Europaudvalget 2015-16
Rådsmøde 3480 - økofin Bilag 4
Offentligt
1653661_0001.png
Folketingets Europaudvalg
7. juli 2016
Skriftlig forelæggelse af dagsordenen for ECOFIN 12. juli 2016
Alle sagerne forelægges Folketingets Europaudvalg til orientering. Denne forelæg-
gelse giver et prioriteret uddrag af de centrale aspekter af de vigtigste af sagerne.
Sagen om opfølgning på Det Europæiske Råd 28.-29. juni 2016 er udgået af dags-
ordenen. Der redegøres ikke for dagsordenspunkterne om forberedelse af G20-
finansministermødet og implementering af bankunionen. Der henvises generelt til
samlenotatet.
Revision af 4. hvidvaskdirektiv
På ECOFIN ventes en præsentation af Kommissionens forslag af 5. juli 2016 til
revision af 4. hvidvaskdirektiv, og evt. en overordnet drøftelse heraf, men ikke
forhandlinger.
Det gældende 4. hvidvaskdirektiv styrkede bl.a. kravene til de berørte virksomhe-
ders kundekendskab, interne kontroller og registreringer af data mv. som indsats
mod hvidvask. Kommissionens revisionsforslag indebærer yderligere stramninger
i hvidvaskreglerne bl.a. som led i det optrappede arbejde mod terrorfinansiering.
Formålet er bl.a. at udstrække hvidvaskreglerne til forudbetalte betalingskort og til
platforme, hvor der handles med virtuelle valutaer. Pga. anonymiteten har forud-
betalte betalingskort og virtuel valuta været brugt af kriminelle og terrorister.
Formålet er endvidere at stille krav til alle EU-lande om at oprette et nationalt
centralt register over bank- og betalingskonti samt forslag vedr. informationsud-
veksling og offentlighed om ejerskab til selskaber mv. Det er også et centralt tiltag
i EU’s samlede indsats mod skatteunddragelse og skattely, der er styrket efter Pa-
nama-sagen, jf. punkt om Kommissionens meddelelse vedr. kampen mod skatte-
unddragelse mv. nedenfor. Formålet er endeligt at styrke de nationale finansielle
efterretningsmyndigheder og deres indbyrdes samarbejde.
Fra dansk side støtter man generelt forslaget og ser frem til at gå ind i forhandlin-
gerne om sagen.
Finansministeriet · Christiansborg Slotsplads 1 · 1218 København K · T 33 92 33 33 · E fm@fm.dk · www.fm.dk
Rådsmøde nr. 3480 (økonomi og finans) den 12. juli 2016 - Bilag 4: Skriftlig forelæggelse vedr. økofin 12/7-16
Side 2 af 6
Præsentation af det slovakiske formandskabsarbejdsprogram
Det slovakiske formandskab for ECOFIN ventes at præsentere sit arbejdspro-
gram på rådsmødet.
Det slovakiske formandskabsarbejdsprogram ventes bl.a. at prioritere en styrkelse
af den Økonomiske og Monetære Union (ØMU), det videre arbejde med Den
Europæiske Investeringsplan, herunder investeringsfonden (EFSI) og aftalen om
EU’s budget for 2017. Der ventes også drøftelser af klimafinansiering mhp. forbe-
redelse af COP22 i Marrakesh.
På det finansielle område ventes formandskabet bl.a. at prioritere kapitalmarkeds-
unionen og arbejdet med styrkelse og færdiggørelse af bankunionen i opfølgning
på konklusionerne vedtaget på ECOFIN 17. juni 2016. Herudover ventes for-
mandskabet at prioritere arbejdet med bekæmpelse af terrorfinansiering.
På skatteområdet ventes formandskabet at prioritere kampen mod skatteundgåel-
se på selskabsområdet (jf. særskilt dagsordenspunkt). På momsområdet ventes
formandskabet at lægge vægt på arbejdet med Kommissionens kommende forslag
om moms og e-handel samt Kommissionens momshandlingsplan og kampen
mod momssvig. Der ventes fortsatte drøftelser af det forstærkede samarbejde om
en afgift på finansielle transaktioner (FTT).
Det ventes også, at ECOFIN under slovakisk formandskab vil følge de økonomi-
ske konsekvenser af den britiske folkeafstemning den 23. juni 2016.
Regeringen kan generelt støtte formandskabets prioriteringer. Der ventes generel
opbakning til prioriteringerne fra de øvrige lande på rådsmødet.
Det Europæiske Semester – vedtagelse af landeanbefalinger
ECOFIN skal formelt vedtage landeanbefalingerne til EU-landene, som blev
drøftet i ECOFIN 17. juni og efterfølgende godkendt af Det Europæiske Råd 28.-
29. juni 2016.
Der blev ikke taget stilling til de finanspolitiske anbefalinger til Spanien og Portu-
gal på ECOFIN og DER i juni. Det skyldes, at Kommissionen endnu ikke havde
fremlagt konkrete forslag til opfølgning på de to landes henstillinger under Stabili-
tets- og Vækstpagten, og Rådets beslutninger vedr. håndteringen af de to lande
under Stabilitets- og Vækstpagten kunne derfor ikke afspejles i anbefalingerne på
daværende tidspunkt.
Der ventes på det kommende ECOFIN generel støtte til en overordnet formule-
ring af de finanspolitiske anbefalinger til Spanien og Portugal, der refererer til Rå-
dets ventede beslutninger om håndtering af de to lande under Stabilitets- og
Vækstpagten, jf. særskilt dagsordenspunkt. Den samlede pakke af landeanbefalin-
ger ventes på den baggrund formelt vedtaget på ECOFIN.
Rådsmøde nr. 3480 (økonomi og finans) den 12. juli 2016 - Bilag 4: Skriftlig forelæggelse vedr. økofin 12/7-16
Side 3 af 6
Regeringen støtter vedtagelsen af landeanbefalingerne til alle EU-landene.
Implementering af Stabilitets- og Vækstpagten
ECOFIN ventes at skulle tage stilling til håndteringen af Portugal og Spanien un-
der Stabilitets- og Vækstpagten.
Portugal
har en henstilling med frist for at bringe det offentlige underskud under
3 pct. af BNP i 2015, som ikke er efterlevet, idet underskuddet i 2015 udgjorde 4,4
pct. af BNP. Kommissionen har annonceret at man vil lægge op til, at Portugals
frist forlænges med ét år til 2016.
Spanien
har en henstilling med frist for at bringe underskuddet under 3 pct. af
BNP i 2016, som ikke ventes efterlevet, idet der skønnes et underskud på 3,9 pct.
af BNP. Kommissionen har annonceret, at man vil lægge op til at forlænge fristen
med ét år til 2017.
Kommissionen ventes at vurdere, at Portugal og Spanien ikke har levet op til de-
res henstillingers krav om strukturelle budgetforbedringer, som er hovedkravet for
at kunne få en forlængelse uden yderligere påtale. Kommissionen ventes på den
baggrund at fremsætte forslag til formelle rådsbeslutninger om utilstrækkelig efter-
levelse af henstillingerne i henhold til artikel 126 stk. 8. Vedtages disse beslutnin-
ger i Rådet, ventes Kommissionen senere at stille forslag om optrapning af proce-
durerne med såkaldte pålæg (dvs. skærpede henstillinger) og eventuelt yderligere
skridt i forhold til Portugal og Spanien, herunder bøder.
Danmark stemmer ikke i sagerne om Portugal og Spanien, da kun eurolandene
har stemmeret om tiltag rettet mod eurolande under Stabilitets- og Vækstpagten.
Regeringen lægger dog generelt vægt på, at landene lever op til EU’s fælles regler
om finanspolitik, herunder deres henstillinger, for at sikre tillid og understøtte lave
renter samt forebygge nye gældskriser.
Investeringsplanens tredje søjle
ECOFIN ventes at drøfte rammebetingelserne for investeringer i EU og i EU-
landene – den såkaldte tredje søjle i EU-investeringsplanen.
Investeringsplanens tredje søjle handler om dels at fjerne barrierer for investerin-
ger på EU-plan og at styrke det indre marked, og dels at identificere og adressere
specifikke barrierer for investeringer i de enkelte EU-lande. Drøftelsen i ECOFIN
ventes bl.a. at fokusere på, hvordan implementeringen af landeanbefalinger med
fokus på at fjerne barrierer for investeringer kan styrkes, herunder gennem øget
overvågning af implementeringsindsatsen, bedre teknisk assistance til reformgen-
nemførelse og ved at linke EU-midler til reformgennemførelse.
Regeringen er generelt positiv overfor investeringsplanens tredje søjle og fokus på
at fremme rammebetingelserne for investeringer, herunder inden for rammerne af
det europæiske semester. Regeringens ser den tredje søjle som en af de vigtigste
Rådsmøde nr. 3480 (økonomi og finans) den 12. juli 2016 - Bilag 4: Skriftlig forelæggelse vedr. økofin 12/7-16
Side 4 af 6
dele af investeringsplanen og lægger vægt på, at øvrige tiltag i investeringsplanen,
herunder den europæiske fond for strategiske investeringer (EFSI), understøttes af
tiltag til at forbedre rammebetingelserne for investeringer.
Det er en generel dansk prioritet, at EU’s dagsorden om at fremme investeringer
først om fremmest fokuserer på at fremme og mobilisere private investeringer.
Kommissionens og ECB’s konvergensrapporter 2016
Kommissionen og ECB har 7. juni 2016 offentliggjort rapporter om opfyldelse af
konvergenskriterierne for optagelse i euroen. Rapporterne vedrører Bulgarien,
Kroatien, Polen, Rumænien, Sverige, Tjekkiet og Ungarn. Danmark er som følge
af euroforbeholdet ikke genstand for evaluering i konvergensrapporterne.
Det er Kommissionens og ECB’s vurdering, at ingen af de vurderede lande aktu-
elt opfylder alle kriterierne for eurodeltagelse.
ECOFIN ventes at tage vurderingerne i konvergensrapporterne til efterretning.
Status for Basel-komitéens arbejde med reformforslag
På ECOFIN ventes en status for Basel-komitéens arbejde med reformforslag
efter den finansielle krise.
Revisionen af EU’s kapitalkravsregler (CRD IV/CRR), som blev vedtaget i 2013,
implementerer størstedelen af de såkaldte Basel III-standarder. Resterende Basel
III-standarder i form af et gearingskrav og krav om stabil finansiering (NSFR)
ventes gennemført i EU med en kommende revision af CRD IV/CRR, hvor for-
slag ventes fremsat ultimo i år. Forslaget vil efter fremsættelse skulle forhandles
mellem Rådet og Europa-Parlamentet.
Et gearingskrav er et krav til et kreditinstituts kapitalgrundlag ift. dets ikke-
risikovægtede eksponeringer, fx udlån, hvor der ikke ses på risikoen ved de enkel-
te eksponeringer. NSFR indebærer krav om bedre overensstemmelse mellem lø-
betider på kreditinstitutters udlån hhv. finansiering.
Basel-komitéen arbejder aktuelt også på at videreudvikle standarderne. Arbejdet
skal efter planen færdiggøres inden udgangen af 2016 på basis af en grundig kon-
sekvensanalyse. Resultatet ventes ikke at indgå i den kommende revision af CRD
IV/CRR, men ventes evt. først indført i EU senere. Arbejdet indebærer bl.a. et
revideret såkaldt kapitalgulv. Det er – ligesom gearingskravet – en form for ikke-
risikobaseret kapitalkrav, som i praksis er et minimumsniveau for kapital, uaf-
hængig af hvor lave instituttets risici ved udlån mv. er.
Der ventes på det kommende ECOFIN vedtaget rådskonklusioner om arbejdet
med Basel-standarderne. Udkastet til rådskonklusioner fremhæver, at ECOFIN
støtter dette arbejde, men understreger samtidig, at den finansielle regulering fort-
sat skal tage højde for forskelle i risiko, dvs. fastholde princippet om, at kapital-
Rådsmøde nr. 3480 (økonomi og finans) den 12. juli 2016 - Bilag 4: Skriftlig forelæggelse vedr. økofin 12/7-16
Side 5 af 6
krav som hovedregel skal være risikobaserede. Konklusionerne anfører også, at
videreudviklingen af Basel-standarderne ikke bør medføre væsentligt øgede kapi-
talkrav, ligesom betydningen for forskellige jurisdiktioner og bankforretningsmo-
deller skal tages i betragtning.
Regeringen vil kunne tilslutte sig de ventede konklusioner. Regeringen finder det
af største vigtighed, at forslag til at implementere Basel-standarder i EU tager hen-
syn til særlige europæiske forhold og velfungerende forretningsmodeller, fx dansk
realkredit.
Kommissionens meddelelse vedr. kampen mod skatteunddragelse mv.
Kommissionen ventes på ECOFIN at præsentere sin meddelelse af 5. juli 2016
om øget gennemsigtighed og styrket kamp mod skatteunddragelse og skatteund-
gåelse i form af aggressiv skatteplanlægning mv. Der ventes alene en overordnet
drøftelse af sagen, eftersom der endnu ikke er fremlagt nye konkrete forslag.
Meddelelsen opsummerer den hidtidige betydelige indsats mod skatteunddragelse
mv. og angiver mulige yderligere tiltag, herunder i lyset af ”Panama-sagen”.
Meddelelsen opfordrer derudover bl.a. til hurtig enighed om den kommende revi-
sion af hvidvaskdirektivet, herunder tiltag om udveksling af information mellem
myndighederne om ejerskab af selskaber mv., som også planlægges forankret i en
yderligere revision af direktivet om administrativt samarbejde mellem skattemyn-
dighederne (DAC5). Kommissionen henviser også til sit kommende reviderede
forslag til direktiv om en fælles konsolideret selskabsskattebase (CCCTB).
Kommissionen overvejer desuden aktuelt mulige tiltag rettet mod banker og andre
mellemmænd involveret i skattely-transaktioner. Kommissionen vil igangsætte en
høring herom i efteråret. Der lægges op til tæt samarbejde med OECD og andre.
Kommissionen har endelig fokus på, om der er behov for yderligere beskyttelse af
whistleblowers i tillæg til eksisterende beskyttelser i en række specifikke retsakter
(fx det gældende hvidvaskdirektiv). Det skal i givet fald ske under respekt for
nærhedsprincippet.
Makrofinansiel assistance til Jordan i 2016-2017
Kommissionen har foreslået, at EU yder såkaldt makrofinansiel assistance (MFA)
til Jordan i form af et lån på op til 200 mio. euro for 2016 og 2017. Sagen er ikke
på dagsordenen, men ventes vedtaget i Rådet på et senere tidspunkt.
Formålet med MFA-instrumentet er at lette betalingsbalancevanskeligheder for
tredjelande, som er geografisk, politisk og økonomisk tæt på EU. Lånet til Jordan
vil supplere et MFA-lån til Jordan på 180 mio. euro udbetalt i 2015. Det nye
MFA-lån er begrundet i landets svære økonomiske situation på baggrund af usikre
politiske og sikkerhedsmæssige forhold i regionen samt modtagelsen af i omegnen
af 1,3 mio. syriske flygtninge.
Rådsmøde nr. 3480 (økonomi og finans) den 12. juli 2016 - Bilag 4: Skriftlig forelæggelse vedr. økofin 12/7-16
Side 6 af 6
MFA-lånet vil blive ydet i tæt samarbejde med IMF, der ventes at yde et parallelt
lån til Jordan. Finansieringsbehovet er særligt stort i 2016 og 2017, hvor bistanden
fra IMF vil være begrænset. MFA-lånet vil være betinget af overholdelsen af et
tilpasningsprogram, herunder strukturreformer, der understøtter vækst og beskæf-
tigelse og bidrager til sunde offentlige finanser. Lånet er også betinget af respekt
for menneskerettigheder og retsstatsprincipper. Kommissionen vil i låneperioden
løbende kontrollere og vurdere overholdelsen af betingelserne.
Regeringen støtter forslaget, som bistår demokratisk og økonomisk udvikling i
Jordan, som på nuværende tidspunkt er særligt udfordret af urolighederne i regio-
nen. Regeringen lægger vægt på, at programbetingelserne gennemføres som aftalt
for at sikre en holdbar udvikling. Det er desuden vigtigt, at låneudgifterne, som
der allerede er lagt op til, afholdes inden for EU’s eksisterende budgetrammer.
Det forventes, at der vil være bred opbakning til forslaget i Rådet. Lånet skal her-
efter forhandles med Europa-Parlamentet, som er medlovgiver i sagen.
Med venlig hilsen
Claus Hjort Frederiksen
Finansminister