Skatteudvalget 2015-16
S 170
Offentligt
1565555_0001.png
9. november 2015
J.nr. 15-3087086
Til Folketinget – Skatteudvalget
Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 170 af 3. november 2015 (alm. del). Spørgsmålet er
stillet efter ønske fra Mattias Tesfaye (S).
Karsten Lauritzen
/ Kristian Hertz
S 170 - 2015-16 - Endeligt svar på S 170: Hvad er ministerens holdning til at lade en eventuel ny grundvurderingsmodel tage hensyn til trafikstøj i sin fastsættelse af grundskylden, da meget støjudsatte parceller reelt har en lavere værdi pga. de mange støjgener?
1565555_0002.png
Spørgsmål
Hvad er ministerens holdning til at lade en eventuel ny grundvurderingsmodel tage hen-
syn til trafikstøj i sin fastsættelse af grundskylden, da meget støjudsatte parceller reelt har
en lavere værdi pga. de mange støjgener?
Svar
Et nyt og bedre ejendomsvurderingssystem er en af regeringens absolut højeste priorite-
ter, og arbejdet er i fuld gang. Regeringen har dog endnu ikke taget endelig stilling til alle
detaljer i et nyt vurderingssystem.
Jeg er opmærksom på, at trafikstøj kan være medvirkende til at påvirke prisen på både
ejendomme og grunde. I det fremadrettede system bliver der formentlig ikke tale om en
fast reduktion for støj. Derimod arbejdes der på at inddrage forskellige geografiske vari-
able, så det vil være muligt at tage højde for afstanden til større veje, jernbaner og andet
infrastruktur. Endelig forventes de faktiske salgspriser i nærområdet at indgå som grund-
lag for vurderingerne, hvorved lavere priser for stærkt trafikerede veje mv. vil være afspej-
let.
I den forbindelse skal man også være opmærksom på, at jo flere og jo mere detaljerede og
vanskeligt målbare forhold man inddrager i vurderingssystemet, jo mere kompliceret kan
det risikere at blive. Det er helt centralt for regeringen og nødvendigt, at et nyt system
skaber mere korrekte vurderinger, ligesom det skal sikres, at systemet bliver gennemskue-
ligt for borgerne, og at virkningen af de variable, der indgår i vurderingen, har en forståe-
lig størrelsesorden.
Side 2 af 2