Møde nr. 21 i Europaudvalget

5. Udgave

Mødedato: fredag den 04. marts 2016
Mødetidspunkt: Kl. 10.00
Sted: 2-133
Dagsorden


1.

Rådsmøde nr. 3454 (økonomi og finans) den 8. marts 2016

Forelæggelse ved finansministeren


2.

Rådsmøde nr. 3455 (retlige og indre anliggender) den 10.-11. marts 2016

Udlændinge-, integrations- og boligministeriets forelægger dagsordenspunkterne 8 og 10 Justitsministeren forelægger dagsordenspunkterne 1-5 og 7


3.

Rådsmøde nr. 3453 (beskæftigelse, socialpolitik, sundhed og forbrugerbeskyttelse) den 7. marts 2016

Forelæggelse ved beskæftigelsesministerenL
5.

Eventuelt


Der vedlægges foreløbige oversigter over de under punkterne 1-3 nævnte møder.


Note: Retsudvalget og Udlændinge-, Integrations- og Boligudvalget er inviteret til at deltage under pkt. 2.
6.

Opfølgning på G20-møde den 25.-27. februar 2016 og forberedelse af IMF- og G20-møder den 14.-17. april 2016

- Præsentation fra formandskabet og Kommissionen


10.

Makrofinansiel assistance til Tunesien 2016-2017

- Forslag fra Kommissionen

KOM (2016) 0067


11.

Eventuelt


12.

Siden sidst


Dagsordenspunkt 1 og 4 hører under Finansministeriets og Skatteministeriets ressort. Dagordenspunkt 2 og 3 hører under Finansministeriets og Erhvervs- og Vækstministeriets ressort. Dagsordenspunkt 5, 6, 7, 8, 9 og 10 hører under Finansministeriets ressort.
2.

Terrorbekæmpelse


b.

Konferencen ”Countering Terrorism Travel” (CTT)

- Orientering fra formandskabet


c.

Konferencen ”Countering Violent Extremism” (CVE)

- Orientering fra formandskabet


4.

Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om visse aspekter af aftaler om onlinesalg og andre former for fjernsalg af varer

- Status

KOM (2015) 0635


UDG
6.

Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om strafferetlig bekæmpelse af svig rettet mod Den Europæiske Unions finansielle interesser *

- Politisk drøftelse/ Fremskridts-rapport

KOM (2012) 0363


7.

Forslag til Europaparlamentets og Rådets direktiv om bekæmpelse af terrorisme og erstatning af Rådets rammeafgørelse 2002/475/RIA om bekæmpelse af terrorisme *

- Generel indstilling

KOM (2015) 0625


8.

Den Europæiske Grænse- og Kystvagt: Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om den europæiske grænse- og kystvagt og om ophævelse af Rådets forordning (EF) nr. 2007/2004, Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 863/2007 og Rådets beslutning 2005/267/EF (førstebehandling)*

- Fremskridtsrapport

KOM (2015) 0671


UDG
9.

Visumpolitik


a.

Visumkodeks: Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om en EU-kodeks for visa (Visumkodeks) (omarbejdning) (førstebehandling)*

- Fremskridtsrapport/(evt.) generel indstilling

KOM (2014) 0164


b.

Rundrejsevisum: Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om indførelse af et rundrejsevisum og om ændring af konventionen om gennemførelse af Schengenaftalen og forordning (EF) nr. 562/2006 og (EF) nr. 767/2008 (førstebehandling)*

- Fremskridtsrapport/(evt.) generel indstilling

KOM (2014) 0163


10.

Migration


UDG
11.

Fremtiden for EU's asylsystem

- Udveksling af synspunkter


12.

Eventuelt


13.

Siden sidst


* Forslaget er fremsat efter TEUF, tredje del, afsnit V. Protokollen om Danmarks stilling, der er knyttet til Lissabon-Traktaten, finder derfor anvendelse, hvilket indebærer, at foranstaltningerne ikke vil være bindende for eller finde anvendelse i Danmark (”retsforbeholdet”)


Dagsordenspunkterne 1-7 hører under Justitsministeriets ressort. Dagsordenspunkterne 8-11 hører under Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriets ressort.
1.

Europæisk Semester 2016: Bidrag til Det Europæiske Råd den 17. - 18. marts 2016

- Politisk drøftelse


a.

Implementering af landespecifikke henstillinger fra 2015

- Præsentation ved Kommissionen - Udveksling af synspunkter


b.

Europæisk Semester 2016 landerapporter

- Præsentation ved Kommissionen

KOM (2015) 0690, SWD (2016) 0074


c.

Prioriteter for handling indenfor beskæftigelses- og socialpolitikker: Politisk guidance i 2016

KOM (2015) 0700


II.

Udkast til Den Fælles Beskæftigelsesrapport

- Vedtagelse

KOM (2015) 0700


2.

Forslag til Rådsbeslutning om retningslinjer for beskæftigelsespolitikken i Medlemsstaterne

- Generel indstilling

KOM (2016) 0071


a.

Status


b.

Det sociale trepartstopmøde

- Præsentation ved formandskabet og Kommissionen


4.

Debatoplæg fra det nederlandske formandskab: På vej mod en dagsorden for nye færdigheder i Europa (Towards a new Skills Agenda for Europe)

- Politisk debat


8.

Eventuelt


9.

Siden sidst


Dagsordenspunkt 1 og 2 er fælles ressort for Beskæftigelsesministeriet og Social- og Indenrigsministeriet Dagsordenspunkt 3-6 hører under Beskæftigelsesministeriets ressort. Dagsordenspunkt 7 hører under Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestillings ressort.


Ring til os på
Tlf: +45 3337 3337
Stil os et spørgsmål
Bestil publikationer fra EU-Oplysningen
Følg os på Facebook
Følg os på Twitter
Folketingets cookiepolitik