Europaudvalget 2015-16
L 29 Bilag 12
Offentligt
1565621_0001.png
Til lovforslag nr.
L 29
Folketinget 2015-16
Tillægsbetænkning afgivet af Europaudvalget den [10. november 2015]
1. udkast
til
Tillægsbetænkning
over
Forslag til lov om omdannelse af retsforbeholdet til en tilvalgsordning
[af udenrigsministeren (Kristian Jensen)]
1. Ændringsforslag
Enhedslistens medlemmer af udvalget har under den for-
nyede udvalgsbehandling stillet 8 ændringsforslag til lovfor-
slaget.
2. Udvalgsarbejdet
Lovforslaget blev fremsat den 8. oktober 2015 og var til
1. behandling den 20. oktober 2015. Lovforslaget blev efter
1. behandling henvist til behandling i Europaudvalget. Ud-
valget afgav betænkning den den 6. november 2015. Lovfor-
slaget var til 2. behandling den 10. november 2015, hvoref-
ter det blev henvist til fornyet behandling i Europaudvalget.
Møder
Udvalget har, efter at lovforslaget blev henvist til fornyet
udvalgsbehandling, behandlet lovforslaget i 1 møde.
Spørgsmål
Udvalget har under den fornyede behandling af lovforsla-
get stillet 2 spørgsmål til justitsministeren til skriftlig besva-
relse, [som denne har besvaret. ]
3. Indstillinger [og politiske bemærkninger]
[Et
flertal
i udvalget (S, V, ALT, RV og SF) indstiller
lovforslaget til
vedtagelse
i den affattelse, hvori det
foreligger efter 2. behandling. Ændringsforslag?
Et
mindretal
i udvalget (DF, EL og LA) indstiller lovfor-
slaget til
forkastelse.
Ændringsforslag? ]
Inuit Ataqatigiit, Siumut, Tjóðveldi og Javnaðarflokkurin
var på tidspunktet for tillægsbetænkningens afgivelse ikke
repræsenteret med medlemmer i udvalget og havde dermed
ikke adgang til at komme med indstillinger eller politiske
udtalelser i tillægsbetænkningen.
En oversigt over Folketingets sammensætning er optrykt
i tillægsbetænkningen. Der gøres opmærksom på, at et fler-
tal eller et mindretal i udvalget ikke altid vil afspejle et fler-
tal/mindretal ved afstemning i Folketingssalen.
4. Ændringsforslag med bemærkninger
Af et
mindretal
(EL), tiltrådt af <>:
Til titlen
1)
Titlen affattes således:
»Forslag
til
Lov om ophævelse af retsforbeholdet i forbindelse
med tilslutning til tilvalgsordningen beskrevet i bilag til
protokol nr. 22 til Lissabontraktaten«.
[Ændring af lovforslagets titel]
Til § 1
2)
Ordene »om et« ændres til: »vedrørende et«.
[Sproglig ændring]
3)
Efter »tilvalgsordningen« indsættes: », som er«.
[Sproglig ændring]
4)
Ordet »bilaget« ændres til: »et bilag«.
[Sproglig ændring]
5)
Ordet »der« ændres til: »som«.
[Sproglig ændring]
DokumentId
Journalnummer
L 29 - 2015-16 - Bilag 12: 1. udkast til tillægsbetænkning
1565621_0002.png
2
Til § 2
6)
I
stk. 2
indsættes efter »fra«: »og med«.
[Sproglig ændring]
7)
I
stk. 2
ændres »om« til: »vedrørende«.
[Sproglig ændring]
8)
I
stk. 2
ændres », jf.« til: »i medfør af«.
[Sproglig ændring]
Bemærkninger
Til nr. 1
Ændringsforslaget indebærer en omformulering af lov-
forslagets titel. Ordet »omdannelse« i lovforslagets titel er
misvisende og udtrykker ikke klart, at der er tale om en op-
hævelse af retsforbeholdet.
Til nr. 2
Partierne, som stemmer for dette ændringsforslag, for-
pligter sig til at etablere en procedure, som sikrer, at fremti-
dige tilvalg af retsakter på RIA-området, som indeholder en
hvilken som helst form for begrænsning af strejkeretten eller
de faglige rettigheder, som er beskrevet i dansk lovgivning
behandles efter princippet om, at tilvalget af retsakten enten
skal bakkes op af fem sjettedel flertal i Folketinget eller sen-
des til folkeafstemning.
Til nr. 3
Partierne, som stemmer for dette ændringsforslag, for-
pligter sig til at etablere en procedure, som sikrer, at fremti-
dige tilvalg af retsakter på RIA-området, som indebærer op-
rettelsen af en europæiske anklagemyndighed behandles ef-
ter princippet om, at tilvalget af retsakten enten skal bakkes
op af fem sjettedel flertal i Folketinget eller sendes til folke-
afstemning.
Til nr. 4
Partierne, som stemmer for dette ændringsforslag, for-
pligter sig til at etablere en procedure, som sikrer, at fremti-
dige tilvalg af retsakter på RIA-området, som på en hvilken
som helst måde kan forringe børns rettigheder i henhold til
gældende dansk lovgivning behandles efter princippet om,
at tilvalget af retsakten enten skal bakkes op af fem sjettedel
flertal i Folketinget eller sendes til folkeafstemning.
Til nr. 5
Partierne, som stemmer for dette ændringsforslag, for-
pligter sig til at etablere en procedure, som sikrer, at fremti-
dige tilvalg af retsakter på RIA-området, som på hvilken
som helst måde kan forringe LGBTQ-rettigheder i henhold
til gældende dansk lovgivning behandles efter princippet
om, at tilvalget af retsakten enten skal bakkes op af fem sjet-
tedel flertal i Folketinget eller sendes til folkeafstemning.
Til nr. 6
Partierne, som stemmer for dette ændringsforslag, for-
pligter sig til at etablere en procedure, som sikrer, at fremti-
dige tilvalg af retsakter på RIA-området, som på en hvilken
som helst måde overfører kompetence fra danske domstole
til EU-afgørelse behandles efter princippet om, at tilvalget
af retsakten enten skal bakkes op af fem sjettedel flertal i
Folketinget eller sendes til folkeafstemning.
Til nr. 7
Partierne, som stemmer for dette ændringsforslag, for-
pligter sig til at etablere en procedure, som sikrer, at fremti-
dige tilvalg af retsakter på RIA-området, som på en hvilken
som helst måde indskrænker borgernes retssikkerhedsgaran-
tier i henhold til gældende dansk lovgivning behandles efter
princippet om, at tilvalget af retsakten enten skal bakkes op
af fem sjettedel flertal i Folketinget eller sendes til folkeaf-
stemning.
Til nr. 8
Partierne, som stemmer for dette ændringsforslag, for-
pligter sig til at etablere en procedure, som sikrer, at fremti-
dige tilvalg af retsakter på RIA-området, som begrænser li-
gestillingen mellem forældre ved skilsmisser (herunder for-
ældre af samme køn) i henhold til gældende dansk lovgiv-
ning behandles efter princippet om, at tilvalget af retsakten
enten skal bakkes op af fem sjettedel flertal i Folketinget el-
ler sendes til folkeafstemning.
Kenneth Kristensen Berth (DF)
nfmd.
Peter Kofod Poulsen (DF) Claus Kvist Hansen (DF) Mikkel Dencker (DF)
Hans Kristian Skibby (DF) Marlene Harpsøe (DF) Morten Løkkegaard (V) Marcus Knuth (V) Erling Bonnesen (V)
Jakob Ellemann-Jensen (V) Jane Heitmann (V) Thomas Danielsen (V) Christina Egelund (LA) Merete Riisager (LA)
Rasmus Jarlov (KF) Jens Joel (S) Karin Gaardsted (S) Kaare Dybvad (S) Mette Gjerskov (S)
fmd.
Mette Reissmann (S)
Peter Hummelgaard Thomsen (S) Thomas Jensen (S) Søren Søndergaard (EL) Nikolaj Villumsen (EL) Finn Sørensen (EL)
Rasmus Nordqvist (ALT) Christian Poll (ALT) Rasmus Helveg Petersen (RV) Holger K. Nielsen (SF)
Inuit Ataqatigiit, Siumut, Tjóðveldi og Javnaðarflokkurin havde ikke medlemmer i udvalget.
L 29 - 2015-16 - Bilag 12: 1. udkast til tillægsbetænkning
1565621_0003.png
3
Socialdemokratiet (S)
Dansk Folkeparti (DF)
Venstre, Danmarks Liberale Parti (V)
Enhedslisten (EL)
Liberal Alliance (LA)
Alternativet (ALT)
Radikale Venstre (RV)
47
37
34
14
13
9
8
Socialistisk Folkeparti (SF)
Det Konservative Folkeparti (KF)
Inuit Ataqatigiit (IA)
Siumut (SIU)
Tjóðveldi (T)
Javnaðarflokkurin (JF)
7
6
1
1
1
1
L 29 - 2015-16 - Bilag 12: 1. udkast til tillægsbetænkning
1565621_0004.png
4
Bilag 1
Oversigt over bilag vedrørende L 29
Bilagsnr. Titel
10
2. udkast til betænkning
11
Betænkning afgivet den 6. november 2015
Oversigt over spørgsmål og svar vedrørende L 29
Spm.nr.
131
Titel
MFU spm. om, hvad kriminalitetsniveauet er for menneskehandel og
børneporno i hhv. Danmark, Norge og Sverige, til justitsministeren,
kopi til udenrigsministeren , og ministerens svar herpå
Spm. om, for hvilke af de ansviste retsakter i forlængelse af svaret på
spm. 113 det gælder, at et tilvalg vil være i strid med danske retsprin-
cipper, til justitsministeren, kopi til udenrigsministeren
132