Europaudvalget 2015-16
L 29 Bilag 11
Offentligt
1564878_0001.png
Til lovforslag nr.
L 29
Folketinget 2015-16
Betænkning afgivet af Europaudvalget den 6. november 2015
Betænkning
over
Forslag til lov om omdannelse af retsforbeholdet til en tilvalgsordning
[af udenrigsministeren (Kristian Jensen)]
1. Ændringsforslag
Der er stillet 3 ændringsforslag til lovforslaget. Udenrigs-
ministeren har stillet ændringsforslag nr. 3 og Enhedslistens
medlemmer af udvalget har stillet ændringsforslag nr. 1 og
2.
2. Udvalgsarbejdet
Lovforslaget blev fremsat den 8. oktober 2015 og var til
1. behandling den 20. oktober 2015. Lovforslaget blev efter
1. behandling henvist til behandling i Europaudvalget.
Møder
Udvalget har behandlet lovforslaget i 3 møder.
Høring
Et udkast til lovforslaget har inden fremsættelsen været
sendt i høring, og udenrigsministeren sendte den 1. septem-
ber 2015 dette udkast til udvalget, jf. EUU alm. del – bilag
102. Den 5. oktober 2015 sendte udenrigsministeren de ind-
komne høringssvar og et notat herom til udvalget.
Spørgsmål
Udvalget har stillet 20 spørgsmål til udenrigsministeren,
1 spørgsmål til finansministeren, 102 spørgsmål til justitsmi-
nisteren, 4 spørgsmål til social- og indenrigsministeren og 3
spørgsmål til udlændinge-, integrations og boligministeren
til skriftlig besvarelse, som disse har besvaret.
3. Indstillinger
Et
mindretal
i udvalget (S, V, og KF) indstiller lovforsla-
get til
vedtagelse
med det under nr. 3 stillede ændringsfor-
slag. Mindretallet vil stemme imod de under nr. 1 og 2 stil-
lede ændringsforslag.
Et
andet mindretal
i udvalget (DF) indstiller lovforslaget
til
forkastelse
ved 3. behandling. Mindretallet vil stemme for
det under nr. 1 stillede ændringsforslag, og imod det under
nr. 3 stillede ændringsforslag. Mindretallet vil ved 2. be-
handling redegøre for sin stilling til det under nr. 2 stillede
ændringsforslag.
Et
tredje mindretal
i udvalget (EL) indstiller lovforslaget
til
forkastelse
ved 3. behandling. Mindretallet vil stemme for
de under nr. 1 og 2 stillede ændringsforslag og vil ved 2. be-
handling redegøre for sin stilling til det under nr. 3 stillede
ændringsforslag.
Et
fjerde mindretal
i udvalget (RV og SF) indstiller lov-
forslaget til
vedtagelse.
Mindretallet vil stemme imod de un-
der nr. 1 og 2 stillede ændringsforslag og vil ved 2. behand-
ling redegøre for sin stilling til det under nr. 3 stillede æn-
dringsforslag.
Et
femte mindretal
i udvalget (LA) indstiller lovforslaget
til
forkastelse
ved 3. behandling. Mindretallet vil stemme for
det under nr. 2 stillede ændringsforslag, men vil stemme i
mod de under nr. 1 og 3 stillede ændringsforslag.
Et
sjette mindretal
i udvalget (ALT) indstiller lovforsla-
get til
vedtagelse
med det under nr. 2 stillede ændringsfor-
slag. Mindretallet vil stemme imod de under nr. 1 og 3 stil-
lede ændringsforslag.
4. Politiske bemærkninger
Dansk Folkepartis, Enhedslistens og Liberal Alliances
medlemmer af udvalget opfordrer befolkningen til at stem-
me nej ved folkeafstemningen den 3. december 2015, hvor
befolkningen skal tage stilling til dette lovforslag. Et ja ved
folkeafstemningen vil ifølge lovforslaget give mulighed for,
at Danmark fremover kan afgive suverænitet på alle de man-
ge områder, der er omfattet af EU’s samarbejde om retlige
og indre anliggender. Det vil i så fald alene være op til det
til enhver tid siddende flertal i Folketinget at bestemme,
hvilke retsakter Danmark skal tiltræde – altså hvilke dele af
EU’s overstatslige retlige samarbejde som, Danmark skal
være med i. Dermed vil der på retsområdet i al fremtid være
givet køb på grundlovens § 20 om, at der skal være fem sjet-
tedele flertal i Folketinget eller en folkeafstemning, hvis
Danmark skal afgive suverænitet. Dette demokratiske tilba-
AX017884
L 29 - 2015-16 - Bilag 11: Betænkning afgivet den 6. november 2015
1564878_0002.png
2
geskridt i forhold til befolkningens nuværende indflydelse
kan de tre partier ikke støtte, og partierne stemmer derfor
imod lovforslaget i den foreslåede udformning.
Dansk Folkepartis medlemmer af udvalget er af den
grundlæggende opfattelse, at retsforbeholdet skal fastholdes.
Retsforbeholdet har været et værn for Danmark mod afgi-
velse af suverænitet på rets-, asyl-, og udlændingeområdet,
siden retsforbeholdet blev indstiftet som et led i Edinburgh-
aftalen den 11. og 12. december 1992 i lyset af den danske
befolknings nej til Maastrichttraktaten ved folkeafstemnin-
gen den 2. juni 1992.
Med lovforslaget får et flertal i Folketinget adgang til at
afgive suverænitet på rets-, asyl- og udlændingeområdet i
ubegrænset omfang. Med andre ord delegeres beføjelsen i
grundlovens § 20 til at afgive suverænitet på rets-, asyl- og
udlændingeområdet til et almindeligt flertal i Folketinget.
Grundlovens § 20 tilsiger ellers, at der skal være fem sjette-
dele flertal eller et flertal af vælgerne ved en folkeafstem-
ning, for at suverænitet kan afgives. Adgangen til at afgive
suverænitet vil efter lovforslagets vedtagelse og eventuelle
vedtagelse ved den efterfølgende folkeafstemning være ube-
grænset for ethvert flertal i Folketinget og vedrører hele om-
rådet inden for rets-, asyl- og udlændingepolitikken
DF ønsker ikke, at et tilfældigt flertal i Folketinget får be-
myndigelse til at afgive suverænitet på befolkningens vegne.
I stedet anbefaler DF, at der i tilfælde af, at Folketinget øn-
sker at overdrage suverænitet til EU på rets-, asyl og udlæn-
dingeområdet, gennemføres en folkeafstemning herom i
pagt med grundlovens ord og ånd.
DF anerkender Danmarks fortsatte behov for en tilknyt-
ning til Europol, men afviser lovforslaget som grundlag her-
for. Derimod mener DF, at der enten kan indgås en parallel-
aftale om fortsat dansk deltagelse i Europol på samme måde,
som Norge, Island og Schweiz eksempelvis har det, eller an-
vendes en tilvalgsordning i begrænset form. Det er DF’s op-
fattelse, at Danmarks engagement i Europol skal fastholdes
på samme niveau som i dag, og at dette bestemt er muligt,
set i lyset af at Danmark modsat de tre andre lande er med-
lemmer af EU.
Der er efter DF’s opfattelse intet til hinder for, at Dan-
mark skulle kunne indgå en parallelaftale om fortsat dansk
deltagelse i Europol, al den stund, at de øvrige medlemslan-
des interesse i fortsat dansk deltagelse er lige så stor som
Danmarks interesse heri. Hastigheden, hvormed en sådan
parallelaftale kan indgås, er uafklaret, idet Danmark ikke har
anmodet om en parallelaftale siden Lissabontraktatens
ikrafttræden og den deraf følgende ændring af betingelserne
for indgåelse af parallelaftaler.
Fordelen ved at indgå en parallelaftale til forskel fra at
anvende tilvalgsordningen er, at Danmark sikres fortsat del-
tagelse i Europolsamarbejdet, hvor Danmark på lige fod
med alle andre lande, der deltager i samarbejdet, indgår i det
operationelle politisamarbejde på tværs af grænserne. Med
denne løsning bliver Danmark imidlertid ikke en del af et
overnationalt Europol og kan, hvis det viser sig at være i
Danmarks interesse, trække sig fra samarbejdet, hvis det ud-
vikler sig i en uhensigtsmæssig retning. Samtidig muliggør
en parallelaftale, at vi kun deltager i dele af Europolsamar-
bejdet, såfremt Folketinget ønsker dette. En parallelaftale gi-
ver dermed mere gennemsigtighed og demokratisk handle-
frihed end den permanente suverænitetsafgivelse, som til-
valgsordningen er udtryk for.
Skulle det mod al sund fornuft vise sig, at Danmark ikke
kan indgå en sådan aftale, indebærer muligheden for at ud-
skifte retsforbeholdet med en tilvalgsordning også mulighe-
den for alene at tilvælge Europol mod samtidig bekræftelse
af, at fremtidig suverænitetsoverdragelse kun kan finde sted
efter bestemmelserne i grundlovens § 20 og som følge heraf
i praksis en folkeafstemning herom. DF har anmodet om, at
aftale mellem DF, EL, LA og Folkebevægelsen mod EU om
åbenhed, nærhed og demokrati i EU – også i retspolitikken
og et notat vedrørende dansk tiltrædelse af EU’s politisam-
arbejde optrykkes som bilag 2 til denne betænkning.
Enhedslistens medlemmer af udvalget noterer som ud-
gangspunkt, at forslaget ikke handler om at »omdanne« rets-
forbeholdet til en tilvalgsordning, men om at afskaffe rets-
forholdet og i stedet overlade det til et flertal i Folketinget at
udnytte den tilvalgsordning, der er beskrevet i protokol 22
til Lissabontraktaten.
Konkret betyder dette, at det i al evighed og på alle områ-
der inden for retsområdet er slut med befolkningens mulig-
hed for at blokere for overdragelse af magt til EU gennem
en folkeafstemning. I stedet bliver denne beføjelse nu over-
givet til et tilfældigt flertal i Folketinget (f.eks. med en en-
kelt stemmes flertal en sen nattetime i forbindelse med en fi-
nanslovsforhandling). Og når først et flertal i Folketinget har
overgivet beføjelsen til EU, kan den ingen sinde tages tilba-
ge, uanset hvordan vælgerne sammensætter fremtidige Fol-
keting. Derfor har EL også stillet ændringsforslag til anden-
behandlingen med det formål at sikre, at den misvisende ti-
tel på lovforslaget (som også er det, der kommer til at stå på
stemmesedlen den 3. december 2015) bliver erstattet med en
titel, som dækker lovforslagets faktiske indhold.
EL har også stillet et ændringsforslag, som politisk vil
binde Folketinget til, at fremtidige suverænitetsafgivelser in-
den for retsområdet skal ske under overholdelse af grundlo-
vens § 20, det vil sige, at de enten skal vedtages med et me-
get bredt flertal i Folketinget (fem sjettedele) eller gennem
en folkeafstemning. Med vedtagelsen af dette ændringsfor-
slag blokeres der for, at lille EU-begejstret flertal i Folketin-
get som en tyv om natten kan overdrage suverænitet til EU
uden at spørge befolkningen og uden, at det nogen sinde kan
laves om igen.
I forlængelse heraf beklager EL, at regeringen nægter at
forholde sig til, hvilke konsekvenser fremtidige retsakter
kan få (f.eks. for strejkeretten i Danmark), og at regeringen
tilsyneladende er helt uvidende om eller ikke ønsker at
fremlægge, hvor mange strafbestemmelser der allerede fin-
des i EU-lovgivningen (se f.eks. besvarelse af spørgsmål
95).
At EL’s ændringsforslag er fuldstændig muligt, bekræftes
i justitsministerens besvarelse af spørgsmål 21, hvori det
hedder, at »det er foreneligt med grundloven at gennemføre
(§ 20-)proceduren i hvert enkelt tilfælde, hvor Danmark på
forslagsstadiet eller efterfølgende tilslutter sig en konkret
retsakt, der indebærer afgivelse af suverænitet«. Samtidig er
L 29 - 2015-16 - Bilag 11: Betænkning afgivet den 6. november 2015
1564878_0003.png
3
det Justitsministeriets vurdering, at det heller ikke giver no-
gen problemer i forhold til EU-retten.
Vedtagelsen af EL’s ændringsforslag vil afbøde noget af
den dramatiske afmontering af befolkningens demokratiske
indflydelse på, om EU’s overnationale retspolitik skal gælde
i Danmark. Men de ændrer ikke ved, at der med vedtagelse
af forslaget allerede ligger en tiltræden til 22 konkrete rets-
akter inden for EU-overnationale retspolitik og et politisk
tilsagn om at tiltræde endnu flere, herunder bl.a. en ny rets-
akt om Europol og en eventuel retsakt om etablering af et
EU-baseret overvågningssystem af flypassagerer (det så-
kaldte PNR).
Hvad angår alle disse retsakter, er det EL’s generelle op-
fattelse, at Danmark ikke skal tilslutte sig dem på et overna-
tionalt niveau, men derimod arbejde for mellemstatslige af-
taler. Dermed vil vi bevare dansk suverænitet og mulighe-
den for at træde ud af samarbejdet, hvis det udvikler sig i en
retning, som f.eks. truer retssikkerheden, åbenheden og de-
mokratiet.
Hvad angår de konkrete retsakter, er der flere, som inde-
holder elementer, som EL godt kan støtte, f.eks. muligheden
for at en person, som er udsat for chikane eller trusler fra en
anden person, kan tage et tilhold med til et andet EU-land.
Det er allerede muligt i dag, men den europæiske beskyttel-
sesordre kan gøre det lidt lettere.
Men i de konkrete retsakter er der også elementer, som
vil true retssikkerheden. Det gælder især pligten til gensidig
anerkendelse af domme og afgørelser fra andre landes myn-
digheder, som vil muliggøre, at korrupte dommere i andre
EU-lande kan beordre ransagning hos eller aflytning af her-
boende borgere, uden at danske domstole har lov til at af-
prøve, om der foreligger et tilstrækkeligt mistankegrundlag.
Det vil også muliggøre, at danske myndigheder skal effektu-
ere afgørelse i familieretlige sager om f.eks. samværsret og
underholdsbidrag, som er truffet af udenlandske domstole på
et juridisk grundlag, som er helt anderledes end det danske,
f.eks. hvad angår opfattelsen af ligestilling mellem kønnene,
barnets tarv og anerkendelse af ægteskaber og registrerede
partnerskaber mellem personer af samme køn.
I den forbindelse beklager EL, at japartierne tydeligvis
ikke har noget overblik over, hvad der egentlig er den straf-
feretlige eller civilretslige situation i andre lande, hvis afgø-
relser fremover kan få betydning i Danmark for herboende
borgere (se bl.a. regeringens besvarelse af spørgsmål
100-103).
En særlig retsakt, som japartierne har gjort meget ud af,
er Danmarks tilslutning til den nye Europol-forordning. Det
er især interessant, fordi denne retsakt slet ikke er færdigfor-
handlet og endnu længere fra at blive vedtaget. Det er ifølge
EL at købe katten i sækken. Japartiernes begrundelse for
dette er, at Danmark ellers helt sikkert vil ryge ud af Euro-
pol-samarbejdet. Dette er forkert. På nuværende tidspunkt
vides det faktisk ikke. Men selv hvis det skulle ske, vil der
være mulighed for at indgå en parallelaftale eller lignende
samarbejdsaftale, hvilket Europols direktør på et nyligt be-
søg i Danmark understregede også ville være i Europols in-
teresse.
Fra japartiene har det været fremført, at f.eks. en såkaldt
operativ ordning lig den norske vil gøre det meget vanske-
ligt med hurtig adgang til Europols informationssystem.
Men det stemmer meget dårligt overens med, at den norske
ambassade har oplyst, at »i hastesager kan norsk politi dog
få oplysninger i løbet af minutter« (se EU-note 6, folketings-
året 2014-2015, 2. samling). Regeringen har end ikke kun-
net svare på, om Norge nogensinde er blevet afvist i en an-
modning om indhentning af oplysninger.
I det hele taget beklager EL, at regeringen i sin besvarel-
se af spørgsmålene ikke har bidraget til at kaste lys over det
danske politis brug af Europols registre. F.eks. står det sta-
dig hen i det uvisse, hvorfor Danmark, som udgør 1pct. af
EU’s indbyggertal, står for næsten 20 pct. af alle søgninger i
Europols registre. I 2014 søgte dansk politi over 70.000 gan-
ge, men f.eks. svensk politik til sammenligning søgte langt
under 2.000 gange. EL konstaterer, at regeringen end ikke
gør forsøg på at forklare, hvordan brugen af Europols regi-
stre har betydning for kriminalitetsopklaringen i de respekti-
ve lande. Regeringen har samtidig ikke formået at redegøre
for, hvor ofte oplysninger om danske borgere tilflyder andre
EU-lande, eller om Europol har udvekslet danske borgeres
personoplysninger med tredjelande.
EL noterer, at japartierne har valgt at fremlægge 22 til-
valgte retsakter, 10 fravalgte retsakter og en stillingtagen til
nogle endnu ikke eksisterende retsakter som en samlet pak-
ke til folkeafstemningen. På den baggrund må EL konstate-
re, at der er for mange retssikkerhedsmæssige problemer, til
at EL alene af den grund kan godkende den fremlagte pak-
ke. Dertil kommer så hele problemet med, at områderne
overføres fra et mellemstatsligt til et overstatsligt samarbej-
de, som EL af principielle grund er imod, fordi det fratager
den danske befolkning demokratisk indflydelse. Samlet be-
står RIA-området af omkring 300 retsakter, som et simpelt
flertal i Folketinget med dette lovforslag kan tilvælge og
dermed overlade suverænitet på.
På den baggrund virker det næsten pedantisk, når for-
slagsstillerne hiver den ene eller den anden fordel i en rets-
akt frem som begrundelse for at sluge hele pakken. Og det
har næste karakter af bondefangeri, når forslagsstillerne bru-
ger disse enkelte fordele til at afskaffe befolkningens direkte
indflydelse på al fremtidig EU-retspolitik.
Alternativets medlemmer af udvalget anbefaler et »ja,
men« til tilvalgsordningen og støtter derfor lovforslaget. År-
sagen er, at ALT ønsker et stærkere EU-samarbejde på om-
råder, som omhandler grænseoverskridende udfordringer, og
dette kan kun løses ved et forpligtende EU-samarbejde.
Men samtidig beklager ALT, at man fra japartiernes side
har valgt, at danskerne ikke kan få lov til stemme om ophæ-
velse af det fulde retsforbehold, og at man dermed heller ik-
ke vil lade en fælles flygtninge- og asylpolitik være en del
afstemningen. ALT stiller sig derfor kritisk over for lovfor-
slaget, da man med lovforslaget går imod demokratiske
principper som gennemsigtighed og borgerinddragelse. ALT
er imod, at man i forligskredsen, som står bag tilvalgsord-
ningen, bag lukkede døre har bestemt, hvilke retsakter der
skulle være en del lovforslaget, og at forligskredsen har gi-
L 29 - 2015-16 - Bilag 11: Betænkning afgivet den 6. november 2015
1564878_0004.png
4
vet hinanden vetoret, i forhold til hvilke retsakter Danmark
eventuelt skal tiltræde i fremtiden.
Inuit Ataqatigiit, Siumut, Tjóðveldi og Javnaðarflokkurin
var på tidspunktet for betænkningens afgivelse ikke repræ-
senteret med medlemmer i udvalget og havde dermed ikke
adgang til at komme med indstillinger eller politiske udtalel-
ser i betænkningen.
En oversigt over Folketingets sammensætning er optrykt
i betænkningen. Der gøres opmærksom på, at et flertal eller
et mindretal i udvalget ikke altid vil afspejle et flertal/
mindretal ved afstemning i Folketingssalen.
4. Ændringsforslag med bemærkninger
Af et
mindretal
(EL), tiltrådt af et
mindretal
(DF):
Til titlen
1)
Titlen affattes således:
»Forslag
til
Lov om afskaffelse af befolkningens undtagelse fra
EU’s overnationale retspolitik og indførelse af en uigen-
kaldelig tilvalgsordning for det til enhver tid siddende
politiske flertal i Folketinget«.
[Ændring af lovforslagets titel]
Af et
mindretal
(EL), tiltrådt af et
mindretal
(LA og ALT):
Til § 1
2)
Forkortelsen », jf.« ændres til: »i medfør af«.
[Sproglig ændring]
Af
udenrigsministeren,
tiltrådt af et
mindretal
(S, V og KF):
Til § 2
3)
I
stk. 2
indsættes efter »virkning«: »fra«.
[Tydeliggørelse af virkningstidspunktet for lovforslagets §
3]
Bemærkninger
Til nr. 1
Ændringsforslaget indebærer en ændring af lovforslagets
titel, eftersom titlen på lovforslaget ifølge Enhedslisten bør
afspejle indholdet og konsekvenserne af lovforslagets vedta-
gelse.
Til nr. 2
Ændringsforslaget indebærer en sproglig ændring af lov-
forslagets § 1. Enhedslisten finder det problematisk, at Dan-
mark – i fald folkeafstemningen den 3. december 2015 re-
sulterer i et ja til tilvalgsordningen – i praksis afskaffer rets-
forbeholdet. Hvis Danmark meddeler de øvrige EU-lande, at
Danmark ønsker at ændre retsforbeholdet til den tilvalgsord-
ning, som er beskrevet i et bilag til protokol 22 til EU-trak-
taten, vil Danmarks retlige stilling med hensyn til deltagelse
i hele EU’s samarbejde om retlige og indre anliggender bli-
ve ændret. Et ja ved folkeafstemningen vil – ifølge lovfor-
slaget – give hjemmel til, at Danmark afgiver suverænitet på
alle områder, der er omfattet af EU’s samarbejde om retlige
og indre anliggender. Det vil derfor fremover være op til det
til en hver tid siddende flertal i Folketinget at bestemme,
hvilke retsakter Danmark skal tiltræde – altså hvilke dele af
EU’s retlige samarbejde, Danmark skal være med i. Og hvis
først tilsagnet om at tiltræde en retsakt er givet, kan et
nysammensat Folketing ikke trække dette tilsagn tilbage.
Dermed undergraves befolkningens demokratisk indflydel-
se.
Partierne, der stemmer for dette ændringsforslag, ønsker
at fastholde princippet i grundlovens § 20, som betyder, at
der skal være fem sjettedele flertal i Folketinget for at afgive
suverænitet til EU på et bestemt område, og hvis ikke der
tegner sig et sådant flertal, skal befolkningen spørges ved en
folkeafstemning. Derfor forpligter partierne, som stemmer
for dette ændringsforslag, sig til at etablere en procedure for
fremtidige tilvalg af retsakter på RIA-området, som betyder,
at alle retsakter, der ved et tilvalg ville indebære afgivelse af
suverænitet, vurderes og behandles efter princippet om, at
tilvalget af retsakten enten skal bakkes op af fem sjettedele
flertal i Folketinget eller sendes til folkeafstemning. På den
måde bevares beslutningsprocessen tæt på den danske be-
folkning, og der sikres en åbenhed om beslutningsgrundla-
get.
Til nr. 3
Lovforslaget indebærer, at der på RIA-området overlades
beføjelser til EU’s institutioner, jf. grundlovens § 20. Reg-
lerne herom er fastsat i lovforslaget ved den ændring af til-
trædelsesloven, som § 3 indebærer.
Efter lovforslagets § 2, stk. 2, har lovforslagets § 3 om
ændring af tiltrædelsesloven virkning den første dag i måne-
den, der følger efter meddelelsen til de andre EU-medlems-
stater om overgang til tilvalgsordningen, jf. § 1.
Ændringsforslaget indebærer en teknisk ændring af lov-
forslagets § 2, stk. 2, således at det klart fremgår, at lovfor-
slagets § 3 om ændring af tiltrædelsesloven har virkning fra
den første dag i måneden, der følger efter meddelelsen til de
andre EU-medlemsstater om overgang til tilvalgsordningen,
jf. § 1. Det tydeliggøres således med ændringsforslaget, at
den foreslåede ændring af tiltrædelsesloven også har virk-
ning efter den anførte »første dag i måneden«, herunder i
forbindelse med fremtidige tilvalg af enkelte retsakter på
RIA-området, såvel eksisterende som fremtidige, efter over-
gang til en tilvalgsordning.
Som det fremgår af punkt 1 i lovforslagets almindelige
bemærkninger, indebærer lovforslaget, at beslutning om
fremtidige tilvalg af enkelte retsakter på RIA-området, såvel
eksisterende som fremtidige, efter overgang til en tilvalgs-
ordning træffes af regeringen efter forelæggelse for Folke-
tingets Europaudvalg i overensstemmelse med de procedu-
rer, der er udviklet i praksis gennem aftaler mellem Europa-
udvalget og regeringen. Det fremgår endvidere, at regerin-
gen dog agter at tilvælge de 22 retsakter på området for ret-
lige og indre anliggender og de 4 retsakter, som Danmark er
L 29 - 2015-16 - Bilag 11: Betænkning afgivet den 6. november 2015
1564878_0005.png
5
tilknyttet via parallelaftaler, der er opregnet i bilag 5 til lov-
forslaget, samt den kommende forordning om Europol
umiddelbart efter en eventuel overgang til tilvalgsordningen.
Lovforslaget omfatter således hele RIA-området, herunder
også området for asyl og indvandring.
Det følger af den politiske aftale af 10. december 2014
om Danmark i Europol, punkt 3-5, at:
»3. Den danske udlændingepolitik skal fortsat fastlægges
i Danmark. Det indebærer, at aftalepartierne ikke vil støtte
tilvalg af retsakter vedrørende asyl og indvandring, som
Danmark i dag står udenfor. På området for asyl og indvan-
dring deltager Danmark i dag i enkelte retsakter på bag-
grund af parallelaftaler med EU. Det gælder Dublin III-for-
ordningen, der indeholder bestemmelser om, at asylansøg-
ninger skal behandles i første indrejseland, og Eurodac-for-
ordningen, der danner grundlag for EU’s database med asyl-
ansøgeres fingeraftryk. Aftalepartierne ønsker at tilvælge
disse retsakter mhp. fortsat deltagelse.
4. Schengen-samarbejdet er til stor gavn for Danmark og
danskerne. Derfor lægger vi fortsat vægt på dansk deltagel-
se. Gennem de seneste 13 år har Danmark fuldt ud gennem-
ført al Schengen-lovgivning. Det er forudsætningen for Dan-
marks fortsatte Schengen-medlemskab, og derfor vil aftale-
partierne fortsætte den hidtidige praksis ved at også frem-
over at tilvælge alle nye Schengen-relaterede retsakter.
5. Fremtidige tilvalg af retsakter om asyl og indvandring
forudsætter enighed blandt aftalepartierne. Området for asyl
og indvandring defineres som retsakter, der er vedtaget med
hjemmel i Traktaten om den Europæiske Unions Funktions-
måde art. 78 om den fælles asylpolitik eller art. 79 om den
fælles indvandringspolitik.«
Som det fremgår af punkt 5 i den politiske aftale, forud-
sætter fremtidige tilvalg af retsakter på asyl- og indvan-
dringsområdet enighed blandt aftalepartierne (den såkaldte
vetoret). Aftalen forudsætter derimod ikke, at der afholdes
en folkeafstemning om spørgsmålet.
Venstre, Socialdemokraterne og Det Konservative Folke-
parti har tilkendegivet, at det er en forudsætning for ophæ-
velse af deres veto, jf. den politiske aftales punkt 5, at der
afholdes folkeafstemning forud for sådan en beslutning.
Konsekvensen heraf er, at ophævelsen af vetoet kræver en
forudgående folkeafstemning, hvis udfald vil blive respekte-
ret.
Det fremgår af den politiske aftale, punkt 3 og 4, at afta-
lepartierne efter en eventuel overgang til tilvalgsordningen
ønsker at tilvælge Dublin III-forordningen og Eurodac-for-
ordningen, som Danmark i dag deltager i på mellemstatsligt
niveau. Tilvalg af disse retsakter vil ikke være omfattet af V,
S og KF’s forudsætning om afholdelse af folkeafstemning
efter overgangen til tilvalgsordningen. Tilvalg af nye retsak-
ter, som går væsentligt videre, end hvad formålet med Dub-
lin III-forordningen og Eurodac-forordningen i dag indebæ-
rer, vil være omfattet af forudsætningen. Det medfører, at
der forud for et sådant tilvalg vil blive afholdt folkeafstem-
ning.
Aftalepartierne ønsker endvidere, at Danmark fortsat skal
være med i Schengensamarbejdet. Danmarks deltagelse i
Schengensamarbejdet er derfor ikke omfattet af V, S og
KF’s forudsætning og indebærer således ikke afholdelse af
folkeafstemning forud for tilvalg af retsakter som led i
Schengensamarbejdet, jf. punkt 4 i den politiske aftale.
Afholdelse af en sådan folkeafstemning vil kræve, at der
vedtages en særlig lov herom, som vil indeholde de nærmere
regler for afstemningen. Aftalepartierne har tilkendegivet at
ville stemme for et sådant lovforslag om fremtidig vejleden-
de folkeafstemning.
Kenneth Kristensen Berth (DF)
nfmd.
Carsten Kudsk (DF) Claus Kvist Hansen (DF) Mikkel Dencker (DF)
Hans Kristian Skibby (DF) Marlene Harpsøe (DF) Morten Løkkegaard (V) Marcus Knuth (V) Erling Bonnesen (V)
Jakob Ellemann-Jensen (V) Jane Heitmann (V) Thomas Danielsen (V) Christina Egelund (LA) Merete Riisager (LA)
Rasmus Jarlov (KF) Jens Joel (S) Karin Gaardsted (S) Kaare Dybvad (S) Mette Gjerskov (S)
fmd.
Mette Reissmann (S)
Peter Hummelgaard Thomsen (S) Trine Bramsen (S) Søren Søndergaard (EL) Maria Reumert Gjerding (EL)
Finn Sørensen (EL) Rasmus Nordqvist (ALT) Christian Poll (ALT) Rasmus Helveg Petersen (RV) Holger K. Nielsen (SF)
Inuit Ataqatigiit, Siumut, Tjóðveldi og Javnaðarflokkurin havde ikke medlemmer i udvalget.
Socialdemokratiet (S)
Dansk Folkeparti (DF)
Venstre, Danmarks Liberale Parti (V)
Enhedslisten (EL)
Liberal Alliance (LA)
Alternativet (ALT)
Radikale Venstre (RV)
47
37
34
14
13
9
8
Socialistisk Folkeparti (SF)
Det Konservative Folkeparti (KF)
Inuit Ataqatigiit (IA)
Siumut (SIU)
Tjóðveldi (T)
Javnaðarflokkurin (JF)
7
6
1
1
1
1
L 29 - 2015-16 - Bilag 11: Betænkning afgivet den 6. november 2015
1564878_0006.png
6
Bilag 1
Oversigt over bilag vedrørende L 29
Bilagsnr. Titel
1
Tidsplan for udvalgets behandling af lovforslaget
2
Samling af svar på tidligere stillede spørgsmål med relevans for lov-
forslaget
3
Høringssvar og høringsnotat, fra udenrigsministeren
4
Ændringsforslag fra udenrigsministeren
5
Kopi af REU alm. del – bilag 30: Artikel i Ugeskrift for Retsvæsen nr.
42, 17. oktober 2015: Ophævelsen af det danske retsforbehold og re-
servationen for asyl- og indvandringsområdet. Af professor, dr.jur Pe-
ter Pagh
6
1. udkast til betænkning
7
Notits om ophævelse af EU-retsakter i forbindelse med vedtagelsen af
nye EU-retsakter, fra justitsministeren
8
Notat vedr. dansk tiltrædelse af EU’s politisamarbejde
9
Aftale mellem DF, EL, LA og Folkebevægelsen mod EU om åbenhed,
nærhed og demokrati i EU – også i retspolitikken
10
2. udkast til betænkning
Oversigt over spørgsmål og svar vedrørende L 29
Spm.nr.
1
Titel
Spm. om, hvorvidt forslaget til ny Europol-forordning bevirker, at de
eksisterende samarbejdsaftaler mellem Europol og tredjelande (f.eks.
Norge) skal revideres, til justitsministeren, kopi til udenrigsministeren,
og ministerens svar herpå
Spm. om, hvordan regeringen forventer at det gældende retsgrundlag
vedrørende Europol vil blive ophævet for Danmark, til justitsministe-
ren, kopi til udenrigsministeren, og ministerens svar herpå
Spm. om karakteren af samarbejdet mellem Europol og tredjelandes
myndigheder, til justitsministeren, kopi til udenrigsministeren, og mi-
nisterens svar herpå
Spm. om proceduren for tilvalg af nye EU retsakter på RIA-området i
fremtiden, til justitsministeren, kopi til udenrigsministeren, og mini-
sterens svar herpå
Spm. om Danmarks rettigheder og proceduren hvis et direktiv eller en
forordning, som Danmark har tilsluttet sig, ændrer sig, til justitsmini-
steren, kopi til udenrigsministeren, og ministerens svar herpå
Spm. om, hvor langt EU er i processen vedr. revisionen af Europol-
forordningen, og hvilke konsekvenser det vil få for Danmark, til ju-
stitsministeren, kopi til udenrigsministeren, og ministerens svar herpå
2
3
4
5
6
L 29 - 2015-16 - Bilag 11: Betænkning afgivet den 6. november 2015
1564878_0007.png
7
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
Spm. om, hvor mange opslag dansk politi foretog i 2014 i hhv. EIS og
SIENA, til justitsministeren, kopi til udenrigsministeren, og ministe-
rens svar herpå
Spm. om Norges brug af Europols søgesystemer, til justitsministeren,
kopi til udenrigsministeren, og ministerens svar herpå
Spm. om, hvordan et europæisk register over flypassagerer (PNR) vil
bidrage til terrorbekæmpelse og forebyggelse i Danmark fremover, til
justitsministeren, kopi til udenrigsministeren, og ministerens svar her-
Spm. om, hvorvidt en parallelaftale vedrørende PNR vil være juridisk
mulig, til justitsministeren, kopi til udenrigsministeren, og ministerens
svar herpå
Spm. om, at Danmark både før og efter en eventuel omdannelse af
retsforbeholdet til en tilvalgsordning vil være bundet af de samme reg-
ler, for så vidt angår grænsekontrol, Schengensamarbejdet m.v., til ud-
lændinge- integrations- og boligministeren, kopi til udenrigsministe-
ren, og ministerens svar herpå
Spm. om fordelene for danskerne, der skal arve familie i andre EU-
lande, såfremt retsforbeholdet omdannes til en tilvalgsordning, til ju-
stitsministeren, kopi til udenrigsministeren, og ministerens svar herpå
Spm., om det vil være muligt at styrke kontrollen i grænseområderne i
forhold til de gældende regler for Schengenområdet, til justitsministe-
ren, kopi til udenrigsministeren, og ministerens svar herpå
Spm., om ministeren vil redegøre for kriterier, procedurer og erfarin-
ger i forhold til indgåelse af parallelaftaler efter Lissabontraktaten, til
justitsministeren, kopi til udenrigsministeren, og ministerens svar her-
Spm. om Danmarks muligheder for at indgå en parallelaftale vedrø-
rende Europol, til justitsministeren, kopi til udenrigsministeren, og mi-
nisterens svar herpå
MFU spm. om, hvor mange danske borgeres oplysninger der ligger til-
gængelige i EIS eller andre Europolsystemer, til justitsministeren, ko-
pi til udenrigsministeren, og ministerens svar herpå
MFU spm. om en udførlig status på forhandlingerne om Europol, til
justitsministeren, kopi til udenrigsministeren, og ministerens svar her-
MFU spm. om, hvilke beføjelser Europol har, til justitsministeren, ko-
pi til udenrigsministeren, og ministerens svar herpå
MFU spm. om, hvordan Europol som myndighed kontrolleres, til ju-
stitsministeren, kopi til udenrigsministeren, og ministerens svar herpå
MFU spm. om, hvilke data om borgere Europol har adgang til, og
hvilke krav der stilles til opbevaring og databeskyttelse, til justitsmini-
steren, kopi til udenrigsministeren, og ministerens svar herpå
MFU spm. om, hvorvidt det er foreneligt med grundloven og med EU-
retten, hvis lovforslaget ændres, så brugen af tilvalgsordningen be-
grænses til kun en eller få retsakter, f.eks. Europol, til justitsministe-
ren, kopi til udenrigsministeren, og ministerens svar herpå
L 29 - 2015-16 - Bilag 11: Betænkning afgivet den 6. november 2015
1564878_0008.png
8
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
Spm. om kriterierne for udstedelse af en ransagningskendelse i samtli-
ge øvrige 27 EU-lande sammenlignet med de danske regler, til justits-
ministeren, kopi til udenrigsministeren, og ministerens svar herpå
MFU spm. om suverænitetsoverdragelse, til justitsministeren, kopi til
udenrigsministeren, og ministerens svar herpå
MFU spm. om overdragelse af suverænitet efter grundlovens § 20, til
justitsministeren, kopi til udenrigsministeren, og ministerens svar her-
MFU spm. om fremtidige tilvalg af retsakter, til justitsministeren, kopi
til udenrigsministeren, og ministerens svar herpå
MFU spm. om overdragelse af beføjelser til EU på det retspolitiske
område med et ja ved folkeafstemningen den 3. december 2015, til ju-
stitsministeren, kopi til udenrigsministeren, og ministerens svar herpå
MFU spm. om lovgivningsbeføjelsen i grundloven, til justitsministe-
ren, kopi til udenrigsministeren, og ministerens svar herpå
MFU spm. om særlige krav i grundlovens § 20 til vedtagelse af love
om overdragelse af beføjelser, til justitsministeren, kopi til udenrigs-
ministeren, og ministerens svar herpå
MFU spm. om overdragelse af beføjelser til EU på det retspolitiske
område med et ja ved folkeafstemningen den 3. december 2015, til ju-
stitsministeren, kopi til udenrigsministeren, og ministerens svar herpå
MFU spm. om uddybning af udenrigsministerens besvarelse af § 20-
spørgsmål nr. S 126, til justitsministeren, kopi til udenrigsministeren,
og ministerens svar herpå
MFU spm. om, at et almindeligt folketingsflertal fremover kan tilvæl-
ge enhver retsakt, til justitsministeren, kopi til udenrigsministeren, og
ministerens svar herpå
MFU spm. om grundlovens almene forbud mod at videredelegere lov-
givningskompetence, til justitsministeren, kopi til udenrigsministeren,
og ministerens svar herpå
MFU spm. om, hvad det fremtidige grundlovsmæssige hjemmels-
grundlag for tilvalg af retsakter vil være, til justitsministeren, kopi til
udenrigsministeren, og ministerens svar herpå
Spm. om, hvori forskellen mellem den danske tilvalgsordning og den
tilsvarende britiske tilvalgsordning består, til udenrigsministeren, og
ministerens svar herpå
Spm. om, hvorvidt regeringen fastholder sin garanti om, at Danmark
ikke skal være en del af den EU-lovgivning på asyl- og indvandrings-
området, som Danmark i dag står uden for, til udlændinge-, integrati-
ons- og boligministeren, og ministerens svar herpå
Spm., om ministeren vil bekræfte, at Danmark ved tiltrædelsen af en
gældende retsakt tiltræder langt mere end den enkelte retsakt, nemlig
også den gældende retstilstand (acquis communautaire), til udenrigs-
ministeren, og ministerens svar herpå
Spm., om ministeren vil redegøre for acquis communautaire i forbin-
delse med hver enkelt af de 26 retsakter, som regeringen vil tiltræde i
tilfælde af et ja, til justitsministeren, kopi til udenrigsministeren, og
ministerens svar herpå
L 29 - 2015-16 - Bilag 11: Betænkning afgivet den 6. november 2015
1564878_0009.png
9
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
Spm., om ministeren vil redegøre for retsafgørelser og retssystemer i
hver enkelt af de 27 andre medlemslande, til justitsministeren, kopi til
udenrigsministeren, og ministerens svar herpå
Spm., om ministeren vil garantere, at der ikke sker forringelser af dan-
ske virksomheders og borgeres retssikkerhed samt fagforeningers mu-
ligheder for at inddrive løntilgodehavender på medlemmernes vegne,
til justitsministeren, kopi til udenrigsministeren, og ministerens svar
herpå
Spm., om ministeren vil garantere, at en tiltrædelse af konkursforord-
ningen ikke kan medføre, at lønkrav fra en konkursramt dansk virk-
somheds ansatte skal vige til fordel for krav, der er rejst af personer
eller virksomheder i andre EU-lande på grundlag af forordningen, til
justitsministeren, kopi til udenrigsministeren, og ministerens svar her-
Spm. om, hvad betingelserne er for at indlede en sekundær insolven-
sprocedure ifølge konkursforordningen, til justitsministeren, kopi til
udenrigsministeren, og ministerens svar herpå
Spm., om ministeren kan bekræfte, at en tiltrædelse af konkursforord-
ningen kan medføre, at danske skyldneres navne offentliggøres i uden-
landske insolvensregistre uden deres samtykke og vidende, til justits-
ministeren, kopi til udenrigsministeren, og ministerens svar herpå
Spm. om, hvilke betalingskrav danske myndigheder vil være forpligtet
til at anerkende og fuldbyrde, såfremt Danmark tiltræder betalingspå-
kravsprocedureforordningen, til justitsministeren, kopi til udenrigsmi-
nisteren, og ministerens svar herpå
Spm. om, hvilke betalingskrav danske myndigheder vil være forpligtet
til at anerkende og fuldbyrde, såfremt Danmark tiltræder små-
kravsprocedureforordningen, til justitsministeren, kopi til udenrigsmi-
nisteren, og ministerens svar herpå
Spm. om, hvilken betydning tiltrædelsen af Rom II-forordningen, kon-
kursforordningen, kontosikringsforordningen, betalingspåkravsproce-
dureforordningen og småkravsprocedureforordningen har for danske
fagforeninger, til justitsministeren, kopi til udenrigsministeren, og mi-
nisterens svar herpå
Spm. om, hvor mange søgninger Danmark har udført i EIS i 2014, til
justitsministeren, kopi til udenrigsministeren , og ministerens svar her-
Spm. om, hvad forklaringen er på, at Danmark står for hele 19 pct. af
søgningerne i EIS, når Danmark kun udgør omkring 1 pct. af EU's
borgere, til justitsministeren, kopi til udenrigsministeren , og ministe-
rens svar herpå
Spm. om antallet af søgninger i EIS i forhold til omfanget af krimina-
litet, til justitsministeren, kopi til udenrigsministeren , og ministerens
svar herpå
Spm. om ministerens vurdering af sammenhængen mellem enkelte
landes søgninger i EIS og kriminaliteten i de pågældende lande vedrø-
rende de forbrydelser, som Europol beskæftiger sig med, til justitsmi-
nisteren, kopi til udenrigsministeren, og ministerens svar herpå
L 29 - 2015-16 - Bilag 11: Betænkning afgivet den 6. november 2015
1564878_0010.png
10
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
Spm. om, hvordan ministeren vil sikre, at borgere i Danmark fremover
sikres et klart kendskab til, hvad andre lande anser for kriminelt, til ju-
stitsministeren, kopi til udenrigsministeren , og ministerens svar herpå
Spm. om ministeren kan garantere, at en dansk forbruger, der har købt
en vare på nettet i et andet EU-land, ikke får sin bankkontos indenstå-
ende indefrosset på grund af kendelse om kontosikring, til justitsmini-
steren, kopi til udenrigsministeren , og ministerens svar herpå
Spm., om ministeren kan garantere, at en dansk virksomhed, der kon-
kurrerer med en virksomhed i et andet EU-land, ikke får virksomhe-
dens bankkontos indestående indefrosset på grund af kendelse om
kontosikring, til justitsministeren, kopi til udenrigsministeren, og mi-
nisterens svar herpå
Spm. om, hvorvidt kontosikringsdelen også vil kunne anvendes i for-
hold til lønkonti, til justitsministeren, kopi til udenrigsministeren , og
ministerens svar herpå
MFU spm. om kriterierne for tilladelse til aflytning i samtlige øvrige
27 EU-lande sammenlignet med de danske regler, til justitsministeren,
kopi til udenrigsministeren, og ministerens svar herpå
MFU spm. om kriterierne for tilladelse til beslaglæggelse i samtlige
øvrige 27 EU-lande sammenlignet med de danske regler, til justitsmi-
nisteren, kopi til udenrigsministeren, og ministerens svar herpå
MFU spm. om oversendelse af oversigt over den estimerede gennem-
snitlige udgift til de forskellige efterforskningsmæssige tvangsindgreb/
tvangsmidler, der er hjemlet inden for strafferetsplejen, til justitsmini-
steren, kopi til udenrigsministeren, og ministerens svar herpå
MFU spm. om, hvor langt man er på EU-plan med udviklingen af et
europæisk PNR-system i forhold til indhentning af PNR-oplysninger,
til justitsministeren, kopi til udenrigsministeren, og ministerens svar
herpå
MFU spm. om, at man i forbindelse med den kommende folkeafstem-
ning om det danske retsforbehold de facto også vil stemme om tilslut-
ning til et europæisk PNR-system, til justitsministeren, kopi til uden-
rigsministeren, og ministerens svar herpå
Spm. om den konkrete konsekvens af artikel 8, stk. 2, i »Protokol nr.
22 om Danmarks stilling«, til udenrigsministeren, og ministerens svar
herpå
Spm. om efteruddannelse af jurister i politiet, anklagemyndigheden,
domstole, statsforvaltninger, styrelser og ministerier, til justitsministe-
ren, kopi til udenrigsministeren, og ministerens svar herpå
Spm. om støtte til, at jurister i Forbrugerrådet, børneorganisationer,
fagforbund, Finansrådet, familieretsadvokater, forsvarsadvokater og
andre relevante aktører i civilsamfundet kan få efteruddannelse, til ju-
stitsministeren, kopi til udenrigsministeren, og ministerens svar herpå
Spm., om hvorvidt Danmark fortsat vil kunne gå foran med ny lovgiv-
ning på de områder, hvor der afgives suverænitet til EU, f.eks. med
rettigheder på familieområdet til regnbuefamilier, til justitsministeren,
kopi til udenrigsministeren, og ministerens svar herpå
L 29 - 2015-16 - Bilag 11: Betænkning afgivet den 6. november 2015
1564878_0011.png
11
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
Spm. om, hvorvidt Danmark vil kunne gå foran med ny lovgivning på
insolvensområdet, hvis først suveræniteten er afgivet til EU, som
f.eks. dengang Danmark som det første land indførte gældssanering,
til justitsministeren, kopi til udenrigsministeren, og ministerens svar
herpå
Spm. om at få præciseret, hvorledes forbrugerbeskyttelsen vil kunne
blive påvirket af en eventuel dansk tilvalgsordning, til justitsministe-
ren, kopi til udenrigsministeren, og ministerens svar herpå
Spm. om svar på fagforbundet FOA's anmodning om en vurdering af,
dels omfanget af de aktuelle og forventelige retsakter, dels hvilke om-
råder retsakterne vil berøre, til justitsministeren, kopi til udenrigsmini-
steren, og ministerens svar herpå
Spm. om svar på fagforbundet FOA's anmodning om en redegørelse
for lovforslagets betydning for udviklingen af den arbejdsretslige
praksis på såvel kort som længere sigt, til justitsministeren, kopi til
udenrigsministeren, og ministerens svar herpå
Spm. om den europæiske efterforskningskendelse i straffesager, til ju-
stitsministeren, kopi til udenrigsministeren, og ministerens svar herpå
Spm. om kommentar til advokatrådets påskøn om, at fire konkrete
retsakter, som regeringen ikke foreslår tilvalgt, ville øge retssikkerhe-
den og gøre det tryggere at være borger, til justitsministeren, kopi til
udenrigsministeren, og ministerens svar herpå
Spm. om garanti for, at tilvalgsordningen ikke vil påvirke det danske
tvangsfuldbyrdelsessystem, til justitsministeren, kopi til udenrigsmini-
steren, og ministerens svar herpå
Spm. om, hvorvidt senere tilvalg af EU-retsakter kan ske uden iagtta-
gelse af proceduren i grundlovens § 20 om suverænitetsafgivelse, til
justitsministeren, kopi til udenrigsministeren, og ministerens svar her-
Spm. om, hvordan beslutningen om dansk deltagelse i fremtidige rets-
akter konkret og skridt for skridt vil foregå, hvis retsforbeholdet er-
stattes af en tilvalgsordning, til udenrigsministeren, og ministerens
svar herpå
Spm. om, hvor mange eksempler der siden Lissabontraktatens ikraft-
træden i 2009 været på, at Danmark stemmeafgivning var afgørende
for udfaldet af en EU-retsakt, til udenrigsministeren, og ministerens
svar herpå
Spm. om, hvorvidt udenrigsministeren vil stille et ændringsforslag til
lovforslaget med henblik på at gøre det løfte, som statsministeren har
udstedt, om at dansk tilslutning til EU's overnationale asylpolitik for-
udsætter en folkeafstemning, juridisk bindende, til udenrigsministeren,
og ministerens svar herpå
Spm. om oversendelse af alt materiale (herunder korrespondance, no-
tater, svar på spørgsmål og lign.), som er tilgået, fragået eller behand-
let i forbindelse med arbejdet i analysegruppen (jævnfør den politiske
aftale af 10. december 2014 om Danmark i Europol), til justitsministe-
ren, kopi til udenrigsministeren, og ministerens svar herpå
L 29 - 2015-16 - Bilag 11: Betænkning afgivet den 6. november 2015
1564878_0012.png
12
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
Spm. om parallelaftale vedrørende konkursforordningen, til justitsmi-
nisteren, kopi til udenrigsministeren, og ministerens svar herpå
Spm. om Schengensamarbejdet, til udenrigsministeren, og ministerens
svar herpå
Spm., om man i fremtiden vil kunne afholde vejledende folkeafstem-
ninger, inden Folketinget behandler og eventuelt vedtager yderligere
EU-retsakter, til justitsministeren, kopi til udenrigsministeren, og mi-
nisterens svar herpå
Spm. om, hvilke initiativer ministeren vil tage for at skabe gennemsig-
tighed og åbenhed omkring den proces og det arbejde, der har ledt til
de fem japartiers udvælgelse af retsakter, til udenrigsministeren, og
ministerens svar herpå
Spm., om ministeren vil redegøre for grundlaget, hvorpå de konkrete
EU-retsakter er blevet tilvalgt og fravalgt i »aftalen om tilvalg af rets-
akter på området for retlige og indre anliggender« af 17. marts 2015,
til udenrigsministeren, og ministerens svar herpå
Spm. om en oversigt over domme vedr. den frie bevægelighed for per-
soner, retspolitikken og Schengenkomplekset, som har betydning for
forståelsen af traktatens bestemmelser, til justitsministeren, kopi til
udenrigsministeren, og ministerens svar herpå
Spm. om udarbejdelse af en oversigt over de traktatbestemmelser, som
i lighed med fleksibilitetsbestemmelsen i artikel 352 får en udvidet el-
ler anden anvendelse ved dansk tilslutning til traktatens artikel 67-89
med tilhørende protokoller, til udenrigsministeren, og ministerens svar
herpå
Spm. om erklæringer i tilknytning til EU’s retslovgivning, til justits-
ministeren, kopi til udenrigsministeren, og ministerens svar herpå
Spm., om regeringen vil fremlægge en komplet kopi af samtlige gæl-
dende retsakter og andre dokumenter, som er vedtaget med hjemmel i
traktatens artikel 67-89, til justitsministeren, kopi til udenrigsministe-
ren, og ministerens svar herpå
Spm. om grænserne for den påtænkte overladelse af beføjelser med
hensyn til lovgivende, udøvende og dømmende virksomhed, til justits-
ministeren, kopi til udenrigsministeren, og ministerens svar herpå
Spm. om danske love, som i tilfælde af et ja ved folkeafstemningen
ikke kan berøres af EU-retten, til justitsministeren, kopi til udenrigs-
ministeren, og ministerens svar herpå
Spm. om beføjelser, der vil kunne overlades til EU, uden at man skal
anvende grundlovens § 88, til justitsministeren, kopi til udenrigsmini-
steren, og ministerens svar herpå
Spm. om grundlovsstridighed, til justitsministeren, kopi til udenrigs-
ministeren, og ministerens svar herpå
Spm. om muligheden for at overlade beføjelser vedr. Europol og poli-
tisamarbejdet særskilt på stemmesedlen ved folkeafstemningen, til ju-
stitsministeren, kopi til udenrigsministeren, og ministerens svar herpå
Spm. om muligheden for at bytte børnepornografiske billeder af sex
med børn for at få adgang til lukkede pædofile netværk, til justitsmini-
steren, kopi til udenrigsministeren, og ministerens svar herpå
L 29 - 2015-16 - Bilag 11: Betænkning afgivet den 6. november 2015
1564878_0013.png
13
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
Spm. om, hvorvidt Europol-ansatte kan holdes ansvarlige for brud på
lovregler i de lande, hvor de virker, til udenrigsministeren, og ministe-
rens svar herpå
Spm. om, hvilke lønninger og tillæg der udbetales til ansatte i Euro-
pol, til finansministeren, kopi til udenrigsministeren, og ministerens
svar herpå
Spm. om automatisk adgang til alle arbejdsdokumenter og referater fra
arbejdsgrupper i Rådet og Coreper, til udenrigsministeren, og ministe-
rens svar herpå
Spm. om automatisk adgang til alle mødeindkaldelser, mødedokumen-
ter og referater fra regeringens specialudvalg og regeringens EU-ud-
valg, eventuelt under fortrolighed, til udenrigsministeren, og ministe-
rens svar herpå
Spm. om fremsendelse af en samlet oversigt over de omkring 678 rets-
akter vedr. EU’s retspolitik, som er optaget i Eur-Lex, til justitsmini-
steren, kopi til udenrigsministeren, og ministerens svar herpå
Spm. om straffebestemmelser i vedtaget EU-lovgivning, til justitsmi-
nisteren, kopi til udenrigsministeren, og ministerens svar herpå
Spm. om udarbejdelse af en oversigt over lovgivningen i de andre EU-
lande på de områder, hvor regeringen anbefaler henholdsvis et dansk
tilvalg og et fravalg af retsregler, til justitsministeren, kopi til uden-
rigsministeren, og ministerens svar herpå
Spm., om Danmark kan risikere at skulle udlevere kvinder, som har
fået abort i Danmark, til retsforfølgelse i lande, hvor abort er forbudt,
til justitsministeren, kopi til udenrigsministeren, og ministerens svar
herpå
Spm. om, hvorvidt en korrupt dommer i et andet EU-land kan forlange
udlevering af værdier fra en borger i Danmark, til justitsministeren,
kopi til udenrigsministeren, og ministerens svar herpå
Spm. om regeringens garanti for, at den danske strejkeret ikke på no-
gen måde kan berøres af EU’s retslovgivning, til udenrigsministeren,
og ministerens svar herpå
Spm. om, hvorledes grundlovens 24-timersregel og andre vanlige rets-
garantier sikres for folk, der udleveres til retsforfølgelse og mulig
domfældelse i andre EU-lande, til justitsministeren, kopi til udenrigs-
ministeren, og ministerens svar herpå
Spm. om, hvad den kriminelle lavalder er i de øvrige 27 EU-lande, til
justitsministeren, kopi til udenrigsministeren, og ministerens svar her-
Spm. om, hvor mange af de øvrige EU-medlemslande der har ligestil-
ling mellem mødre og fædre i forældremyndighedssager, til social- og
indenrigsministeren, kopi til udenrigsministeren, og ministerens svar
herpå
Spm. om, hvor mange af de øvrige EU-medlemslande der anerkender
medmødre juridisk, til social- og indenrigsministeren, kopi til uden-
rigsministeren, og ministerens svar herpå
L 29 - 2015-16 - Bilag 11: Betænkning afgivet den 6. november 2015
1564878_0014.png
14
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
Spm. om grundlovens krav om, at Danmark kun kan afgive suveræni-
tet i »nærmere bestemt omfang«, til justitsministeren, kopi til uden-
rigsministeren, og ministerens svar herpå
Spm. om udlevering af danske statsborgere til andre EU-lande, når
EU's arrestordre bliver overstatslig, til justitsministeren, kopi til uden-
rigsministeren, og ministerens svar herpå
Spm. om grunden til, at danske statsborgere, der bor på Færøerne og i
Grønland, ikke skal deltage i folkeafstemningen, til udenrigsministe-
ren, og ministerens svar herpå
Spm. om, hvorvidt Danmark på linje med Norge og Island giver ofre
for menneskehandel en refleksionsperiode på 6 måneder og mulighed
for permanent opholdstilladelse, til udlændinge-, integrations- og bo-
ligminister, kopi til udenrigsministeren, og ministerens svar herpå
Spm. om oversendelse af en oversigt over alle vedtagne straffebestem-
melser i samtlige EU-retsakter, til justitsministeren, kopi til udenrigs-
ministeren, og ministerens svar herpå
Spm. om, hvorfor ministeren ikke har stillet et ændringsforslag om en
garanti for folkeafstemning forud for en fremtidig tilslutning til EU-
retsakter på asyl- og indvandringsområdet, til udenrigsministeren, og
ministerens svar herpå
Spm. om, hvorvidt ændringsforslaget til lovforslaget (L 29 – bilag 4) i
sin substans er en rent teknisk ændring af lovforslagets § 2, stk. 2, til
udenrigsministeren, og ministerens svar herpå
Spm. om, hvilken juridisk vægt der kan tillægges bemærkninger til et
ændringsforslag, til udenrigsministeren, og ministerens svar herpå
Spm. om, hvad der menes med, at skader som følge af et dansk fagfor-
bunds kollektive kampskridt, som gennemføres i Danmark over for en
arbejdsgiver fra en anden medlemsstat »som hovedregel« skal vurde-
res efter de danske regler, til justitsministeren, kopi til udenrigsmini-
steren, og ministerens svar herpå
Spm. om, hvordan det kan være et argument mod at tilvælge en retsakt
»at dansk ret i vidt omfang allerede er i overensstemmelse med direk-
tivet«, til justitsministeren, kopi til udenrigsministeren, og ministerens
svar herpå
Spm., om svaret på spørgsmål 95 skal forstås på den måde, at der i EU
ikke eksisterer en oversigt over strafbestemmelser vedtaget i EU-lov-
givningen, til justitsministeren, kopi til udenrigsministeren, og mini-
sterens svar herpå
Spm., om svaret på spørgsmål 96 skal forstås på den måde, at regerin-
gen er klar til at anerkende og fuldbyrde en afgørelse truffet af en juri-
diciel myndighed i ethvert andet EU-land, til justitsministeren, kopi til
udenrigsministeren, og ministerens svar herpå
Spm. om, hvorledes grundlovens 24-timersregel og andre vanlige rets-
garantier sikres for folk, der udleveres til retsforfølgelse og mulig
domfældelse i andre EU-lande i henhold til den europæiske arrestor-
dre, til justitsministeren, kopi til udenrigsministeren, og ministerens
svar herpå
L 29 - 2015-16 - Bilag 11: Betænkning afgivet den 6. november 2015
1564878_0015.png
15
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
Spm. om, at der ikke er noget juridisk til hinder for, at der kan fastsæt-
tes en fælles kriminel lavalder på EU-plan, til justitsministeren, kopi
til udenrigsministeren, og ministerens svar herpå
Spm. om, at ministeren bedes besvare spørgsmål 105, til justitsmini-
steren, kopi til udenrigsministeren, og ministerens svar herpå
Spm. om, at regeringen altså ikke kan garantere, at den danske strejke-
ret ikke på nogen måde kan berøres af EU’s retslovgivning, til uden-
rigsministeren, og ministerens svar herpå
Spm. om, at der i år 2000 blev gennemført en folkeafstemning om af-
skaffelse af kronen og indførelsen af euroen, til udenrigsministeren,
og ministerens svar herpå
Spm. om, at det, at et land har ligestilling mellem fædre og mødre i
forældremyndighedssager, har konsekvenser for afgørelserne i sådan-
ne sager, til social- og indenrigsministeren, kopi til udenrigsministe-
ren, og ministerens svar herpå
Spm. om, at det ,at et land juridisk anerkender medmødre, har konse-
kvenser for afgørelser i sager om f.eks. forældremyndighed, til social-
og indenrigsministeren, kopi til udenrigsministeren, og ministerens
svar herpå
Spm. om at anmode Rigspolitiet om at svare på spørgsmål 47, til ju-
stitsministeren, kopi til udenrigsministeren, og ministerens svar herpå
MFU spm. om, efter hvilken grundlovsparagraf en eventuelt fremtidig
folkeafstemning om tilvalg af en fælles asyl- og udlændingepolitik vil
blive afholdt, til justitsministeren, kopi til udenrigsministeren, og mi-
nisterens svar herpå
MFU spm.,om japartierne vil tiltræde den europæiske arrestordre, når
den overgår til overstatsligt samarbejde, til justitsministeren, kopi til
udenrigsministeren, og ministerens svar herpå
MFU spm. om, hvilke andre fora dansk politi samarbejder i internatio-
nalt, til justitsministeren, kopi til udenrigsministeren, og ministerens
svar herpå
MFU spm. om, hvordan kriminalitetsniveauet er i samtlige europæiske
lande, til justitsministeren, kopi til udenrigsministeren, og ministerens
svar herpå
Spm. om en samlet oversigt over, hvor mange søgninger i Europols
informationssystem, EIS, de enkelte medlemslande og samarbejds-
partnere har foretaget i 2014, til justitsministeren, kopi til udenrigsmi-
nisteren, og ministerens svar herpå
MFU spm. om, hvor mange gange Europol har udleveret oplysninger
om danske borgere til tredjelande, til justitsministeren, kopi til uden-
rigsministeren, og ministerens svar herpå
MFU spm. om, hvor mange gange Norge har fået afslag på anmodnin-
ger om opslag i Europols databaser, til justitsministeren, kopi til uden-
rigsministeren, og ministerens svar herpå
L 29 - 2015-16 - Bilag 11: Betænkning afgivet den 6. november 2015
1564878_0016.png
16
Bilag 2
To af udvalgets bilag er optrykt som bilag 2 i betænkningen
Bilag 7 og 8 er optrykt efter ønske fra Dansk Folkeparti.
Bilag 7:
Aftale mellem DF, EL, LA og Folkebevægelsen mod EU fra september 2015
ÅBENHED, NÆRHED OG DEMOKRATI I EU – OGSÅ I RETSPOLITIKKEN
Med den indgåede Europa-politiske aftale forsøger Regeringen, Socialdemokraterne, Det Radikale Ven-
stre, Socialistisk Folkeparti samt De Konservative at skabe et billede af, at afskaffelsen af retsforbeholdet
alene handler om, hvorvidt Danmark fremover skal være med i politisamarbejdet Europol. Partierne bag
EU-aftalen forsøger at fremstille retsforbeholdet som årsagen til, at Danmark må forlade politisamarbeh-
det, og at vi dermed får et b-politi. Sådan forholder det sig naturligvis ikke. Det er et forsøg på at tage
Europol som gidsel i kampen for at få afskaffet retsforbeholdet.
Partierne bag EU-aftalen undlader at nævne, at de er blevet enige om at overføre dansk suverænitet til EU
på en stribe centrale områder. Deres aftale indeholder nemlig en række retsakter af langt bredere vidde,
herunder strafniveauer, fælles anklagemyndighed, familielovgivning udlændingepolitik, retssikkerhedsga-
rantier, civilret m.m. De giver altså EU magt over en lang række retspolitiske områder, der intet har med
Europol at gøre.
Vi er bekymrede for den måde, dansk EU-politik håndteres på. EU-aftalen betyder, at selvom Danmark i
første omgang kun tiltræder en del af området for retslige og indre anliggender, så vil et dansk ja betyde,
at et flertal i Folketinget bestående af de fem EU-begejstrede partier vil kunne bestemme, om Danmark
skal tiltræde nye dele af retssamarbejdet. Dermed kan der de facto afgives ny suverænitet, uden befolk-
ningen bliver spurgt ved en folkeafstemning.
Manglen på åbenhed og demokratisk underskud
Grundlovens krav om tre behandlinger af alle love sættes systematisk til side, når beslutninger flyttes til
EU. Langt hovedparten af EU's direktiver gennemføres administrativt i Danmark gennem embedsmænde-
nes og ministrenes bekendtgørelser og cirkulærer. De fleste forordninger vedtages uden forelæggelse for
Folketinget. Dermed svækkes demokratiet og idealet om åbenhed.
Folkeafstemningen er derfor en god anledning til at få fornyet fokus på manglen på åbenhed og det demo-
kratiske underskud i europapolitikken. Størstedelen af gældende dansk ret har sit udspring i beslutninger
truffet i EU, hvor der er en voldsom mangel på åbenhed og gennemsigtighed i beslutningsprocesserne.
Europa-Parlamentet har fået en større indflydelse, men det hverken kan eller skal erstatte det danske fol-
kestyre.
Vores retssikkerhed, vores regler om skilsmisser, domstolenes indretning, efterretningsvæsen og politi,
flygtninge og indvandring, er alle spørgsmål af yderste væsentlighed, som bør behandles åbent og demo-
kratisk. Undertegnede opfordrer derfor Folketinget til at bringe orden i eget hus. Et godt sted at begynde
L 29 - 2015-16 - Bilag 11: Betænkning afgivet den 6. november 2015
1564878_0017.png
17
er ved at skabe åbenhed om, hvad en afskaffelse af retsforbeholdet egentlig betyder i stedet for at lade
som om, at der skal siges ja eller nej til dansk deltagelse i Europol.
Der er et alternativ
Derfor fremlægger vi – Dansk Folkeparti, Enhedslisten, Liberale Alliance og Folkebevægelsen mod EU –
et alternativ til den aftale, som de fem partier bag EU-aftalen har indgået bag lukkede døre. Vi ønsker
nemlig en anden vej. Både ved eventuel dansk deltagelse i EU's retspolitik og som grundlag for den poli-
tiske debat om EU i Danmark. På den baggrund er undertegnede parter enige om nedenstående princip-
per, der sikrer adgang til dokumenter og åbenhed om forhandlinger og et krav om folkeafstemninger, så-
fremt Danmark skal længere ind i EU’s retspolitik:
Adgang til information:
1) Folketingets og Europa-Parlamentets danske medlemmer informeres efter mindst samme regler, som
er vedtaget mellem den tyske regering og Forbundsdagen 4.juli 2013. Det betyder, at Folketinget skal
have
adgang til langt flere dokumenter
end i dag, herunder dokumenter fra uformelle ministermø-
der; fra alle arbejdsgrupper, der udfører forberedende opgaver for institutionerne; fra triologer, ufor-
melle ministermøder og sager ved Den Europæiske Unions Domstol, hvor Danmark er part eller in-
tervenient.
2) Alle partier og folketingsmedlemmer behandles ligeværdigt med alle oplysninger fra den udøvende
magt i Danmark og EU. Offentlighedslovens § 27 stk. 2 undtager alene regeringens og partiernes for-
handlingsoplæg og ikke faktuelle informationer og vurderinger fra ministerier og EU. Uanset om man
ønsker mere eller mindre EU, og uanset om man ønsker at afskaffe retsforbeholdet eller ej, bør man
kunne enes om, at åbenheden bør øges. Det er udtryk for hemmelighedskræmmeri, at der ikke er
åbenhed om de dokumenter og spørgsmål, der er udvekslet under forhandlingerne
om den så-
kaldte tilvalgsordning. Vi opfordrer regeringen og de øvrige partier bag EU-aftalen til at lægge alt
åbent frem, så befolkningen har det bedst mulige grundlag at tage stilling på.
3) EU får mere og mere magt. Det er derfor afgørende, at befolkningens og Folketingets indflydelse føl-
ger med udviklingen. Der skal sikres
resurser til, at civilsamfundet og Folketinget kan få indsigt
og indflydelse
til at præge EU-politikken. Folketingets debat og kontrol med EUlovgivningen, mini-
strenes mandatpositioner på ministerrådsmøder og statsministerens positioner til EU-topmøder bør
styrkes. Det gælder også kontrollen med proportionalitets- og nærhedsprincipper, hvilket bør ske ved,
at
EU-lovgivning behandles efter Grundlovens principper for lovbehandling i Folketingssalen
og at statsministerens oplæg til EU-topmøder sættes til debat i Folketingssalen samt øvrige initiativer,
der skaber mere åbenhed.
Dansk deltagelse i EU’s retspolitik
4) Gennemførelse af retsakter, der i dag er omfattet af retsforbeholdet, sker via parallelaftaler eller ved
konkret anvendelse af tilvalgsordningen på de enkelte retsområder. Beføjelser kan ikke overlades til Fol-
ketingets fremtidige beslutninger. Grundlovens § 20 iagttages for hver ny retsakt, der kan udvide de over-
ladte beføjelser.
Vi afviser derfor anvendelsen af tilvalgsordningen på hele EU's retspolitik, og mener, at dansk deltagelse
i EU's retspolitik skal finde sted ved anvendelsen af enten parallelaftaler, en begrænset brug af tilvalgs-
ordningen – eller en kombination af disse to modeller. Ikke ved at give partierne bag EU-aftalen frit lejde
til at omgå Grundlovens intentioner og tilvælge mere EU uden at spørge danskerne ved folkeafstemnin-
L 29 - 2015-16 - Bilag 11: Betænkning afgivet den 6. november 2015
1564878_0018.png
18
ger, som er konsekvensen af EU-partiernes tilvalgsordning. Konkret er der således to alternativer, der
begge rummer muligheden for dansk deltagelse i Europol:
Det første alternativ overlader ikke beføjelser til EU, men sikrer samarbejdet om væsentlige områder med
de andre EU-lande via indgåelse af
parallelaftaler,
som det eksempelvis kendes fra Norge, Island og
Schweiz samt en lang række andre lande. Dermed sikres fortsat dansk deltagelse i Europol-samarbejdet,
hvor Danmark på lige fod med alle andre lande, der deltager i samarbejdet, indgår i det operationelle poli-
tisamarbejde på tværs af grænserne. Med denne løsning bliver Danmark ikke en del af et overnationalt
Europol og kan, hvis det er i Danmarks interesse, trække sig fra samarbejdet, hvis det udvikler sig i en
uhensigtsmæssig retning. Samtidig muliggør en parallelaftale, at vi kun deltager i dele af Europol-samar-
bejdet, såfremt Folketinget ønsker dette. Det kan fx blive relevant, hvis Europol-samarbejdet ændrer ved
danske retssikkerhedsgaranter. En parallelaftale giver dermed mere gennemsigtighed og demokratisk
handlefrihed end den suverænitetsafgivelse, der ligger i en tilvalgsordning.
Det andet alternativ er
en begrænset anvendelse af tilvalgsordningen,
hvor det accepteres at overlade
retspolitiske beføjelser til EU på et nærmere bestemt område – eksempelvis Europol. På alle øvrige områ-
der af EU's retspolitik fastholdes suveræniteten i Danmark. Dermed sikres det, at enhver overladelse af
beføjelser til EU skal i høring, diskuteres og behandles grundigt i Folketinget ligeværdigt mellem alle
Folketingets partier. Og det sikres, at enhver overladelse af beføjelser sker ved folkeafstemning efter
Grundlovens § 20. Dermed sikres det, at danskerne får mulighed for at tage konkret stilling, når der over-
lades suverænitet, samt at et flertal i Folketinget ikke senere kan afgive yderligere suverænitet, medmin-
dre vælgerne spørges. Hvis partierne bag EU-aftalen får magt som de har agt, vil danskerne ikke blive
spurgt igen.
De to modeller kan også kombineres. Det er den diskussion, vi nu må have med hinanden i stedet for et
diktat fra lukkede forhandlinger, hvor en stribe af Folketingets partier og alle vælgere er blevet holdt i
uvidenhed, afskåret fra indsigt i de reelle politiske forhandlinger til skade for den demokratiske proces i
dansk EU-politik. Den bevidst manglende rettidige omhu omkring Europol skal ikke misbruges til at skri-
ve en blankocheck til et EU-begejstret flertal på Christiansborg.
Ændringer af EU-samarbejdet
5) Enhver fremtidig ændring af EU-traktaterne, der fører til mere union, forelægges
folkeafstemning,
uafhængig af om der juridisk er tale om suverænitetsafgivelse eller ej. Det er helt essentielt, at EU-syste-
met demokratiseres, hvis det skal udbygges. Ændringer af traktaterne har ofte så grundlæggende betyd-
ning for danske borgere og Folketingets handlemuligheder, at det reelt er ligeså stor en ændring og magt-
afgivelse, som en egentlig suverænitetsafgivelse i Grundlovens forstand, at der er behov for en folkeaf-
stemning. Det gælder eksempelvis EU’s finanspagt.
Uafhængig analyse
6) Partierne er desuden enige om, at den af regering afgivne analyse vedrørende retsakterne inden for rets-
forbeholdet ikke et brugbart grundlag for den videre debat om en kommende folkeafstemning, idet analy-
sen dels er udarbejdet af embedsmænd, som er underlagt loyalitetspligt overfor ministeren, og at der des-
uden har været en ”politisk følgegruppe, der har givet løbende indspark i prioriteringen af embedsmænde-
nes arbejde”. Dermed kan analysen ikke betragtes som objektiv eller politisk uafhængig, og bør derfor
heller ikke anvendes som sådan i den fortsatte debat. Vi er derfor enige om at opfordre regeringen til at
afsætte midler til en egentlig uafhængig analyse, eksempelvis af en gruppe af højesteretsdommere til at
L 29 - 2015-16 - Bilag 11: Betænkning afgivet den 6. november 2015
1564878_0019.png
19
analysere de forfatningsretlige implikationer, eller at give fortalerne for et fortsat forbehold tilsvarende
midler til udarbejdelse af en analyse.
Underskrevet af:
_____________________________
Dansk Folkeparti
_____________________________
Enhedslisten
_____________________________
Liberal Alliance
_____________________________
Folkebevægelsen Mod EU
Bilag 8:
Notat vedrørende Dansk tiltrædelse af EU’s politisamarbejde
Nedenstående notat er udarbejdet efter anmodning fra medlem af Europa Parlamentet, Morten Messer-
schmidt, der har anmodet mig om en redegørelse for de juridiske muligheder for i forbindelse med aktive-
ringen af opt-in-modellen (også betegnet tilvalgsordningen) inden for det danske retsforbehold at begræn-
se overdragelsen af suverænitet til EU’s politimæssige samarbejde, Europol, således at Danmark ikke på
de øvrige områder af det retlige samarbejde overlader kompetence til EU efter grundlovens § 20.
1. Den politiske aftale fra december 2014
Baggrunden for anmodningen er, at der i december 2014 blev indgået en politisk aftale mellem regerings-
partierne, Venstre, det Konservative Folkeparti og Socialistisk Folkeparti om at gennemføre en folkeaf-
stemning efter grundlovens § 20 med henblik på ”at
omdanne retsforbeholdet til en tilvalgsordning”
sva-
rende til den ordning, som Storbritannien og Irland har. Meningen med den politiske aftale er at sikre fort-
sat dansk deltagelse i Europol og samtidigt fastholde, at udlændingepolitikken fastlægges i Danmark. Så-
ledes anføres i den politiske aftales pkt. 1-4:
1. Regeringen udskriver en folkeafstemning om omdannelse af retsforbeholdet til en tilvalgsordning ef-
ter det kommende folketingsvalg. Folkeafstemningen skal afholdes senest i første kvartal 2016. Afta-
lepartierne forpligter sig til at stemme for lovforslaget om en folkeafstemning og støtte den dato for
folkeafstemningen, som regeringen fastsætter.
L 29 - 2015-16 - Bilag 11: Betænkning afgivet den 6. november 2015
1564878_0020.png
20
2. Tilvalgsordningen skal sikre, at Danmark fortsat kan deltage fuldt ud i det europæiske politisamarbej-
de (Europol).
3. Den danske udlændingepolitik skal fortsat fastlægges i Danmark. Det indebærer, at aftalepartierne ik-
ke vil støtte tilvalg af retsakter vedrørende asyl og indvandring, som Danmark i dag står udenfor. På
området for asyl og indvandring deltager Danmark i dag i enkelte retsakter på baggrund af parallelaf-
taler med EU. Det gælder Dublin III-forordningen, der indeholder bestemmelser om, at asylansøgnin-
ger skal behandles i første indrejseland, og Eurodac-forordningen, der danner grundlag for EU’s data-
base med asylansøgeres fingeraftryk. Aftalepartierne ønsker at tilvælge disse retsakter mhp fortsat
deltagelse.
4. Schengen-samarbejdet er til stor gavn for Danmark og danskerne. Derfor lægger vi fortsat vægt på
dansk deltagelse. Gennem de seneste 13 år har Danmark fuldt ud gennemført al Schengen-lovgivning.
Det er forudsætningen for Danmarks fortsatte Schengen-medlemskab, og derfor vil aftalepartierne
fortsætte den hidtidige praksis ved at også fremover at tilvælge alle nye Schengen-relaterede retsak-
ter. (mine understregninger)
Det fremgår yderligere af aftalens pkt. 10, at partierne forpligter sig politisk til ikke at udvide dansk delta-
gelse i den kommende valgperiode, idet det anføres:
10. Aftalepartierne er enige om, at der ikke i den kommende valgperiode kan ske tilvalg af eksisterende
forbeholdsbelagte retsakter, som aftalepartierne ikke forud for folkeafstemningen har tilkendegivet at vil-
le søge tilvalgt. Såfremt aftalepartierne senere måtte ønske at tilvælge sådanne retsakter, kan det kun ske
ved enighed blandt aftalepartierne eller ved, at det annonceres forud for et folketingsvalg.
Den politiske aftale fra december 2014 må forstås på den måde, at der skal gennemføres en folkeafstem-
ning, hvorefter Danmark i forhold til grundlovens § 20
fuldt ud tiltræder TEUF tredje del afsnit V
ved at
overlade ”beføjelser, som efter denne grundlov tilkommer rigets myndigheder” omfattet af TEUF tredje
del afsnit V til EU, men uden, at EU så at sige har ”modtaget” kompetencen, da EU ikke overtager kom-
petencen, før der er truffet en selvstændig beslutning herom af regering og Folketing efter tilvalgsordnin-
gen i artikel 3 og 4 i bilag til Protokol nr. 22 til Lissabon Traktaten.
Efter den politiske aftale forudsættes det således, at der i første omgang alene overlades suverænitet mht.
det politimæssige samarbejde (Europol) [TEUF artikel 87-89]. Det er efter ordlyden af den politiske afta-
les pkt. 4 uklart, om dette også skal omfatter Schengen-aftalen, der blev gjort til en integreret del af EU-
retten ved Amsterdam-Traktaten, jf. Lissabon Traktatens Protokol nr. 19, som i artikel 2 undtager Schen-
gen-aftalen for Danmark, i det omfang Schengen-aftalen må anses omfattet af Danmarks undtagelse for
deltagelse i det retlige samarbejde. Problemet er, at aftalens pkt. 4 anfører, at ”aftalepartierne [vil] fortsæt-
te den hidtidige praksis ved at også fremover tilvælge alle nye Schengen-relaterede retsakter. ” Efter ord-
lyden, fører udsagnet til, at Danmark ind til videre skal holde sig uden for Schengen aftalens overnationa-
le del i samme omfang som hidtil, men efter konteksten gælder dette nok ikke for den del af Schengen-
aftalen, der kan henføres til TEUF artikel 87-89. For de øvrige retsområder, der er omfattet af TEUF af-
snit V, forudsætter den politiske aftale, at der vil blive taget stilling til indtræden i EU’s overnationale
samarbejde fra sag til sag, idet partierne med den politiske aftale
politisk
– men
ikke retligt
– har forpligtet
sig til denne begrænsede overdragelse af suverænitet. Som det uddybes nedenfor, er der ingen tvivl om, at
dette er muligt efter Lissabons Traktatens protokol nr. 22, mens den i aftalen forudsatte model kan rejse
spørgsmål i forhold til grundlovens § 20.
L 29 - 2015-16 - Bilag 11: Betænkning afgivet den 6. november 2015
1564878_0021.png
21
2. Den juridiske problemstilling
Den juridiske ramme for gennemførelse af den politiske aftale fra december 2014 og for besvarelse af den
af Morten Messerschmidt rejste problemstilling består af fire dele. Den ene er Grundlovens § 20, der re-
gulerer overgivelse af suverænitet. Den anden er det danske forbehold for suverænitetsafgivelse vedrøren-
de ”retlige og indre anliggender” i Edinburgh aftalen fra december 1992, der sammen med den gældende
tiltrædelseslov indebærer, at Danmark ikke i relation til retlige og indre anliggende er omfattet af EU’s
overnationale samarbejde. Den tredje del er Lissabon-traktaten med tilhørende protokoller, hvor Traktaten
om den Europæiske Unions Funktionsmåde (TEUF) tredje del afsnit V regulerer de forhold, der er omfat-
tet af det danske forbehold for ’retlige og indre anliggender’ og bl.a. omfatter politisamarbejdet. Den fjer-
de og centrale del af den retlige ramme er Lissabontraktatens protokol nr. 22 om Danmarks stilling, hvor
der som bilag er indføjet en tilvalgsordning vedrørende dansk indtræden i TEUF tredje del afsnit V og
Schengen samarbejdet, som med TEUF overføres til det overnationale samarbejde.
Det følger af de ovennævnte retsakter, at Danmark ikke er med i EU’s overnationale samarbejde på de
retsområder, der er omfattet af TEUF tredje del afsnit V og Schengenaftalen, og at dette er accepteret af
EU som en fravigelse af EU’s normale ordning, hvorefter medlemsstaterne er berettiget og forpligtet af
alle dele af EU-retten. Efter protokol nr. 22 til Lissabontraktaten har Danmark imidlertid mulighed for at
tilslutte sig retsakter omfattet af TEUF tredje del afsnit V fra sag til sag på grundlag af tilvalgsmodellen i
bilaget til protokol nr. 22, jf. uddybende nedenfor. Men samtidigt medfører Grundlovens § 20, at hvis
Danmark skal omfattes af TEUF tredje del afsnit V eller dele heraf, kræver det enten en tiltrædelseslov
som vedtages af 5/6 i Folketinget eller som tiltrædes af et flertal ved en folkeafstemning.
Som det uddybes nedenfor, indebærer Protokol nr. 22 mulighed for, at Danmark kan tilslutte sig EU’s
overnationale samarbejde fra sag til sag, og muligheden består både for at deltage i vedtagelsen af retsak-
ten og for efterfølgende at tilslutte sig retsakten. Grundlovens § 20 giver imidlertid alene mulighed herfor,
hvis en sådan
yderligere overladelse
af suverænitet, sker efter den fremgangsmåde, der er fastsat i § 20.
3. Uddybende om § 20 problematikken
Grundlovens § 20, stk. 2 bestemmer, at vedtagelse af lovforslag, hvori der overlades forfatningsmæssige
beføjelser til mellemfolkelige myndigheder som EU kun kan ske, hvis loven enten vedtages med 5/6 fler-
tal i Folketinget eller loven efter vedtagelse godkendes af et flertal ved folkeafstemning. Den nærmere
afgrænsning af, hvornår § 20, stk. 2 finder anvendelse, fremgår af § 20, stk. 1, der lyder:
Beføjelser, som efter denne grundlov tilkommer rigets myndigheder, kan ved lov
i
nærmere bestemt om-
fang overlades til mellemfolkelige myndigheder, der er oprettet ved gensidig overenskomst med andre
stater til fremme af mellemfolkelig retsorden og samarbejde.
(min fremhævelse).
Fortolkningen af udtrykket ”i
nærmere bestemt omfang overlades til”
har givet anledning til en del dis-
kussion i den statsretlige teori. Med Højesterets dom i UfR 1998.800 H vedrørende den danske tiltrædel-
seslov til Maastricht-Traktaten må de fleste af disse spørgsmål anses for autoritativt afgjort i relation til
Danmarks forhold til EU.
Forslaget om en dansk tilslutning til tilvalgsmodellen i bilaget til Lissabon Traktatens
L 29 - 2015-16 - Bilag 11: Betænkning afgivet den 6. november 2015
1564878_0022.png
22
Protokol nr. 22, vedrører imidlertid et spørgsmål, som Højesteret ikke tog stilling til i UfR 1998.800 H,
nemlig om det efter grundlovens § 20 er muligt at opgive beføjelser, som først overtages af EU, når der er
truffet en ny beslutning af Folketinget eller regeringen, således at kompetencen efter § 20 til at overdrage
beføjelser i en vis forstand delegeres til regering eller et almindeligt flertal i Folketinget.
Dette problem blev i en lidt anden version rejst i forbindelse med Folketingets behandling i 1992 af det
første lovforslag om dansk tilslutning til Maastricht Traktaten. Uanset denne tiltrædelseslov blev forkastet
ved folkeafstemningen i 1992, må lovgivers håndtering af spørgsmålet som grundlovsfortolker anses for
et væsentligt fortolkningsbidrag.
Det statsretlige problem i 1992 drejede sig om, at Maastricht-Traktaten indeholdt en særlig bestemmelse
om overgang til ØMU’ens 3. fase, hvorefter en dansk tilslutning til ØMU’ens 3. fase krævede, at den dan-
ske regering traf selvstændig beslutning herom, hvormed beslutningen ikke blev truffet af Rådet med
dansk deltagelse, men af den danske regering, hvilket efter grundlovens § 19 ville kræve et samtykke fra
Folketinget. Dette gav anledning til, at professor Henrik Zahle skrev en artikel i Juristen, som Zahle frem-
sendte til Folketinget, og som er medtaget i forarbejderne til tiltrædelsesloven fra 1992 (FT 1991/92, B,
sp. 21552163). I artiklen lagde Zahle til grund,
”at
Danmark kun deltager i 3. fase under forudsætning af, at der fra den danske regering til rådet kom-
mer en positiv meddelelse herom, vedtaget i overensstemmelse med de forfatningsmæssige regler i Dan-
mark [.. ] [så] det er denne meddelelse og de forud for denne gående nationale beslutningsprocesser, der
repræsenterer den overladelse, som § 20 angår.
” (FT 1991/92, B, sp. 2162)
Zahle fandt, at en sådan ordning ikke var i overensstemmelse med grundlovens § 20, hvilket Zahle be-
grundede med, at
”det
ikke [er] muligt på nuværende tidspunkt at tale om en ”overladelse” af beføjelser, efter det jo netop
først er på et senere tidspunkt, at der (for Danmarks vedkommende) skal træffes beslutning om overladel-
se af beføjelser.
” (FT 1991/92, B, sp. 2160)
Zahle lagde herved bl.a. vægt på, at Maastricht-traktatens bestemmelser om overgang til den 3. fase netop
ikke indeholdt et forbehold for medlemsstaternes ”forfatningsmæssige procedurer”, idet det sidste i sig
selv – ifølge Zahle - vil sikre, at en dansk tilslutning til ØMU’ens 3. fase vil kræve en vedtagelse efter
grundlovens § 20.
Zahles henvendelse gav anledning til et spørgsmål (96), hvilket regeringen besvarede med et notat fra Ju-
stitsministeriet, der ligeledes er medtaget som bilag til udvalgsbetænkningen (FT 1991/92, B, sp.
2083-2092). I svaret anføres, at Justitsministeriet ikke er enig i Zahles udlægning, idet det anføres, at
grundlovens § 20
”kan lige så vel læses således, at beføjelser, som efter grundloven tilkommer rigets myndigheder ved lov i
nærmere bestemt omfang kan overlades til mellemfolkelige myndigheder med virkning nu eller senere.
Heller ikke i forarbejderne til bestemmelsen eller i den statsretlige litteratur synes der at være holdepunkt
for at kræve, at en § 20 procedure først kan gennemføres, når regering og Folketing endeligt har besluttet
L 29 - 2015-16 - Bilag 11: Betænkning afgivet den 6. november 2015
1564878_0023.png
23
folkeretligt at indgå en ordning, hvis interne gennemførelse i Danmark forudsætter anvendelse af grundlo-
vens § 20, og Henrik Zahle har da heller ikke henvist hertil.
Såfremt § 20-proceduren gennemføres nu, vil der internt statsretligt være taget stilling til hele traktatkom-
plekset, herunder den heri indeholdte udviklingsklausul i art. K. 9 [ØMU’ens 3. fase].
[.. ]
Regeringen finder ikke, at en ordning, hvis iværksættelse til sin tid vil kunne accepteres uden dansk til-
slutning, skulle kræve en selvstændig og samtidig anvendelse af proceduren i grundlovens § 20, fordi
Traktaten sikrer en særlig betryggelse ved at indrømme Danmark selvstændig beføjelse til at beslutte, om
man vil anvende art. K. 9.
[.. ]
Det afgørende er, at det på tidspunktet for § 20-procedurens gennemførelse står klart for Folketinget hen-
holdsvis vælgerbefolkningen, hvad den pågældende ordning i givet fald kommer til at gå ud på. Dette
krav er opfyldt i det foreliggende tilfælde, hvor Unionstraktaten beskriver, hvilke områder der kan overfø-
res til det supranationale samarbejde ved hjælp af art. K. 9, og hvilke regler samarbejdet i givet fald vil
blive undergivet.
Det er således regeringens opfattelse, at der ikke er retlige hindringer for nu én gang for alle at gennemfø-
re §
20-proceduren også for så vidt angår K. 9. ” (FT 1991/92, B, s. 2090-2092)
Uanset Justitsministeriet således i notatet afviste Zahles statsretlige betænkeligheder, førte Zahles be-
mærkninger til, at lovforslaget til tiltrædelseslov blev ændret, således at det direkte af tiltrædelsesloven
fremgik, at loven ikke omfattede tilslutning til ØMU’s 3. fase. I Markedsudvalgets tillægsbetænkning til
Folketinget begrundes ændringen således:
”Ændringsforslaget medfører for så vidt angår bestemmelserne om Den Økonomiske og Monetære Uni-
ons 3. fase, at den § 20-procedure, der er nødvendig for at Danmark kan deltage i 3. fase, ikke bør gen-
nemføres nu. Ændringsforslaget medfører for så vidt angår bestemmelserne om asylpolitikken, jf. trakta-
tens artikel K. 1, at der allerede i forbindelse med Danmarks tiltrædelse af traktaten om Den Europæiske
Union bør tages stilling til spørgsmålet om anvendelsen af § 20 ved eventuel overførsel af dette samar-
bejdsområde fra søjle 3 til søjle 1 i medfør af bestemmelsen i artikel K. 9. For så vidt angår samarbejds-
områderne vedrørende grænsepassage, indvandringspolitik, bekæmpelse af narkotikamisbrug, bekæmpel-
se af svig på internationalt plan og civilretligt samarbejde, jf. artikel K. 1, nr. 2-6, medfører ændringsfor-
slaget, at spørgsmålet om afgivelse af suverænitet i medfør af grundlovens § 20 bør afvente en nærmere
afklaring af, hvilke delområder der kan blive tale om at overføre. ” (FT 1991/92, B, sp. 1528-1530 – min
understregning).
Motivudtalelsen besvarer ikke, om ændringen af lovforslaget var begrundet med statsretlige betænkelig-
heder, eller om ændringen var politisk motiveret. Forløbet tyder på det første, mens tavsheden om begrun-
delsen i udvalgsbetænkningen gør det mere usikkert, om ændringen af lovforslaget alene var politisk mo-
tiveret. Problemstillingen ses kun i beskedent omfang omtalt i den statsretlige teori. Hjalte Rasmussen til-
slutter sig i Grundloven med kommentarer fra 2006 regeringens udlægning, men forbigår, at lovforslaget
blev ændret under behandlingen. Problemstillingen omtales ikke nærmere i Jens Peter Christensen m.fl.:
Dansk Statsret, 2012, mens Zahle med henvisning til indlægget fra 1992, anfører, at hvis beslutning om at
L 29 - 2015-16 - Bilag 11: Betænkning afgivet den 6. november 2015
1564878_0024.png
24
overlade beføjelser er udsat til senere afgørelse fra regering og Folketing, ”bør gennemførelse af § 20lo-
ven udsættes til denne afgørelse træffes. ”Zahles ”bør” kan formentlig bedst forstås på den måde, at hvis
man vil være på den sikre side i forhold til grundlovens § 2, bør man følge Zahles anvisninger. Hverken
forløbet i 1992 eller den juridiske teori giver således et klart svar på, om det er foreneligt med grundlo-
vens § 20 at beslutning om overladelse af beføjelser udsættes og er overladt til regering og Folketing. Den
mest sikre konklusion er, at det er usikkert.
Sammenholdes teorien og forløbet i 1992 ved behandling af forslag til tiltrædelseslov af Maastrict-Trakta-
ten med Lissabon-Traktatens tilvalgsordning i bilag til protokol nr. 22, der indeholder forbehold for de
forfatningsmæssige bestemmelser, er der ingen statsretlige betænkeligheder ved den danske tilslutning til
Lissabon-Traktaten, hvilket ligeledes forudsat i Højesterets dom i UfR 2013.1451 H, hvor fastslået, at den
danske tiltrædelse til Lissabon Traktaten ikke krævede tilslutning efter grundlovens § 20, fordi der ikke
blev overgivet nye beføjelser.
Sammenholdes forløbet i 1991-92 derimod med den politiske aftale fra december 2014, er det mest nær-
liggende at forstå den politiske aftale på den måde, at den er baseret på regeringens fortolkning af grund-
lovens § 20 i svar på spørgsmål 96 ved behandling af tiltrædelsesloven i 1992, da aftalen forudsætter, at
det efter § 20 er muligt at overlade beføjelser, som EU dog ikke har overtaget, før dette særskilt er beslut-
tet af regering og Folketing. Eftersom tiltrædelsesloven blev ændret, og dette kan forstås således, at lovgi-
ver fulgte Zahles fortolkning af grundlovens § 20, er den i aftalen forudsatte fortolkning af grundlovens §
20 ikke utvivlsom. Det må dog nævnes, at der i relation til protokol nr. 22 til Lissabon-Traktaten er den
formelle forskel, at protokollen indeholder et forbehold for de forfatningsmæssige bestemmelser, hvorfor
der på dette punkt er en forskel. Forskellen har dog kun direkte betydning i forhold til den danske tiltræ-
delse af Lissabon-Traktaten og besvarer ikke, hvilke statsretlige konsekvenser dette har for at anvende
tilvalgsordningen i bilag til protokol nr. 22.
4. Protokol nr. 22 om Danmarks stilling
Protokol nr. 22 vedrører det retlige samarbejde, der i Lissabon-Traktaten er samlet i TEUF tredje del af-
snit V, som har overskriften: ”Et
område med frihed, sikkerhed og retfærdighed”.
Dette afsnit omfatter:
kapitel 1 Almindelige bestemmelser (artikel 67-76), kapitel 2 Politikken for grænsekontrol, asyl og ind-
vanding (artikel 77-80), kapitel 3 Samarbejde om civilretlige spørgsmål (artikel 81), kapitel 4 Retligt
samarbejde i straffesager (artikel 82-86), og kapitel 5 Politisamarbejdet (artikel 87-89).
Det fremgår af præamblen i protokol nr. 22 om Danmarks stilling, at meningen med protokollen er at fast-
lægge
”en retlig ramme, som giver Danmark mulighed for at deltage i vedtagelsen af foranstaltninger, der fore-
slås på grundlag af tredje del, afsnit V, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, og som
med tilfredshed noterer sig, at Danmark agter at benytte sig af denne mulighed, når det er muligt, i over-
ensstemmelse med sine forfatningsmæssige bestemmelser”
Protokol nr. 22 omfatter (ud over præamblen) artikel 1-8 samt et bilag. Artikel 1-7 indeholder det oprin-
delige forbehold, som indebærer, at Danmark ikke er deltager eller forpligtet af det overnationale samar-
bejde under TEUF tredje del afsnit V eller det overnationale samarbejde under Schengen aftalen (artikel 1
til 4). Efter Protokollens artikel 5 er Danmark ikke omfattet af det forsvarspolitiske samarbejde efter EU-
L 29 - 2015-16 - Bilag 11: Betænkning afgivet den 6. november 2015
1564878_0025.png
25
traktatens artikel 26 og 42-46. Protokollens artikel 6 indeholder en regel om, at Danmark alligevel er bun-
det, hvis EU vedtager krav om visa fra bestemte tredjelande. Artikel 7 i protokollen regulerer Danmarks
mulighed for efterfølgende at indtræde i det overnationale samarbejde under TEUF afsnit V eller i dele
heraf. Artikel 8 regulerer fremgangsmåden, hvis Danmark vælger at benytte
tilvalgsordningen, som er fastlagt i bilaget til protokollen. De to bestemmelser i artikel 7 og artikel 8 lyder
således:
Artikel 7.
Danmark kan til enhver tid i overensstemmelse med sine forfatningsmæssige bestemmelser underrette de
øvrige medlemsstater om, at det ikke længere ønsker at benytte sig af
alle eller en del af bestemmelserne
i denne protokol.
I så fald vil Danmark fuldt ud gennemføre alle de til den tid gældende relevante foran-
staltninger, som er truffet inden for rammerne af Den Europæiske Union.
Artikel 8
1. Danmark kan til enhver tid i overensstemmelse med sine forfatningsmæssige bestemmelser meddele
de andre medlemsstater,
at denne protokols del I fra den første dag i den måned, der følger efter
meddelelsen, vil bestå af bestemmelserne i bilaget, jf. dog artikel 7.
I så fald om-nummereres artikel
5-8 i overensstemmelse hermed.
2. Seks måneder efter den dato, hvor den i stk. 1 nævnte meddelelse får virkning, vil alle Schengenreg-
ler og foranstaltninger vedtaget til udbygning af disse regler, der indtil da har været bindende for
Danmark som folkeretlige forpligtelser, være bindende for Danmark som EU-ret. (mine understreg-
ninger).
Efter Protokollens artikel 7 og 8 er der således to forskellige muligheder for, at Danmark helt eller delvist
kan indtræde i det overnationale samarbejde under TEUF tredje del afsnit V. Den ene mulighed er den,
som hele tiden har bestået, og som fremgår af protokollens artikel 7, hvorefter Danmark under iagttagelse
af grundlovens § 20 kan meddele de øvrige medlemsstater, at Danmark ”ikke
længere ønsker at benytte
sig af alle eller en del af bestemmelserne i denne protokol.
Den anden mulighed er, at Danmark under iagttagelse af grundlovens § 20 tilslutter sig tilvalgsordningen
i protokollens bilag ved i henhold til protokollens artikel 8, at meddele dette til de andre medlemsstater.
Såfremt Danmark benytter den sidste mulighed, har dette den selvstændige retsvirkning, at de generelle
forbehold for dansk deltagelse i det retlige samarbejde i Protokollens artikel 1 til 4 bortfalder og erstattes
af bilaget, der regulerer tilvalgsordningen, mens forsvarsforbeholdet i artikel 5 består uændret, således at
Danmark alene kan tilslutte sig forsvarssamarbejdet efter artikel 7 i protokollen. Ophævelsen af artikel 1
til 4 har dog ingen selvstændig konsekvens for rækkevidden af det danske forbehold mht. retlige samar-
bejde, da bilagets artikel 1 og artikel 2 indeholder et forbehold, der indholdsmæssigt svarer til Protokol-
lens artikel 1-4.
5. Tilvalgsordningen i protokollens bilag
Bilaget til protokol nr. 22 om Danmarks stilling indeholder ni bestemmelser (artikel 1 – 9). Artikel 1 og 2
gentager det danske forbehold for deltagelse i det retlige samarbejde i afsnit V. Artikel 3 regulerer frem-
gangsmåden, hvis Danmark vil deltage i vedtagelsen af en retsakt omfattet af det retlige samarbejde. Arti-
kel 4 regulerer fremgangsmåden, hvis Danmark vil omfattes af en allerede vedtagen retsakt under det ret-
L 29 - 2015-16 - Bilag 11: Betænkning afgivet den 6. november 2015
1564878_0026.png
26
lige samarbejde. En sådan tilslutning indebærer efter artikel 8, at Danmark indtræder og forpligtes af det
overnationale samarbejde for den pågældende retsakt.
Artikel 5, stk. 1 præciserer, at protokollen også omfatter ændringer af Danmarks forpligtelser, således at
Danmark kan udtræde af det overnationale samarbejde for den pågældende retsakt, hvis denne ændres.
Artikel 5, stk. 2 regulerer EU’s reaktionsmuligheder, hvis Danmarks ikkedeltagelse i en ændring af en
eksisterende foranstaltning, gør denne foranstaltning uanvendelig, hvor EU kan ”tilskynde Danmark til at
give meddelelse i henhold til artikel 3 eller 4”, som det anføres i artikel 5, stk. 2. Efter artikel 5, stk. 3 kan
Rådet med kvalificeret flertal beslutte, at Danmark skal bære finansielle konsekvenser af, at Danmark
som følge af ændringen af reglen ikke længere er omfattet af den pågældende regel. Af artikel 6 fremgår,
at tilvalgsordningen også omfatter udbygning af Schengen reglerne. Artikel 7 indeholder en specialregel
om, at Danmark ikke er bundet af EU’s beslutninger efter TEUF artikel 16 om behandling af personoplys-
ninger, hvor dette er omfattet af afsnit V om det retlige samarbejde. Endelig angiver bilagets artikel 9, at
hvis Danmark ikke er bundet af en foranstaltning vedtaget under TEUF tredje del afsnit V, har det ingen
finansielle konsekvenser for Danmark, medmindre Rådet enstemmigt efter høring af Parlamentet beslutter
noget andet.
I forhold til den foreliggende problemstilling er de to centrale bestemmelser, bilagets artikel 3 og 4, der
lyder.
Artikel 3
1. Danmark kan, inden tre måneder efter at et forslag eller initiativ er blevet forelagt for Rådet i henhold
til tredje del, afsnit V, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, skriftligt meddele Rå-
dets formand, at Danmark ønsker at deltage i vedtagelsen og anvendelsen af sådanne foreslåede for-
anstaltninger, hvorefter det skal have ret hertil.
2. Hvis en foranstaltning som nævnt i stk. 1 ikke kan vedtages inden for en rimelig tid med deltagelse af
Danmark, kan Rådet vedtage en sådan foranstaltning i henhold til artikel 1 uden deltagelse af Dan-
mark. I så fald finder artikel 2 anvendelse.
Artikel 4
Danmark kan når som helst efter vedtagelsen af en foranstaltning i henhold til tredje del, afsnit V, i trakta-
ten om Den Europæiske Unions funktionsmåde meddele Rådet og Kommissionen, at Danmark ønsker at
acceptere foranstaltningen. I så fald finder proceduren i nævnte traktats artikel 331, stk. 1, tilsvarende an-
vendelse.
Som det fremgår, har bilagets artikel 3 og 4 karakter af en tilvalgsordning. Adgangen til denne ordning
forudsætter i forhold til EU-retten, at Danmark i henhold til protokollens artikel 8 har meddelt de andre
medlemsstater, at Danmark (fremover) vil benytte tilvalgsordningen. Men herefter indebærer tilvalgsord-
ningen, at Danmark i forhold til EU fra sag til sag skal meddele EU, at Danmark tilslutter sig det overnati-
onale samarbejde under TEUF tredje del afsnit V.
6. Kan dansk suverænitetsafgivelse efter EU-retten begrænses til politisamarbejdet?
Det følger af det ovenfor anførte, at der efter EU-retten er to muligheder for at Danmark tilslutter sig
EU’s retlige samarbejde efter TEUF tredje del afsnit V. Den ene er, at Danmark benytter fremgangsmå-
L 29 - 2015-16 - Bilag 11: Betænkning afgivet den 6. november 2015
1564878_0027.png
27
den efter Protokol nr. 22 artikel 7, og den anden er, at Danmark benytter fremgangsmåden efter Protokol-
lens artikel 8.
Det overordnede spørgsmål er, om Danmark efter EU-retten kan begrænse en sådan tilslutning til alene at
omfatte politisamarbejdet i TEUF artikel 87-89, således at Danmark fortsat står uden for de øvrige dele af
TEUF tredje del afsnit V.
I relation til Protokollens artikel 7 anfører reglen, at Danmark ikke længere vil
”benytte
sig af alle eller
en
del af bestemmelserne i denne protokol.
” På grundlag af formuleringens baggrund og henset til den særli-
ge regel i artikel 8, må ”den del af bestemmelserne i denne protokol” i artikel 7 fortolkes, som ikke omfat-
tende bilaget til Protokollen, da artikel 8 særskilt regulerer, hvordan bilagets bestemmelser kan aktiveres.
Dette må mest nærliggende betyde, at ”en del af bestemmelserne i denne protokol” alene refererer til arti-
kel 1-6 i selve Protokollen, men ikke omfatter artikel 8 og bilaget.
Spørgsmålet er herefter, om ”en
del af
bestemmelserne i denne protokol” betyder, at det efter artikel 7 er
muligt for Danmark alene at tilslutte sig det politimæssige samarbejde i TEUF artikel 87-89. Studerer
man Protokollens artikel 1-6 nærmere er dette formentlig næppe muligt, da der ikke i artikel 1-6 er særli-
ge bestemmelser om de enkelte dele af TEUF tredje del afsnit V, når bortses fra artikel 2 om udveksling
af personoplysninger, artikel 4 om Schengen-aftalen – hvorved jeg ser bort fra artikel 5 om det forsvars-
politiske samarbejde, da dette ikke er relevant for den foreliggende problemstilling. Efter protokollens ar-
tikel 7 er det således muligt, at begrænse en dansk tilslutning til det overnationale samarbejde under
Schengen eller udveksling af personoplysninger, eller at holde disse to områder uden for en dansk tilslut-
ning til EUF tredje del afsnit V. Derimod er det efter artikel 7 næppe muligt, at begrænse en dansk tilslut-
ning til bestemte dele af TEUF tredje del afsnit V.
Heraf følger samlet, at det ikke efter fremgangsmåden i Protokollens artikel 7 er muligt at begrænse en
dansk tilslutning til alene at omfatte politisamarbejdet under TEUF artikel 87-89.
I forhold til Protokollens artikel 8 er problemstillingen noget anderledes. Artikel 8 har som nævnt alene
karakter af en art kompetenceforskydningsregel om, hvordan tilvalgsordningen i bilaget til protokollen
aktiveres. Når tilvalgsordningen er aktiveret, betyder det alene, at det er bilagets procesordning, der skal
anvendes, hvis Danmark ønsker at tilslutte sig det overnationale samarbejde under dele af TEUF tredje
del afsnit V.
Som denne procesordning er udformet, retter den sig mod
de enkelte retsakter
(eller forslag hertil) under
TEUF tredje del afsnit V, mens den ikke indeholder regler om en dansk tilslutning til bestemte dele af
TEUF tredje del afsnit V som fx det politimæssige samarbejde. Heraf følger samlet, at hvis Danmark be-
slutter at benytte Protokollens artikel 8, så den i bilaget fastsatte tilvalgsordning fremover er gældende,
kan Danmark ikke i forhold til EUretten begrænse dette til alene at omfatte det politimæssige samarbejde
efter TEUF artikel 87-
89.
Konsekvenserne af dette er dog ikke nødvendigvis, at Danmark i forhold til grundlovens § 20 skal overla-
de alle beføjelser, der er omfattet af TEUF tredje del afsnit V. En dansk beslutning om fremover at anven-
de tilvalgsordningen i protokollens bilag har således alene den retsvirkning, at fremtidig udvidelse af
dansk deltagelse i det overnationale samarbejde på det retlige område skal ske efter bilaget. I forhold til
L 29 - 2015-16 - Bilag 11: Betænkning afgivet den 6. november 2015
1564878_0028.png
28
EU-retten, er der således intet principielt i vejen for, at Danmark i henhold til de forfatningsmæssige be-
stemmelser beslutter fremover at anvende tilvalgsmodellen i bilaget, uden at Danmark i den forbindelse
overlader beføjelser til EU på noget bestemt område. I så fald er retsvirkningen af en dansk beslutning
efter Protokollens artikel om fremover at anvende bilagets tilvalgsordning, at der forud for en dansk be-
slutning om at tilslutte sig en vedtaget retsakt efter bilagets artikel 4 skal træffes beslutning efter grundlo-
vens § 20 om at overlade de beføjelser, der er indeholdt i den pågældende retsakt. Det samme gælder,
hvis Danmark vil indtræde i behandling af et forslag til retsakt efter bilagets artikel 3.
Heraf følger samlet, at en dansk tilslutning til tilvalgsordningen i bilaget til Protokol nr. 22 i forhold til
grundlovens § 20 indeholder to beslutningsspørgsmål. Det ene er, om Danmark fremover skal benytte til-
valgsordningen. Det andet er, hvilke beføjelser der overlades.
Såfremt Danmark efter grundlovens § 20 på grundlag af Protokollens artikel 8 vedtager tilvalgsordningen
i bilaget, er der således ikke i forhold til EU-retten noget til hinder for, at en sådan beslutning ledsages af
en beslutning om, at Danmark fremover fuldt ud deltager i det overnationale politisamarbejde under
TEUF artikel 87-89, men ikke på andre områder af det retlige samarbejde overlader beføjelser til EU.
I forhold til EU-retten er konsekvensen af en sådan dansk afgørelse om at benytte tilvalgsordningen, at
Danmark ved en sådan beslutning har tilsluttet sig alle retsakter vedrørende det politimæssige samarbejde
under TEUF artikel 87-89, hvilket så skal meddeles efter fremgangsmåden i bilagets artikel 4. Beslutnin-
gen bevirker endvidere, at den danske regering i forhold til bilagets artikel 3 er forpligtet til at meddele
EU, at Danmark ønsker at deltage i vedtagelsen af alle de forslag til retsakter, der fremsættes under TEUF
artikel 87-89. I forhold til retsakter under
andre dele
af TEUF tredje del afsnit V end det politimæssige
samarbejde, vil en dansk tilslutning efter bilagets artikel 3 og 4 først kræve en beslutning om at overlade
beføjelser efter grundlovens § 20. Dette vil betyde, at Danmark alene vil kunne tilslutte sig efter artikel 4,
da det i praksis næppe er muligt at gennemføre en § 20 procedure om at overlade beføjelser vedrørende
den konkrete retsakt inden for de tre måneder, som er forudsat i artikel 4.
7. Sammenfatning og konklusion
Protokol nr. 22 om Danmarks stilling indeholder to forskellige muligheder for at Danmark kan indtræde i
yderligere dele af EU’s retlige samarbejde efter TEUF tredje del afsnit V. Den ene er, at Danmark efter
protokollens artikel 7 samlet tilslutter sig TEUF tredje del afsnit V. Efter protokollens artikel 7 er det der-
med næppe muligt at begrænse en dansk tilslutning til det politimæssige samarbejde i TEUF artikel
87-89. Den anden mulighed er, at Danmark i henhold til protokollens artikel 8 beslutter sig for tilvalgs-
modellen, der er reguleret i bilag til protokol nr. 22. Vælger Danmark den sidste mulighed medfører det
ikke i sig selv, at der overlades beføjelser til EU på nye områder, da dette fortsat skal ske i ”overensstem-
melse med de forfatningsmæssige bestemmelser”, som det anføres i protokollens artikel 8.
I forhold til EU-retten er der herefter to muligheder for, hvordan den danske tilslutning til tilvalgsordnin-
gen sker. Den ene mulighed er, at Danmark vælger en ordning, hvor det er regering og Folketing, der
bestemmer, hvilke dele af det overnationale samarbejde under TEUF tredje del afsnit V, som Danmark vil
tilslutte sig. Den anden mulighed er, at en dansk tilslutning til tilvalgsordningen ikke ændrer ved, at dansk
tilslutning til retsakter i de enkelte tilfælde kræver beslutning efter grundlovens § 20. I forhold til EU-
retten er der dermed intet til hinder for, at en dansk beslutning om fremover at anvende tilvalgsordningen
i protokollens bilag ledsages af en samtidig beslutning efter grundlovens § 20 om, at der på det politimæs-
L 29 - 2015-16 - Bilag 11: Betænkning afgivet den 6. november 2015
1564878_0029.png
29
sige samarbejde efter TEUF artikel 87-89 er sket en sådan overdragelse af kompetence, da det sidste må
anses for et internt dansk anliggende, der ikke er reguleret ved protokollens tilvalgsordning.
I forhold til grundlovens § 20 gjorde professor Henrik Zahle under behandling af lovforslag om tiltrædel-
se af Maastricht Traktaten i 1992 gældende, at der var statsretlige betænkeligheder ved, at lade ØMU’s 3.
fase være omfattet af tiltrædelsesloven, da det var overladt til regering og Folketing, om Danmark skulle
tiltræde ordningen, hvormed kompetencen efter grundlovens § 20 så at sige var delegeret til regering og
Folketing. Justitsministeriet afviste indsigelsen, da ministeriet mente, at det var tilstrækkeligt, at denne
mulighed for senere overladelse af kompetence var klar for Folketing og vælgerbefolkning.
Folketinget ændrede imidlertid lovforslaget, så en tiltrædelse til ØMU’s 3 fase vil kræve en ny beslutning
efter grundlovens § 20, uden ændringen af lovforslaget blev ledsaget af en direkte tilslutning til Zahles
synspunkter.
Det er derfor ikke muligt at konkludere, at en delegation til regering og Folketing af beslutning om at
overlade beføjelser vedrørende det retlige samarbejde er uforenelig med grundlovens § 20, men forløbet
peger på, at det ikke er utvivlsomt, at en sådan delegationsmodel er forenelig med grundlovens § 20. De-
rimod er der ikke statsretlige betænkeligheder, hvis der sammen med tilslutning til tilvalgsordningen efter
grundlovens § 20 alene overlades beføjelser vedrørende det politimæssige samarbejde, da dette entydigt
regulerer, hvilke beføjelser den danske regering har i forhold til tilvalgsordningen i bilagets artikel 3 og 4.
Peter Pagh den 19. januar 2015