Europaudvalget 2015-16
L 29 Bilag 15
Offentligt
1570567_0001.png
Bilag 6
Oversigt over Schengen-relaterede retsakter
Almindelige bestemmelser
Retsakt
Forordninger
1.
Rådets forordning (EF) nr. 1988/2006 af 21. december
2006 om ændring af forordning (EF) nr. 2424/2001 om
udviklingen af anden generation af Schengen-
informationssystemet (SIS II)
(Schengen)
Rådets forordning (EU) nr. 1272/2012 af 20. december
2012 om migrering fra Schengen-informationssystemet
(SIS I+) til anden generation af Schengen-
informationssystemet (SIS II) (omarbejdning)
(Schengen)
Rådets forordning (EU) nr. 1053/2013 af 7. oktober 2013
om indførelse af en evaluerings- og overvågningsmeka-
nisme til kontrol af anvendelsen af Schengenreglerne og
om ophævelse af Eksekutivkomitéens afgørelse af 16.
september 1998 om nedsættelse af et stående udvalg for
evaluering og anvendelse af Schengenreglerne
(Schengen)
Afgørelser/beslutninger
4.
Schengen-reglerne - Eksekutivkomitéens afgørelse af 20.
december 1995 om hurtig udveksling mellem Schengen-
staterne af statistiske og konkrete oplysninger om mulige
mangler ved de ydre grænser (SCH/Com-ex (95) 21)
(Schengen)
2004/512/EF: Rådets beslutning af 8. juni 2004 om indfø-
relse af visuminformationssystemet (VIS)
(Schengen)
2005/267/EF: Rådets beslutning af 16. marts 2005 om
oprettelse af et sikkert, webbaseret informations- og koor-
dineringsnet for medlemsstaternes indvandringsmyndighe-
der
(delvis Schengen)
Almindelige bestem-
melser
EF-Traktatens
artikel 66
Almindelige bestem-
melser
EF-Traktatens
artikel 66
Kategori
Hjemmel
2.
Almindelige bestem-
melser
Almindelige bestem-
melser
Traktatens artikel
74
Traktatens artikel
70
3.
5.
6.
Almindelige bestem-
melser
Almindelige bestem-
melser
EF-Traktatens
artikel 66
EF-Traktatens
artikel 66
L 29 - 2015-16 - Bilag 15: Berigtiget liste over Schengen-relaterede retsakter
1570567_0002.png
Politikkerne for grænsekontrol, asyl og indvandring
Retsakt
Forordninger
7.
Rådets forordning (EF) nr. 789/2001 af 24. april 2001 om
at forbeholde Rådet gennemførelsesbeføjelserne vedrø-
rende visse detailbestemmelser og konkrete procedurer i
forbindelse med behandling af visumansøgninger
(Schengen)
Rådets forordning (EF) nr. 1030/2002 af 13. juni 2002
om ensartet udformning af opholdstilladelser til tredje-
landsstatsborgere
(Schengen)
Rådets forordning (EF) nr. 693/2003 af 14. april 2003 om
indførelse af et særligt, forenklet transitdokument (FTD)
og et forenklet jernbanetransitdokument (FRTD) samt
om ændring af de fælles konsulære instrukser og Den
Fælles Håndbog
(Schengen)
Rådets forordning (EF) nr. 694/2003 af 14. april 2003 om
ensartet udformning af forenklede transitdokumenter
(FTD) og forenklede jernbanetransitdokumenter (FRTD)
som omhandlet i forordning (EF) nr. 693/2003
(Schen-
gen)
Rådets forordning (EF) nr. 1295/2003 af 15. juli 2003 om
foranstaltninger med henblik på at lette procedurerne for
ansøgning om og udstedelse af visum til medlemmer af
den olympiske familie, der deltager i De Olympiske eller
De Paralympiske Lege i Athen i 2004
(Schengen)
Rådets forordning (EF) nr. 377/2004 af 19. februar 2004
om oprettelse af et netværk af indvandringsforbindelses-
officerer
(Schengen)
Rådets forordning (EF) nr. 871/2004 af 29. april 2004 om
indførelse af nye funktioner i Schengen-
informationssystemet, bl.a. med henblik på terrorismebe-
kæmpelse
(Schengen)
Rådets forordning (EF) nr. 2007/2004 af 26. oktober
2004 om oprettelse af et europæisk agentur for forvalt-
ning af det operative samarbejde ved EU-
medlemsstaternes ydre grænser
(Schengen)
Rådets forordning (EF) nr. 2252/2004 af 13. december
2004 om standarder for sikkerhedselementer og biometri-
ske identifikatorer i pas og rejsedokumenter, som med-
lemsstaterne udsteder
(Schengen)
Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr.
2046/2005 af 14. december 2005 om foranstaltninger
med henblik på at lette procedurerne for ansøgning om
og udstedelse af visum til medlemmer af den olympiske
familie, der deltager i De Olympiske og/eller De Paraly-
mpiske Vinterlege 2006 i Torino
(Schengen)
Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr.
562/2006 af 15. marts 2006 om indførelse af en fælles-
skabskodeks for personers grænsepassage (Schengen-
grænsekodeks)
Kategori
Hjemmel
Politikkerne for græn-
sekontrol, asyl og ind-
vandring
Politikkerne for græn-
sekontrol, asyl og ind-
vandring
Politikkerne for græn-
sekontrol, asyl og ind-
vandring
Politikkerne for græn-
sekontrol, asyl og ind-
vandring
Politikkerne for græn-
sekontrol, asyl og ind-
vandring
Politikkerne for græn-
sekontrol, asyl og ind-
vandring
Politikkerne for græn-
sekontrol, asyl og ind-
vandring
Politikkerne for græn-
sekontrol, asyl og ind-
vandring
Politikkerne for græn-
sekontrol, asyl og ind-
vandring
Politikkerne for græn-
sekontrol, asyl og ind-
vandring
EF-Traktatens
artikel 62, nr. 2 og
3
EF-Traktatens
artikel 63, nr. 3
EF-Traktatens
artikel 62, nr. 2
8.
9.
10.
EF-Traktatens
artikel 62, nr. 2
11.
EF-Traktatens
artikel 62, stk. 2,
litra a) og litra b),
nr. ii)
EF-Traktatens
artikel 63, nr. 3,
litra b), og artikel
66
EF-Traktatens
artikel 66
EF-Traktatens
artikel 62, stk. 2,
litra a), og artikel 66
EF-Traktatens
artikel 62, nr. 2,
litra a)
EF-Traktatens
artikel 62, nr. 2,
litra a) og b), ii)
12.
13.
14.
15.
16.
17.
Politikkerne for græn-
sekontrol, asyl og ind-
vandring
EF-Traktatens
artikel 62, nr. 1 og
nr. 2, litra a)
L 29 - 2015-16 - Bilag 15: Berigtiget liste over Schengen-relaterede retsakter
1570567_0003.png
18.
19.
20.
21.
(Schengen)
Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr.
1931/2006 af 20. december 2006 om fastsættelse af regler
for lokal grænsetrafik ved medlemsstaternes ydre land-
grænser og om ændring af Schengen-konventionen
(Schengen)
Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr.
1987/2006 af 20. december 2006 om oprettelse, drift og
brug af anden generation af Schengen-
informationssystemet (SIS II)
(Schengen)
Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr.
863/2007 af 11. juli 2007 om indførelse af en ordning for
oprettelse af hurtige grænseindsatshold og ændring af
Rådets forordning (EF) nr. 2007/2004 med hensyn til
denne ordning og om regulering af gæstemedarbejderes
opgaver og beføjelser
(Schengen)
Rådets forordning (EF) nr. 189/2008 af 18. februar 2008
om testning af anden generation af Schengeninformati-
onssystemet (SIS II)
(Schengen)
Politikkerne for græn-
sekontrol, asyl og ind-
vandring
Politikkerne for græn-
sekontrol, asyl og ind-
vandring
Politikkerne for græn-
sekontrol, asyl og ind-
vandring
EF-Traktatens
artikel 62, nr. 2
EF-Traktatens
artikel 62, nr. 2,
litra a), artikel 63,
nr. 3, litra b), og
artikel 66
EF-Traktatens
artikel 62, nr. 2,
litra a), og artikel 66
Politikkerne for græn-
sekontrol, asyl og ind-
vandring
22.
23.
24.
25.
26.
27.
Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr.
296/2008 af 11. marts 2008 om ændring af forordning
(EF) nr. 562/2006 om indførelse af en fællesskabskodeks
for personers grænsepassage (Schengen-grænsekodeks),
for så vidt angår de gennemførelsesbeføjelser, der tillæg-
ges Kommissionen
(Schengen)
Rådets forordning (EF) nr. 380/2008 af 18. april 2008 om
ændring af forordning (EF) nr. 1030/2002 om ensartet
udformning af opholdstilladelser til tredjelandsstatsborge-
re
(Schengen)
Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr.
767/2008 af 9. juli 2008 om visuminformationssystemet
(VIS) og udveksling af oplysninger mellem medlemssta-
terne om visa til kortvarigt ophold (VIS-forordningen)
(Schengen)
Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr.
81/2009 af 14. januar 2009 om ændring af forordning
(EF) nr. 562/2006 med hensyn til anvendelse af visumin-
formationssystemet (VIS) inden for rammerne af Schen-
gengrænsekodeksen
(Schengen)
Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr.
444/2009 af 28. maj 2009 om ændring af Rådets forord-
ning (EF) nr. 2252/2004 om standarder for sikkerheds-
elementer og biometriske identifikatorer i pas og rejsedo-
kumenter, som medlemsstaterne udsteder
(Schengen)
Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr.
810/2009 af 13. juli 2009 om en fællesskabskodeks for
Politikkerne for græn-
sekontrol, asyl og ind-
vandring
Rådets forordning
(EF) nr. 2424/2001
af 6. december
2001 om udviklin-
gen af anden gene-
ration af
Schengeninforma-
tionssystemet (SIS
II)
EF-Traktatens
artikel 62, nr. 1 og
nr. 2, litra a)
Politikkerne for græn-
sekontrol, asyl og ind-
vandring
Politikkerne for græn-
sekontrol, asyl og ind-
vandring
Politikkerne for græn-
sekontrol, asyl og ind-
vandring
Politikkerne for græn-
sekontrol, asyl og ind-
vandring
Politikkerne for græn-
sekontrol, asyl og ind-
EF-Traktatens
artikel 63, nr. 3,
litra a)
EF-Traktatens
artikel 62, nr. 2,
litra b), nr. ii), og
artikel 66
EF-Traktatens
artikel 62, nr. 2.
litra a)
EF-Traktatens
artikel 62, nr. 2,
litra a)
EF-Traktatens
artikel 62, nr. 2,
L 29 - 2015-16 - Bilag 15: Berigtiget liste over Schengen-relaterede retsakter
1570567_0004.png
visa (visumkodeks)
(Schengen)
28.
Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr.
265/2010 af 25. marts 2010 om ændring af konventionen
om gennemførelse af Schengen-aftalen og forordning
(EF) nr. 562/2006, hvad angår bevægelighed for indeha-
vere af visum til længerevarende ophold
(Schengen)
Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr.
493/2011 af 5. april 2011 om ændring af Rådets forord-
ning (EF) nr. 377/2004 om oprettelse af et netværk af
indvandringsforbindelsesofficerer
(Schengen)
Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr.
1342/2011 af 13. december 2011 om ændring af forord-
ning (EF) nr. 1931/2006 med henblik på at inddrage Ka-
liningrad-enklaven og bestemte polske administrative
distrikter i et område, der betragtes som grænseområde
(Schengen)
Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr.
1168/2011 af 25. oktober 2011 om ændring af Rådets
forordning (EF) nr. 2007/2004 om oprettelse af et euro-
pæisk agentur for forvaltning af det operative samarbejde
ved EU-medlemsstaternes ydre grænser
(Schengen)
Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr.
1077/2011 af 25. oktober 2011 om oprettelse af et euro-
pæisk agentur for den operationelle forvaltning af store it-
systemer inden for området med frihed, sikkerhed og
retfærdighed
(Schengen)
vandring
Politikkerne for græn-
sekontrol, asyl og ind-
vandring
litra a), og litra b),
nr. ii)
Traktatens artikel
77, stk. 2, litra b) og
c), og artikel 79,
stk. 2, litra a)
Traktatens artikel
77, stk. 2, litra c) og
artikel 74
Traktatens artikel
77, stk. 2, litra b)
29.
Politikkerne for græn-
sekontrol, asyl og ind-
vandring
Politikkerne for græn-
sekontrol, asyl og ind-
vandring
30.
31.
Politikkerne for græn-
sekontrol, asyl og ind-
vandring
Traktatens artikel
74 og artikel 77,
stk. 2, litra b) og d)
32.
Politikkerne for græn-
sekontrol, asyl og ind-
vandring
Samarbejde om civilret-
lige spørgsmål
33.
34.
35.
Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr.
154/2012 af 15. februar 2012 om ændring af forordning
(EF) nr. 810/2009 om en fællesskabskodeks for visa (vi-
sumkodeks)
(Schengen)
Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr.
1051/2013 af 22. oktober 2013 om ændring af forordning
(EF) nr. 562/2006 for at fastsætte fælles regler for midler-
tidig genindførelse af grænsekontrol ved de indre grænser
under ekstraordinære omstændigheder
(Schengen)
Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr.
1052/2013 af 22. oktober 2013 om oprettelse af det euro-
pæiske grænseovervågningssystem (Eurosur)
(Schengen)
Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr.
610/2013 af 26. juni 2013 om ændring af Europa-
Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 562/2006 om
indførelse af en fællesskabskodeks for personers grænse-
passage (Schengen-grænsekodeks), konventionen om
gennemførelse af Schengenaftalen, Rådets forordning
(EF) nr. 1683/95 og (EF) nr. 539/2001 og Europa-
Politikkerne for græn-
sekontrol, asyl og ind-
vandring
Politikkerne for græn-
sekontrol, asyl og ind-
vandring
Politikkerne for græn-
sekontrol, asyl og ind-
vandring
Politikkerne for græn-
sekontrol, asyl og ind-
vandring
Traktatens artikel
74, artikel 77, stk.
2, litra a) og b),
artikel 78, stk. 2,
litra e), artikel 79,
stk. 2, litra c), arti-
kel 82, stk. 1, litra
d), artikel 85, stk. 1,
artikel 87, stk. 2,
litra a), og artikel
88, stk. 2
Traktatens artikel
77, stk. 2, litra a)
Traktatens artikel
77, stk. 1 og 2
Traktatens artikel
77, stk. 2, litra d)
Traktatens artikel
77, stk. 2
36.
L 29 - 2015-16 - Bilag 15: Berigtiget liste over Schengen-relaterede retsakter
1570567_0005.png
37.
38.
Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 767/2008 og
(EF) nr. 810/2009
(Schengen)
Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr.
515/2014 af 16. april 2014 om oprettelse af et instrument
for finansiel støtte til forvaltning af de ydre grænser og
den fælles visumpolitik som en del af Fonden for Intern
Sikkerhed og om ophævelse af beslutning nr.
574/2007/EF
(Schengen)
Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr.
656/2014 af 15. maj 2014 om regler for overvågning af de
ydre søgrænser inden for rammerne af det operative sam-
arbejde, der samordnes af Det Europæiske Agentur for
Forvaltning af det Operative Samarbejde ved EU-
medlemsstaternes Ydre Grænser
(Schengen)
Direktiver
Politikkerne for græn-
sekontrol, asyl og ind-
vandring
Traktatens artikel
77, stk. 2
Politikkerne for græn-
sekontrol, asyl og ind-
vandring
Traktatens artikel
77, stk. 2, litra d)
39.
40.
41.
Rådets direktiv 2001/40/EF af 28. maj 2001 om gensidig
anerkendelse af afgørelser om udsendelse af tredjelands-
statsborgere
(Schengen)
Rådets direktiv 2001/51/EF af 28. juni 2001 om fastsæt-
telse af supplerende bestemmelser til artikel 26 i konven-
tionen om gennemførelse af Schengen-aftalen af 14. juni
1985
(Schengen)
Rådets direktiv 2002/90/EF af 28. november 2002 om
definition af hjælp til ulovlig indrejse og transit samt ulov-
ligt ophold
(Schengen)
Rådets direktiv 2003/110/EF af 25. november 2003 om
bistand ved gennemrejse i forbindelse med udsendelse
med fly
(Schengen)
Rådets direktiv 2004/82/EF af 29. april 2004 om trans-
portvirksomheders forpligtelse til at fremsende oplysnin-
ger om passagerer
(Schengen)
Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2008/115/EF af
16. december 2008 om fælles standarder og procedurer i
medlemsstaterne for tilbagesendelse af tredjelandsstats-
borgere med ulovligt ophold
(Schengen)
Afgørelser/beslutninger/henstillinger
Politikkerne for græn-
sekontrol, asyl og ind-
vandring
Politikkerne for græn-
sekontrol, asyl og ind-
vandring
Politikkerne for græn-
sekontrol, asyl og ind-
vandring
Politikkerne for græn-
sekontrol, asyl og ind-
vandring
Politikkerne for græn-
sekontrol, asyl og ind-
vandring
Politikkerne for græn-
sekontrol, asyl og ind-
vandring
EF-Traktatens
artikel 63, nr. 3)
EF-Traktatens
artikel 61, litra a),
og artikel 63, stk. 3,
litra b)
EF-Traktatens
artikel 61, litra a),
og artikel 63, stk. 3,
litra b)
EF-Traktatens
artikel 63, nr. 3,
litra b)
EF-Traktatens
artikel 62, stk. 2,
litra a), og artikel
63, stk. 3, litra b)
EF-Traktatens
artikel 63, nr. 3,
litra b)
42.
43.
44.
45.
Schengen-reglerne - Aftale om Den Hellenske Republiks
tiltrædelse af konventionen om gennemførelse af Schen-
gen-aftalen af 14. juni 1985 mellem regeringerne for sta-
terne i Den Økonomiske Union Benelux, Forbundsrepu-
blikken Tyskland og Den Franske Republik om gradvis
ophævelse af kontrollen ved de fælles grænser, underteg-
net i Schengen den 19. juni 1990, og tiltrådt af Den Itali-
enske Republik ved aftale undertegnet i Paris den 27.
november 1990 og af Kongeriget Spanien og Den Portu-
gisiske Republik ved aftaler undertegnet i Bonn den 25.
juni 1991
Politikkerne for græn-
sekontrol, asyl og ind-
vandring
EF-Traktatens
artikel 62
L 29 - 2015-16 - Bilag 15: Berigtiget liste over Schengen-relaterede retsakter
1570567_0006.png
46.
47.
(Schengen)
Schengen-reglerne - Konvention om gennemførelse af
Schengen-aftalen af 14. juni 1985 mellem regeringerne for
staterne i Den Økonomiske Union Benelux, Forbundsre-
publikken Tyskland og Den Franske Republik om gradvis
ophævelse af kontrollen ved de fælles grænser
(Schengen)
Schengen-reglerne – Eksekutivkomitéens afgørelse af 14.
december 1993 om ministrenes og statssekretærernes
erklæringer (SCH/Com-ex (93) 10)
(Schengen)
Schengen-reglerne – Eksekutivkomitéens afgørelse af 14.
december 1993 om finansieringsordningen for oprettelse
og driftsudgifter for Schengen-informationssystemet
(C.SIS) (SCH/Com-ex (93) 16)
(Schengen)
Schengen-reglerne - Eksekutivkomitéens afgørelse af 21.
november 1994 om erhvervelse af fælles ind- og udrejse-
stempler (SCH/Com-ex (94) 16 rev.)
(Schengen)
Schengen-reglerne - Eksekutivkomitéens afgørelse af 21.
november 1994 om indførelse af en edb-procedure for
høring af de centrale myndigheder, der er omhandlet i
artikel 17, stk. 2, i konventionen (SCH/Com-ex (94) 15
rev.)
(Schengen)
Schengen-reglerne - Eksekutivkomitéens afgørelse af 22.
december 1994 om iværksættelse af konventionen om
gennemførelse af Schengen-aftalen af 19. juni 1990
(SCH/Com-ex (94) 29 rev. 2)
(Schengen)
Schengen-reglerne - Eksekutivkomitéens afgørelse af 5.
maj 1995 om fælles visumpolitik. Afgørelsen er indeholdt
i referatet af eksekutivkomitéens møde den 28. april 1995
i Bruxelles (SCH/Com-ex (95) PV 1 rev.)
(Schengen)
Schengen-reglerne - Eksekutivkomitéens afgørelse af 25.
april 1997 om indgåelse af en aftale om forundersøgelsen
vedrørende SIS II (SCH-COM-ex (97) 2 rev. 2)
(Schengen)
Schengen-reglerne - Eksekutivkomitéens afgørelse af 7.
oktober 1997 om Norges og Islands andel i udgifterne til
oprettelse og drift af C. SIS (SCH-COM-ex (97) 18)
(Schengen)
Schengen-reglerne - Eksekutivkomitéens afgørelse af 7.
oktober 1997 om udvikling af SIS (SCH-COM-ex (97) 24)
(Schengen)
Schengen-reglerne - Eksekutivkomitéens afgørelse af 7.
oktober 1997 om anvendelse af Schengen-konventionen i
Grækenland (SCH-COM-ex (97) 29 rev. 2)
(Schengen)
Schengen-reglerne - Eksekutivkomitéens afgørelse af 15.
december 1997 om ændring af finansieringsordningen for
C.SIS (SCH/Com-ex (97) 35)
Politikkerne for græn-
sekontrol, asyl og ind-
vandring
EF-Traktatens
artikel 62
Politikkerne for græn-
sekontrol, asyl og ind-
vandring
Politikkerne for græn-
sekontrol, asyl og ind-
vandring
Politikkerne for græn-
sekontrol, asyl og ind-
vandring
Politikkerne for græn-
sekontrol, asyl og ind-
vandring
EF-Traktatens
artikel 62
48.
EF-Traktatens
artikel 62
49.
EF-Traktatens
artikel 62
EF-Traktatens
artikel 62
50.
51.
Politikkerne for græn-
sekontrol, asyl og ind-
vandring
Politikkerne for græn-
sekontrol, asyl og ind-
vandring
Politikkerne for græn-
sekontrol, asyl og ind-
vandring
Politikkerne for græn-
sekontrol, asyl og ind-
vandring
Politikkerne for græn-
sekontrol, asyl og ind-
vandring
Politikkerne for græn-
sekontrol, asyl og ind-
vandring
Politikkerne for græn-
sekontrol, asyl og ind-
vandring
EF-Traktatens
artikel 62
52.
EF-Traktatens
artikel 62
53.
EF-Traktatens
artikel 62
EF-Traktatens
artikel 62
EF-Traktatens
artikel 62
EF-Traktatens
artikel 62
EF-Traktatens
artikel 62
54.
55.
56.
57.
L 29 - 2015-16 - Bilag 15: Berigtiget liste over Schengen-relaterede retsakter
1570567_0007.png
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.
68.
69.
70.
(Schengen)
Schengen-reglerne - Eksekutivkomitéens afgørelse af 15.
december 1997 om retningslinjer for bevismidler og indi-
cier i forbindelse med tilbagetagelsesaftaler mellem
Schengen-stater (SCH/Com-ex (97) 39 rev.)
(Schengen)
Schengen-reglerne - Eksekutivkomitéens afgørelse af 21.
april 1998 om taskforcens aktiviteter (SCH/Com-ex (98)
1 rev. 2)
(Schengen)
Schengen-reglerne - Eksekutivkomitéens afgørelse af 21.
april 1998 om C. SIS med 15/18 tilslutninger (SCH/Com-
ex (98) 11)
(Schengen)
Schengen-reglerne - Eksekutivkomitéens afgørelse af 23.
juni 1998 om de foranstaltninger, der skal træffes over for
lande, som volder problemer med hensyn til udstedelse af
dokumenter, som er nødvendige for udsendelse fra
Schengen-området (SCH/Com-ex (98) 18 rev.)
(Schengen)
Schengen-reglerne - Eksekutivkomitéens afgørelse af 23.
juni 1998 om monegaskiske opholdstilladelser
(SCH/Com-ex (98) 19)
(Schengen)
Schengen-reglerne - Eksekutivkomitéens afgørelse af 23.
juni 1998 om stempling af visumansøgeres pas
(SCH/Com-ex (98) 21)
(Schengen)
Schengen-reglerne - Eksekutivkomitéens afgørelse af 23.
juni 1998 om en opfejningsklausul, som skal dække samt-
lige tekniske Schengen-regler (SCH/Com-ex (98) 29 rev.)
(Schengen)
Schengen-reglerne - Eksekutivkomitéens afgørelse af 16.
september 1998 om videregivelse af den fælles håndbog til
ansøgerlandene (SCH/Com-ex (98) 35 rev. 2)
(Schengen)
Schengen-reglerne - Eksekutivkomitéens afgørelse af 16.
september 1998 om nedsættelse af et ad hoc-udvalg ved-
rørende Grækenland (SCH/Com-ex (98) 43 rev.)
(Schengen)
Schengen-reglerne - Eksekutivkomitéens afgørelse af 27.
oktober 1998 om foranstaltninger til bekæmpelse af illegal
indvandring (SCH/Com-ex (98) 37 def. 2)
(Schengen)
Schengen-reglerne - Centralgruppens afgørelse af 27.
oktober 1998 om vedtagelse af foranstaltninger til be-
kæmpelse af illegal indvandring (SCH/C (98) 117)
(Schengen)
Schengen-reglerne - Eksekutivkomitéens afgørelse af 16.
december 1998 om Schengen-konventionens anvendelse i
Grækenland (SCH/Com-ex (98) 49 rev. 3)
(Schengen)
Schengen-reglerne - Eksekutivkomitéens afgørelse af 16.
december 1998 om koordineret anvendelse af dokument-
rådgivere (SCH/Com-ex (98) 59 rev.)
Politikkerne for græn-
sekontrol, asyl og ind-
vandring
Politikkerne for græn-
sekontrol, asyl og ind-
vandring
Politikkerne for græn-
sekontrol, asyl og ind-
vandring
Politikkerne for græn-
sekontrol, asyl og ind-
vandring
EF-Traktatens
artikel 62
EF-Traktatens
artikel 62
EF-Traktatens
artikel 62
EF-Traktatens
artikel 62
Politikkerne for græn-
sekontrol, asyl og ind-
vandring
Politikkerne for græn-
sekontrol, asyl og ind-
vandring
Politikkerne for græn-
sekontrol, asyl og ind-
vandring
Politikkerne for græn-
sekontrol, asyl og ind-
vandring
Politikkerne for græn-
sekontrol, asyl og ind-
vandring
Politikkerne for græn-
sekontrol, asyl og ind-
vandring
Politikkerne for græn-
sekontrol, asyl og ind-
vandring
Politikkerne for græn-
sekontrol, asyl og ind-
vandring
Politikkerne for græn-
sekontrol, asyl og ind-
vandring
EF-Traktatens
artikel 62
EF-Traktatens
artikel 62
EF-Traktatens
artikel 62
EF-Traktatens
artikel 62
EF-Traktatens
artikel 62
EF-Traktatens
artikel 62
EF-Traktatens
artikel 62
EF-Traktatens
artikel 62
EF-Traktatens
artikel 62
L 29 - 2015-16 - Bilag 15: Berigtiget liste over Schengen-relaterede retsakter
1570567_0008.png
71.
72.
73.
74.
75.
76.
77.
78.
(Schengen)
Schengen-reglerne - Eksekutivkomitéens afgørelse af 28.
april 1999 om budgettet for helpdesken i 1999
(SCH/Com-ex (99) 3)
(Schengen)
Schengen-reglerne - Eksekutivkomitéens afgørelse af 28.
april 1999 om udgifter til oprettelse af C. SIS (SCH/Com-
ex (99) 4)
(Schengen)
Schengen-reglerne - Eksekutivkomitéens afgørelse af 28.
april 1999 om ajourføring af Sirene-håndbogen
(SCH/Com-ex (99) 5)
(Schengen)
2004/191/EF: Rådets beslutning af 23. februar 2004 om
fastsættelse af kriterier og nærmere bestemmelser for
udligning af de finansielle ubalancer, som følger af anven-
delsen af direktiv 2001/40/EF om gensidig anerkendelse
af afgørelser om udsendelse af tredjelandsstatsborgere
(Schengen)
2004/573/EF: Rådets beslutning af 29. april 2004 om
tilrettelæggelse af samlet udsendelse med fly fra to eller
flere medlemsstaters område af tredjelandsstatsborgere,
der er omfattet af individuelle afgørelser om udsendelse
(Schengen)
2004/860/EF: Rådets afgørelse af 25. oktober 2004 om
undertegnelse, på Det Europæiske Fællesskabs vegne, af
og midlertidig anvendelse af visse bestemmelser i aftalen
mellem Den Europæiske Union, Det Europæiske Fælles-
skab og Det Schweiziske Forbund om Det Schweiziske
Forbunds associering i gennemførelsen, anvendelsen og
udviklingen af Schengen-reglerne
(Schengen)
2005/761/EF: Europa-Parlamentets og Rådets henstilling
af 28. september 2005 om lettelse af medlemsstaternes
udstedelse af ensartede visa til kortvarigt ophold til for-
skere fra tredjelande, som rejser inden for Fællesskabet
med henblik på videnskabelig forskning
(Schengen)
2006/757/EF: Kommissionens beslutning af 22. septem-
ber 2006 om ændring af Sirene-Håndbogen
(Schengen)
Politikkerne for græn-
sekontrol, asyl og ind-
vandring
Politikkerne for græn-
sekontrol, asyl og ind-
vandring
Politikkerne for græn-
sekontrol, asyl og ind-
vandring
Politikkerne for græn-
sekontrol, asyl og ind-
vandring
EF-Traktatens
artikel 62
EF-Traktatens
artikel 62
EF-Traktatens
artikel 62
EF-Traktatens
artikel 63, nr. 3
Politikkerne for græn-
sekontrol, asyl og ind-
vandring
Politikkerne for græn-
sekontrol, asyl og ind-
vandring
EF-Traktatens
artikel 63, stk. 3,
litra b)
EF-Traktatens
artikel 62, artikel
63, første afsnit, nr.
3, artikel 66 og
artikel 95 sammen-
holdt med artikel
300, stk. 2
EF-Traktatens
artikel 62, nr. 2, litra
b), nr. ii)
Politikkerne for græn-
sekontrol, asyl og ind-
vandring
Politikkerne for græn-
sekontrol, asyl og ind-
vandring
79.
80.
Europa-Parlamentets og Rådets beslutning nr.
896/2006/EF af 14. juni 2006 om indførelse af en for-
enklet ordning for personkontrol ved de ydre grænser på
grundlag af medlemsstaternes ensidige anerkendelse af
visse opholdstilladelser udstedt af Schweiz og Liechten-
stein i forbindelse med transit gennem deres område
(Schengen)
2007/170/EF: Kommissionens beslutning af 16. marts
2007 om fastsættelse af netværkskravene til Schengen II-
informationsssystemet
(Schengen)
Politikkerne for græn-
sekontrol, asyl og ind-
vandring
Rådets forordning
(EF) nr. 378/2004
af 19. februar 2004
om proceduren for
ændring af Sirene-
Håndbogen
EF-Traktatens
artikel 62, nr. 2,
litra a)
Politikkerne for græn-
sekontrol, asyl og ind-
vandring
Rådets forordning
(EF) nr. 2424/2001
af
6. december 2001
om udvikling af
L 29 - 2015-16 - Bilag 15: Berigtiget liste over Schengen-relaterede retsakter
1570567_0009.png
81.
2007/511/EF: Rådets afgørelse af 15. februar 2007 om
indgåelse på Fællesskabets vegne, af en aftale mellem Det
Europæiske Fællesskab og Republikken Island og Konge-
riget Norge om vilkårene for disse staters deltagelse i Det
Europæiske Agentur for Forvaltning af det Operative
Samarbejde ved de Ydre Grænser
(Schengen)
2007/512/EF: Rådets afgørelse af 15. februar 2007 om
undertegnelse, på Fællesskabets vegne, og om midlertidig
anvendelse af aftalen mellem Det Europæiske Fællesskab
og Republikken Island og Kongeriget Norge om vilkårene
for disse staters deltagelse i Det Europæiske Agentur for
Forvaltning af det Operative Samarbejde ved de Ydre
Grænser
(Schengen)
2007/519/EF: Rådets beslutning af 16. juli 2007 om æn-
dring af del 2 i Schengen-konsultationsnettet (tekniske
specifikationer)
(Schengen)
Politikkerne for græn-
sekontrol, asyl og ind-
vandring
82.
Politikkerne for græn-
sekontrol, asyl og ind-
vandring
83.
Politikkerne for græn-
sekontrol, asyl og ind-
vandring
84.
2007/866/EF: Rådets beslutning af 6. december 2007 om
ændring af del 1 i Schengenkonsultationsnettet (tekniske
specifikationer)
(Schengen)
Politikkerne for græn-
sekontrol, asyl og ind-
vandring
85.
2008/146/EF: Rådets afgørelse af 28. januar 2008 om
indgåelse, på Det Europæiske Fællesskabs vegne, af afta-
len mellem Den Europæiske Union, Det Europæiske
Fællesskab og Det Schweiziske Forbund om Det Schwei-
ziske Forbunds associering i gennemførelsen, anvendelsen
og udviklingen af Schengenreglerne
(Schengen)
Politikkerne for græn-
sekontrol, asyl og ind-
vandring
anden generation af
Schengen-
informationssyste-
met (SIS II)
EF-Traktatens
artikel 62, stk. 2,
litra a), og artikel
66, sammenholdt
med artikel 300,
stk. 2, første afsnit,
første punktum, og
stk. 3, første afsnit
EF-Traktatens
artikel 62, stk. 2,
litra a), og artikel
66, sammenholdt
med artikel 300,
stk. 2, første afsnit,
første punktum, og
stk. 3, første afsnit
Rådets forordning
(EF) nr. 789/2001
af 24. april 2001
om at forbeholde
Rådet gennemfø-
relsesbeføjelserne
vedrørende visse
detailbestemmelser
og konkrete proce-
durer
i forbindelse med
behandling af vi-
sumansøgninger
Rådets forordning
(EF) nr. 789/2001
af 24. april 2001
om at forbeholde
Rådet gennemfø-
relsesbeføjelserne
vedrørende visse
detailbestemmelser
og konkrete proce-
durer
i forbindelse med
behandling af vi-
sumansøgninger
EF-Traktatens
artikel 62, arti-
kel 63, stk. 1, nr. 3,
og artikel 66 og 95,
sammenholdt med
artikel 300, stk. 2,
første afsnit, andet
punktum, og arti-
kel 300, stk. 3,
L 29 - 2015-16 - Bilag 15: Berigtiget liste over Schengen-relaterede retsakter
1570567_0010.png
86.
87.
2008/261/EF: Rådets afgørelse af 28. februar 2008 om
undertegnelse, på Det Europæiske Fællesskabs vegne, af
og midlertidig anvendelse af visse bestemmelser i proto-
kollen mellem Den Europæiske Union, Det Europæiske
Fællesskab, Det Schweiziske Forbund og Fyrstendømmet
Liechtenstein om Fyrstendømmet Liechtensteins tiltræ-
delse af aftalen mellem Den Europæiske Union, Det Eu-
ropæiske Fællesskab og Det Schweiziske Forbund om Det
Schweiziske Forbunds associering i gennemførelsen, an-
vendelsen og udviklingen af Schengen-reglerne
(Schengen)
2008/910/EF: Rådets beslutning af 27. november 2008
om ændring af del 1 og del 2 i Schengenkonsultationsnet-
tet (tekniske specifikationer)
(Schengen)
Politikkerne for græn-
sekontrol, asyl og ind-
vandring
første afsnit
EF-Traktatens
artikel 62, artikel
63, stk. 3, litra a) og
b), og artikel 66 og
95 sammenholdt
med artikel 300,
stk. 2, første afsnit,
andet punktum
Politikkerne for græn-
sekontrol, asyl og ind-
vandring
88.
89.
Europa-Parlamentets og Rådets beslutning nr.
586/2008/EF af 17. juni 2008 om ændring af beslutning
nr. 896/2006/EF om indførelse af en forenklet ordning
for personkontrol ved de ydre grænser på grundlag af
medlemsstaternes ensidige anerkendelse af visse opholds-
tilladelser udstedt af Schweiz og Liechtenstein i forbindel-
se med transit gennem deres område
(Schengen)
2009/756/EF: Kommissionens beslutning af 9. oktober
2009 om specifikationer for opløsningen for og brugen af
fingeraftryk til biometrisk identifikation og verifikation i
visuminformationssystemet
(Schengen)
Politikkerne for græn-
sekontrol, asyl og ind-
vandring
Rådets forordning
(EF) nr. 789/2001
af 24. april 2001
om at forbeholde
Rådet gennemfø-
relsesbeføjelserne
vedrørende visse
detailbestemmelser
og konkrete proce-
durer
i forbindelse med
behandling af vi-
sumansøgninger
EF-Traktatens
artikel 62, nr. 2,
litra a)
Politikkerne for græn-
sekontrol, asyl og ind-
vandring
90.
2009/1024/EU: Rådets afgørelse af 22. december 2009
om ændring af Schengenkonsultationsnettet (tekniske
specifikationer)
(Schengen)
Politikkerne for græn-
sekontrol, asyl og ind-
vandring
91.
2010/491/EF: Rådets afgørelse af 27. juli 2009 om under-
tegnelse på Fællesskabets vegne af aftalen mellem Det
Politikkerne for græn-
sekontrol, asyl og ind-
Europa- Parlamen-
tets og Rådets for-
ordning (EF) nr.
767/2008 af 9. juli
2008 om visumin-
formationssystemet
(VIS)
Rådets forordning
(EF) nr. 789/2001
af 24. april 2001
om at forbeholde
Rådet gennemfø-
relsesbeføjelserne
vedrørende visse
detailbestemmelser
og konkrete proce-
durer
i forbindelse med
behandling af vi-
sumansøgninger
EF-Traktatens
artikel 62, stk. 2,
L 29 - 2015-16 - Bilag 15: Berigtiget liste over Schengen-relaterede retsakter
1570567_0011.png
92.
93.
94.
95.
96.
97.
Europæiske Fællesskab på den ene side og Det Schweizi-
ske Forbund og Fyrstendømmet Liechtenstein på den
anden side om vilkårene for disse staters deltagelse i Det
Europæiske Agentur for Forvaltning af det Operative
Samarbejde ved EU-medlemsstaternes Ydre Grænser
(Schengen)
Rådets afgørelse af 30. november 2009 om undertegnelse
på Det Europæiske Fællesskabs vegne og om midlertidig
anvendelse af aftalen mellem Det Europæiske Fællesskab
og Republikken Island, Kongeriget Norge, Det Schweizi-
ske Forbund og Fyrstendømmet Liechtenstein om sup-
plerende regler om Fonden for De Ydre Grænser for
perioden 2007-2013
(Schengen)
2012/192/EU: Rådets afgørelse af 12. juli 2010 om un-
dertegnelse på Unionens vegne af ordningen mellem Den
Europæiske Union og Republikken Island, Fyrstendøm-
met Liechtenstein, Kongeriget Norge og Det Schweiziske
Forbund om disse staters deltagelse i arbejdet i de udvalg,
der bistår Europa-Kommissionen i udøvelsen af dens
gennemførelsesbeføjelser, hvad angår gennemførelsen,
anvendelsen og udviklingen af Schengenreglerne
(Schengen)
2010/490/EU: Rådets afgørelse af 26. juli 2010 om ind-
gåelse på Unionens vegne af aftalen mellem Det Europæi-
ske Fællesskab på den ene side og Det Schweiziske For-
bund og Fyrstendømmet Liechtenstein på den anden side
om vilkårene for disse staters deltagelse i Det Europæiske
Agentur for Forvaltning af det Operative Samarbejde ved
EU-medlemsstaternes Ydre Grænser
(Schengen)
Rådets afgørelse af 7. marts 2011 om indgåelse, på Den
Europæiske Unions vegne, af protokollen mellem Den
Europæiske Union, Det Europæiske Fællesskab, Det
Schweiziske Forbund og Fyrstendømmet Liechtenstein
om Fyrstendømmet Liechtensteins tiltrædelse af aftalen
mellem Den Europæiske Union, Det Europæiske Fælles-
skab og Det Schweiziske Forbund om Det Schweiziske
Forbunds associering i gennemførelsen, anvendelsen og
udviklingen af Schengenreglerne, navnlig for så vidt angår
afskaffelsen af kontrollen ved de indre grænser og per-
sonbevægelser
(Schengen)
Rådets afgørelse af 7. marts 2011 om indgåelse, på Den
Europæiske Unions vegne, af protokollen mellem Den
Europæiske Union, Det Europæiske Fællesskab, Det
Schweiziske Forbund og Fyrstendømmet Liechtenstein
om Fyrstendømmet Liechtensteins tiltrædelse af aftalen
mellem Den Europæiske Union, Det Europæiske Fælles-
skab og Det Schweiziske Forbund om Det Schweiziske
Forbunds associering i gennemførelsen, anvendelsen og
udviklingen af Schengenreglerne, navnlig for så vidt angår
retligt samarbejde i straffesager og politisamarbejde
(Schengen)
2011/305/EU: Rådets afgørelse af 21. marts 2011 om
indgåelse på Den Europæiske Unions vegne af en aftale
vandring
litra a), og artikel
66, sammenholdt
med artikel 300,
stk. 2, første afsnit,
første punktum
EF-Traktatens
artikel 62, stk. 2,
sammenholdt med
artikel 300, stk. 2,
første afsnit, første
punktum
Traktatens artikel
74, 77 og 79 sam-
menholdt med
artikel 218, stk. 5
Politikkerne for græn-
sekontrol, asyl og ind-
vandring
Politikkerne for græn-
sekontrol, asyl og ind-
vandring
Politikkerne for græn-
sekontrol, asyl og ind-
vandring
Traktatens artikel
77, stk. 2, litra b),
og artikel 74, sam-
menholdt med
artikel 218, stk. 6,
litra a), nr. v)
Traktatens artikel
16, artikel 74, arti-
kel 77, stk. 2, og
artikel 79, stk. 2,
litra a) og c), sam-
menholdt med
artikel 218, stk. 6,
litra a)
Politikkerne for græn-
sekontrol, asyl og ind-
vandring
Politikkerne for græn-
sekontrol, asyl og ind-
vandring
Retligt samarbejde i
straffesager
Politisamarbejde
Traktatens artikel
16, artikel 79, stk.
2, litra c), artikel 82,
stk. 1, litra b) og d),
artikel 87, stk. 2 og
3, artikel 89 og
artikel 114 sam-
menholdt med
artikel 218, stk. 6,
litra a)
Traktatens artikel
77, stk. 2, litra d),
Politikkerne for græn-
sekontrol, asyl og ind-
L 29 - 2015-16 - Bilag 15: Berigtiget liste over Schengen-relaterede retsakter
1570567_0012.png
98.
mellem Det Europæiske Fællesskab og Republikken Is-
land, Kongeriget Norge, Det Schweiziske Forbund og
Fyrstendømmet Liechtenstein om supplerende regler om
Fonden for De Ydre Grænser for perioden 2007-2013
(Schengen)
2011/369/EU: Rådets afgørelse af 9. juni 2011 om æn-
dring af Schengenkonsultationsnettet (tekniske specifika-
tioner)
(Schengen)
vandring
sammenholdt med
artikel 218, stk. 6,
litra a), nr. v)
Rådets forordning
(EF) nr. 789/2001
af 24. april 2001
om at forbeholde
Rådet gennemfø-
relsesbeføjelserne
vedrørende visse
detailbestemmelser
og konkrete proce-
durer
i forbindelse med
behandling af vi-
sumansøgninger
Traktatens artikel
77, stk. 2
Politikkerne for græn-
sekontrol, asyl og ind-
vandring
99.
100.
Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse nr.
1105/2011/EU af 25. oktober 2011 om listen over rejse-
dokumenter, der giver indehaveren ret til at passere de
ydre grænser, og som kan forsynes med et visum, og om
oprettelse af en mekanisme til at opstille denne liste
(Schengen)
2012/193/EU: Rådets afgørelse af 13. marts 2012 om
indgåelse på Unionens vegne af ordningen mellem Den
Europæiske Union og Republikken Island, Fyrstendøm-
met Liechtenstein, Kongeriget Norge og Det Schweiziske
Forbund om disse staters deltagelse i arbejdet i de udvalg,
der bistår Europa-Kommissionen i udøvelsen af dens
gennemførelsesbeføjelser, hvad angår gennemførelsen,
anvendelsen og udviklingen af Schengenreglerne
(Schen-
gen)
Politikkerne for græn-
sekontrol, asyl og ind-
vandring
Politikkerne for græn-
sekontrol, asyl og ind-
vandring
Traktatens artikel
74, 77 og 79 sam-
menholdt med
artikel 218, stk. 6,
litra a)