Europaudvalget 2015-16
L 29 Bilag 3
Offentligt
1556883_0001.png
Til Folketingets Europaudvalg
Asiatisk Plads 2
DK-1448 København K
Telefon +45 33 92 00 00
Telefax +45 32 54 05 33
E-mail: um@um.dk
http://um.dk
Bilag
Journalnummer
Kontor
Dato
Høringssvar
2015-40115
JTEU
30. september 2015
Kommenteret høringsoversigt vedrørende udkast til lovforslag om
omdannelse af retsforbeholdet til en tilvalgsordning
Udenrigsministeriet har den 1. september 2015 sendt et udkast til
lovforslag om omdannelse af retsforbeholdet til en tilvalgsordning i
høring med svarfrist den 29. september 2015.
Høringen er sendt til følgende organisationer:
3F - Fagligt Fælles Forbund, Adipa, Adoption og Samfund,
Advokatrådet, Akademikerne, Amnesty International, Ankenævnet for
forsikring, Ankenævnet for hotel, restaurant og turisme, Ankenævnet for
køreundervisning, Ankestyrelsen, Arbejderbevægelsens Erhvervsråd,
Autobranchens Handels- og Industriforening, Barnets Tarv Nu,
Bedsteforældrene imod forældreansvarsloven, Boghandlerforeningen,
Boligselskabernes
landsforening,
Brancheforeningen
af
Forbrugerelektronik, BUPL - Forbundet af Pædagoger og Klubfolk,
Byggeriets ankenævn, Byretterne, Børn og Familier, Børne- og
kulturchefforeningen, Børnerådet, Børnesagens Fællesråd, Børns Vilkår,
Børsmæglerforeningen, Center mod Menneskehandel, CO-Industri -
Centralorganisationen af industriansatte i Danmark, COOP, Copenhagen
Business School (Juridisk Institut), DDF - Danske Dagblades Forening,
Danish Seafood Association, DAF - Danmarks Automobilhandler
Forening, Danmarks Nationalbank, Danmarks Naturfredningsforening,
DR - Danmarks Radio, Danmarks Rederiforening, Dansk
Aktionærforening, Dansk Arbejdsgiverforening, Dansk Byggeri, Dansk
Ejendomsmæglerforening,
Dansk
Erhverv,
Dansk
Erhvervssammenslutning, DIP - Dansk Forening for Industriens Patent-
og Varemærkespecialister, Dansk forening for voldgift, Dansk Industri,
L 29 - 2015-16 - Bilag 3: Høringssvar og høringsnotat, fra udenrigsministeren
2
Dansk Inkasso Brancheforening, DIRF - Dansk Investor Relations
Forening, Dansk IT, Dansk Journalistforbund, Dansk Kredit Råd,
Dansk Metal, Dansk Mode & Textil, Dansk Opfinderforening, Dansk
Pantebrevsforening, Dansk retspolitisk forening, Dansk Røde Kors,
Dansk Socialrådgiverforening, Dansk told- og skatteforbund, Dansk
Transport og Logistik, Danske Advokater, Danske Bedemænd, Danske
Familieadvokater,
Danske
Handicaporganisationer,
Danske
Insolvensadvokater, Danske Medier Research, Danske Regioner, Danske
Speditører, Dansk Ungdoms Fællesråd, Datatilsynet, De Danske
Bilimportører,
De
Samvirkende
Købmænd,
Den
Danske
Dommerforening, Den Danske Fondsmæglerforening, Det centrale
handicapråd,
Det
Danske
Voldgiftsinstitut,
Djøf,
Dommerfuldmægtigforeningen, Domstolenes Tjenestemandsforening,
Domstolsstyrelsen, DSB - Danske statsbaner, Erstatningsnævnet,
Ejendomsforeningen Danmark, Fabu, FDIH - Foreningen for Distance
og Internethandel, Finans og Leasing, Finansforbundet, Finansrådet -
Danske Pengeinstitutters Forening, FOA - Fag og Arbejde,
Forbrugerklagenævnet, Forbrugerombudsmanden, Forbrugerrådet,
Forenede
Danske
Motorejere,
Advokatfuldmægtigforeningen,
Foreningen af Danske Døgninstitutioner, Foreningen af fabrikanter og
importører, Foreningen af Offentlige Anklagere, Foreningen af
Offentlige Chefer i Statsforvaltningen, Foreningen af Socialchefer i
Danmark, Foreningen af Statsforvaltningsjurister, Foreningen Danske
Inkassoadvokater, Foreningen Et barn to forældre, Foreningen Far til
Støtte for Børn og Forældre, Foreningen for mediation/konfliktmægling,
Foreningen Hjælp Voldsofre, Foreningen Industriel Retsbeskyttelse,
Formanden for Forbrugerklagenævnet, Forsikring & Pension,
Frederiksberg kommune, FBU - ForældreLANDSforeningen, FSR -
danske revisorer, FTF, Grundejerne.dk, HK Landsklubben Danmarks
Domstole, HK/Kommunal - Handels- og Kontorfunktionærernes
Forbund, HumanAct (Jysk center for konfliktløsning), Husets
Markedsføring, Håndværksrådet, Ingeniørforeningen i Danmark, Institut
for Menneskerettigheder, Isobro, IT-Branchen, Joan-Søstrene,
Klagenævnet for Ejendomsformidling, Kommunernes Landsforening,
Kompetencecenter Prostitution, Konkurrencerådet, KRIM
-
Kriminalpolitisk Forening, Kvinderådet, KVINFO, Københavns
Universitet (Det juridiske Fakultet), Københavns kommune, Landbrug &
Fødevarer, Landsforeningen af forsvarsadvokater, Landsforeningen af
opholdssteder, botilbud og skolebehandlingstilbud, Landsforeningen af
Socialpædagoger, Landsforeningen Bopam, Landsforeningen Børn og
Samvær, LOKK - Landsorganisationen af Kvindekrisecentre,
Landsorganisationen for kvindekrisecentre, Lejernes Landsorganisation,
Liberale Erhvervs Råd, Livsværk, LO - Landsorganisationen i Danmark,
L 29 - 2015-16 - Bilag 3: Høringssvar og høringsnotat, fra udenrigsministeren
3
Lokale
Pengeinstitutter,
Lægemiddelindustriforeningen,
Mandekrisecentret, Mediationscenter A/S, Mødrehjælpen, Nodeco
Inkasso,
Offerrådgivningen,
Opfinderforeningen.dk,
Pakkerejseankenævnet,
Patentgruppen,
Pengeinstitutankenævnet,
Plejefamiliernes Landsforening, Politiforbundet, Post Danmark, Pro
Vest, Procesbevillingsnævnet, Realkreditankenævnet, Realkreditrådet,
Red
Barnet,
Reden
International,
Retspolitisk
Forening,
Retssikkerhedsfonden, Røde Kors, Rådet for Socialt Udsatte,
Sammenslutningen af lokale radio- og tv-stationer i Danmark,
Socialpædagogernes landsforbund, Statsforvaltningen, Statsforvaltningen
Hovedstaden, Statsforvaltningen Midtjylland, Statsforvaltningen
Nordjylland, Statsforvaltningen Sjælland, Statsforvaltningen Syddanmark,
Syddansk Universitet (Juridisk Institut), Sø- og Handelsretten, TABUKA
- Landsforeningen for nuværende og tidligere anbragte, Tekniq,
Tinglysningsretten, Tænketanken Europa, TV 2, Ungdommens Røde
Kors, Ungdommens Vel/KFUM´s Sociale arbejde, Ungdomsringen,
Vestre Landsret, Voldgiftsnævnet for Bygge- og Anlægsvirksomhed,
Østre Landsret, Aalborg Universitet (Juridisk Institut), Aarhus School of
Business, Aarhus Universitet (Juridisk Institut).
Desuden har lovforslaget i samme periode været offentliggjort på
høringsportalen og på Udenrigsministeriets hjemmeside.
Udenrigsministeriet har den 30. september 2015 modtaget svar fra
COOP,
Forbrugerombudsmanden,
Landorganisationen
af
Kvindekrisecentre (LOKK), Østre Landsret, Børnesagens Fællesråd, HK
Landsklubben Danmarks Domstole, Byretterne, Danmarks Rejsebureau
Forening,
Finansrådet,
TEKNIQ,
Håndværksrådet,
Procesbevillingsnævnet, Dansk Byggeri, Erstatningsnævnet, 3F, KL,
Statsforvaltningen, Retspolitisk Forening, Skatteministeriet, Danske
Speditører, Datatilsynet, DA, LO, FTF, AC, DI, CO-industri, Forbundet
Kommunikation og Sprog, Djøf, AutoBranchen Danmark, Dansk
Aktionærforening, Børns Vilkår, Dommerfuldmægtigforeningen,
Politiforbundet, Danmarks Rederiforening, Konkurrence- og
Forbrugerstyrelsen, Realkreditrådet, Advokatrådet, Børnerådet, Røde
Kors, Den Danske Europabevægelse, Landbrug & Fødevarer,
Kvinderådet, Red Barnet, Fag og Arbejde, Ankestyrelsen, Foreningen af
Offentlige Anklagere, Forbrugerrådet Tænk, Hjælp Voldsofre, Adoption
& Samfund, Danske Advokater, Domstolsstyrelsen og Vestre Landsret.
Kopi af svarene vedlægges.
Nedenfor følger resumé af høringssvarene samt Udenrigsministeriets
kommentarer hertil anført i kursiv.
L 29 - 2015-16 - Bilag 3: Høringssvar og høringsnotat, fra udenrigsministeren
1556883_0004.png
4
COOP,
Forbrugerombudsmanden,
Landorganisationen
af
Kvindekrisecentre (LOKK), HK Landsklubben Danmarks Domstole,
Byretterne, Procesbevillingsnævnet, 3F, KL, Statsforvaltningen,
Skatteministeriet,
Dansk
Aktionærforening,
Dommerfuldmægtigforeningen, Konkurrence- og forbrugerstyrelsen,
Ankestyrelsen og Adoption & Samfund har ikke bemærkninger til
lovforslaget.
Erstatningsnævnet henviser til, at de i lovforslagets bilag 5 opregnede
retsakter ikke ses at indebære behov for ændringer af reglerne om
offererstatning, hvorfor nævnet på den baggrund ikke har bemærkninger
til lovforslaget.
Østre Landsret og Vestre Landsret ønsker ikke at udtale sig om
lovudkastet.
Børnesagens Fællesråd oplyser, at organisationen ikke afgiver høringssvar
i dette anliggende.
Datatilsynet har ikke foretaget en gennemgang af de enkelte retsakter,
der foreslås tilvalgt. Datatilsynet forventer at blive hørt forud for
fremsættelsen af lovforslag, der implementerer direktiver som følge af en
eventuel kommende tilvalgsordning.
Danmarks Rejsebureau Forening (DRF) anser i udgangspunktet
tilvalgsordningen som en forbedring for det danske erhvervsliv, idet
ordningen vil medføre bedre konkurrencevilkår for virksomheder i
Danmark, der foretager grænseoverskridende handel. For at sikre
fuldstændig ensartede konkurrencevilkår i EU, anser DRF det som en
nødvendighed, at retsforbeholdet afskaffes helt, således at Danmark vil
deltage i alle samarbejder på RIA-området.
Finansrådet støtter omdannelsen af retsforbeholdet til en tilvalgsordning,
da en sådan ordning dels kan bidrage til at sikre lige konkurrencevilkår
for danske og udenlandske virksomheder på tværs af EU, dels vil give
Danmark mere indflydelse i EU-samarbejdet via muligheden for at
kunne præge retsakterne under deres tilblivelse. Finansrådet fremhæver,
at det er væsentligt, at Danmark forsat deltager fuldt ud i
Europolsamarbejdet, da dette er en forudsætning for bekæmpelsen af
kreditkortsvindel og it-og cyberkriminalitet, som den finansielle sektor i
stigende grad oplever.
L 29 - 2015-16 - Bilag 3: Høringssvar og høringsnotat, fra udenrigsministeren
1556883_0005.png
5
TEKNIQ (Installatørernes organisation) støtter omdannelse af
retsforholdet til en tilvalgsordning, idet en række regler om bl.a. gensidig
anerkendelse og fuldbyrdelse af retsafgørelser, samarbejdet om
forkyndelse, regler om bevisoptagelse m.fl. vil gøre det lettere at drive
virksomhed.
Håndværksrådet støtter omdannelsen af retsforbeholdet til en
tilvalgsordning, da det vil give danske virksomheder mulighed for at
benytte procedurerne til inddrivelse af fordringer på tværs af
landegrænser. Dette vil være til stor nytte for især små- og mellemstore
virksomheder, der handler på tværs af grænserne, idet det vil betyde
lavere omkostninger og færre administrative byrder ved inddrivelse af
krav indenfor EU.
Dansk Byggeri peger bl.a. på, at retsforbeholdet bevirker, at danske
virksomheder ikke kan benytte sig af de fælles EU-regler om blandt
andet gældsinddrivelse, bevisoptagelse og lovvalg, hvilket gør det sværere
og mere ressourcetungt at gennemføre krav mod virksomheder i andre
EU-lande. En omdannelse af retsforbeholdet til en tilvalgsordning vil
efter Dansk Byggeris opfattelse fjerne en lang række hindringer for
danske virksomheders muligheder for at agere fuldt ud på det indre
marked, hvorfor Dansk Byggeri støtter lovforslaget.
Retspolitisk Forening fremfører, at forslagets titel er sprogligt og
forståelsesmæssigt kritisabelt, navnlig ordet ”omdannelse”. Foreningen
fremsætter derfor forslag til alternativ titel. Foreningen mener videre, at
suverænitet bør behandles anderledes i lovbemærkningerne, hvilket også
gør sig gældende for afsnittet om økonomiske og administrative
konsekvenser af forslaget og det sammenfattende skema. Der fremsættes
endvidere kritik af aftaleparternes overordnede kriterium for valg/fravalg
af retsakter, herunder
straks-fravalg.
Danske Speditører anfører at være ubetingede tilhængere af en
omdannelse af retsforbeholdet til en tilvalgsordning. Dette med
henvisning til, at det vil blive nemmere at inddrive gæld og undgå dårlige
betalere i udlandet. Danske Speditører er samtidig interesserede i et
velfungerende europæisk politisamarbejde.
LO, FTF, AC og DA har afgivet et fælles høringssvar, hvori der gives
udtryk for opbakning til lovforslaget. Som grundlag for opbakningen
anføres bl.a., at omdannelsen vil sikre, at Danmark og danske
virksomheder og lønmodtagere også fremover vil have mulighed for at
udøve indflydelse på relevant lovgivning. Der henvises derudover til
L 29 - 2015-16 - Bilag 3: Høringssvar og høringsnotat, fra udenrigsministeren
1556883_0006.png
6
fordelene for lønmodtagerorganisationer og danske virksomheder i
forbindelse med samarbejde vedrørende grænseoverskridende
gældsinddrivelse. Tilvalgsordningen vil endvidere gøre det lettere at
retsforfølge udenlandske virksomheder, som er dømt for at bryde
overenskomster i Danmark. Organisationerne ser fordele ved en række
af
de
forudset
tilvalgte
forordninger,
herunder
kontosikringsforordningen, betalingspåkravsprocedure-, konkurs- og
Rom II-forordningen. Organisationerne fremhæver hertil muligheden for
og vigtigheden af forsat at være en del af Europol. I høringssvaret afvises
parallelaftaler som et reelt alternativ til omdannelsen af retsforbeholdet.
Der henvises således til, at parallelaftaler er vanskelige at opnå, idet det
kræver accept fra medlemslandene og EU's tre institutioner og til, at
Kommissionen har givet udtryk, for at parallelaftaler er af ekstraordinær
og midlertidig karakter og. Endelig giver parallelaftaler ikke Danmark
adgang til indflydelse på indholdet af den konkrete retsakt.
DI og CO-industri har afgivet et fælles høringssvar, hvori de to parter
støtter lovforslaget og anbefaler vælgerne at stemme ja ved
folkeafstemningen. I høringssvaret henvises der til, at tiltrædelse af en
række EU-retsakter vil gøre det lettere og billigere for en dansk
virksomhed at inddrive gæld hos kunder og andre skyldnere på det indre
marked. Det vil især gavne de mindre og mellemstore virksomheder,
som har begrænsede midler at føre udenlandske retssager for mod
udenlandske kunder. Der henvises bl.a. til betalingspåkravsforordningen,
småkravsforordningen
og
kontosikringsforordningen.
Konkursforordningen vil ligeledes gøre en stor forskel for danske
virksomheder. Hertil fremhæves, at tilvalgsordningen vil gøre det muligt
at tilvælge de to Rom-forordninger om lovvalg i og uden for kontrakt i
grænseoverskridende tvister. Dette vil medføre større klarhed og
forudsigelighed og dermed styrke retssikkerheden for virksomheder og
medarbejdere. Parterne påpeger endelig, at tilvalgsordningen er den
eneste sikre mulighed, hvorved Danmark kan forblive i
Europolsamarbejdet på - herunder fortsætte i samarbejdet om
piratkopiering og cyberkriminalitet - under samme vilkår som i dag.
Forbundet Kommunikation og Sprog har ingen kommentarer til en
eventuel omdannelse af retsforbeholdet til en tilvalgsordning. Forbundet
er imidlertid uenig i Justitsministeriets opfattelse af, at dansk ret er i
overensstemmelse med direktivet om sproglige rettigheder, og at der
dermed
ikke
er forbundet konsekvenser med ikke at tiltræde direktivet.
Djøf henviser til høringssvar fra Akademikerne (AC) og stiller sig positiv
overfor lovforslaget og overfor retssamarbejdet i EU.
L 29 - 2015-16 - Bilag 3: Høringssvar og høringsnotat, fra udenrigsministeren
1556883_0007.png
7
AutoBranchen Danmark henviser til branchens store udfordringer med
bilrelaterede tyverier især i det sydlige Jylland og på Fyn og påpeger, at
det vil være særdeles uheldigt for efterforskningen af disse tyverier, hvis
Danmark efter folkeafstemningen den 3. december 2015 ikke længere vil
kunne deltage fuldt ud i Europol.
Børns Vilkår påpeger, at selvom de danske regler vedr. seksuelt misbrug
af børn og cybercrime umiddelbart stemmer overens med EU-
lovgivningen på området, sætter retsforbeholdet Danmark udenfor
indflydelse angående udformningen af lovgivningen på området. Børns
Vilkår anfører, at såfremt Danmark ikke længere ønsker at tage del i det
europæiske samarbejde, bl.a. via Europol, vil Danmark miste vigtige
muligheder for at informere, kommunikere og agere på tværs af
landegrænser. Børns Vilkår mener således, at Danmark skal deltage fuldt
og helt i det europæiske samarbejde på disse områder for beskyttelse af
børn og deres rettigheder. Børns Vilkår mener endvidere, at Danmark
bør tilvælge de familieretlige retsakter, der har til formål at forenkle og
effektivisere behandlingen af grænseoverskridende tvister i sager om
forældreansvar, herunder børnebortførelse, separation og skilsmisse.
Børns Vilkår ser således positivt på lovforslaget.
Politiforbundet påpeger, at lovforslaget blandt andet angår Dansk Politis
muligheder for i fremtiden at kunne indgå fuldt ud i det fælleseuropæiske
politisamarbejde. Det er efter forbundets opfattelse en forudsætning for
effektiv bekæmpelse af grænseoverskridende kriminalitet, at Dansk Politi
blandt andre tiltag har fuld adgang til Europols databaser og ikke skal
arbejde bilateralt fra sag til sag. Politiforbundet er derfor enig i sigtet med
de dele af lovforslaget, som angår Danmarks tilslutning til Europol.
Danmarks Rederiforening vurderer, at en omdannelse af retsforbeholdet
til en tilvalgsordning vil være til gavn for dansk erhvervsliv, herunder
rederihvervet i Danmark, og give Danmark bedre muligheder for at øve
indflydelse på udviklingen af EU’s samarbejde om retlige og indre
anliggender. Foreningen henviser til, at omdannelsen vil tillade fortsat
dansk deltagelse i EU’s politisamarbejde, som vil bidrage til bekæmpelsen
af grænseoverskridende kriminalitet i EU. Dette gælder særligt i forhold
til bekæmpelsen af menneskesmugling over Middelhavet, som er en
væsentlig udfordring og belastning for rederihvervet. Foreningen støtter
endvidere et tilvalg af retsakterne vedrørende det civil- og handelsretlige
samarbejde ud fra en overordnet betragtning om, at større harmonisering
på dette område vil mindske transaktionsomkostninger og sikre en større
retssikkerhed for danske virksomheder.
L 29 - 2015-16 - Bilag 3: Høringssvar og høringsnotat, fra udenrigsministeren
1556883_0008.png
8
Realkreditrådet fremsætter ikke bemærkninger til selve lovforslaget.
Rådet henviser til den politiske aftale af 17. marts 2015 om tilvalg af
retsakter og anfører, at flere af de omtalte retsakter vil kunne betyde
fordele for dansk realkredit, såfremt de får retskraft i Danmark. Det
gælder særligt tilfælde af grænseoverskridende gældsinddrivelse.
Realkreditrådet anfører, at såfremt retsforbeholdet bliver omdannet til en
tilvalgsordning, vil det være vigtigt at værne om det danske
tvangsfuldbyrdelsessystem, som set i europæisk kontekst er meget
effektivt og velfungerede og er en væsentlig forudsætning for dansk
realkredit.
Advokatrådet støtter lovforslaget og finder det hensigtsmæssigt, at
Danmark vil kunne deltage i samarbejdet om EU-lovgivning, som
forbedrer retssikkerheden for borgere og virksomheder i Danmark.
Advokatrådet henviser til, at regeringen i tilfælde af, at forbeholdet
omdannes til en tilvalgsordning, agter at tilvælge i alt 26 eksisterende
retsakter. For så vidt angår de af de 26 retsakter, der relaterer sig til det
strafferetlige og politimæssige samarbejde, kan Advokatrådet generelt
støtte, at disse retsakter tilvælges i kølvandet på en omdannelse af
retsforbeholdet. Advokatrådet har dog visse betænkeligheder i relation til
direktivet om den europæiske efterforskningskendelse i straffesager, idet
visse nærmere specificerede bestemmelser ses at være mere vidtgående
end de gældende danske regler, hvilket Advokatrådet finder
problematisk. Advokatrådet ser i øvrigt gerne, at man tilvælger yderligere
fire retsakter.
Børnerådet støtter internationale aftaler og regler, der styrker børns
retsstilling og som letter adgangen over grænserne til forebyggelse og
sagsbehandling i sager, hvor børn og unge er involveret. Børnerådet
bifalder således, at Danmark forbliver i Europol og, at Danmark tilslutter
sig
en
række
i
høringssvaret
nævnte
retsakter,
bl.a.
menneskehandelsdirektivet og direktivet om seksuelt misbrug af børn.
Børnerådet har ikke på det foreliggende grundlag mulighed for at
vurdere, hvorvidt de familieretlige aftaler har en karakter, som rådet kan
tilslutte sig.
Røde Kors henviser til sommerens massive flygtninge- og
migrationsstrømme og er af den opfattelse, at der så bredt som muligt i
Folketinget bør skabes rammer for dansk deltagelse i fælleseuropæiske
indsatser på flygtninge- og migrationsområdet. Røde Kors understreger
betydningen af det europæiske samarbejde, der kan være med til at
L 29 - 2015-16 - Bilag 3: Høringssvar og høringsnotat, fra udenrigsministeren
1556883_0009.png
9
bekæmpe grænseoverskridende kriminalitet såsom terror, trafficking og
menneskesmugling.
Den Danske Europabevægelse (Europabevægelsen) støtter fuldt ud
lovforslaget og forslaget om tilvalg af de 22 retsakter. Europabevægelsen
henviser bl.a. til, at det er essentielt, at Danmark fortsat kan deltage i
samarbejder i regi af Europol, Eurojust og PNR. Europabevægelsen
afviser parallelaftaler som en mulighed på grund af usikkerheden om,
hvorvidt Danmark reelt kan få lov til indgåelse heraf og også henset til,
at Danmark allerede har fået afslag på to ansøgninger herom og endelig,
at ansøgning om parallelaftaler er en langvarig proces.
Landbrug & Fødevarer støtter omdannelsen af retsforbeholdet til en
tilvalgsordning og anbefaler et ja ved folkeafstemningen den 3. december
2015. Landbrug & Fødevarer henviser til, at Danmark vil få mulighed for
at være en del af fælles og ensrettede regelsæt, hvorved det vil blive
lettere at drive virksomhed i Danmark. Det vil især være en fordel for
virksomheder i fødevareklyngen, idet knap to tredjedele af
fødevareklyngens årlige eksport går til EU-landene.
Kvinderådet opfordrer regeringen og Folketinget til – uanset den
kommende folkeafstemning – at fremme indsatsten mod
menneskehandel, herunder forebyggelse og støtte til ofrene samt at
prioritere indsatsen for forebyggelse og bekæmpelse af vold mod
kvinder.
Red Barnet vurderer, at danske og europæiske børns rettigheder er bedre
beskyttet, hvis Danmark tilslutter sig en tilvalgsordning på strafferets- og
politisamarbejdsområdet, end hvis Danmark ikke gør det. Red Barnet
anfører, at det nuværende forbehold derfor bør erstattes af en
tilvalgsordning, der vil gøre det muligt for Danmark at deltage fuldt ud i
den fælles europæiske kamp mod seksuelt misbrug af og udnyttelse af
børn og sikre, at danske kompetencer fortsat kan bringes i spil på den
europæiske scene.
Fag og Arbejde (FOA) savner en vurdering i lovbemærkningerne af dels
omfanget af de aktuelle og forventelig retsakter, dels hvilke områder
retsakterne vil berøre. FOA mener endvidere, at lovforslagets betydning
for udviklingen af den arbejdsretlige praksis på såvel kort som lang sigt
bør belyses i lovbemærkningerne og indgå i den videre politiske
behandling.
L 29 - 2015-16 - Bilag 3: Høringssvar og høringsnotat, fra udenrigsministeren
1556883_0010.png
10
Foreningen af Offentlige Anklagere (FOAN) har ingen bemærkninger til
selve indholdet eller udformningen af lovudkastet. FOAN bemærker dog
generelt, at ikke alene politiet men også anklagemyndigheden har stor
fordel af fortsat at være medlem af Europol og, at anklagemyndigheden
drager stor fordel af deltagelsen i Eurojust. FOAN oplister 6 direktiver,
som aftaleparterne i kølvandet på en eventuel omdannelse af
retsforbeholdet ønsker tilvalgt, og som har stor betydning for politiets og
anklagemyndighedens daglige arbejde.
Forbrugerrådet Tænk beklager hverken at have været inddraget i
forbindelse med analyserapporten vedrørende EU-lovgivning omfattet af
retsforbeholdet eller efterfølgende. Forbrugerrådet Tænk går ud fra, at
der såfremt en tilvalgsordning vedtages, vil blive en indgående drøftelse
af fordele og ulemper ved de udvalgte retsakter.
Hjælp Voldsofre støtter, at Danmark tilvælger de direktiver, der
udstikker minimumsrettigheder og standarder for ofre med henblik på en
forbedring af ofres retsstilling og mulighed for at få hjælp i Danmark.
Hjælp Voldsofre har ikke bemærkninger angående det konkrete
lovforslag.
Danske Advokater henviser til organisationens høringssvar af 13. januar
2015 vedrørende høring over retsakter indenfor det civil-, handels- og
familieretlige område, der er omfattet af retsforbeholdet. Danske
Advokater bemærker hertil, at harmonisering af reglerne gennem
samarbejde er af grundlæggende betydning, og at det er afgørende for
danske virksomheder, personer, domstole m.v., at Danmark deltager
fuldt ud i EU’s civilretlige samarbejde.
Domstolsstyrelsen
Domstolsstyrelsen, der har ansvar for uddannelse og videreuddannelse af
medarbejderne ved Danmarks domstole, vurderer at en ændring af
retsforbeholdet til en tilvalgsordning og vedtagelse af de 22 retsakter vil
medføre et øget behov for uddannelse og undervisning af medarbejderne
ved domstolene for at sikre, at juristerne har fagligt kendskab og indsigt i
de retsakter, som måtte blive vedraget. Styrelsen fremsætter endvidere en
række betragtninger af bl.a. økonomisk karakter vedrørende
mæglingsdirektivet
Kommentar:
Den overvejende del af de afgivne høringssvar støtter, at retsforbeholdet omdannes til en
tilvalgsordning. Én høringspart fremsætter udtrykkeligt ønske om helt at afskaffe
retsforbeholdet. Flertallet af de høringsbidrag, der forholder sig til tilvalg af konkrete
L 29 - 2015-16 - Bilag 3: Høringssvar og høringsnotat, fra udenrigsministeren
11
retsakter - som anført i den politiske aftale - støtter, at der tilvælges eksisterende
retsakter. Enkelte havde gerne set tilvalg af yderligere retsakter. En høringspart
ønsker, at Danmark deltager i fælleseuropæiske indsatser på flygtninge og
migrationsområdet. I to høringssvar gives der udtryk for skepsis angående tilvalg af
nærmere angivne retsakter.
Ét høringssvar fremsætter kritik af bl.a. lovforslagets titel og beskrivelsen af
suverænitetsoverdragelsen. Udenrigsministeriet kan i den anledning anføre, at
lovforslaget efter sit indhold vedrører en omdannelse af retsforbeholdet og ikke en
afskaffelse. Endvidere fremgår det af lovforslagets almindelige og specielle
bemærkninger, at grundlovens § 20 vedr. suverænitetsoverdragelse finder anvendelse.
Et høringssvar udtrykker skepsis vedrørende processen forud for tilblivelsen af
lovforslaget. I tre af høringssvarene fremsættes der ønske om at blive hørt forud for
lovforslag, der implementerer direktiver omfattet af en eventuel tilvalgsordning.
Udenrigsministeriet kan i den forbindelse henvise til afsnit 8 i lovforslagets
bemærkninger, hvoraf det fremgår, at eventuelle udkast til lovforslag i forbindelse med
tilvalg af konkrete retsakter vil blive gjort til genstand for almindelig
høringsprocedurer.
De modtagne høringssvar giver ikke grundlag for at foretage ændringer i lovforslaget.