Retsudvalget 2015-16, Retsudvalget 2015-16, Retsudvalget 2015-16
L 98 Bilag 4, L 98 A Bilag 4, L 98 B Bilag 4
Offentligt
1597146_0001.png
Politi- og Strafferetsafdelingen
Dato:
Kontor:
Sagsbeh:
Sagsnr.:
Dok.:
27. januar 2016
Strafferetskontoret
Malene Dalgaard
2015-731-0057
1858060
Ændringsforslag til forslag til lov om ændring af straffeloven
(Skærpelse af straffen for voldtægt, for samleje med et barn under 15
år ved udnyttelse af fysisk eller psykisk overlegenhed og for falsk
anklage) (L 98)
Ændringsforslag
Af
justitsministeren,
tiltrådt af…:
Til § 1
a)
Før nr. 1 indsættes som nyt nummer:
”01. I
§ 95, 1. pkt.,
og
§ 97 b, stk. 3,
ændres ”§ 164, stk. 4” til: ”§ 164, stk.
5”.”
[Konsekvens af lovforslagets § 1, nr. 1]
Bemærkninger
Til nr. a
Med lovforslaget foreslås det bl.a. at ændre straffelovens § 164, jf.
lovforslagets § 1, nr. 1. Den foreslåede ændring af denne bestemmelse
indebærer, at der indsættes et nyt stk. 4, og at det eksisterende § 164, stk.
4, dermed bliver § 164, stk. 5.
På denne baggrund foreslås det med ændringsforslaget at tilføje en
ændring af straffelovens § 95, 1. pkt., og § 97 b, stk. 3, som begge
indeholder en henvisning til straffelovens § 164, stk. 4.
Slotsholmsgade 10
1216 København K.
Telefon 7226 8400
Telefax 3393 3510
www.justitsministeriet.dk
jm@jm.dk
L 98a - 2015-16 - Bilag 4: Ændringsforslag, fra justitsministeren
Der er tale om lovteknisk begrundede korrektioner, som ikke medfører
indholdsmæssige ændringer i forhold til det tidligere fremsatte lovforslag
nr. L 98 af 16. december 2015.
2