Europaudvalget 2015-16
L 29 Bilag 13
Offentligt
1566126_0001.png
Til lovforslag nr.
L 29
Folketinget 2015-16
Tillægsbetænkning afgivet af Europaudvalget den 10. november 2015
Tillægsbetænkning
over
Forslag til lov om omdannelse af retsforbeholdet til en tilvalgsordning
[af udenrigsministeren (Kristian Jensen)]
1. Ændringsforslag
Enhedslistens medlemmer af udvalget har under den for-
nyede udvalgsbehandling stillet 8 ændringsforslag til lovfor-
slaget.
2. Udvalgsarbejdet
Lovforslaget blev fremsat den 8. oktober 2015 og var til
1. behandling den 20. oktober 2015. Lovforslaget blev efter
1. behandling henvist til behandling i Europaudvalget. Ud-
valget afgav betænkning den 6. november 2015. Lovforsla-
get var til 2. behandling den 10. november 2015, hvorefter
det blev henvist til fornyet behandling i Europaudvalget.
Møder
Udvalget har, efter at lovforslaget blev henvist til fornyet
udvalgsbehandling, behandlet lovforslaget i 1 møde.
Spørgsmål
Udvalget har under den fornyede behandling af lovforsla-
get stillet 2 spørgsmål til justitsministeren til skriftlig besva-
relse, som forventes besvaret inden 3. behandling.
3. Indstillinger og politiske bemærkninger
Et
flertal
i udvalget (S, V, RV, SF og KF) indstiller lov-
forslaget til
vedtagelse
i den affattelse, hvori det foreligger
efter 2. behandling. Flertallet vil stemme imod de stillede
ændringsforslag.
Et
mindretal
i udvalget (DF og EL) indstiller lovforslaget
til
forkastelse.
Mindretallet vil stemme for de stillede æn-
dringsforslag.
Dansk Folkepartis medlemmer af udvalget har den prin-
cipielle opfattelse, at sager, der vedrører afgivelse af suve-
rænitet, skal følge bestemmelserne i grundlovens § 20, såle-
des at der enten er et flertal i Folketinget på fem sjettedele
eller et flertal ved en folkeafstemning, der har tilkendegivet,
at de ønsker, at der afgives suverænitet. På den baggrund
kan Dansk Folkeparti støtte de af Enhedslisten stillede æn-
dringsforslag.
Et
andet mindretal
i udvalget (LA) indstiller lovforslaget
til
forkastelse.
Mindretallet vil ved 3. behandling redegøre
for sin stilling til de stillede ændringsforslag.
Et
tredje mindretal
i udvalget (ALT) indstiller lovforsla-
get til
vedtagelse
og vil redegøre for sin for stilling til de
stillede ændringsforslag ved 3. behandling.
Inuit Ataqatigiit, Siumut, Tjóðveldi og Javnaðarflokkurin
var på tidspunktet for tillægsbetænkningens afgivelse ikke
repræsenteret med medlemmer i udvalget og havde dermed
ikke adgang til at komme med indstillinger eller politiske
udtalelser i tillægsbetænkningen.
En oversigt over Folketingets sammensætning er optrykt
i tillægsbetænkningen.
4. Ændringsforslag med bemærkninger
Af et
mindretal
(EL), tiltrådt af et
mindretal
(DF):
Til titlen
1)
Titlen affattes således:
»Forslag
til
Lov om ophævelse af retsforbeholdet i forbindelse
med tilslutning til tilvalgsordningen beskrevet i bilag til
protokol nr. 22 til Lissabontraktaten«.
[Ændring af lovforslagets titel]
Til § 1
2)
Ordene »om et« ændres til: »vedrørende et«.
[Sproglig ændring]
3)
Efter »tilvalgsordningen« indsættes: », som er«.
[Sproglig ændring]
4)
Ordet »bilaget« ændres til: »et bilag«.
[Sproglig ændring]
AX017892
L 29 - 2015-16 - Bilag 13: Tillægsbetænkning afgivet den 10. november 2015
1566126_0002.png
2
5)
Ordet »der« ændres til: »som«.
[Sproglig ændring]
Til § 2
6)
I
stk. 2
indsættes efter »fra«: »og med«.
[Sproglig ændring]
7)
I
stk. 2
ændres »om« til: »vedrørende«.
[Sproglig ændring]
8)
I
stk. 2
ændres », jf.« til: »i medfør af«.
[Sproglig ændring]
Bemærkninger
Til nr. 1
Ændringsforslaget indebærer en omformulering af lov-
forslagets titel. Ordet »omdannelse« i lovforslagets titel er
misvisende og udtrykker ikke klart, at der er tale om en op-
hævelse af retsforbeholdet.
Til nr. 2
Ændringsforslaget indebærer en sproglig ændring af lov-
forslagets § 1. Partierne, som stemmer for dette ændrings-
forslag, forpligter sig til at etablere en procedure, som sikrer,
at fremtidige tilvalg af retsakter på RIA-området, som inde-
holder en hvilken som helst form for begrænsning af strejke-
retten eller de faglige rettigheder, som er beskrevet i dansk
lovgivning, behandles efter princippet om, at tilvalget af
retsakten enten skal bakkes op af fem sjettedele flertal i Fol-
ketinget eller sendes til folkeafstemning.
Til nr. 3
Ændringsforslaget indebærer en sproglig ændring af lov-
forslagets § 1. Partierne, som stemmer for dette ændrings-
forslag, forpligter sig til at etablere en procedure, som sikrer,
at fremtidige tilvalg af retsakter på RIA-området, som inde-
bærer oprettelsen af en europæisk anklagemyndighed, be-
handles efter princippet om, at tilvalget af retsakten enten
skal bakkes op af fem sjettedele flertal i Folketinget eller
sendes til folkeafstemning.
Til nr. 4
Ændringsforslaget indebærer en sproglig ændring af lov-
forslagets § 1. Partierne, som stemmer for dette ændrings-
forslag, forpligter sig til at etablere en procedure, som sikrer,
at fremtidige tilvalg af retsakter på RIA-området, som på en
hvilken som helst måde kan forringe børns rettigheder i hen-
hold til gældende dansk lovgivning, behandles efter princip-
pet om, at tilvalget af retsakten enten skal bakkes op af fem
sjettedele flertal i Folketinget eller sendes til folkeafstem-
ning.
Til nr. 5
Ændringsforslaget indebærer en sproglig ændring af lov-
forslagets § 1. Partierne, som stemmer for dette ændrings-
forslag, forpligter sig til at etablere en procedure, som sikrer,
at fremtidige tilvalg af retsakter på RIA-området, som på
hvilken som helst måde kan forringe LGBTQ-rettigheder i
henhold til gældende dansk lovgivning, behandles efter prin-
cippet om, at tilvalget af retsakten enten skal bakkes op af
fem sjettedele flertal i Folketinget eller sendes til folkeaf-
stemning.
Til nr. 6
Ændringsforslaget indebærer en sproglig ændring af lov-
forslagets § 2. Partierne, som stemmer for dette ændrings-
forslag, forpligter sig til at etablere en procedure, som sikrer,
at fremtidige tilvalg af retsakter på RIA-området, som på en
hvilken som helst måde overfører kompetence fra danske
domstole til EU-afgørelse, behandles efter princippet om, at
tilvalget af retsakten enten skal bakkes op af fem sjettedele
flertal i Folketinget eller sendes til folkeafstemning.
Til nr. 7
Ændringsforslaget indebærer en sproglig ændring af lov-
forslagets § 2. Partierne, som stemmer for dette ændrings-
forslag, forpligter sig til at etablere en procedure, som sikrer,
at fremtidige tilvalg af retsakter på RIA-området, som på en
hvilken som helst måde indskrænker borgernes retssikker-
hedsgarantier i henhold til gældende dansk lovgivning, be-
handles efter princippet om, at tilvalget af retsakten enten
skal bakkes op af fem sjettedele flertal i Folketinget eller
sendes til folkeafstemning.
Til nr. 8
Ændringsforslaget indebærer en sproglig ændring af lov-
forslagets § 2. Partierne, som stemmer for dette ændrings-
forslag, forpligter sig til at etablere en procedure, som sikrer,
at fremtidige tilvalg af retsakter på RIA-området, som be-
grænser ligestillingen mellem forældre ved skilsmisser (her-
under forældre af samme køn) i henhold til gældende dansk
lovgivning, behandles efter princippet om, at tilvalget af
retsakten enten skal bakkes op af fem sjettedele flertal i Fol-
ketinget eller sendes til folkeafstemning.
Kenneth Kristensen Berth (DF)
nfmd.
Peter Kofod Poulsen (DF) Claus Kvist Hansen (DF) Mikkel Dencker (DF)
Hans Kristian Skibby (DF) Marlene Harpsøe (DF) Morten Løkkegaard (V) Marcus Knuth (V) Erling Bonnesen (V)
Jakob Ellemann-Jensen (V) Jane Heitmann (V) Thomas Danielsen (V) Christina Egelund (LA) Merete Riisager (LA)
Rasmus Jarlov (KF) Jens Joel (S) Karin Gaardsted (S) Kaare Dybvad (S) Mette Gjerskov (S)
fmd.
Mette Reissmann (S)
L 29 - 2015-16 - Bilag 13: Tillægsbetænkning afgivet den 10. november 2015
1566126_0003.png
3
Peter Hummelgaard Thomsen (S) Thomas Jensen (S) Søren Søndergaard (EL) Nikolaj Villumsen (EL) Finn Sørensen (EL)
Rasmus Nordqvist (ALT) Christian Poll (ALT) Rasmus Helveg Petersen (RV) Holger K. Nielsen (SF)
Inuit Ataqatigiit, Siumut, Tjóðveldi og Javnaðarflokkurin havde ikke medlemmer i udvalget.
Socialdemokratiet (S)
Dansk Folkeparti (DF)
Venstre, Danmarks Liberale Parti (V)
Enhedslisten (EL)
Liberal Alliance (LA)
Alternativet (ALT)
Radikale Venstre (RV)
47
37
34
14
13
9
8
Socialistisk Folkeparti (SF)
Det Konservative Folkeparti (KF)
Inuit Ataqatigiit (IA)
Siumut (SIU)
Tjóðveldi (T)
Javnaðarflokkurin (JF)
7
6
1
1
1
1
L 29 - 2015-16 - Bilag 13: Tillægsbetænkning afgivet den 10. november 2015
1566126_0004.png
4
Bilag 1
Oversigt over bilag vedrørende L 29
Bilagsnr. Titel
11
Betænkning afgivet den 6. november 2015
12
1. udkast til tillægsbetænkning
Oversigt over spørgsmål og svar vedrørende L 29
Spm.nr.
131
Titel
MFU spm. om, hvad kriminalitetsniveauet er for menneskehandel og
børneporno i hhv. Danmark, Norge og Sverige, til justitsministeren,
kopi til udenrigsministeren
Spm. om, for hvilke af de afviste retsakter det gælder, at et tilvalg vil
være i strid med danske retsprincipper, til justitsministeren, kopi til
udenrigsministeren
132