Møde nr. 27 i Europaudvalget

4. Udgave

Punkt 2 er åbent

Mødedato: fredag den 08. april 2016
Mødetidspunkt: Kl. 10.00
Sted: 2-133
Dagsorden


1.

Rådsmøde nr. 3459 (landbrug og fiskeri) den 11. april 2016

Forelæggelse ved miljø- og fødevareministerenL
3.

Politisk drøftelse og evt. afgivelse af betænkning over B 48 (gennemførelse af initiativerne i planen "Dansk velfærd i Europa") (DF m.fl.)


L
4.

Principiel drøftelse af partiansattes deltagelse ifm. Europaudvalgets møder med eksterne gæster


L
5.

Eventuelt


Der vedlægges foreløbig oversigt over det under punkt 1 nævnte møde
3.

Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om fastlæggelse af en EU-ramme for indsamling, forvaltning og anvendelse af data i fiskerisektoren samt støtte til videnskabelig rådgivning vedrørende den fælles fiskeripolitik (omarbejdning)

- Status

KOM (2015) 0294


4.

Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om bevarelse af fiskeressourcerne og beskyttelse af havets økosystemer ved hjælp af tekniske foranstaltninger, om ændring af Rådets forordning (EF) nr. 1967/2006, (EF) nr. 1098/2007, (EF) nr. 1224/2009 og Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1343/2011 og (EU) nr. 1380/2013 og om ophævelse af Rådets forordning (EF) nr. 894/97, (EF) nr. 850/98, (EF) nr. 2549/2000, (EF) nr. 254/2002, (EF) nr. 812/2004 og (EF) nr. 2187/2005

- Præsentation

KOM (2016) 0134


5.
a.

Forslag til Rådets afgørelse om undertegnelse på Den Europæiske Unions vegne og midlertidig anvendelse af en partnerskabsaftale om bæredygtigt fiskeri mellem Den Europæiske Union og Cookøernes regering og den tilhørende gennemførelsesprotokol;

KOM (2016) 0143


b.

Forslag til Rådets afgørelse om indgåelse af en partnerskabsaftale om bæredygtigt fiskeri mellem Den Europæiske Union og Cookøernes regering og den tilhørende gennemførelsesprotokol;

KOM (2016) 0146


c.

Forslag til Rådets forordning om fordelingen af de fiskerimuligheder, der er fastsat i gennemførelsesprotokollen til partnerskabsaftalen om bæredygtigt fiskeri mellem Den Europæiske Union og Cookøernes regering

- Tidlig forelæggelse

KOM (2016) 0145


6.

Henstilling med henblik på Rådets afgørelse om bemyndigelse til at indlede forhandlinger om en international aftale med henblik på at forebygge ureguleret fiskeri på åbent hav i Det Centrale Nordlige Ishav

- Tidlig forelæggelse

KOM (2016) 0135


7.

Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af Rådets forordning (EF) nr. 1342/2008 af 18. december 2008 om fastlæggelse af en langsigtet plan for torskebestande og for fiskeri efter disse bestande

- Tidlig forelæggelse

KOM (2012) 0498


9.

Eventuelt


10.

Siden sidst


Alle punkter hører under Miljø- og Fødevareministeriets ressort


Ring til os på
Tlf: +45 3337 3337
Stil os et spørgsmål
Bestil publikationer fra EU-Oplysningen
Følg os på Facebook
Følg os på Twitter
Folketingets cookiepolitik