Europaudvalget 2015-16
L 29 Bilag 6
Offentligt
1561413_0001.png
Til lovforslag nr.
L 29
Folketinget 2015-16
Betænkning afgivet af Europaudvalget den [0. oktober 2015]
1. udkast
til
Betænkning
over
Forslag til lov om omdannelse af retsforbeholdet til en tilvalgsordning
[af udenrigsministeren (Kristian Jensen)]
1. Ændringsforslag
Der er stillet 3 ændringsforslag til lovforslaget. Udenrigs-
ministeren har stillet ændringsforslag nr. 3 og Enhedslistens
medlemmer af udvalget har stillet ændrigsforslag nr. 1 og 2.
2. Udvalgsarbejdet
Lovforslaget blev fremsat den 8. oktober 2015 og var til
1. behandling den 20. oktober 2015. Lovforslaget blev efter
1. behandling henvist til behandling i Europaudvalget.
Møder
Udvalget har behandlet lovforslaget i 2 møder.
Høring
Et udkast til lovforslaget har inden fremsættelsen været
sendt i høring, og udenrigsministeren sendte den 1. septem-
ber 2015 dette udkast til udvalget, jf. EUU alm. del – bilag
102. Den 5. oktober 2015 sendte udenrigsministeren de ind-
komne høringssvar og et notat herom til udvalget.
Spørgsmål
Udvalget har stillet 8 spørgsmål til udenrigsministeren, 1
spørgsmål til finansministeren, 87 spørgsmål til justitsmini-
steren, 3 spørgsmål til udlændinge-, integrations og boligmi-
nisteren og 2 spørgsmål til social- og indenrigsministeren til
skriftlig besvarelse, [som disse har besvaret. ]
3. Indstillinger <og politiske bemærkninger>
<>
Inuit Ataqatigiit, Siumut, Tjóðveldi og Javnaðarflokkurin
var på tidspunktet for betænkningens afgivelse ikke repræ-
senteret med medlemmer i udvalget og havde dermed ikke
adgang til at komme med indstillinger eller politiske udtalel-
ser i betænkningen.
En oversigt over Folketingets sammensætning er optrykt
i betænkningen.
4. Ændringsforslag med bemærkninger
Af
et mindretal
(EL), tiltrådt af <>:
Til titlen
1)
Titlen affattes således:
»Forslag
til
Lov om afskaffelse af befolkningens undtagelse fra
EU’s overnationale retspolitik og indførelse af en uigen-
kaldelig tilvalgsordning for det til enhver tid siddende
politiske flertal i Folketinget«.
[Ændring af lovforslagets titel]
Til § 1
2)
Forkortelsen », jf.« ændres til: »i medfør af«.
[Sproglig ændring]
Af
udenrigsministeren,
tiltrådt af <>:
Til § 2
3)
I
stk. 2
indsættes efter »virkning«: »fra«.
[Tydeliggørelse af virkningstidspunktet for lovforslagets §
3]
DokumentId
Journalnummer
L 29 - 2015-16 - Bilag 6: 1. udkast til betænkning
1561413_0002.png
2
Bemærkninger
Til nr. 1
Ændringsforslaget indebærer en omformulering af lov-
forslagets titel, eftersom titlen på lovforslaget ifølge Enheds-
listen bør afspejle indholdet og konsekvenserne af lovforsla-
gets vedtagelse.
Til nr. 2
Ændringsforslaget indebærer en sproglig ændring af lov-
forslagets § 1. Enhedslisten finder det problematisk, at Dan-
mark – i fald folkeafstemningen den 3. december 2015 re-
sulterer i et ja til tilvalgsordningen – i praksis afskaffer rets-
forbeholdet. Hvis Danmark meddeler de øvrige EU-lande, at
Danmark ønsker at ændre retsforbeholdet til den tilvalgsord-
ning, som er beskrevet i et bilag til protokol 22 til EU-trak-
taten, vil Danmarks retlige stilling mht. deltagelse i hele
EU’s samarbejde om retlige og indre anliggender blive ænd-
ret. Et ja ved folkeafstemningen vil – ifølge lovforslaget– gi-
ve hjemmel til, at Danmark afgiver suverænitet på alle om-
råder, der er omfattet af EU’s samarbejde om retlige og in-
dre anliggender. Det vil derfor fremadrettet være op til det
til en hver tid siddende flertal i Folketinget at bestemme,
hvilke retsakter Danmark skal tiltræde – altså hvilke dele ad
EU’s retlige samarbejde, Danmark skal være med i. Og hvis
først tilsagnet om at tiltræde en retsakt er givet, kan et nys-
ammensat folketing ikke trække dette tilsagn tilbage. Der-
med undergraves befolkningens demokratisk indflydelse.
Partierne, der stemmer for dette ændringsforslag, ønsker
at fastholde princippet i grundlovens § 20, som betyder, at
der skal være 5/6-flertal i Folketinget for at afgive suveræni-
tet til EU på et bestemt område, og hvis ikke der tegner sig
et sådant flertal, skal befolkningen spørges ved en folkeaf-
stemning. Derfor forpligter partierne, som stemmer for dette
ændringsforslag, sig på at etablere en procedure for fremti-
dige tilvalg af retsakter på RIA-området, som betyder, at al-
le retsakter, der ved et tilvalg ville indebære afgivelse af su-
verænitet, vurderes og behandles efter princippet om, at til-
valget af retsakten enten skal bakkes op af 5/6-flertal i Fol-
ketinget eller sendes til folkeafstemning. På den måde beva-
res beslutningsprocessen tæt på den danske befolkning, og
der sikres en åbenhed om beslutningsgrundlaget.
Til nr. 3
Lovforslaget indebærer, at der på RIA-området overlades
beføjelser til EU’s institutioner, jf. grundlovens § 20. Regle-
rne herom er fastsat i lovforslaget ved den ændring af tiltræ-
delsesloven, som § 3 indebærer.
Efter lovforslagets § 2, stk. 2, har lovforslagets § 3 om
ændring af tiltrædelsesloven virkning
den
første dag i måne-
den, der følger efter meddelelsen til de andre EU-medlems-
stater om overgang til tilvalgsordningen, jf. § 1.
Ændringsforslaget indebærer en teknisk ændring af lov-
forslagets § 2, stk. 2, således at det klart fremgår, at lovfor-
slagets § 3 om ændring af tiltrædelsesloven har virkning
fra
den første dag i måneden, der følger efter meddelelsen til de
andre EU-medlemsstater om overgang til tilvalgsordningen,
jf. § 1. Det tydeliggøres således med ændringsforslaget, at
den foreslåede ændring af tiltrædelsesloven også har virk-
ning efter den anførte ”første dag i måneden”, herunder i
forbindelse med fremtidige tilvalg af enkelte retsakter på
RIA-området, såvel eksisterende som fremtidige, efter over-
gang til en tilvalgsordning.
Som det fremgår af pkt. 1 i lovforslagets almindelige be-
mærkninger, indebærer lovforslaget, at beslutning om frem-
tidige tilvalg af enkelte retsakter på RIA-området, såvel ek-
sisterende som fremtidige, efter overgang til en tilvalgsord-
ning træffes af regeringen efter forelæggelse for Folketin-
gets Europaudvalg i overensstemmelse med de procedurer,
der er udviklet i praksis gennem aftaler mellem Europaud-
valget og regeringen. Det fremgår endvidere, at regeringen
dog agter at tilvælge de 22 retsakter på området for retlige
og indre anliggender og de 4 retsakter, som Danmark er til-
knyttet via parallelaftaler, der er opregnet i bilag 5 til lovfor-
slaget, samt den kommende forordning om Europol umid-
delbart efter en eventuel overgang til tilvalgsordningen.
Lovforslaget omfatter således hele RIA-området, herunder
også området for asyl og indvandring.
Det følger af den politiske aftale af 10. december 2014
om Danmark i Europol, pkt. 3-5, at:
»3. Den danske udlændingepolitik skal fortsat fastlægges
i Danmark. Det indebærer, at aftalepartierne ikke vil støtte
tilvalg af retsakter vedrørende asyl og indvandring, som
Danmark i dag står udenfor. På området for asyl og indvan-
dring deltager Danmark i dag i enkelte retsakter på bag-
grund af parallelaftaler med EU. Det gælder Dublin III-for-
ordningen, der indeholder bestemmelser om, at asylansøg-
ninger skal behandles i første indrejseland, og Eurodac-for-
ordningen, der danner grundlag for EU’s database med asyl-
ansøgeres fingeraftryk. Aftalepartierne ønsker at tilvælge
disse retsakter mhp. fortsat deltagelse.
4. Schengen-samarbejdet er til stor gavn for Danmark og
danskerne. Derfor lægger vi fortsat vægt på dansk deltagel-
se. Gennem de seneste 13 år har Danmark fuldt ud gennem-
ført al Schengen-lovgivning. Det er forudsætningen for Dan-
marks fortsatte Schengen-medlemskab, og derfor vil aftale-
partierne fortsætte den hidtidige praksis ved at også fremo-
ver at tilvælge alle nye Schengen-relaterede retsakter.
5. Fremtidige tilvalg af retsakter om asyl og indvandring
forudsætter enighed blandt aftalepartierne. Området for asyl
og indvandring defineres som retsakter, der er vedtaget med
hjemmel i Traktaten om den Europæiske Unions Funktions-
måde art. 78 om den fælles asylpolitik eller art. 79 om den
fælles indvandringspolitik.«
Som det fremgår af pkt. 5 i den politiske aftale forudsæt-
ter fremtidige tilvalg af retsakter på asyl- og indvandrings-
området enighed blandt aftalepartierne (den såkaldte veto-
ret). Aftalen forudsætter derimod ikke, at der afholdes en
folkeafstemning om spørgsmålet.
Venstre, Socialdemokraterne og Det Konservative Folke-
parti har tilkendegivet, at det er en forudsætning for ophæ-
velse af deres veto, jf. den politiske aftales punkt 5, at der
afholdes folkeafstemning forud for sådan en beslutning.
Konsekvensen heraf er, at ophævelsen af vetoet kræver en
forudgående folkeafstemning, hvis udfald vil blive respekte-
ret.
L 29 - 2015-16 - Bilag 6: 1. udkast til betænkning
1561413_0003.png
3
Det fremgår af den politiske aftale, pkt. 3 og 4, at aftale-
partierne efter en eventuel overgang til tilvalgsordningen
ønsker at tilvælge Dublin III-forordningen og Eurodac-for-
ordningen, som Danmark i dag deltager i på mellemstatsligt
niveau. Tilvalg af disse retsakter vil ikke være omfattet af V,
S og KF’s forudsætning om afholdelse af folkeafstemning
efter overgangen til tilvalgsordningen. Tilvalg af nye retsak-
ter, som går væsentligt videre end, hvad formålet med Dub-
lin III-forordningen og Eurodac-forordningen i dag indebæ-
rer, vil være omfattet af forudsætningen. Det medfører, at
der forud for et sådant tilvalg vil blive afholdt folkeafstem-
ning.
Aftalepartierne ønsker endvidere, at Danmark fortsat skal
være med i Schengen-samarbejdet. Danmarks deltagelse i
Schengen-samarbejdet er derfor ikke omfattet af V, S og
KF’s forudsætning og indebærer således ikke afholdelse af
folkeafstemning forud for tilvalg af retsakter som led i
Schengen-samarbejdet, jf. pkt. 4 i den politiske aftale.
Afholdelse af en sådan folkeafstemning vil kræve, at der
vedtages en særlig lov herom, som vil indeholde de nærmere
regler for afstemningen. Aftalepartierne har tilkendegivet at
ville stemme for et sådant lovforslag om fremtidig vejleden-
de folkeafstemning.
Kenneth Kristensen Berth (DF)
nfmd.
Peter Kofod Poulsen (DF) Claus Kvist Hansen (DF) Mikkel Dencker (DF)
Hans Kristian Skibby (DF) Marlene Harpsøe (DF) Morten Løkkegaard (V) Marcus Knuth (V) Erling Bonnesen (V)
Jakob Ellemann-Jensen (V) Jane Heitmann (V) Thomas Danielsen (V) Christina Egelund (LA) Merete Riisager (LA)
Rasmus Jarlov (KF) Jens Joel (S) Karin Gaardsted (S) Kaare Dybvad (S) Mette Gjerskov (S)
fmd.
Mette Reissmann (S)
Peter Hummelgaard Thomsen (S) Trine Bramsen (S) Søren Søndergaard (EL) Eva Flyvholm (EL) Finn Sørensen (EL)
Rasmus Nordqvist (ALT) Christian Poll (ALT) Rasmus Helveg Petersen (RV) Holger K. Nielsen (SF)
Inuit Ataqatigiit, Siumut, Tjóðveldi og Javnaðarflokkurin havde ikke medlemmer i udvalget.
Socialdemokratiet (S)
Dansk Folkeparti (DF)
Venstre, Danmarks Liberale Parti (V)
Enhedslisten (EL)
Liberal Alliance (LA)
Alternativet (ALT)
Radikale Venstre (RV)
47
37
34
14
13
9
8
Socialistisk Folkeparti (SF)
Det Konservative Folkeparti (KF)
Inuit Ataqatigiit (IA)
Siumut (SIU)
Tjóðveldi (T)
Javnaðarflokkurin (JF)
7
6
1
1
1
1
L 29 - 2015-16 - Bilag 6: 1. udkast til betænkning
1561413_0004.png
4
Bilag 1
Oversigt over bilag vedrørende L 29
Bilagsnr. Titel
1
Tidsplan for udvalgets behandling af lovforslaget
2
Samling af svar på tidligere stillede spørgsmål med relevans for lov-
forslaget
3
Høringssvar og høringsnotat, fra udenrigsministeren
4
Ændringsforslag fra udenrigsministeren
5
Kopi af REU alm. del - bilag 30: Artikel i Ugeskrift for Retsvæsen nr.
42 17. oktober 2015: Ophævelsen af det danske retsforbehold og reser-
vationen for asyl- og indvandringsområdet. Af professor, dr.jur Peter
Pagh
Oversigt over spørgsmål og svar vedrørende L 29
Spm.nr.
1
Titel
Spm. om, hvorvidt forslaget til ny Europolforordning bevirker, at de
eksisterende samarbejdsaftaler mellem Europol og tredjelande (f.eks.
Norge) skal revideres, til justitsministeren, kopi til udenrigsministe-
ren , og ministerens svar herpå
Spm. om, hvordan regeringen forventer, at det gældende retsgrundlag
vedrørende Europol vil blive ophævet for Danmark, til justitsministe-
ren, kopi til udenrigsministeren, og ministerens svar herpå
Spm. om karakteren af samarbejdet mellem Europol og tredjelandes
myndigheder, til justitsministeren, kopi til udenrigsministeren , og mi-
nisterens svar herpå
Spm. om proceduren for tilvalg af nye EU retsakter på RIA -området i
fremtiden, til justitsministeren, kopi til udenrigsministeren, og mini-
sterens svar herpå
Spm. om Danmarks rettigheder og proceduren for, hvis et direktiv el-
ler en forordning, som Danmark har tilsluttet sig, ændrer sig, til ju-
stitsministeren, kopi til udenrigsministeren, og ministerens svar herpå
Spm. om, hvor langt EU er i processen vedr. revisionen af Europol-
forordningen, og hvilke konsekvenser vil det få for Danmark, til ju-
stitsministeren, kopi til udenrigsministeren, og ministerens svar herpå
Spm. om, hvor mange opslag dansk politi foretog i 2014 i hhv. EIS og
i SIENA, til justitsministeren, kopi til udenrigsministeren, og ministe-
rens svar herpå
Spm. om Norges brug af Europols søgesystemer, til justitsministeren,
kopi til udenrigsministeren, og ministerens svar herpå
Spm. om, hvordan et europæisk register over flypassagerer (PNR) vil
bidrage til terrorbekæmpelse og forebyggelse i Danmark fremadrettet,
til justitsministeren, kopi til udenrigsministeren, og ministerens svar
herpå
2
3
4
5
6
7
8
9
L 29 - 2015-16 - Bilag 6: 1. udkast til betænkning
1561413_0005.png
5
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
Spm. om, hvorvidt en parallelaftale vedrørende PNR vil være juridisk
mulig, til justitsministeren, kopi til udenrigsministeren, og ministerens
svar herpå
Spm. om, at Danmark både før og efter en eventuel omdannelse af
retsforbeholdet til en tilvalgsordning vil være bundet af de samme reg-
ler, for så vidt angår grænsekontrol, Schengen-samarbejdet m.v., til
udlændinge- integrations- og boligministeren , kopi til udenrigsmini-
steren, og ministerens svar herpå
Spm. om fordelene for danskerne, der skal arve familie i andre EU-
lande, såfremt retsforbeholdet omdannes til en tilvalgsordning, til ju-
stitsministeren , kopi til udenrigsministeren, og ministerens svar herpå
Spm. om det vil være muligt at styrke kontrollen i grænseområderne i
forhold til de gældende regler for Schengen-området, til justitsministe-
ren, kopi til udenrigsministeren, og ministerens svar herpå
Spm. om ministeren vil redegøre for kriterier, procedurer og erfaringer
i forhold til indgåelse af parallelaftaler efter Lissabontraktaten, til ju-
stitsministeren, kopi til udenrigsministeren, og ministerens svar herpå
Spm. om Danmarks muligheder for at indgå en parallelaftale vedrø-
rende Europol, til justitsministeren, kopi til udenrigsministeren, og mi-
nisterens svar herpå
MFU spm. om, hvor mange danske borgeres oplysninger ligger til-
gængelige i EIS eller andre Europol-systemer, til justitsministeren, ko-
pi til udenrigsministeren, og ministerens svar herpå
MFU spm. om en udførlig status på forhandlingerne om Europol, til
justitsministeren, kopi til udenrigsministeren, og ministerens svar her-
MFU spm. om, hvilke beføjelser Europol har, til justitsministeren, ko-
pi til udenrigsministeren, og ministerens svar herpå
MFU spm. om, hvordan Europol som myndighed kontrolleres, til ju-
stitsministeren, kopi til udenrigsministeren, og ministerens svar herpå
MFU spm. om, hvilke data om borgere Europol har adgang til samt,
hvilke krav der stilles til opbevaring og databeskyttelse, til justitsmini-
steren, kopi til udenrigsministeren, og ministerens svar herpå
MFU spm. om, hvorvidt det er foreneligt med grundloven og med EU-
retten, hvis lovforslaget ændres, så brugen af tilvalgsordningen be-
grænses til kun en eller få retsakter, f.eks. Europol, til justitsministe-
ren, kopi til udenrigsministeren, og ministerens svar herpå
Spm. om kriterierne for udstedelse af en ransagningskendelse i samtli-
ge øvrige 27 EU-lande sammenlignet med de danske regler, til justits-
ministeren, kopi til udenrigsministeren, og ministerens svar herpå
MFU spm. om suverænitetsoverdragelse, til justitsministeren, kopi til
udenrigsministeren, og ministerens svar herpå
MFU spm. om overdragelse af suverænitet efter grundlovens § 20, til
justitsministeren, kopi til udenrigsministeren, og ministerens svar her-
MFU spm. om fremtidige tilvalg af retsakter, til justitsministeren, kopi
til udenrigsministeren, og ministerens svar herpå
L 29 - 2015-16 - Bilag 6: 1. udkast til betænkning
1561413_0006.png
6
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
MFU spm. om overdragelse af beføjelser til EU på det retspolitiske
område med et ja ved folkeafstemningen den 3. december 2015, til ju-
stitsministeren, kopi til udenrigsministeren, og ministerens svar herpå
MFU spm. om lovgivningsbeføjelsen i grundloven, til justitsministe-
ren, kopi til udenrigsministeren, og ministerens svar herpå
MFU spm. om særlige krav i grundlovens § 20 til vedtagelse af love
om overdragelse af beføjelser, til justitsministeren, kopi til udenrigs-
ministeren, og ministerens svar herpå
MFU spm. om overdragelse af beføjelser til EU på det retspolitiske
område med et ja ved folkeafstemningen den 3. december 2015, til ju-
stitsministeren, kopi til udenrigsministeren, og ministerens svar herpå
MFU spm. om uddybning af udenrigsministerens besvarelse af § 20
spørgsmål nr. S 126, til justitsministeren, kopi til udenrigsministeren,
og ministerens svar herpå
MFU spm. om at et almindeligt folketingsflertal fremover kan tilvælge
enhver retsakt, til justitsministeren, kopi til udenrigsministeren, og mi-
nisterens svar herpå
MFU spm. om grundlovens almene forbud mod at videredelegere lov-
givningskompetence, til justitsministeren, kopi til udenrigsministeren,
og ministerens svar herpå
MFU spm. om, hvad det fremtidige grundlovsmæssige hjemmels-
grundlag for tilvalg af retsakter vil være, til justitsministeren, kopi til
udenrigsministeren, og ministerens svar herpå
Spm. om, hvori forskellen mellem den danske tilvalgsordning og den
tilsvarende britiske tilvalgsordning består, til udenrigsministeren, og
ministerens svar herpå
Spm. om, hvorvidt regeringen fastholder sin garanti om, at Danmark
ikke skal være en del af den EU-lovgivning på asyl- og indvandrings-
området, som Danmark i dag står udenfor, til udlændinge-, integrati-
ons- og boligministeren, og ministerens svar herpå
Spm. om ministeren vil bekræfte, at Danmark ved tiltrædelsen af en
gældende retsakt tiltræder langt mere end den enkelte retsakt, nemlig
også den gældende retstilstand ("acquis communautaire"), til uden-
rigsministeren, og ministerens svar herpå
Spm. om ministeren vil redegøre for "acquis communautaire" i forbin-
delse med hver enkelt af de 26 retsakter, som regeringen vil tiltræde i
tilfælde af et ja, til justitsministeren, kopi til udenrigsministeren, og
ministerens svar herpå
Spm. om ministeren vil redegøre for retsafgørelser og retssystemer i
hver enkelt af de 27 andre medlemslande, til justitsministeren, kopi til
udenrigsministeren, og ministerens svar herpå
Spm. om ministeren vil garantere, at der ikke sker forringelser af dan-
ske virksomheders og borgeres retssikkerhed samt fagforeningers mu-
ligheder for at inddrive løntilgodehavender på medlemmernes vegne,
til justitsministeren, kopi til udenrigsministeren, og ministerens svar
herpå
Spm. om ministeren vil garantere, at en tiltrædelse af konkursforord-
ningen ikke kan medføre, at lønkrav fra en konkursramt dansk virk-
L 29 - 2015-16 - Bilag 6: 1. udkast til betænkning
1561413_0007.png
7
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
somheds ansatte skal vige til fordel for krav, der er rejst af personer
eller virksomheder i andre EU-lande på grundlag af forordningen, til
justitsministeren, kopi til udenrigsministeren, og ministerens svar her-
Spm. om, hvad betingelserne er for at indlede en "sekundær insolven-
sprocedure" ifølge konkursforordningen, til justitsministeren, kopi til
udenrigsministeren, og ministerens svar herpå
Spm. om ministeren kan bekræfte, at en tiltrædelse af konkursforord-
ningen kan medføre, at danske skyldneres navne offentliggøres i uden-
landske insolvensregistre uden deres samtykke og vidende, til justits-
ministeren, kopi til udenrigsministeren, og ministerens svar herpå
Spm. om, hvilke betalingskrav danske myndigheder vil være forpligtet
til at anerkende og fuldbyrde, såfremt Danmark tiltræder betalingspå-
kravsprocedureforordningen, til justitsministeren, kopi til udenrigsmi-
nisteren, og ministerens svar herpå
Spm. om, hvilke betalingskrav danske myndigheder vil være forpligtet
til at anerkende og fuldbyrde, såfremt Danmark tiltræder småkrav-
sprocedureforordningen, til justitsministeren, kopi til udenrigsministe-
ren, og ministerens svar herpå
Spm. om, hvilken betydning tiltrædelsen af Rom II-forordningen, kon-
kursforordningen, kontosikringsforordningen, betalingspåkravsproce-
dureforordningen og småkravsprocedureforordningen har for danske
fagforeninger, til justitsministeren, kopi til udenrigsministeren, og mi-
nisterens svar herpå
Spm. om, hvor mange søgninger Danmark har udført i EIS i 2014, til
justitsministeren, kopi til udenrigsministeren , og ministerens svar her-
Spm. om, hvad forklaringen er på, at Danmark står for hele 19 pct. af
søgningerne i EIS, når Danmark kun udgør omkring 1 pct. af EU�½s
borgere, til justitsministeren, kopi til udenrigsministeren , og ministe-
rens svar herpå
Spm. om antallet af søgninger i EIS i forhold til omfanget af krimina-
litet, til justitsministeren, kopi til udenrigsministeren , og ministerens
svar herpå
Spm. om ministerens vurdering af sammenhængen mellem enkelte
landes søgninger i EIS og kriminaliteten i de pågældende lande vedrø-
rende de forbrydelser, som Europol beskæftiger sig med, til justitsmi-
nisteren, kopi til udenrigsministeren, og ministerens svar herpå
Spm. om, hvordan ministeren vil sikre, at borgere i Danmark fremover
sikres et klart kendskab til, hvad andre lande anser for kriminelt, til ju-
stitsministeren, kopi til udenrigsministeren , og ministerens svar herpå
Spm. om ministeren kan garantere, at en dansk forbruger, der har købt
en vare på nettet i et andet EU-land, ikke får sin bankkonto indefrosset
på grund af kendelse om kontosikring, til justitsministeren, kopi til
udenrigsministeren , og ministerens svar herpå
Spm. om ministeren kan garantere, at en dansk virksomhed, der kon-
kurrerer med en virksomhed i et andet EU-land, ikke får virksomhe-
dens bankkonto indefrosset på grund af kendelse om kontosikring, til
L 29 - 2015-16 - Bilag 6: 1. udkast til betænkning
1561413_0008.png
8
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
justitsministeren, kopi til udenrigsministeren , og ministerens svar her-
Spm. om, hvorvidt kontosikringsdelen også vil kunne anvendes i for-
hold til lønkonti, til justitsministeren, kopi til udenrigsministeren , og
ministerens svar herpå
MFU spm. om kriterierne for tilladelse til aflytning i samtlige øvrige
27 EU-lande sammenlignet med de danske regler, til justitsministeren,
kopi til udenrigsministeren, og ministerens svar herpå
MFU spm. om kriterierne for tilladelse til beslaglæggelse i samtlige
øvrige 27 EU-lande sammenlignet med de danske regler, til justitsmi-
nisteren, kopi til udenrigsministeren, og ministerens svar herpå
MFU spm. om oversendelse af oversigt over den estimerede gennem-
snitlige udgift til de forskellige efterforskningsmæssige tvangsindgreb/
tvangsmidler, der er hjemlet inden for strafferetsplejen, til justitsmini-
steren, kopi til udenrigsministeren, og ministerens svar herpå
MFU spm. om, hvor langt man er på EU-plan med udviklingen af et
europæisk PNR-system ift. indhentning af PNR-oplysninger, til ju-
stitsministeren, kopi til udenrigsministeren, og ministerens svar herpå
MFU spm. om, at man i forbindelse med den kommende folkeafstem-
ning om det danske retsforbehold de facto også vil stemme om tilslut-
ning til et europæisk PNR-system, til justitsministeren, kopi til uden-
rigsministeren, og ministerens svar herpå
Spm. om den konkrete konsekvens af artikel 8, stk. 2 i "Protokol nr.
22 om Danmarks stilling", til udenrigsministeren, og ministerens svar
herpå
Spm. om efteruddannelse af jurister i politi, anklagemyndighed, dom-
stole, statsforvaltninger, styrelser og ministerier, til justitsministeren,
kopi til udenrigsministeren, og ministerens svar herpå
Spm. om støtte til, at jurister i Forbrugerrådet, børneorganisationer,
fagforbund, Finansrådet, familieretsadvokater, forsvarsadvokater og
andre relevante aktører i civilsamfundet kan få efteruddannelse, til ju-
stitsministeren, kopi til udenrigsministeren, og ministerens svar herpå
Spm. om hvorvidt Danmark fortsat kunne gå foran med ny lovgivning
på de områder, hvor der afgives suverænitet til EU, f.eks. med rettig-
heder på familieområdet til regnbuefamilier, til justitsministeren, kopi
til udenrigsministeren, og ministerens svar herpå
Spm. om hvorvidt Danmark kunne gå foran med ny lovgivning på in-
solvensområdet, hvis først suveræniteten er afgivet til EU, som f.eks.
dengang Danmark som det første land indførte gældssanering, til ju-
stitsministeren, kopi til udenrigsministeren, og ministerens svar herpå
Spm. om at få præciseret, hvorledes forbrugerbeskyttelsen vil kunne
blive påvirket af en eventuel dansk tilvalgsordning, til justitsministe-
ren, kopi til udenrigsministeren, og ministerens svar herpå
Spm. om svar på fagforbundet FOA�½s anmodning om en vurdering af,
dels omfanget af de aktuelle og forventelige retsakter, dels hvilke om-
råder retsakterne vil berøre, til justitsministeren, kopi til udenrigsmini-
steren, og ministerens svar herpå
L 29 - 2015-16 - Bilag 6: 1. udkast til betænkning
1561413_0009.png
9
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
Spm. om svar på fagforbundet FOA�½s anmodning om en redegørelse
for lovforslagets betydning for udviklingen af den arbejdsretslige
praksis på såvel kort som længere sigt, til justitsministeren, kopi til
udenrigsministeren, og ministerens svar herpå
Spm. om den europæiske efterforskningskendelse i straffesager, til ju-
stitsministeren, kopi til udenrigsministeren, og ministerens svar herpå
Spm. om kommentar til advokatrådets påskøn om, at fire konkrete
retsakter, som regeringen ikke foreslår tilvalgt, ville øge retssikkerhe-
den og gøre det tryggere at være borger, til justitsministeren, kopi til
udenrigsministeren, og ministerens svar herpå
Spm. om garanti for, at tilvalgsordningen ikke vil påvirke det danske
tvangsfuldbyrdelsessystem, til justitsministeren, kopi til udenrigsmini-
steren, og ministerens svar herpå
Spm. om, hvorvidt senere tilvalg af EU-retsakter kan ske uden iagtta-
gelse af proceduren i grundlovens §20 om suverænitetsafgivelse, til
justitsministeren, kopi til udenrigsministeren, og ministerens svar her-
Spm. om, hvordan beslutningen om dansk deltagelse i fremtidige rets-
akter konkret og skridt for skridt vil foregå, hvis retsforbeholdet er-
stattes af en tilvalgsordning, til udenrigsministeren, og ministerens
svar herpå
Spm. om, hvor mange eksempler der siden Lissabon-traktatens ikraft-
træden i 2009 været på, at Danmark stemmeafgivning var afgørende
for udfaldet af en EU-retsakt, til udenrigsministeren, og ministerens
svar herpå
Spm. om, hvorvidt udenrigsministeren stille et ændringsforslag til lov-
forslaget med henblik på at gøre det løfte, som statsministeren har ud-
stedt om, at dansk tilslutning til EU�½s overnationale asylpolitik forud-
sætter en folkeafstemning, juridisk bindende, til udenrigsministeren,
og ministerens svar herpå
Spm. om oversendelse af alt materiale (herunder korrespondance, no-
tater, svar på spørgsmål o.l.), som er tilgået, fragået eller behandlet i
forbindelse med arbejdet i Analysegruppen (jævnfør den politiske af-
tale af 10. december 2014 om Danmark i Europol), til justitsministe-
ren, kopi til udenrigsministeren, og ministerens svar herpå
Spm. om parallelaftale vedrørende konkursforordningen, til justitsmi-
nisteren, kopi til udenrigsministeren, og ministerens svar herpå
Spm. om Schengen-samarbejdet, til udenrigsministeren, og ministe-
rens svar herpå
Spm. om man i fremtiden kunne afholde vejledende folkeafstemnin-
ger, inden Folketinget behandler og eventuelt vedtager yderligere EU-
retsakter, til justitsministeren, kopi til udenrigsministeren, og ministe-
rens svar herpå
Spm. om, hvilke initiativer ministeren vil tage for at skabe gennemsig-
tighed og åbenhed omkring den proces og det arbejde, der har ledt til
de fem ja-partiers udvælgelse af retsakter, til udenrigsministeren, og
ministerens svar herpå
L 29 - 2015-16 - Bilag 6: 1. udkast til betænkning
1561413_0010.png
10
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
Spm. om ministeren vil redegøre for grundlaget, hvorpå de konkrete
EU-retsakter er blevet tilvalgt og fravalgt i ”aftalen om tilvalg af rets-
akter på området for retlige og indre anliggender” af 17. marts 2015,
til udenrigsministeren, og ministerens svar herpå
Spm. om en oversigt over domme vedr. den frie bevægelighed for per-
soner, retspolitikken og Schengen-komplekset, som har betydning for
forståelsen af traktatens bestemmelser, til justitsministeren, kopi til
udenrigsministeren, og ministerens svar herpå
Spm. om udarbejdelse af en oversigt over de traktatbestemmelser, som
i lighed med fleksibilitetsbestemmelsen i art. 352 får en udvidet eller
anden anvendelse ved dansk tilslutning til traktatens artikel 67-89 med
tilhørende protokoller, til udenrigsministeren, og ministerens svar her-
Spm. om erklæringer i tilknytning til EU’s retslovgivning, til justits-
ministeren, kopi til udenrigsministeren, og ministerens svar herpå
Spm. om regeringen vil fremlægge en komplet kopi af samtlige gæl-
dende retsakter og andre dokumenter, som er vedtaget med hjemmel i
traktatens artikel 67-89, til justitsministeren, kopi til udenrigsministe-
ren, og ministerens svar herpå
Spm. om grænserne for den påtænkte overladelse af beføjelser med
hensyn til lovgivende, udøvende og dømmende virksomhed, til justits-
ministeren, kopi til udenrigsministeren, og ministerens svar herpå
Spm. om danske love, som i tilfælde af et ja ved folkeafstemningen
ikke kan berøres af EU-retten, til justitsministeren, kopi til udenrigs-
ministeren, og ministerens svar herpå
Spm. om beføjelser, der vil kunne overlades til EU, uden man skal an-
vende grundlovens § 88, til justitsministeren, kopi til udenrigsministe-
ren, og ministerens svar herpå
Spm. om grundlovsstridighed, til justitsministeren, kopi til udenrigs-
ministeren, og ministerens svar herpå
Spm. om mulighed for at overlade beføjelser vedr. Europol og politi-
samarbejdet særskilt på stemmesedlen ved folkeafstemningen, til ju-
stitsministeren, kopi til udenrigsministeren, og ministerens svar herpå
Spm. om mulighed for at bytte børnepornografiske billeder af sex med
børn for at få adgang til lukkede pædofile netværk, til justitsministe-
ren, kopi til udenrigsministeren, og ministerens svar herpå
Spm. om, hvorvidt Europol-ansatte kan holdes ansvarlige for brud på
lovregler i de lande, hvor de virker, til udenrigsministeren, og ministe-
rens svar herpå
Spm. om, hvilke lønninger og tillæg der udbetales til ansatte i Euro-
pol, til finansministeren, kopi til udenrigsministeren, og ministerens
svar herpå
Spm. om automatisk adgang til alle arbejdsdokumenter og referater fra
arbejdsgrupper i Rådet og Coreper, til udenrigsministeren, og ministe-
rens svar herpå
Spm. om automatisk adgang til alle mødeindkaldelser, mødedokumen-
ter og referater fra regeringens specialudvalg og regeringens EU-ud-
L 29 - 2015-16 - Bilag 6: 1. udkast til betænkning
1561413_0011.png
11
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
valg, eventuelt under fortrolighed, til udenrigsministeren, og ministe-
rens svar herpå
Spm. om fremsendelse af en samlet oversigt over de omkring 678 rets-
akter vedr. EU’s retspolitik, som er optaget i Eur-Lex, til justitsmini-
steren, kopi til udenrigsministeren, og ministerens svar herpå
Spm. om straffebestemmelser i vedtaget EU-lovgivning, til justitsmi-
nisteren, kopi til udenrigsministeren, og ministerens svar herpå
Spm. om udarbejdelse af en oversigt over lovgivningen i de andre EU-
lande på de områder, hvor regeringen anbefaler henholdsvis et dansk
tilvalg og et fravalg af retsregler, til justitsministeren, kopi til uden-
rigsministeren, og ministerens svar herpå
Spm. om Danmark kan risikere at skulle udlevere kvinder, som har få-
et abort i Danmark, til retsforfølgelse i lande, hvor abort er forbudt, til
justitsministeren, kopi til udenrigsministeren, og ministerens svar her-
Spm. om, hvorvidt en korrupt dommer i et andet EU-land kan forlange
udlevering af værdier fra en borger i Danmark, til justitsministeren,
kopi til udenrigsministeren, og ministerens svar herpå
Spm. om regeringens garanti for, at den danske strejkeret ikke på no-
gen måde kan berøres af EU’s retslovgivning, til udenrigsministeren,
og ministerens svar herpå
Spm. om, hvorledes grundlovens 24-timers-regel og andre vanlige
retsgarantier sikres for folk, der udleveres til retsforfølgelse og mulig
domfældelse i andre EU-lande, til justitsministeren, kopi til udenrigs-
ministeren, og ministerens svar herpå
Spm. om, hvad den kriminelle lavalder er i de øvrige 27 EU-lande, til
justitsministeren, kopi til udenrigsministeren, og ministerens svar her-
Spm. om, hvor mange af de øvrige EU-medlemslande der har ligestil-
ling mellem mødre og fædre i forældremyndighedssager, til social- og
indenrigsministeren, kopi til udenrigsministeren, og ministerens svar
herpå
Spm. om hvor mange af de øvrige EU-medlemslande der anerkender
medmødre juridisk, til social- og indenrigsministeren, kopi til uden-
rigsministeren, og ministerens svar herpå
Spm. om grundlovens krav om, at Danmark kun kan afgive suveræni-
tet i "nærmere bestemt omfang", til justitsministeren, kopi til uden-
rigsministeren, og ministerens svar herpå
Spm. om udlevering af danske statsborgere til andre EU-lande, når
EU�½s arrestordre bliver overstatslig, til justitsministeren, kopi til uden-
rigsministeren, og ministerens svar herpå
Spm. om grunden til, at danske statsborgere, der bor på Færøerne og i
Grønland, ikke skal deltage i folkeafstemningen, til udenrigsministe-
ren, og ministerens svar herpå
Spm. om, hvorvidt Danmark på linje med Norge og Island giver ofre
for menneskehandel en refleksionsperiode på 6 måneder og mulighed
for permanent opholdstilladelse, til udlændinge-, integrations- og bo-
ligminister, kopi til udenrigsministeren, og ministerens svar herpå
L 29 - 2015-16 - Bilag 6: 1. udkast til betænkning
1561413_0012.png
12
108
109
110
111
Spm. om oversendelse af en oversigt over alle vedtagne straffebestem-
melser i samtlige EU-retsakter, til justitsministeren, kopi til udenrigs-
ministeren, og ministerens svar herpå
Spm. om, hvorfor ministeren ikke har stillet et ændringsforslag om en
garanti for folkeafstemning forud for fremtidig tilslutning til EU-rets-
akter på asyl- og indvandringsområdet, til udenrigsministeren, og mi-
nisterens svar herpå
Spm. om, hvorvidt ændringsforslaget til lovforslaget (L 29 – bilag 4) i
sin substans er en rent teknisk ændring af lovforslagets § 2, stk. 2, til
udenrigsministeren, og ministerens svar herpå
Spm. om, hvilken juridisk vægt der kan tillægges bemærkninger til et
ændringsforslag, til udenrigsministeren, og ministerens svar herpå