Møde nr. 18 i Europaudvalget

4. Udgave

Punkt 4 på rådsmødedagsordenen er udgået

Mødedato: tirsdag den 23. februar 2016
Mødetidspunkt: Kl. 14.00
Sted: 2-133
Dagsorden


FO
1.

Rådsmøde nr. 3450 (retlige og indre anliggender) den 25. februar 2016

Forelæggelse ved udlændinge-, integrations- og boligministeren


L
2.

Principiel drøftelse af partiansattes deltagelse i lukkede møder med eksterne (f.eks. kommissærbesøg)


L
3.

Drøftelse af enkeltmedlemmers udvalgsrelaterede rejser


L
4.

Eventuelt


Der vedlægges foreløbig oversigt over det under punkt 1 nævnte møde.
FO
1.

Udkast til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af forordning (EF) nr. 562/2006 for så vidt angår styrkelse af kontrollen i relevante databaser ved de ydre grænser (førstebehandling)*

- Orienterende debat/generel indstilling

KOM (2015) 0670


2.

Udkast til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om Den Europæiske Grænse- og Kystvagt og om ophævelse af Rådets forordning (EF) nr. 2007/2004, Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 863/2007 og Rådets beslutning 2005/267/EF (førstebehandling)*

- Orienterende debat

KOM (2015) 0671


a.

Nuværende situation og opfølgning af gennemførelsen af de trufne foranstaltninger

- Udveksling af synspunkter


b.

Kommende tiltag: (evt.) opfølgning af Det Europæiske Råds konklusioner af 18.-19. februar

- Udveksling af synspunkter


5.

Eventuelt


6.

Siden sidst


* Forslaget er fremsat efter TEUF, tredje del, afsnit V. Protokollen om Danmarks stilling, der er knyttet til Lissabon-Traktaken, finder derfor anvendelse, hvilket indebærer, at foranstaltningerne ikke vil være bindende for eller finde anvendelse i Danmark (”retsforbeholdet”).


Alle dagsordenspunkter hører under Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriets ressort.


Ring til os på
Tlf: +45 3337 3337
Stil os et spørgsmål
Bestil publikationer fra EU-Oplysningen
Følg os på Facebook
Følg os på Twitter
Folketingets cookiepolitik