Europaudvalget 2016-17
EUU Alm.del Bilag 302
Offentligt
Europaudvalget
RE F ER AT
AF 1 0 . EU RO P AU D V A LG S MØ D E
Mødedato:
Tidspunkt:
sstartstart:start:
Sted:
fredag den 25. november 2016
kl. 10.00
vær. 2-133
Dagsorden
FO
1. Rådsmøde nr. 3504 (udenrigsanliggender - udvikling) den 28. november
2016
Forelæggelse ved udenrigsministeren
2. Rådsmøde nr. 3503 (konkurrenceevne) den 28.-29. november 2016
Dagsordenspunkterne 6-8 forelægges af uddannelses- og
forskningsministeren
Dagsordenspunkterne 1-5 forelægges af erhvervs- og vækstministeren
FO
3. Rådsmøde nr. 3505 (transport, telekommunikation og energi -
transportdelen (søfart)) den 1.-2. december 2016
Dagsordenspunkt 3 forelægges af erhvervs- og vækstministeren
4. Rådsmøde nr. 3507 (beskæftigelse, socialpolitik, sundhed og
forbrugerbeskyttelse) den 8.-9. december 2016
Forelæggelse ved transportministeren
FO/L
5. Rådsmøde nr. 3505 (transport, telekommunikation og energi - transport
(luftfart) og telekommunikationsdelen) den 1.-2. december 2016
Dagsordenspunkterne 1 og 7 og 2 forelægges af transportministeren.
Punkt to er lukket.
Dagsordenspunkterne 4-6 og 8 forelægges af energi-, forsynings- og
klimaministeren
6. Rådsmøde nr. 3505 (transport, telekommunikation og energi -
energidelen) den 5. december 2016
Forelæggelse ved energi-, forsynings- og klimaministeren
Den 24. november 2016
303
EUU, Alm.del - 2016-17 - Bilag 302: Offentligt referat af Europaudvalgets møde 25/11-2016
L
7. Drøftelse af Kulturudvalgets udtalelse vedr. nærhedstjek af forslag om
revision af ophavsret på det digitale indre marked
KOM (2016) 0594, KOM (2016) 0593
KOM (2016) 0593
bilag 3 (anmodning til Kulturudvalget
om
nærhedsudtalelse vedr. reform af ophavsretten)
KOM (2016) 0593
bilag 4 (Kulturudvalgets udtalelse vedr.
nærhedstjek af forslag om revision af ophavsret på det
digitale indre marked)
8. Drøftelse af temaer for kommende møder med de danske medlemmer af
Europa-Parlamentet
9. Eventuelt
L
L
Der vedlægges foreløbige oversigter over de under punkterne 1-6 nævnte
møder.
Praktiske oplysninger:
Hvor intet andet er angivet, afholdes Europaudvalgets ordinære møder for åbne døre. Tilmelding
for tilhørere skal ske
senest kl. 12.00 dagen inden mødet
ved Europaudvalgets sekretariat
(europaudvalget@ft.dk; tlf. +45 33 37 36 10). Der vil være pladsbegrænsning.
Anvendte forkortelser:
FF =Forventet forhandlingsoplæg
FO =Forhandlingsoplæg
FL =Forventet lukket behandling
L
=Lukket behandling
304
EUU, Alm.del - 2016-17 - Bilag 302: Offentligt referat af Europaudvalgets møde 25/11-2016
Rådsmøde nr. 3504 (udenrigsanliggender
udvikling) den 28. november
2016
1. Relationerne mellem EU og AVS-landene post 2020
Politisk drøftelse
JOIN (2015) 0033
Rådsmøde 3504
bilag 1 (samlenotat side 2)
EUU alm. del (16)
bilag 153 (kommenteret dagsorden)
EUU alm. del (15)
bilag 94 (udvalgsmødereferat side 24,
senest behandlet i EUU 9/10-16)
2. Revision af Den Europæiske Konsensus om Udviklingspolitik
Politisk drøftelse
JOIN (2015) 0033
Rådsmøde 3504
bilag 1 (samlenotat side 2)
EUU alm. del (16)
bilag 153 (kommenteret dagsorden)
EUU alm. del (15)
bilag 94 (udvalgsmødereferat side 24,
senest behandlet i EUU 9/10-16)
FO
3. Migration og udvikling, herunder den eksterne investeringsplan (EIP) og
etableringen af en ny europæisk fond for bæredygtig udvikling (EFSD)
Politisk drøftelse
KOM (2016) 0234, KOM (2016) 0586, KOM (2016) 0581
Rådsmøde 3504
bilag 1 (samlenotat side 9)
Rådsmøde 3504
bilag 2 (henvendelse af 23/11-16 fra
Globalt Fokus)
EUU alm. del (16)
bilag 153 (kommenteret dagsorden)
EUU alm. del (15)
bilag 660 (udvalgsmødereferat side 833,
senest behandlet i EUU 4/5-16)
4.
Rådskonklusioner om EU’s fælles position for det andet højniveaumøde i
Det Globale Partnerskab for Effektivt Udviklingssamarbejde
Rådskonklusioner
Rådsmøde 3504
bilag 1 (samlenotat side 14)
EUU alm. del (16)
bilag 153 (kommenteret dagsorden)
5. Rådskonklusioner om energi og udvikling
Rådskonklusioner
Rådsmøde 3504
bilag 1 (samlenotat side 16)
EUU alm. del (16)
bilag 153 (kommenteret dagsorden)
6. Eventuelt
7. Siden sidst
Alle dagordenspunkter hører under Udenrigsministeriets ressort
305
EUU, Alm.del - 2016-17 - Bilag 302: Offentligt referat af Europaudvalgets møde 25/11-2016
Rådsmøde nr. 3503 (konkurrenceevne) den 28.-29. november 2016
Udg.
1. Forslag om ændring af direktiv 2013/34/EU for så vidt angår
offentliggørelse af selskabsskatteoplysninger for visse virksomheder og
filialer
Tidlig forelæggelse
KOM (2016) 0198
Rådsmøde 3503
bilag 2 (samlenotat side 2)
KOM (2016) 0198
bilag 1 (kopi af SAU alm. del
svar på MFU
spm. 367 om, hvilke positioner hvert af de øvrige EU-
medlemslande har i forhold til, om land-for-land rapportering skal
være offentligt tilgængeligt)
KOM (2016) 0198
bilag 3 (kopi af SAU alm. del - svar på spm.
446 om regeringen vil arbejde for en lavere beløbsgrænse end
den af Kommissionen foreslåede, i forhold til hvilke selskaber der
skal aflægge land-for-land-rapporteringer)
EUU alm. del (15)
bilag 531 (materialer og program fra
temamøde i EUU om skatteunddragelse 8/4-16)
EUU alm. del (16)
bilag 153 (kommenteret dagsorden)
2. Geografisk blokering: Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets
forordning om imødegåelse af geoblokering og andre former for
forskelsbehandling på grundlag af kundernes nationalitet, bopæl eller
hjemsted i det indre marked
Generel indstilling
KOM (2016) 0289
Rådsmøde 3503
bilag 2 (samlenotat side 20)
KOM (2016) 0289
bilag 2 (kopi af ERU alm. del - bilag 357:
Henvendelse af 26/8-16 fra Dansk Erhverv og FDIH om
Kommissionens forslag om geoblocking)
KOM (2016) 0289
bilag 4 (brev fra Europaudvalget til
Kommissær Ansip om geoblokering)
EUU KOM (2016) 0289 - svar på spm. 1 om, hvorvidt
virksomheder, der i dag blokerer for handel med kunder i f.eks.
Danmark i situationer, hvor de pågældende virksomheder når
grænsen for, hvornår der skal svares dansk moms, vil kunne
opretholde denne praksis efter en evt. ikrafttrædelse af e-
handelspakken, fra erhvervs- og vækstministeren
EUU KOM (2016) 0289 - svar på spm. 2 om, hvorvidt det i dag er
lovligt for netbutikker at blokere for handel med kunder i for
eksempel Danmark, når de pågældende virksomheder når
grænsen for, hvornår der skal svares dansk moms, fra erhvervs-
og vækstministeren
EU-note (15)
E 49 (EU-note om det digitale indre marked: nye
forslag skal fremme handel på nettet)
306
EUU, Alm.del - 2016-17 - Bilag 302: Offentligt referat af Europaudvalgets møde 25/11-2016
EUU alm. del (15)
bilag 870 (baggrundspapir til brug for møde
med kommissær Ansip 16/9-16)
EUU alm. del (15)
bilag 895 (kopi af ERU alm. del - svar på
spm. 282 om forslagets betydning for handel mellem private,
f.eks. via ebay og lign.)
EUU alm. del (15)
bilag 896 (kopi af ERU alm. del - svar på
spm. 283 om bagatelgrænser i forslaget)
EUU alm. del (15)
bilag 897 (kopi af ERU alm. del - svar på
spm. 284 om de momsmæssige aspekter af forslaget)
EUU alm. del (15)
bilag 898 (kopi af ERU alm. del - svar på
spm. 285 om hvorvidt udenlandske netbutikker vil kunne afvise
en handel)
EUU alm. del (15)
bilag 899 (kopi af ERU alm. del - svar på
spm. 273 om ministerens kommentarer til henvendelser fra
Dansk Erhverv og Foreningen af Danske Internethandlende)
EUU alm. del (16)
bilag 153 (kommenteret dagsorden)
EUU alm. del (16)
bilag 27 (udvalgsmødereferat side 1305 FO,
forhandlingsoplæg forelagt EUU 23/9-16)
3. Status for konkurrenceevnen
Status for realøkonomien
Præsentation ved Kommissionen - Udveksling af synspunkter
Rådsmøde 3503
bilag 2 (samlenotat side 43)
EUU alm. del (16)
bilag 153 (kommenteret dagsorden)
EUU alm. del (16)
bilag 27 (udvalgsmødereferat side 1317,
senest behandlet i EUU 23/9-16)
4. Det indre marked: Status et år efter vedtagelsen af Kommissionens
strategi for det indre marked for varer og tjenesteydelser: Løft af det indre
marked: flere muligheder for borgere og virksomheder Opfølgning af den
ekstraordinære samling i Rådet for Konkurrenceevne den 9. november
2015 og konferencen om energiintensive industrier den 15. februar 2016
Politisk drøftelse
KOM (2015) 0550
Rådsmøde 3503
bilag 2 (samlenotat side 47)
EUU alm. del (16)
bilag 153 (kommenteret dagsorden)
EUU alm. del (15)
bilag 281 (udvalgsmødereferat side 301,
senest behandlet i EUU 27/11-15)
5. Enhedspatentet og den fælles patentdomstol: Færdiggørelse og
ikrafttrædelse af enhedspatentet og den fælles patentdomstol
Udveksling af synspunkter
Rådsmøde 3503
bilag 3 (supplerende samlenotat)
EUU alm. del (16)
bilag 153 (kommenteret dagsorden)
6. En rumstrategi for Europa
Præsentation ved Kommissionen - Udveksling af synspunkter
307
EUU, Alm.del - 2016-17 - Bilag 302: Offentligt referat af Europaudvalgets møde 25/11-2016
KOM (2016) 0705
Rådsmøde 3503
bilag 1 (samlenotat side 2)
EUU alm. del (16)
bilag 153 (kommenteret dagsorden)
7. Rådskonklusioner om støtte til unge forskere
Vedtagelse
Rådsmøde 3503
bilag 1 (samlenotat side 7)
EUU alm. del (16)
bilag 153 (kommenteret dagsorden)
8. Implementering af strategi for internationalt samarbejde inden for
forskning og innovation
Udveksling af synspunkter
KOM (2016) 0657
Rådsmøde 3503
bilag 1 (samlenotat side 9)
EUU alm. del (16)
bilag 153 (kommenteret dagsorden)
9. Eventuelt
10. Siden sidst
Dagsordenspunkterne 1-5 hører under Erhvervs- og Vækstministeriets
ressort. Dagsordenspunkterne 6-8 hører under Uddannelses- og
Forskningsministeriets ressort.
308
EUU, Alm.del - 2016-17 - Bilag 302: Offentligt referat af Europaudvalgets møde 25/11-2016
Rådsmøde nr. 3505 (transport, telekommunikation og energi
transport-
og telekommunikationsdelen) den 1.-2. december 2016
1. Kommissionens forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om
fælles regler for civil luftfart og om oprettelse af et europæisk
luftfartssikkerhedsagentur, og om ophævelse af Europa-Parlamentets og
Rådets forordning (EF) nr. 216/2008
– ”EASA-forordningen”
Generel indstilling
KOM (2015) 0613
Rådsmøde 3505
bilag 3 (samlenotat side 3)
KOM (2015) 0613 - svar på spm. 1 om, hvilke lande der ikke er
positivt stemt over for risiko- og performancebaseret regulering,
og hvad deres begrundelse er, fra transport og
bygningsministeren
EUU alm. del (16)
bilag 153 (kommenteret dagsorden)
EUU alm. del (15)
bilag 780 (side 1034 FO, forhandlingsoplæg
forelagt 3/6-16)
L
2. Forslag om Rådets afgørelse om bemyndigelse til at indlede forhandlinger
om luftfartsaftaler mellem EU og Armenien
Generel indstilling
KOM (2015) 0598, KOM (2015) 0604
Rådsmøde 3505
bilag 2 (fortroligt) (samlenotat)
KOM (2015) 0598
bilag 3 (kopi af svar på TRU spm. 607, om
status vedr. Kommissionens luftfartsstrategi)
EUU alm. del (16)
bilag 149 (fortrolig) (kommenteret
dagsorden)
EUU alm. del (15)
bilag 779 (fortroligt) (side 1038 FO,
forhandlingsoplæg forelagt 3/6-16)
3. Passagerskibssikkerhedspakken
Rådsmøde 3505
bilag 4 (samlenotat)
EUU alm. del (16)
bilag 153 (kommenteret dagsorden)
a) Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om ændring af
direktiv 2009/45/EF om sikkerhedsregler og -standarder for
passagerskibe
Generel indstilling
KOM (2016) 0369
b) Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets ændring af Rådets direktiv
98/41 / EF om registrering af de ombordværende på passagerskibe,
som sejler til og fra havne i medlemsstaterne i Fællesskabet og om
ændring af direktiv 2010/65 / EU af Europa-Parlamentets og Rådets
direktiv om meldeformaliteter for skibe, der ankommer til og / eller
afgår fra havne i medlemsstaterne
FO
309
EUU, Alm.del - 2016-17 - Bilag 302: Offentligt referat af Europaudvalgets møde 25/11-2016
Generel indstilling
KOM (2016) 0370
c) Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om et system
med inspektioner for sikker drift af ro-ro-færger og
højhastighedspassagerfartøjer i fast fartøj i fast rutefart og om ændring
af direktiv 2009/16/EF om Europaparlamentets og Rådets direktiv om
havnestatskontrol og om ophævelse af Rådets direktiv 1999/35/EF
Fremskridtsrapport
KOM (2016) 0371
4. Elektronisk kommunikation
a) Kommissionens forslag om en europæisk kodeks for elektronisk
kommunikation
Politisk drøftelse
KOM (2016) 0590
Rådsmøde 3505
bilag 5 (samlenotat side 2)
EUU alm. del (16)
bilag 153 (kommenteret dagsorden)
b) Forslag om oprettelsen af Sammenslutningen af Europæiske
Tilsynsmyndigheder inden for Elektronisk Kommunikation (BEREC)
Politisk drøftelse
KOM (2016) 0591
Rådsmøde 3505
bilag 5 (samlenotat side 16)
EUU alm. del (16)
bilag 153 (kommenteret dagsorden)
5. Kommissionens meddelelser:
a)
Meddelelse om ”5G for Europa”
Politisk drøftelse
KOM (2016) 0588
Rådsmøde 3505
bilag 5 (samlenotat side 22)
EUU alm. del (16)
bilag 153 (kommenteret dagsorden)
b) Meddelelse om gigabitsamfundet
Politisk drøftelse
KOM (2016) 0597
Rådsmøde 3505
bilag 5 (samlenotat side 26)
EUU alm. del (16)
bilag 153 (kommenteret dagsorden)
6. Forslag til forordning om regler for engrosmarkederne for roaming
Generel indstilling
KOM (2016) 0399
Rådsmøde 3505
bilag 5 (samlenotat side 33)
310
EUU, Alm.del - 2016-17 - Bilag 302: Offentligt referat af Europaudvalgets møde 25/11-2016
KOM (2016) 0399
spørgsmål 1 (spm. om nuancerne i
holdningerne blandt de sydeuropæiske EU-lande)
EUU alm. del (16)
bilag 153 (kommenteret dagsorden)
EUU alm. del (16)
bilag 156 (side 139 FO,
forhandlingsoplæg forelagt 28/10-16)
7. Forslag om grænseoverskridende pakkeleveringstjenester
Fremskridtsrapport
KOM (2016) 0285
Rådsmøde 3505
bilag 5 (samlenotat side 42)
KOM (2016) 0283
bilag 2 (præsentationer fra teknisk
gennemgang af E-handelspakken 1/9-16)
EU-note (15)
E 49 (EU-note af 2/6-16 om nye forslag til fremme
af handel på nettet)
EUU alm. del (16)
bilag 153 (kommenteret dagsorden)
FO
8.
Forslag om fremme af internetkonnektivitet i lokalsamfund (“WiFi4EU”)
Delvis generel indstilling/fremskridtsrapport
KOM (2016) 0589
Rådsmøde 3505
bilag 5 (samlenotat side 56)
EUU alm. del (16)
bilag 153 (kommenteret dagsorden)
9. Eventuelt
10. Siden sidst
Dagsordenspunkterne 1-2 og 7 hører under Transportministeriets ressort.
Dagsordenspunkt 3 hører under Erhvervs- og Vækstministeriets ressort.
Dagsordenspunkterne 4-6 og 8 hører under Energi-, Forsynings- og
Klimaministeriets ressort
311
EUU, Alm.del - 2016-17 - Bilag 302: Offentligt referat af Europaudvalgets møde 25/11-2016
Rådsmøde nr. 3507 (beskæftigelse, socialpolitik, sundhed og
forbrugerbeskyttelse) den 8.-9. december 2016
1. Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om indbyrdes
tilnærmelse af medlemsstaternes love og administrative bestemmelser for
så vidt angår tilgængelighedskrav til produkter og tjenesteydelser
(tilgængelighedsdirektiv)
Fremskridtsrapport
KOM (2015) 0615
Rådsmøde 3507
bilag 1 (samlenotat)
KOM (2015) 0615 - svar på spm. 1 om regeringens måde at
opgøre de forventede økonomiske konsekvenser af
tilgængelighedsdirektivet på, fra transport- og
bygningsministeren
KOM (2015) 0615
bilag 3 (henvendelse af 8/6-16 fra Danske
Handicaporganisationer om EU's tilgængelighedsdirektiv)
EUU alm. del (16)
bilag 153 (kommenteret dagsorden)
EUU alm. del (15)
bilag 838 (side 1105, senest behandlet i
EUU 10/6-16)
2. Eventuelt
3. Siden sidst
Dagsordenspunktet hører under Transportministeriets ressort.
312
EUU, Alm.del - 2016-17 - Bilag 302: Offentligt referat af Europaudvalgets møde 25/11-2016
Rådsmøde nr. 3505 (transport, telekommunikation og energi -
energidelen) den 5. december 2016
1. Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om foranstaltninger
til opretholdelse af naturgasforsyningssikkerheden og ophævelse af
forordning (EU) nr. 994/2010
Politisk drøftelse
KOM (2016) 0052
Rådsmøde 3505
bilag 1 (samlenotat side 2)
KOM (2016) 0052
bilag 4 (udtalelse af 7/4-16 fra Energi,-
Forsynings- og Klimaudvalget om forslag til forordning om
gasforsyningssikkerhed)
KOM (2016) 0052
bilag 3 (faktaark om forslag til forordning om
gasforsyningssikkerhed)
EU-note (15)
E 18 (EU-note af 11/3-16 om forslaget)
EUU alm. del (16)
bilag 153 (kommenteret dagsorden)
EUU alm. del (15)
bilag 760 (side 972 FO, forhandlingsoplæg
forelagt 20/5-16)
2. Kommissionens
”Vinterpakke”
Præsentation
Rådsmøde 3505
bilag 1 (samlenotat side 9)
EUU alm. del (16)
bilag 153 (kommenteret dagsorden)
3. Eksterne energirelationer
Statusopdatering fra Kommissionen - Udveksling af synspunkter
Rådsmøde 3505
bilag 1 (samlenotat side 12)
EUU alm. del (16)
bilag 153 (kommenteret dagsorden)
4. Eventuelt
5. Siden sidst
Alle dagsordenspunkter hører under Energi-, Forsynings- og Klimaministeriets
ressort.
313