Europaudvalget 2015-16
KOM (2015) 0613
Offentligt
1651628_0001.png
MINISTEREN
Europaudvalget
Folketinget
Dato
J. nr.
28. juni 2016
2016-3109
Frederiksholms Kanal 27 F
1220 København K
Telefon
41 71 27 00
Europaudvalget har i brev af 6. juni 2016 stillet mig følgende spørgsmål vedrø-
rende KOM (2015) 0613 Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning
om fælles regler for civil luftfart og oprettelse af Den Europæiske Unions Luft-
fartssikkerhedsagentur og om ophævelse af Europa-Parlamentets og Rådets
forordning (EF) nr. 216/2008, som jeg hermed skal besvare. Spørgsmålet er
stillet efter ønske fra Søren Søndergaard (EL).
Spørgsmål 1
Det fremgår af samlenotatet for Rådsmøde 3472 - transport, tele og energi om-
kring forhandlingssituationen, at et flertal af medlemslandene er positivt ind-
stillet over for forslaget om risiko- og performancebaseret regulering i KOM
(2015) 0613. Som opfølgning her på, bedes ministeren oplyse, hvilke lande der
ikke er positivt stemt over for risiko- og performancebaseret regulering, og
hvad deres begrundelse er. Spørgsmålet stilles på baggrund af ministerens fore-
læggelse for Europaudvalget den 3. juni 2016.
Svar
Jeg kan oplyse, at ingen medlemsstater – at dømme efter tilkendegivelserne på
rådsmødet – er imod forslaget om introduktionen af en risiko- og performan-
cebaseret regulering i KOM (2015) 0613.
Med
venlig
hilsen
Hans Chr. Schmidt