Europaudvalget 2015
KOM (2015) 0566
Offentligt
1576355_0001.png
EUROPA-
KOMMISSIONEN
Bruxelles, den 6.11.2015
COM(2015) 566 final
MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG
RÅDET
om videregivelse af personoplysninger fra EU til USA i henhold til direktiv 95/46/EF
efter Domstolens dom i sag C-362/14 (Schrems)
DA
DA
kom (2015) 0566 - Ingen titel
1576355_0002.png
MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG
RÅDET
om videregivelse af personoplysninger fra EU til USA i henhold til direktiv
95/46/EF efter Domstolens dom i sag C-362/14 (Schrems)
1. I
NDLEDNING
: A
NNULLATIONEN AF SAFE HARBOR
-
BESLUTNINGEN
Den Europæiske Unions Domstol (i det følgende benævnt "Domstolen") bekræfter med sin
afgørelse af 6. oktober 2015 i sag C-362/14 (Schrems)
1
betydningen af den grundlæggende ret
til beskyttelse af personoplysninger som fastsat i Den Europæiske Unions charter om
grundlæggende rettigheder, herunder når disse oplysninger videregives til lande uden for EU.
Videregivelse af personoplysninger er et afgørende element i det transatlantiske forhold. EU
og USA er hinandens vigtigste handelspartnere, og videregivelse af oplysninger udgør en
stadigt mere integreret del af deres samhandel.
For at fremme disse datastrømme og samtidig sikre et højt beskyttelsesniveau, for så vidt
angår personoplysninger, anerkendte Kommissionen med vedtagelsen af Kommissionens
beslutning 2000/520/EF af 20. juli 2000 (i det følgende benævnt "safe harbor-beslutningen"),
at safe harbor-ordningen var tilstrækkelig. Med denne beslutning, der havde hjemmel i
artikel 25, stk. 6, i direktiv 95/46/EF
2
, anerkendte Kommissionen, at safe harbor-principperne
til beskyttelse af privatlivets fred og de dertil hørende hyppige spørgsmål fra det amerikanske
handelsministerium gav en tilstrækkelig beskyttelse med henblik på videregivelse af
personoplysninger fra EU
3
. Som følge heraf kunne personoplysninger frit videregives fra EU-
medlemsstaterne til de virksomheder i USA, der havde tilsluttet sig principperne, selv om
USA ikke har en generel databeskyttelseslov. Safe harbor-ordningen hvilede på forpligtelser
og selvcertificering fra de deltagende virksomheders side. Skønt det er frivilligt at tilslutte sig
safe harbor-principperne og de dertil hørende hyppige spørgsmål, er disse bestemmelser
bindende efter amerikansk ret for de enheder, der har tilsluttet sig dem, og kan håndhæves af
den amerikanske Federal Trade Commission
4
.
I sin dom af 6. oktober 2015 erklærede Domstolen safe harbor-beslutningen ugyldig. Det er
på denne baggrund, at nærværende meddelelse har til formål at give et overblik over de
alternative redskaber til den transatlantiske videregivelse af oplysninger i henhold til direktiv
1
2
3
4
Dom af 6. oktober 2015 i sag C-362/14, Maximilian Schrems mod Data Protection Commissioner
(EU:C:2015:650) (i det følgende også benævnt "dommen" eller "Schremsafgørelsen").
Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 95/46/EF af 24. oktober 1995 om beskyttelse af fysiske personer i
forbindelse med behandling af personoplysninger og om fri udveksling af sådanne oplysninger (EFT L 281 af
23.11.1995, s. 31 (i det følgende benævnt "direktiv 95/46/EF" eller "direktivet").
I denne meddelelse omfatter udtrykket "EU" også EØS. Henvisninger til "medlemsstaterne" omfatter dermed
også EØS-medlemsstaterne.
For en mere indgående gennemgang af safe harbor-ordningen henvises til "Meddelelse fra Kommissionen til
Europa-Parlamentet og Rådet om, hvordan safe harbor-ordningen fungerer for så vidt angår EU-borgerne og
virksomhederne i EU" (COM(2013) 847 final).
2
kom (2015) 0566 - Ingen titel
1576355_0003.png
95/46/EF, idet der ikke foreligger en afgørelse om tilstrækkeligt beskyttelsesniveau.
Meddelelsen beskriver også kort dommens konsekvenser for andre af Kommissionens
afgørelser om tilstrækkeligt beskyttelsesniveau. I dommen præciserede Domstolen, at en
afgørelse om tilstrækkeligt beskyttelsesniveau som omhandlet i artikel 25, stk. 6, i direktiv
95/46/EF er betinget af, at Kommissionen finder, at der i det berørte tredjeland er et
beskyttelsesniveau for personoplysninger, som i det væsentlige svarer til det niveau, der er
sikret inden for EU i medfør af direktivet, sammenholdt med chartret om grundlæggende
rettigheder, omend det ikke nødvendigvis er identisk med dette niveau. Hvad angår safe
harbor-beslutningen, fastslog Domstolen, at den ikke indeholdt tilstrækkelige konstateringer
fra Kommissionens side vedrørende begrænsningen af de amerikanske offentlige
myndigheders adgang til de oplysninger, der videregives i henhold til beslutningen, og
vedrørende tilstedeværelsen af en effektiv domstolsbeskyttelse mod indgreb af denne art.
Domstolen præciserede navnlig, at en lovgivning, der gør det muligt for de offentlige
myndigheder på generel vis at få adgang til indholdet af elektronisk kommunikation, anses for
at udgøre et indgreb i det væsentligste indhold af den grundlæggende ret til respekt for
privatlivet. Domstolen bekræftede desuden, at selv hvor der foreligger en afgørelse om
tilstrækkeligt beskyttelsesniveau som omhandlet i artikel 25, stk. 6, i direktiv 95/46/EF, har
medlemsstaternes databeskyttelsesmyndigheder beføjelse og pligt til i fuld uafhængighed at
undersøge, om videregivelsen af oplysninger til et tredjeland opfylder de krav, der er fastsat
ved direktiv 95/46/EF, sammenholdt med artikel 7, 8 og 47 i chartret om grundlæggende
rettigheder. Domstolen bekræftede dog også, at Domstolen er enekompetent til at fastslå
ugyldigheden af en EU-retsakt, såsom en afgørelse om tilstrækkeligt beskyttelsesniveau, der
er vedtaget af Kommissionen.
Domstolens dom bygger på Kommissionens meddelelse fra 2013 om, hvordan safe harbor-
ordningen fungerer for så vidt angår EU-borgerne og virksomhederne i EU
5
, hvori
Kommissionen påpegede en række mangler og fremsatte 13 anbefalinger. På grundlag af disse
anbefalinger har Kommissionen siden januar 2014 haft drøftelser med de amerikanske
myndigheder om at etablere en ny og sikrere ordning for den transatlantiske udveksling af
oplysninger.
Efter dommen agter Kommissionen fortsat at nå målet om en ny og forsvarlig ramme for den
transatlantiske videregivelse af personoplysninger. I den forbindelse har den straks genoptaget
og intensiveret sine forhandlinger med den amerikanske regering for at sikre, at en ny ordning
for den transatlantiske videregivelse af personoplysninger er fuldt ud i overensstemmelse med
den standard, som Domstolen har fastsat. En sådan ramme skal derfor indeholde
tilstrækkelige begrænsninger, garantier og mekanismer til domstolskontrol for at sikre den
fortsatte beskyttelse af EU-borgernes personoplysninger, bl.a. i forbindelse med de offentlige
myndigheders mulige adgang af hensyn til statens sikkerhed og opretholdelsen af lov og
orden. I mellemtiden har erhvervslivet udtrykt bekymring om, hvorvidt det fortsat er muligt at
5
Meddelelse fra Kommissionen til Europa-Parlamentet og Rådet om, hvordan safe harbor-ordningen fungerer
for så vidt angår EU-borgerne og virksomhederne i EU (COM(2013) 847 final af 27.11.2013). Se også
"Meddelelse fra Kommissionen til Europa-Parlamentet og Rådet: Genopbygning af tilliden til
datastrømmene mellem EU og USA" (COM(2013) 846 final af 27.11.2013) og det relaterede memorandum
"Restoring Trust in EU-US data flows – Frequently Asked Questions" (MEMO/13/1059 af 27.11.2013).
3
kom (2015) 0566 - Ingen titel
1576355_0004.png
videregive oplysninger
6
. Der er derfor behov for at præcisere, under hvilke betingelser denne
videregivelse fortsat kan finde sted. Det har den 16. oktober fået Artikel 29-Gruppen (det
uafhængige rådgivende organ, der består af repræsentanter for alle medlemsstaternes
databeskyttelsesmyndigheder såvel som Den Europæiske Tilsynsførende for Databeskyttelse)
til at udsende en erklæring
7
om de første konklusioner, der kan drages af dommen. Denne
erklæring indeholder bl.a. følgende retningslinjer for videregivelse af oplysninger:
Kommissionens ugyldige safe harbor-beslutning kan ikke længere danne grundlag for
videregivelse af oplysninger
i mellemtiden kan standardkontraktbestemmelser og bindende virksomhedsregler
anvendes som grundlag for videregivelse af oplysninger, selv om Artikel 29-Gruppen
også erklærer, at den fortsat vil analysere konsekvenserne af dommen for disse
alternative redskaber.
I erklæringen opfordres medlemsstaterne og EU-institutionerne desuden til at indlede
drøftelser med de amerikanske myndigheder med henblik på at finde retlige og tekniske
løsninger, der vil gøre det muligt at videregive oplysninger. Ifølge Artikel 29-Gruppen kunne
forhandlingerne om en ny safe harbor-ordning indgå i denne løsning.
Artikel 29-Gruppen meddelte, at hvis der ved udgangen af januar 2016 ikke er fundet en
passende løsning med de amerikanske myndigheder, vil databeskyttelsesmyndighederne,
afhængigt af vurderingen af de alternative redskaber til videregivelse af oplysninger, træffe
alle
de
nødvendige
og
passende
foranstaltninger,
herunder
koordinerede
håndhævelsesforanstaltninger.
Endelig understregede Artikel 29-Gruppen, at databeskyttelsesmyndighederne, EU-
institutionerne, medlemsstaterne og virksomhederne har et fælles ansvar for at finde holdbare
løsninger til opfyldelse af Domstolens dom. Gruppen har navnlig opfordret virksomhederne
til at overveje at implementere eventuelle retlige og tekniske løsninger, der kan begrænse de
risici, som de måtte støde på i forbindelse med videregivelsen af oplysninger.
Denne meddelelse berører ikke databeskyttelsesmyndighedernes beføjelser og pligt til i fuld
uafhængighed at undersøge, hvorvidt videregivelsen er lovlig
8
. I meddelelsen fastsættes ingen
6
7
8
Kort efter Schremsafgørelsen gav repræsentanter for forskellige brancheorganisationer bl.a. udtryk for disse
bekymringer på et møde den 14. oktober, der blev afholdt af næstformand Andrus Ansip og kommissærerne
Věra Jourová og Günther Oettinger. Se Daily News af 14. oktober 2015 (MEX/15/5840). Se også "Open
letter on the implementation of the CJEU Judgement on Case C-362/14 Maximillian Schrems v Data
Protection Commissioner" af 13. oktober 2015, der er adresseret til Kommissionens formand, Jean-Claude
Juncker, og underskrevet af diverse europæiske og amerikanske brancheorganisationer og virksomheder:
http://www.digitaleurope.org/DesktopModules/Bring2mind/DMX/Download.aspx?Command=Core_Downl
oad&EntryId=1045&PortalId=0&TabId=353.
Erklæring
fra
Artikel 29-Gruppen,
der
kan
findes
følgende
internetadresse:
http://ec.europa.eu/justice/data-protection/article-29/press-material/press-
release/art29_press_material/2015/20151016_wp29_statement_on_schrems_judgement.pdf.
Se artikel 8, stk. 3, i Den Europæiske Unions charter om grundlæggende rettigheder og artikel 16, stk. 2, i
traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde. Domstolen har også understreget denne uafhængighed
i Schremsafgørelsen.
4
kom (2015) 0566 - Ingen titel
bindende regler, og de nationale domstoles beføjelser til at fortolke den gældende lovgivning
og til om nødvendigt at indgive en anmodning til Domstolen om en præjudiciel afgørelse
respekteres fuldt ud. Denne meddelelse kan heller ikke danne grundlag for hverken en
individuel eller kollektiv rettighed eller et tilsvarende retskrav.
2. A
LTERNATIVE GRUNDLAG FOR VIDEREGIVELSE AF PERSONOPLYSNINGER TIL
USA
De bestemmelser om international videregivelse af oplysninger, der er fastsat i direktiv
95/46/EF, er baseret på en klar sondring mellem videregivelse til tredjelande, der sikrer et
tilstrækkeligt beskyttelsesniveau (direktivets artikel 25), på den ene side og videregivelse til
tredjelande, der ikke findes at sikre et tilstrækkeligt beskyttelsesniveau (direktivets artikel 26),
på den anden side.
Schremsafgørelsen vedrører de betingelser, under hvilke Kommissionen i henhold til
artikel 25, stk. 6, i direktiv 95/46/EF kan fastslå, at et tredjeland sikrer et tilstrækkeligt
beskyttelsesniveau.
Hvis det tredjeland, hvortil personoplysningerne skal eksporteres fra EU, ikke findes at sikre
et sådant tilstrækkeligt beskyttelsesniveau, er der i artikel 26 i direktiv 95/46/EF fastlagt en
række alternative grundlag, hvorpå videregivelse alligevel kan finde sted. Videregivelse kan
navnlig foretages, hvis den enhed, der er ansvarlig for at afgøre, til hvilket formål og med
hvilke hjælpemidler der må foretages behandling af personoplysninger ("den
registeransvarlige"), gør følgende:
yder tilstrækkelige garantier, som defineret i artikel 26, stk. 2, i direktiv 95/46/EF, for
beskyttelse af enkeltpersoners grundlæggende rettigheder, frihedsrettigheder og ret til
privatlivets fred samt for udøvelsen af disse rettigheder. Disse garantier kan navnlig ydes
ved hjælp af kontraktbestemmelser, der er bindende for dataeksportøren og -importøren
(se afsnit 2.1 og 2.2 nedenfor). Bestemmelserne omfatter standardkontraktbestemmelser,
der er udstedt af Kommissionen, og, for så vidt angår videregivelse mellem de forskellige
enheder i en multinational koncern, bindende virksomhedsregler, der er godkendt af
databeskyttelsesmyndighederne; eller
påberåber sig en af de undtagelser, der udtrykkeligt er anført i artikel 26, stk. 1, litra a) til
f), i direktiv 95/46/EF (se afsnit 2.3 nedenfor).
Sammenlignet med afgørelser om tilstrækkeligt beskyttelsesniveau, der følger af den samlede
vurdering af et givet tredjelands system, og som i princippet kan dække al videregivelse til det
system, har disse alternative grundlag for videregivelse både en mere begrænset rækkevidde
(idet de kun finder anvendelse på bestemte datastrømme) og en bredere dækning (idet de ikke
nødvendigvis er begrænset til et bestemt land). De finder anvendelse på datastrømme, der
gennemføres af særlige enheder, som har besluttet at gøre brug af en af de muligheder, der
gives i artikel 26 i direktiv 95/46/EF. Ved at basere videregivelsen på dette grundlag, og idet
de ikke kan påberåbe sig en konstatering i en kommissionsafgørelse af, at der findes et
5
kom (2015) 0566 - Ingen titel
1576355_0006.png
tilstrækkeligt beskyttelsesniveau i det pågældende tredjeland, er dataeksportørerne og -
importørerne desuden ansvarlige for at sikre, at videregivelsen overholder direktivets krav.
2.1. Kontraktlige løsninger
For at frembyde tilstrækkelige garantier i henhold til artikel 26, stk. 2, i direktiv 95/46/EF skal
kontraktbestemmelser, som det understreges af Artikel 29-Gruppen, "på tilfredsstillende vis
kompensere for den generelt utilstrækkelige beskyttelse ved at tilvejebringe de centrale
elementer i beskyttelsen, der mangler i enhver given situation"
9
. Med henblik på at fremme
anvendelsen af sådanne instrumenter i forbindelse med international videregivelse har
Kommissionen i henhold til direktivets artikel 26, stk. 4, godkendt fire sæt
standardkontraktbestemmelser, der anses for at opfylde kravene i direktivets artikel 26, stk. 2.
To sæt standardbestemmelser vedrører videregivelse mellem registeransvarlige
10
, mens de
andre to sæt vedrører videregivelse mellem en registeransvarlig og en registerfører, der
handler efter dennes anvisninger
11
. Hvert sæt standardbestemmelser fastsætter de respektive
forpligtelser for dataeksportører og -importører. Disse omfatter såvel forpligtelser, for så vidt
angår bl.a. sikkerhedsforanstaltninger, information til den registrerede i forbindelse med
videregivelse af følsomme oplysninger, anmeldelse til dataeksportøren af anmodninger om
indsigt fra tredjelandenes retshåndhævelsesmyndigheder eller af enhver utilsigtet eller
uautoriseret adgang og den registreredes ret til indsigt i, berigtigelse af og sletning af sine
personoplysninger, som bestemmelser om erstatning til den registrerede i tilfælde af skader
som følge af en af parternes brud på standardkontraktbestemmelserne.
Standardbestemmelserne kræver også, at registrerede i EU har mulighed for ved en
databeskyttelsesmyndighed og/eller en domstol i den medlemsstat, hvor dataeksportøren er
etableret, at påberåbe sig de rettigheder, som de som begunstigede tredjemænd har i kraft af
kontraktbestemmelserne
12
. Disse rettigheder og forpligtelser er nødvendige i
kontraktbestemmelser, fordi det i modsætning til den situation, hvor Kommissionen har
konstateret et tilstrækkeligt beskyttelsesniveau, ikke kan antages, at dataimportøren i
tredjelandet er underlagt en passende ordning for kontrol og håndhævelse af
databeskyttelsesreglerne.
9
10
11
12
Se følgende dokument fra Artikel 29-Gruppen: "Videregivelse af personoplysninger til tredjelande:
anvendelse af artikel 25 og 26 i EU's databeskyttelsesdirektiv" (WP 12) af 24. juli 1998, s. 16.
Kommissionens beslutning 2001/497/EF af 15. juni 2001 om standardkontraktbestemmelser for overførsel
af personoplysninger til tredjelande i henhold til direktiv 95/46/EF (EFT L 181 af 4.7.2001, s. 19) og
Kommissionens beslutning 2004/915/EF af 27. december 2004 om ændring af beslutning 2001/497/EF for
at indføre en alternativ standardkontrakt om overførsel af personoplysninger til tredjelande (EUT L 385 af
29.12.2004, s. 74).
Kommissionens beslutning 2002/16/EF af 27. december 2001 om standardkontraktbestemmelser for
overførsel af personoplysninger til registerførere etableret i tredjelande i henhold til direktiv 95/46/EF (EFT
L 6 af 10.1.2002, s. 52) og Kommissionens afgørelse 2010/87/EU af 5. februar 2010 om
standardkontraktbestemmelser for videregivelse af personoplysninger til registerførere etableret i tredjelande
i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 95/46/EF (EUT L 39 af 12.2.2010, s. 5).
Kommissionens beslutning 2002/16/EF, der blev ophævet ved Kommissionens afgørelse 2010/87/EU, finder
kun anvendelse på kontrakter, der er indgået inden den 15. maj 2010.
Se f.eks. betragtning 6 i Kommissionens beslutning 2004/915/EF og bestemmelse V i bilaget hertil samt
standardbestemmelse 7 i bilaget til Kommissionens afgørelse 2010/87/EU.
6
kom (2015) 0566 - Ingen titel
1576355_0007.png
Eftersom Kommissionens beslutninger er bindende i alle enkeltheder i medlemsstaterne, vil
indarbejdelsen af standardkontraktbestemmelserne i en kontrakt betyde, at de nationale
myndigheder i princippet har pligt til at acceptere dem. De kan derfor ikke afvise
videregivelsen af oplysninger til et tredjeland alene på det grundlag, at
standardkontraktbestemmelserne ikke frembyder tilstrækkelige garantier. Det berører ikke
deres beføjelser til at undersøge bestemmelserne i lyset af de krav, der er fastsat af Domstolen
i Schremsafgørelsen. I tvivlstilfælde bør de indbringe en sag for en national domstol, der igen
kan indgive en anmodning til Domstolen om en præjudiciel afgørelse. Selv om de fleste
medlemsstaters lovgivning til gennemførelse af direktiv 95/45/EF ikke kræver en
forhåndstilladelse fra de nationale myndigheder i forbindelse med videregivelsen, opererer
nogle medlemsstater med en ordning, hvor anvendelse af standardkontraktbestemmelserne
skal anmeldes og/eller godkendes på forhånd. I de medlemsstater, hvor det er tilfældet, skal
den nationale databeskyttelsesmyndighed sammenligne de faktiske bestemmelser i den
pågældende kontrakt med standardkontraktbestemmelserne og kontrollere, at der ikke er
foretaget nogen ændringer
13
. Hvis bestemmelserne er blevet anvendt uden ændringer
14
, gives
tilladelsen i princippet
15
uden videre
16
. Som nærmere forklaret nedenfor (se afsnit 2.4)
berører dette ikke eventuelle yderligere foranstaltninger, som dataeksportøren kan være nødt
til at træffe, navnlig efter at have modtaget oplysninger fra dataimportøren om ændringer i
tredjelandets retssystem, der kan forhindre dataimportøren i at opfylde sine forpligtelser efter
kontrakten. Ved anvendelsen af standardkontraktbestemmelser er både dataimportørerne (idet
de
accepterer
kontraktbestemmelserne)
og
dataeksportørerne
underlagt
databeskyttelsesmyndighedernes kontrol.
Vedtagelsen af standardkontraktbestemmelserne forhindrer ikke virksomhederne i at anvende
andre instrumenter, såsom kontraktlige ad hoc-ordninger, for at påvise, at videregivelsen
gennemføres med tilstrækkelige garantier som defineret i artikel 26, stk. 2, i direktiv
95/46/EF. Som det fremgår af direktivets artikel 26, stk. 2, skal disse godkendes fra sag til sag
af de nationale myndigheder. Nogle databeskyttelsesmyndigheder har udarbejdet
retningslinjer på dette område, herunder i form af standardiserede kontrakter eller detaljerede
13
14
15
16
Det bør bemærkes, at det i forslaget til en generel forordning om databeskyttelse (COM(2012) 11 final) er
fastsat, at videregivelse baseret på standardkontraktbestemmelser eller bindende virksomhedsregler, i det
omfang at disse er vedtaget af Kommissionen eller i overensstemmelse med den planlagte
sammenhængsmekanisme, ikke kræver yderligere godkendelse.
Anvendelsen af standardkontraktbestemmelserne forhindrer dog ikke parterne i at aftale at tilføje andre
bestemmelser, så længe disse ikke direkte eller indirekte strider mod de bestemmelser, som Kommissionen
har vedtaget, eller berører de registreredes grundlæggende rettigheder eller frihedsrettigheder. Se følgende
dokument fra Europa-Kommissionen: "Frequently Asked Questions Relating to Transfers of Personal Data
from the EU/EEA to Third Countries" (FAQ B.1.9), s. 28, der kan findes på følgende internetadresse:
http://ec.europa.eu/justice/policies/privacy/docs/international_transfers_faq/international_transfers_faq.pdf.
Hvis en databeskyttelsesmyndighed er i tvivl om, hvorvidt standardkontraktbestemmelserne er forenelige
med direktivets krav, bør den indbringe sagen for en national domstol, der efterfølgende kan forelægge
Domstolen et præjudicielt spørgsmål (jf. § 51, 52, 64 og 65 i Schremsafgørelsen).
Artikel 29-Gruppen har fastlagt en særlig samarbejdsprocedure mellem de forskellige
databeskyttelsesmyndigheder, for så vidt angår godkendelse af kontraktbestemmelser, som en virksomhed
søger at anvende i flere forskellige medlemsstater. Se følgende dokument fra Artikel 29-Gruppen:
"Arbejdsdokument om en samarbejdsprocedure for udstedelse af fælles udtalelser om
'kontraktbestemmelser', der anses for at stemme overens med Kommissionens standardbestemmelser" (WP
226) af 26. november 2014. Se også bestemmelse VII i bilaget til Kommissionens beslutning 2004/915/EF
og standardbestemmelse 10 i bilaget til Kommissionens afgørelse 2010/87/EU.
7
kom (2015) 0566 - Ingen titel
1576355_0008.png
regler, der skal følges ved udarbejdelsen af bestemmelserne om videregivelse af oplysninger.
De fleste kontrakter, der i øjeblikket anvendes af virksomheder i forbindelse med international
videregivelse af oplysninger, er dog baseret på standardkontraktbestemmelser, der er
godkendt af Kommissionen
17
.
2.2. Koncernintern videregivelse
For at videregive personoplysninger fra EU til datterselskaber, der er beliggende uden for EU,
under opfyldelse af kravene i artikel 26, stk. 2, i direktiv 95/46/EF kan en multinational
virksomhed vedtage bindende virksomhedsregler. Denne type regler danner alene grundlag
for koncernintern videregivelse.
Anvendelsen af bindende virksomhedsregler gør det således muligt, uden behov for
kontraktlige ordninger mellem hver enkelt juridisk enhed, frit at udveksle personoplysninger
mellem de forskellige enheder i en global koncern, samtidig med at overholdelsen af det
samme høje beskyttelsesniveau for personoplysninger sikres i hele koncernen ved hjælp af et
fælles sæt bindende regler, der kan håndhæves. Et enkelt sæt regler giver et enklere og mere
effektivt system, der er lettere for de ansatte at gennemføre og for de registrerede at forstå.
For at hjælpe virksomheder med udarbejdelsen af bindende virksomhedsregler har Artikel 29-
Gruppen præciseret de materielle krav (f.eks. formålsbegrænsning, behandlingssikkerhed,
gennemsigtige oplysninger til registrerede, begrænsning af videregivelse uden for koncernen,
den enkeltes ret til indsigt, berigtigelse og indsigelse) og de formelle krav (f.eks. revisioner,
kontrol
med
overholdelse,
håndtering
af
klager,
samarbejde
med
databeskyttelsesmyndighederne, ansvar og kompetence) til bindende virksomhedsregler, der
er baseret på EU's databeskyttelsesstandarder
18
. Disse regler er ikke kun bindende for
medlemmerne
af
den
pågældende
koncern,
men
kan
i
lighed
med
standardkontraktbestemmelserne ligeledes håndhæves i EU: Enkeltpersoner, hvis oplysninger
behandles af en af koncernens enheder, har som begunstigede tredjemænd ret til at håndhæve
overholdelsen af de bindende virksomhedsregler ved at indgive en klage til en
databeskyttelsesmyndighed og anlægge sag ved en domstol i en medlemsstat. De bindende
virksomhedsregler skal desuden udpege en enhed inden for EU, der påtager sig ansvaret for
brud på reglerne begået af enhver enhed i koncernen uden for EU, der er bundet af disse
regler.
Det bestemmes i de fleste medlemsstaters love til gennemførelse af direktivet, at videregivelse
af oplysninger på grundlag af bindende virksomhedsregler skal godkendes af
databeskyttelsesmyndigheden i hver medlemsstat, hvorfra den multinationale virksomhed
agter at videregive oplysninger. For at lette og fremskynde processen og reducere byrden for
17
18
Se følgende dokument fra Artikel 29-Gruppen: "Arbejdsdokument om en samarbejdsprocedure for
udstedelse af fælles udtalelser om 'kontraktbestemmelser', der anses for at stemme overens med
Kommissionens standardbestemmelser" (WP 226) af 26. november 2014, s. 2.
Se følgende dokumenter fra Artikel 29-Gruppen: "Working Document setting up a table with the elements
and principles to be found in Binding Corporate Rules" (WP 153) af 24. juni 2008, "Working Document
setting up a framework for the structure of Binding Corporate Rules" (WP 154) af 24. juni 2008 og
"Working Document on Frequently Asked Questions (FAQs) related to Binding Corporate Rules" (WP 155)
af 24. juni 2008.
8
kom (2015) 0566 - Ingen titel
1576355_0009.png
ansøgere har Artikel 29-Gruppen udarbejdet et standardansøgningsskema
19
og en særlig
samarbejdsprocedure mellem de berørte databeskyttelsesmyndigheder
20
, hvilket omfatter
udpegelsen af en "ledende myndighed", der er ansvarlig for håndtering af
godkendelsesproceduren.
2.3. Undtagelser
I mangel af en afgørelse om tilstrækkeligt beskyttelsesniveau som omhandlet i artikel 25,
stk. 6, i direktiv 95/46/EF og uanset anvendelsen af standardkontraktbestemmelser og/eller
bindende virksomhedsregler kan personoplysninger stadig videregives til enheder, der er
etableret i et tredjeland, såfremt en af de undtagelser, der er fastsat i artikel 26, stk. 1, i
direktiv 95/46/EF, finder anvendelse
21
:
den registrerede har givet sit utvetydige samtykke til den foreslåede videregivelse
videregivelsen er nødvendig af hensyn til opfyldelsen af en kontrakt mellem den
registrerede og den registeransvarlige eller af hensyn til gennemførelsen af
foranstaltninger, der træffes på den registreredes anmodning forud for indgåelsen af en
sådan kontrakt
videregivelsen er nødvendig af hensyn til indgåelsen eller udførelsen af en kontrakt,
der i den registreredes interesse er indgået mellem den registeransvarlige og
tredjemand
videregivelsen er nødvendig eller følger af lov eller bestemmelser fastsat med
hjemmel i lov for at beskytte en vigtig samfundsinteresse
22
eller for, at et retskrav kan
fastlægges, gøres gældende eller forsvares
videregivelsen er nødvendig for at beskytte den registreredes vitale interesser, eller
19
20
21
22
Se følgende dokument fra Artikel 29-Gruppen: "Standard Application for Approval of Binding Corporate
Rules for the Transfer of Personal Data" (WP 133) af 10. januar 2007.
Se følgende dokument fra Artikel 29-Gruppen: "Working Document Setting Forth a Co-Operation
Procedure for Issuing Common Opinions on Adequate Safeguards Resulting From 'Binding Corporate
Rules'" (WP 107) af 14. april 2005.
Som Artikel 29-Gruppen har understreget, er det nødvendigt, i det omfang at andre bestemmelser i direktiv
95/46/EF indeholder yderligere krav, der er relevante for anvendelsen af disse undtagelser (f.eks.
begrænsningerne i artikel 8 vedrørende behandlingen af følsomme oplysninger), at de pågældende krav
overholdes. Se følgende dokument fra Artikel 29-Gruppen: "Arbejdsdokument om en ensartet fortolkning af
artikel 26, stk. 1, i direktiv 95/46/EF af 24. oktober 1995" (WP 114) af 25. november 2005, s. 8. Se også
følgende dokument fra Europa-Kommissionen: "Frequently Asked Questions Relating to Transfers of
Personal Data from the EU/EEA to Third Countries" (FAQ D.2), s. 50.
Det kan f.eks. omfatte udveksling af oplysninger mellem skatte- eller toldmyndigheder eller mellem
socialsikringsmyndigheder (se betragtning 58 i direktiv 95/46/EF). Udveksling mellem tilsynsorganerne i
sektoren for finansielle tjenesteydelser kan også være omfattet af undtagelsen. Se følgende dokument fra
Artikel 29-Gruppen: "Arbejdsdokument: Videregivelse af personoplysninger til tredjelande: anvendelse af
artikel 25 og 26 i EU's databeskyttelsesdirektiv" (WP 12) af 24. juli 1998, s. 25.
9
kom (2015) 0566 - Ingen titel
1576355_0010.png
videregivelsen finder sted fra et offentligt register, der ifølge love eller administrative
bestemmelser er beregnet til at informere offentligheden, og som er tilgængeligt for
offentligheden generelt eller for personer, der kan godtgøre at have en legitim
interesse heri, i det omfang de ved lov fastsatte betingelser for offentlig tilgængelighed
er opfyldt i det specifikke tilfælde.
Disse grundlag udgør en undtagelse fra det generelle forbud mod at videregive
personoplysninger til enheder, der er etableret i et tredjeland, hvor beskyttelsesniveauet ikke
er tilstrækkeligt. Faktisk er dataeksportøren ikke forpligtet til at sikre sig, at dataimportøren
yder tilstrækkelig beskyttelse, og behøver normalt ikke at indhente en forhåndstilladelse til
videregivelsen fra de relevante nationale myndigheder. På grund af deres særlige karakter
mener Artikel 29-Gruppen ikke desto mindre, at disse undtagelser skal fortolkes restriktivt
23
.
Artikel 29-Gruppen har udsendt adskillige dokumenter med ikke-bindende retningslinjer for
anvendelsen af artikel 26, stk. 1, i direktiv 95/46/EF
24
. Disse omfatter en række regler for
"bedste praksis", der er udformet med henblik på at tilpasse databeskyttelsesmyndighedernes
håndhævelsestiltag
25
. Gruppen anbefaler især, at videregivelse af personoplysninger, der kan
kvalificeres som repeteret videregivelse, massevideregivelse eller strukturel videregivelse, bør
gennemføres med tilstrækkelige garantier og, hvor det er muligt, inden for en specifik retlig
ramme såsom standardkontraktbestemmelser eller bindende virksomhedsregler
26
.
I denne meddelelse vil Kommissionen kun behandle de undtagelser, der forekommer særligt
relevante for videregivelse i erhvervsmæssig sammenhæng, efter at safe harbor-beslutningen
er fundet ugyldig.
2.3.1. Videregivelser, der er nødvendige af hensyn til opfyldelsen af en kontrakt eller
gennemførelsen af foranstaltninger, der træffes på den registreredes anmodning forud
for indgåelse af en sådan kontrakt (artikel 26, stk. 1, litra b))
Denne undtagelse kan f.eks. finde anvendelse i forbindelse med en hotelreservation, eller når
betalingsoplysninger videregives til et tredjeland med henblik på at foretage en
bankoverførsel. I hvert af disse tilfælde mener Artikel 29-Gruppen dog, at forbindelsen
23
24
25
26
Se følgende dokument fra Artikel 29-Gruppen: "Arbejdsdokument om en ensartet fortolkning af artikel 26,
stk. 1, i direktiv 95/46/EF af 24. oktober 1995" (WP 114) af 25. november 2005, s. 7 og 17.
Se følgende dokumenter fra Artikel 29-Gruppen: "Arbejdsdokument: Videregivelse af personoplysninger til
tredjelande: anvendelse af artikel 25 og 26 i EU's databeskyttelsesdirektiv" (WP 12) af 24. juli 1998 og
"Arbejdsdokument om en ensartet fortolkning af artikel 26, stk. 1, i direktiv 95/46/EF af 24. oktober 1995"
(WP 114) af 25. november 2005. Se også følgende dokument fra Europa-Kommissionen: "Frequently Asked
Questions Relating to Transfers of Personal Data from the EU/EEA to Third Countries" (FAQ D.1-D.9),
s. 48-54.
Se følgende dokument fra Artikel 29-Gruppen: "Arbejdsdokument om en ensartet fortolkning af artikel 26,
stk. 1, i direktiv 95/46/EF af 24. oktober 1995" (WP 114) af 25. november 2005, s. 8-10.
Se følgende dokument fra Artikel 29-Gruppen: "Arbejdsdokument om en ensartet fortolkning af artikel 26,
stk. 1, i direktiv 95/46/EF af 24. oktober 1995" (WP 114) af 25. november 2005, s. 9. Ifølge gruppen må
massevideregivelse eller repeteret videregivelse kun foretages på grundlag af en undtagelse, hvis det i
praksis ikke er muligt at anvende standardkontraktbestemmelser eller bindende virksomhedsregler, og hvis
den registrerede kun er udsat for en begrænset risiko (f.eks. internationale pengeoverførsler). Se også
følgende dokument fra Europa-Kommissionen: "Frequently Asked Questions Relating to Transfers of
Personal Data from the EU/EEA to Third Countries" (FAQ D.1), s. 49.
10
kom (2015) 0566 - Ingen titel
1576355_0011.png
mellem den registrerede og kontraktens formål eller den foranstaltning, der træffes forud for
indgåelsen af kontrakten, skal være "tæt og betydelig", "direkte og objektiv"
(nødvendighedstesten)
27
. Undtagelsen kan desuden ikke finde anvendelse på videregivelse af
supplerende oplysninger, der ikke er nødvendige for at opnå formålet med videregivelsen,
eller videregivelse med et andet formål end at opfylde en kontrakt (f.eks. opfølgende
markedsføring)
28
. Hvad angår de foranstaltninger, der træffes forud for indgåelsen af en
kontrakt, finder Artikel 29-Gruppen, at undtagelsen kun omfatter de kontakter, der
iværksættes på den registreredes initiativ (f.eks. en anmodning om information om en bestemt
serviceydelse), og ikke dem, der følger af marketinghenvendelser fra den registeransvarlige
29
.
2.3.2. Videregivelser, der er nødvendige af hensyn til indgåelsen eller udførelsen af en
kontrakt, der i den registreredes interesse er indgået mellem den registeransvarlige og
tredjemand (artikel 26, stk. 1, litra c))
Denne undtagelse kan f.eks. finde anvendelse, når den registrerede modtager en international
bankoverførsel, eller når et rejsebureau videresender bookingoplysningerne for en flyvning til
et luftfartsselskab. Nødvendighedstesten finder igen anvendelse, idet der i dette tilfælde
kræves en tæt og betydelig forbindelse mellem den registreredes interesse og det formål, der
forfølges med kontrakten.
2.3.3. Videregivelser, der er nødvendige eller følger af lov eller bestemmelser fastsat med
hjemmel i lov for, at et retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares
(artikel 26, stk. 1, litra d))
Denne undtagelse kan f.eks. finde anvendelse, når en virksomhed har brug for at videregive
oplysninger for at tage til genmæle over for et retskrav eller for at fremsætte sådan et krav for
retten eller for en offentlig myndighed. Ligesom de to foregående undtagelser er denne
betinget af nødvendighedstesten
30
, idet der bør være en tæt forbindelse med retssager eller
retlige (herunder administrative) procedurer.
Ifølge Artikel 29-Gruppen kan undtagelsen kun finde anvendelse, hvis de internationale regler
om samarbejde i straffe- eller civilretlige procedurer vedrørende den pågældende form for
27
28
29
30
Se følgende dokument fra Artikel 29-Gruppen: "Arbejdsdokument om en ensartet fortolkning af artikel 26,
stk. 1, i direktiv 95/46/EF af 24. oktober 1995" (WP 114) af 25. november 2005, s. 13. Se også følgende
dokument fra Artikel 29-Gruppen: "Udtalelse nr. 6/2002 om videregivelse af passagerlisteoplysninger og
andre oplysninger fra luftfartsselskaber til USA" (WP 66) af 24. oktober 2002.
Se følgende dokumenter fra Artikel 29-Gruppen: "Arbejdsdokument: Videregivelse af personoplysninger til
tredjelande: anvendelse af artikel 25 og 26 i EU's databeskyttelsesdirektiv" (WP 12) af 24. juli 1998, s. 24,
og "Arbejdsdokument om en ensartet fortolkning af artikel 26, stk. 1, i direktiv 95/46/EF af 24. oktober
1995" (WP 114) af 25. november 2005, s. 13.
Se følgende dokument fra Artikel 29-Gruppen: "Arbejdsdokument: Videregivelse af personoplysninger til
tredjelande: anvendelse af artikel 25 og 26 i EU's databeskyttelsesdirektiv" (WP 12) af 24. juli 1998, s. 24.
Se følgende dokument fra Artikel 29-Gruppen: "Arbejdsdokument om en ensartet fortolkning af artikel 26,
stk. 1, i direktiv 95/46/EF af 24. oktober 1995" (WP 114) af 25. november 2005, s. 15. I
beskæftigelsessammenhæng kan undtagelsen f.eks. ikke danne grundlag for videregivelsen af alle de
ansattes oplysninger til koncernens moderselskab, der er beliggende i et tredjeland, under henvisning til en
eventuel fremtidig retssag.
11
kom (2015) 0566 - Ingen titel
1576355_0012.png
videregivelse er blevet overholdt, herunder de regler, der følger Haagerkonventionen af 18.
marts 1970 (konventionen om bevisoptagelse)
31
.
2.3.4. Den registreredes utvetydige forudgående samtykke til den foreslåede
videregivelse (artikel 26, stk. 1, litra a))
Selv om samtykke kan anvendes som grundlag for videregivelse af oplysninger, bør der tages
en række hensyn. Da der skal gives samtykke til den "foreslåede" videregivelse, kræves der
forudgående samtykke for en konkret videregivelse (eller for en konkret kategori af
videregivelser). I tilfælde, hvor der anmodes om samtykke online, har Artikel 29-Gruppen
anbefalet brugen af felter, der krydses af (frem for felter, der allerede er krydset af)
32
.
Eftersom samtykket skal være utvetydigt, vil enhver tvivl om, hvorvidt det rent faktisk er
givet, gøre undtagelsen uanvendelig. Det vil sandsynligvis betyde, at mange situationer, hvor
samtykket i bedste fald er givet implicit (f.eks. fordi den registrerede er blevet bekendt med
videregivelsen og ikke har protesteret), ikke vil kunne falde ind under denne undtagelse.
Omvendt kan undtagelsen anvendes i tilfælde, hvor videregiveren står i direkte kontakt med
den registrerede, og hvor den nødvendige information let kan gives, og et utvetydigt samtykke
indhentes
33
.
Det fremgår desuden af artikel 2, litra h), i direktiv 95/46/EF, at samtykket skal være frivilligt,
specifikt og informeret. Ifølge Artikel 29-Gruppen betyder den første betingelse, at ethvert
"pres" kan gøre samtykket ugyldigt. Det er især relevant i ansættelsesforhold, hvor det
hierarkiske forhold og arbejdstagerens naturlige afhængighed generelt vil tale imod
anvendelsen af samtykke
34
. Mere generelt betragtes et samtykke som ugyldigt, hvis den
registrerede afgiver det uden at have haft mulighed for at træffe et reelt valg eller efter at være
blevet stillet over for et fait accompli
35
.
Det er meget vigtigt, at den registrerede på forhånd informeres behørigt om, at oplysningerne
kan blive videregivet til et land uden for EU, samt om, hvilket tredjeland der er tale om, og på
31
32
33
34
35
Haagerkonventionen om bevisoptagelse i udlandet i sager om civile eller kommercielle spørgsmål,
åbnet for
undertegnelse
den 18. marts 1970, 23 U.S.T. 2555, 847 U.N.T.S. 241. Denne konvention omfatter f.eks.
"pre-trial discovery" eller anmodninger fra den retslige myndighed i en stat til den kompetente myndighed i
en anden stat for at opnå bevis, der er bestemt til brug i en retssag i den anmodende stat.
Se følgende dokument fra Artikel 29-Gruppen: "Arbejdsdokument om en ensartet fortolkning af artikel 26,
stk. 1, i direktiv 95/46/EF af 24. oktober 1995" (WP 114) af 25. november 2005, s. 10, under henvisning til
"Udtalelse nr. 5/2004 om uanmodet kommunikation med henblik på markedsføring, jf. artikel 13 i direktiv
2002/58/EF" (WP 90) af 27. februar 2004, punkt 3.2.
Se følgende dokument fra Artikel 29-Gruppen: "Arbejdsdokument: Videregivelse af personoplysninger til
tredjelande: anvendelse af artikel 25 og 26 i EU's databeskyttelsesdirektiv" (WP 12) af 24. juli 1998, s. 24.
Se følgende dokument fra Artikel 29-Gruppen: "Udtalelse nr. 8/2001 om behandling af personoplysninger i
ansættelsesforhold" (WP 48) af 13. september 2001, s. 3, 23 og 26. Ifølge gruppen skal anvendelsen af
samtykke begrænses til de tilfælde, hvor den ansatte har et reelt valg og som følge heraf kan trække sit
samtykke tilbage uden at lide skade. Se også følgende dokument fra Artikel 29-Gruppen: "Arbejdsdokument
om en ensartet fortolkning af artikel 26, stk. 1, i direktiv 95/46/EF af 24. oktober 1995" (WP 114) af 25.
november 2005, s. 11.
Se følgende dokument fra Artikel 29-Gruppen: "Arbejdsdokument om en ensartet fortolkning af artikel 26,
stk. 1, i direktiv 95/46/EF af 24. oktober 1995" (WP 114) af 25. november 2005, s. 11. Se også følgende
dokument fra Artikel 29-Gruppen: "Udtalelse nr. 6/2002 om videregivelse af passagerlisteoplysninger og
andre oplysninger fra luftfartsselskaber til USA" (WP 66) af 24. oktober 2002.
12
kom (2015) 0566 - Ingen titel
1576355_0013.png
hvilke vilkår videregivelsen i givet fald vil finde sted (formålet med videregivelsen, navn og
kontaktoplysninger på modtageren osv.). Informationen skal vedrøre den særlige risiko, der
består ved, at den registreredes oplysninger videregives til et tredjeland, der ikke sikrer en
tilstrækkelig beskyttelse
36
. Som påpeget af Artikel 29-Gruppen bør tilbagetrækning af den
registreredes samtykke, selv om denne handling ikke har tilbagevirkende kraft, i princippet
hindre al yderligere behandling af personoplysningerne
37
. På grundlag af disse begrænsninger
er Artikel 29-Gruppen af den opfattelse, at samtykke ikke er egnet til at give passende
langsigtede rammer for de registeransvarlige i tilfælde af strukturel videregivelse
38
.
2.4. Sammendrag om alternative grundlag for videregivelse af
personoplysninger
Det følger af ovenstående, at virksomheder kan anvende en række forskellige alternative
redskaber i forbindelse med international videregivelse af oplysninger til tredjelande, der ikke
anses for at sikre et tilstrækkeligt beskyttelsesniveau som defineret i artikel 25, stk. 2, i
direktiv 95/46/EF. Efter Schremsafgørelsen har Artikel 29-Gruppen navnlig præciseret, at
standardkontraktbestemmelser og bindende virksomhedsregler kan anvendes til at videregive
oplysninger til USA, mens gruppen fortsætter sit arbejde, og uden at det berører
databeskyttelsesmyndighedernes beføjelser til at undersøge bestemte sager
39
. Hvad
erhvervslivet angår, har der været forskellige reaktioner på dommen, og nogle koncerner har
valgt at basere deres videregivelse af oplysninger på disse alternative redskaber
40
.
Der er dog to vigtige betingelser, der bør påpeges. For det første bør det erindres, at
videregivelse af oplysninger til tredjelande, uanset hvilket retsgrundlag den støttes på, kun
kan ske lovligt, hvis oplysningerne oprindeligt er indsamlet og senere behandlet af den
registeransvarlige, der er etableret i EU, i henhold til de gældende nationale love til
gennemførelse af direktiv 95/46/EF. I direktivet præciseres det udtrykkeligt, at såvel
behandling forud for videregivelsen som selve videregivelsen fuldt ud skal overholde de
bestemmelser, som medlemsstaterne har vedtaget til gennemførelse af direktivets øvrige
bestemmelser
41
. For det andet er det de registeransvarliges ansvar, såfremt Kommissionen
ikke har konstateret et tilstrækkeligt beskyttelsesniveau, at sikre, at videregivelsen af
oplysninger gennemføres med tilstrækkelige garantier i henhold til direktivets artikel 26,
36
37
38
39
40
41
Se følgende dokument fra Artikel 29-Gruppen: "Arbejdsdokument: Videregivelse af personoplysninger til
tredjelande: anvendelse af artikel 25 og 26 i EU's databeskyttelsesdirektiv" (WP 12) af 24. juli 1998, s. 24.
Se følgende dokument fra Artikel 29-Gruppen: "Udtalelse 15/2011 om definitionen af samtykke" (WP 187)
af 13. juli 2011, s. 9.
Se følgende dokument fra Artikel 29-Gruppen: "Arbejdsdokument om en ensartet fortolkning af artikel 26,
stk. 1, i direktiv 95/46/EF af 24. oktober 1995" (WP 114) af 25. november 2005, s. 11.
Se Artikel 29-Gruppens erklæring af 16. oktober 2015 (fodnote 8 ovenfor).
En række multinationale virksomheder har erklæret, at de baserer deres videregivelse af oplysninger til USA
på alternative redskaber. Se f.eks. erklæringerne fra Microsoft (http://blogs.microsoft.com/on-the-
issues/2015/10/06/a-message-to-our-customers-about-eu-us-safe-harbor/)
og
Salesforce
(http://www.salesforce.com/company/privacy/data-processing-addendum-faq.jsp).
Andre
amerikanske
virksomheder, såsom Oracle, har sagt, at de giver cloud-kunder mulighed for at lagre deres oplysninger i
Europa, så de ikke sendes til lagring i tredjelande:
http://www.irishtimes.com/business/technology/oracle-
keeps-european-data-within-its-eu-based-data-centres-
1.2408505?mode=print&ot=example.AjaxPageLayout.ot
Se betragtning 60 og artikel 25, stk. 1, i direktiv 95/46/EF.
13
kom (2015) 0566 - Ingen titel
1576355_0014.png
stk. 2. Denne vurdering skal foretages på grundlag af samtlige forhold, der har indflydelse på
den
pågældende
videregivelse.
I
særdeleshed
foreskriver
både
standardkontraktbestemmelserne og de bindende virksomhedsregler, at dataimportøren straks
skal underrette dataeksportøren i EU, hvis importøren har grund til at tro, at den gældende
lovgivning i modtagerlandet kan forhindre vedkommende i at opfylde sine forpligtelser. I en
sådan situation påhviler det eksportøren at træffe de foranstaltninger, der måtte være
nødvendige for at sikre beskyttelsen af personoplysningerne
42
. Der kan være tale om alt lige
fra tekniske, organisatoriske, erhvervsrelaterede eller retlige foranstaltninger
43
til muligheden
for at suspendere videregivelsen af oplysninger eller at opsige kontrakten. Under hensyntagen
til samtlige forhold, der har indflydelse på videregivelsen, kan dataeksportørerne således være
nødt til at indføre yderligere garantier, der kan supplere dem, som er givet i det gældende
retsgrundlag for videregivelse, for at opfylde kravene i direktivets artikel 26, stk. 2.
Overholdelsen af disse krav skal i sidste ende vurderes af databeskyttelsesmyndighederne fra
sag til sag som led i varetagelsen af deres tilsyns- og håndhævelsesopgaver, herunder i
forbindelse med godkendelsen af kontraktlige ordninger og bindende virksomhedsregler eller
på grundlag af individuelle klager. Selv om visse databeskyttelsesmyndigheder har udtrykt
tvivl om muligheden for at anvende instrumenter til videregivelse, såsom
standardkontraktbestemmelser og bindende virksomhedsregler, i forbindelse med
transatlantiske datastrømme
44
, meddelte Artikel 29-Gruppen i den erklæring, som den
udsendte efter Schremsafgørelsen, at den fortsat vil analysere konsekvenserne af dommen for
andre redskaber til videregivelse
45
. Dette berører ikke databeskyttelsesmyndighedernes
beføjelser til at undersøge bestemte sager og til at udøve deres beføjelser med henblik på at
beskytte enkeltpersoner.
42
43
44
45
Se f.eks. standardbestemmelse 5 i bilaget til Kommissionens afgørelse 2010/87/EU og følgende dokument
fra Artikel 29-Gruppen: "Working Document setting up a framework for the structure of Binding Corporate
Rules" (WP 154) af 24. juni 2008, s. 8.
Se f.eks. følgende retningslinjer fra Den Europæiske Unions Agentur for Net- og Informationssikkerhed
(ENISA): https://resilience.enisa.europa.eu/article-13/guideline-for-minimum-security-
measures/Article_13a_ENISA_Technical_Guideline_On_Security_Measures_v2_0.pdf.
Se f.eks. principerklæringen af 26. oktober 2015 fra databeskyttelseskonferencen for de tyske
databeskyttelsesmyndigheder på forbunds- og delstatsniveau: https://www.datenschutz.hessen.de/ft-
europa.htm#entry4521. Principerklæringen understreger, at Schremsafgørelsen indeholder "strenge
materielle krav", som både Kommissionen og databeskyttelsesmyndighederne skal overholde, og angiver, at
de tyske databeskyttelsesmyndigheder på grundlag af alternative redskaber (standardkontraktbestemmelser
og bindende virksomhedsregler) vil vurdere, hvorvidt videregivelsen af oplysninger er lovlig, og at de ikke
længere vil udstede nye tilladelser til brug af disse redskaber. Parallelt hermed har flere tyske
databeskyttelsesmyndigheder på delstatsniveau udsendt klare advarsler om, at de alternative redskaber til
videregivelse er ved at blive gennemgået juridisk. Se f.eks. de principerklæringer, der er udsendt af
databeskyttelsesmyndighederne i Schleswig-Holstein (https://www.datenschutzzentrum.de/artikel/981-
ULD-Position-Paper-on-the-Judgment-of-the-Court-of-Justice-of-the-European-Union-of-6-October-2015,-
C-36214.html)
og
i
Rheinland-Pfalz
(https://www.datenschutz.rlp.de/de/aktuell/2015/images/20151026_Folgerungen_des_LfDI_RLP_zum_EuG
H-Urteil_Safe_Harbor.pdf).
Se Artikel 29-Gruppens erklæring af 16. oktober 2015 (fodnote 8 ovenfor).
14
kom (2015) 0566 - Ingen titel
1576355_0015.png
3. S
CHREMSAFGØRELSENS KONSEKVENSER FOR AFGØRELSER OM TILSTRÆKKELIGT
BESKYTTELSESNIVEAU
I sin dom sætter Domstolen ikke spørgsmålstegn ved de beføjelser, som Kommissionen i
henhold til artikel 25, stk. 6, i direktiv 95/46/EF har til at afgøre, om et tredjeland sikrer et
tilstrækkeligt beskyttelsesniveau, så længe de krav, der er fastsat af Domstolen, overholdes. I
overensstemmelse med disse krav præciseres og uddybes de betingelser, under hvilke der kan
vedtages afgørelser om tilstrækkeligt beskyttelsesniveau, i forslaget af 2012 til en generel
forordning om databeskyttelse
46
, der skal erstatte direktiv 95/46/EF. I Schremsafgørelsen
præciserede Domstolen også, at når Kommissionen vedtager en afgørelse om tilstrækkeligt
beskyttelsesniveau, er den bindende for alle medlemsstaterne og deres organer, herunder
databeskyttelsesmyndighederne, så længe den ikke er blevet trukket tilbage, annulleret eller
erklæret ugyldig af Domstolen, der er enekompetent i denne henseende.
Databeskyttelsesmyndighederne er fortsat kompetente til at behandle anmodninger, som
defineret i artikel 28, stk. 4, i direktiv 95/46/EF, om at få kontrolleret, at videregivelsen af
oplysninger opfylder de krav, der er fastsat ved direktivet (som fortolket af Domstolen), men
kan ikke foretage en endelig konstatering. Medlemsstaterne skal tværtimod gøre det muligt at
indbringe sagen for en national domstol, hvilket igen kan udløse Domstolens kompetence i
form af en anmodning om en præjudiciel afgørelse som omhandlet i artikel 267 i traktaten om
Den Europæiske Unions funktionsmåde.
Desuden har Domstolen udtrykkeligt bekræftet, at et tredjelands anvendelse af et
selvcertificeringssystem (som med safe harbor-principperne til beskyttelse af privatlivets fred)
ikke udelukker en konstatering af et tilstrækkeligt beskyttelsesniveau i henhold til artikel 25,
stk. 6, i direktiv 95/46/EF, så længe der er indført effektive afslørings- og kontrolmekanismer,
der gør det muligt i praksis at identificere og sanktionere eventuelle tilsidesættelser af
databeskyttelsesreglerne.
Eftersom safe harbor-beslutningen ikke indeholdt tilstrækkelige konstateringer i denne
henseende, erklærede Domstolen beslutningen ugyldig. Det er således tydeligt, at
videregivelsen af oplysninger mellem EU og USA ikke længere kan foretages på dette
grundlag, dvs. udelukkende under henvisning til safe harbor-principperne. Eftersom
videregivelse af oplysninger til et tredjeland, der ikke sikrer et tilstrækkeligt
beskyttelsesniveau (eller i det mindste et tredjeland, hvor et sådant niveau ikke er fastslået i en
afgørelse fra Kommissionen i henhold til artikel 25, stk. 6, i direktiv 95/46/EF), i princippet er
46
Europa-Kommissionens forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om beskyttelse af fysiske
personer i forbindelse med behandling af personoplysninger og om fri udveksling af sådanne oplysninger
(generel forordning om databeskyttelse). Se også Europa-Parlamentets lovgivningsmæssige beslutning af
12. marts 2014 om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om beskyttelse af fysiske personer i
forbindelse med behandling af personoplysninger og om fri udveksling af sådanne oplysninger (generel
forordning om databeskyttelse) (COM(2012)0011 – C7-0025/2012 – 2012/0011(COD)) og Rådets
forberedelse af en generel indstilling vedrørende forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om
beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger og om fri udveksling af
sådanne oplysninger (generel forordning om databeskyttelse) (9565/15). Forslaget befinder sig i øjeblikket
på det sidste trin i lovgivningsprocessen.
15
kom (2015) 0566 - Ingen titel
1576355_0016.png
forbudt
47
, vil en sådan videregivelse kun være lovlig, hvis dataeksportøren kan benytte sig af
et af de alternative redskaber, der er beskrevet ovenfor i afsnit 2. I mangel af en afgørelse om
tilstrækkeligt beskyttelsesniveau er det dataeksportørens ansvar under tilsyn af
databeskyttelsesmyndighederne at sikre, at betingelserne for at benytte (et af) disse redskaber
er opfyldt, for så vidt angår den pågældende videregivelse af oplysninger.
Rækkevidden af dommen er begrænset til Kommissionens safe harbor-beslutning. Alle de
andre afgørelser om tilstrækkeligt beskyttelsesniveau
48
indeholder dog en begrænsning af
databeskyttelsesmyndighedernes beføjelser, der er identisk med artikel 3 i safe harbor-
beslutningen, og som Domstolen har fundet ugyldig
49
. Kommissionen vil nu drage de
nødvendige konsekvenser af dommen ved inden længe at udarbejde en afgørelse, der skal
vedtages efter den gældende udvalgsprocedure, og som vil erstatte den pågældende
bestemmelse i alle gældende afgørelser om tilstrækkeligt beskyttelsesniveau. Kommissionen
vil desuden give sig i kast med en regelmæssig vurdering af gældende og fremtidige
afgørelser om tilstrækkeligt beskyttelsesniveau, herunder gennem regelmæssig fælles
evaluering af deres funktion sammen med de kompetente myndigheder i det pågældende
tredjeland.
4. K
ONKLUSION
Som Artikel 29-Gruppen har bekræftet, kan alternative redskaber til godkendelse af
datastrømme stadig anvendes af virksomheder med henblik på lovlig videregivelse af
oplysninger til tredjelande såsom USA. Kommissionen finder dog, at en ny og forsvarlig
ramme for videregivelse af personoplysninger til USA fortsat er en vigtig prioritet. En sådan
ramme er den løsning, der mest effektivt kan sikre den fortsatte beskyttelse af EU-borgernes
personoplysninger, når de videregives til USA. Den udgør også den bedste løsning for den
transatlantiske handel, da den involverer en enklere, mindre besværlig og derfor billigere
videregivelsesmetode, navnlig for små og mellemstore virksomheder.
Allerede i 2013 indledte Kommissionen forhandlinger med den amerikanske regering om en
ny ordning for den transatlantiske videregivelse af oplysninger på grundlag af dens 13
anbefalinger
50
. Der er gjort betydelige fremskridt med hensyn til at bringe parterne tættere på
hinanden, f.eks. hvad angår strengere kontrol med og håndhævelse af safe harbor-
principperne ved henholdsvis det amerikanske handelsministerium og den amerikanske
Federal Trade Commission, større gennemsigtighed for forbrugerne med hensyn til deres
databeskyttelsesrettigheder, lettere og billigere retsmidler i tilfælde af klager og klarere regler
for videregivelse (f.eks. med henblik på behandling eller udlicitering) fra virksomheder, der er
omfattet af safe harbor-ordningen, til virksomheder, der ikke er omfattet af den. Efter at safe
47
48
49
50
Se betragtning 57 i direktiv 95/46/EF.
På nuværende tidspunkt er der vedtaget afgørelser om tilstrækkeligt beskyttelsesniveau, for så vidt angår
følgende lande og territorier: Andorra, Argentina, Canada, Færøerne, Guernsey, Isle of Man, Israel, Jersey,
New Zealand, Schweiz og Uruguay. Se http://ec.europa.eu/justice/data-protection/international-
transfers/adequacy/index_en.htm.
Se Schremsafgørelsens præmis 99-104.
Se fodnote 4 ovenfor.
16
kom (2015) 0566 - Ingen titel
harbor-beslutningen er blevet erklæret ugyldig, har Kommissionen intensiveret drøftelserne
med den amerikanske regering for at sikre overholdelsen af de retlige krav, som Domstolen
har formuleret. Kommissionens har til hensigt at afslutte disse drøftelser og nå dette mål inden
for tre måneder.
Indtil den nye transatlantiske ramme er på plads, er virksomhederne nødt til at benytte sig af
de alternative redskaber til videregivelse, der er til rådighed. Denne løsning pålægger dog
dataeksportørerne et større ansvar under tilsyn af databeskyttelsesmyndighederne.
I modsætning til en situation, hvor Kommissionen i en afgørelse har fundet, at et tredjeland
sikrer et tilstrækkeligt databeskyttelsesniveau, som dataeksportørerne kan påberåbe sig, når de
videregiver oplysninger fra EU, har dataeksportørerne ved brug af alternative redskaber
fortsat ansvaret for at kontrollere, at oplysningerne beskyttes effektivt. Det kan f.eks.
indebære, at de skal træffe passende foranstaltninger, hvor det måtte være nødvendigt.
Her vil databeskyttelsesmyndighederne spille en central rolle. Som de myndigheder, der står
for den primære håndhævelse af de registreredes grundlæggende rettigheder, er
databeskyttelsesmyndighederne både ansvarlige for og bemyndigede til i fuld uafhængighed
at føre tilsyn med videregivelsen af oplysninger fra EU til tredjelande. Kommissionen
opfordrer de registeransvarlige til at samarbejde med databeskyttelsesmyndighederne og
dermed hjælpe dem til effektivt at udføre deres tilsynsrolle. Kommissionen vil fortsat arbejde
tæt sammen med Artikel 29-Gruppen for at sikre, at EU's databeskyttelseslovgivning
gennemføres på samme vis i alle medlemsstaterne.
17