Energi-, Forsynings- og Klimaudvalget 2015-16
L 52 Bilag 4
Offentligt
1587558_0001.png
Til lovforslag nr.
L 52
Folketinget 2015-16
Betænkning afgivet af Energi-, Forsynings- og Klimaudvalget den 00. januar 2016
2. udkast
til
Betænkning
over
Forslag til lov om ændring af lov om naturgasforsyning
(Bemyndigelse til fastsættelse af regler om opgørelse af produktions- og tilførselsomkostninger for opgraderet og renset biogas
m.v.)
[af energi-, forsynings- og klimaministeren (Lars Christian Lilleholt)]
1. Udvalgsarbejdet
Lovforslaget blev fremsat den 11. november 2015 og var
til 1. behandling den 19. november 2015. Lovforslaget blev
efter 1. behandling henvist til behandling i Energi-, Forsy-
nings- og Klimaudvalget.
Møder
Udvalget har behandlet lovforslaget i 3 møder.
Høring
Et udkast til lovforslaget har inden fremsættelsen været
sendt i høring, og energi-, forsynings- og klimaministeren
sendte den 24. august 2015 dette udkast til udvalget, jf. (fol-
ketingsåret 2014-15, 2. saml.) EFK alm. del – bilag 28. Den
12. november 2015 sendte energi-, forsynings- og klimami-
nisteren de indkomne høringssvar og et notat herom til ud-
valget.
2. Indstilling
[Udvalget indstiller lovforslaget til
vedtagelse uændret.
]
Inuit Ataqatigiit, Siumut, Tjóðveldi og Javnaðarflokkurin
var på tidspunktet for betænkningens afgivelse ikke repræ-
senteret med medlemmer i udvalget og havde dermed ikke
adgang til at komme med indstillinger eller politiske udtalel-
ser i betænkningen.
En oversigt over Folketingets sammensætning er optrykt
i betænkningen.
Mikkel Dencker (DF) Jan Erik Messmann (DF) Ib Poulsen (DF) Pia Adelsteen (DF) Jan Rytkjær Callesen (DF)
Claus Kvist Hansen (DF) Thomas Danielsen (V)
fmd.
Jacob Jensen (V) Kristian Pihl Lorentzen (V)
Torsten Schack Pedersen (V) Marcus Knuth (V) Morten Løkkegaard (V) Carsten Bach (LA) Villum Christensen (LA)
Mette Abildgaard (KF) Per Husted (S) Bjarne Laustsen (S) Erik Christensen (S) Jens Joel (S) Malte Larsen (S)
Lea Wermelin (S) Karin Gaardsted (S)
nfmd.
Søren Egge Rasmussen (EL) Maria Reumert Gjerding (EL)
Christian Poll (ALT) Andreas Steenberg (RV) Emrah Tuncer (RV) Pia Olsen Dyhr (SF) Lisbeth Bech Poulsen (SF)
Inuit Ataqatigiit, Siumut, Tjóðveldi og Javnaðarflokkurin havde ikke medlemmer i udvalget.
Socialdemokratiet (S)
47
Socialistisk Folkeparti (SF)
7
DokumentId
Journalnummer
L 52 - 2015-16 - Bilag 4: 2. udkast til betænkning
1587558_0002.png
2
Dansk Folkeparti (DF)
Venstre, Danmarks Liberale Parti (V)
Enhedslisten (EL)
Liberal Alliance (LA)
Alternativet (ALT)
Radikale Venstre (RV)
37
34
14
13
9
8
Det Konservative Folkeparti (KF)
Inuit Ataqatigiit (IA)
Siumut (SIU)
Tjóðveldi (T)
Javnaðarflokkurin (JF)
6
1
1
1
1
L 52 - 2015-16 - Bilag 4: 2. udkast til betænkning
1587558_0003.png
3
Bilag
Oversigt over bilag vedrørende L 52
Bilagsnr. Titel
1
Høringssvar og høringsnotat, fra energi-, forsynings- og klimaministe-
ren
2
Tidsplan for udvalgets behandling af lovforslaget
3
1. udkast til betænkning