliver i
anvendelsesområde.
4.
alle
tilfælde
begrænset
grund
af
fravigelsens
snævre
VIRKNINGER FOR BUDGETTET
Forslaget har ingen konsekvenser for EU's budget.
5.
ANDRE ELEMENTER
Planer for gennemførelsen og foranstaltninger til overvågning, evaluering og
rapportering
Forslaget indeholder en udløbsklausul i form af en frist fastsat til den 31. december 2018.
I tilfælde af at Letland påtænker endnu en forlængelse af anvendelsen af
fravigelsesforanstaltningen efter 2018, bør der senest den 1. april 2018 indgives en
evalueringsrapport til Kommissionen sammen med en anmodning om forlængelse.
DA
4
DA
kom (2015) 0560 - Ingen titel
1565796_0005.png
2015/0260 (NLE)
Forslag til
RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE
om bemyndigelse af Republikken Letland til at forlænge anvendelsen af en
foranstaltning, der fraviger bestemmelserne i artikel 193 i Rådets direktiv 2006/112/EF
om det fælles merværdiafgiftssystem
RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR —
under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, særlig artikel 291,
stk. 2,
under henvisning til Rådets direktiv 2006/112/EF af 28. november 2006 om det fælles
merværdiafgiftssystem
5
, særlig artikel 395, stk. 1,
under henvisning til forslag fra Europa-Kommissionen, og
ud fra følgende betragtninger:
(1)
Ved brev registreret i Kommissionen den 30. marts 2015 anmodede Republikken
Letland (i det følgende benævnt "Letland") om bemyndigelse til fortsat at anvende en
foranstaltning, der fraviger bestemmelserne i direktiv 2006/112/EF om, hvem der er
ansvarlig for indbetalingen af moms til skattevæsenet.
I overensstemmelse med artikel 395, stk. 2, i direktiv 2006/112/EF underrettede
Kommissionen ved brev af 18. maj 2015 de øvrige medlemsstater om Letlands
anmodning. Ved brev af 20. maj 2015 underrettede Kommissionen Letland om, at den
rådede over alle nødvendige oplysninger for at kunne vurdere anmodningen.
Rådets beslutning 2006/42/EF
6
bemyndigede Letland til at gøre modtageren
betalingspligtig for moms på leverancer af tømmer.
Fristen for anvendelsen af fravigelsesforanstaltningen, som varede indtil den 31.
december 2009, blev udvidet to gange ved Rådets gennemførelsesafgørelse
2009/1008/EU
7
og Rådets gennemførelsesafgørelse 2013/55/EU
8
.
De skatteundersøgelser og den relevante analyse af anvendelsen af ordningen, der er
blevet gennemført af det lettiske skattevæsen, har påvist fravigelsesforanstaltningens
positive virkning.
(2)
(3)
(4)
(5)
5
6
7
8
EUT L 347 af 11.12.2006, s. 1.
Rådets beslutning 2006/42/EF af 24. januar 2006 om bemyndigelse af Letland til at udvide anvendelsen
af en foranstaltning, der fraviger bestemmelserne i artikel 21 i Rådets sjette direktiv 77/388/EØF om
harmonisering af medlemsstaternes lovgivning om omsætningsafgifter (EUT L 25 af 28.1.2006, s. 31).
Rådets gennemførelsesafgørelse 2009/1008/EU af 7. december 2009 om bemyndigelse af Republikken
Letland til at udvide anvendelsen af en foranstaltning, der fraviger artikel 193 i direktiv 2006/112/EF
om det fælles merværdiafgiftssystem (EUT L 347 af 24.12.2009, s. 30).
Rådets gennemførelsesafgørelse 2013/55/EU af 22. januar 2013 om ændring af
gennemførelsesafgørelse 2009/1008/EU om bemyndigelse af Republikken Letland til at udvide
anvendelsen af en foranstaltning, der fraviger artikel 193 i direktiv 2006/112/EF om det fælles
merværdiafgiftssystem (EUT L 22 af 25.1.2013, s. 16).
DA
5
DA
kom (2015) 0560 - Ingen titel
(6)
Kommissionen konstaterer, at de retlige og faktiske forhold, der har berettiget
anvendelsen af fravigelsesforanstaltningen, ikke har forandret sig og fortsat er til stede.
Letland bør derfor bemyndiges til at anvende foranstaltningen for endnu en begrænset
periode.
Hvis Letland skulle få behov for en yderligere forlængelse af den fravigende
foranstaltning udover 2018, bør der senest den 31. marts 2018 indsendes en rapport til
Kommissionen sammen med anmodningen om forlængelse.
Fravigelsesforanstaltningen får ingen negative indvirkninger på Unionens egne
indtægter hidrørende fra moms —
(7)
(8)
VEDTAGET DENNE AFGØRELSE:
Artikel 1
Artikel 2 i gennemførelsesafgørelse 2009/1008/EU affattes således:
"Artikel 2
Denne afgørelse anvendes indtil den 31. december 2018.
Enhver anmodning om forlængelse af den foranstaltning, som denne afgørelse indeholder
bestemmelser om, indgives til Kommissionen senest den 31. marts 2018 og ledsages af en
rapport, der omfatter en gennemgang af anvendelsen af denne foranstaltning."
Artikel 2
Denne afgørelse er rettet til Republikken Letland.
Udfærdiget i Bruxelles, den .
På Rådets vegne
Formand
DA
6
DA